Тест кди, мио-бакалавристраница1/3
Дата04.06.2022
Размер92.5 Kb.
#114536
  1   2   3
primeren di test 2018
Свързани:
ГРАМАТИЧНА НОРМА - Бройна форма на същ. имена от м.р. - Тест

Име, ф.н.:
Тест КДИ, МИО-бакалаври,
I. Дайте определение за:
1. Международни фирмени стратегии - Основават се на направения от планиращите органи SWOT- анализ. Целят по- нататъшното развитие на силните страни на организацията и ограничаването на слабите страни. Изграждането на стратегиите предполага създадаването на механизмите за постигане на целите. Тяхното изпълнение се контролира на високи йерархични нива. Реализация- за относително продължителни периоди. Тя протича на отделни етапи в рамките на допълващите ги оперативни планове.
2. Категорията „Икономическа система” - Съвкупност от всички видове стопанска дейност на обществото. Това е възприетият начин на организация на общественото производство, който се основава на формата на собственост върху ресурсите и на преобладаващия начин за вземане на икономическите решения. Икономическите системи включват икономическите отношения и институционалните средства (институции, правни норми, стимули), прилагани при вземане на решения за използване на органичените ресурси за задоволяване потребностите на хората. Икономическите системи не съществуват изобщо, въобще. Те са винаги конкретно определени, исторически обусловени.
3. Индекс на транснационализация - Индекс на транснационализация средна претеглена от 4 величини. Делът на притока на ПЧИ като процент от бруто капиталообразуването; размерът на входящите ПЧИ като процент БВП; създ. от чуждите фиали добавена стойност в страната като процент от БВП и заетостта във филиалите на чуждите предприятия, спрямо общата заетост. / – Индекс на транснационализация – средната величина от отношението на размера на задграничните към общите активи (А), задграничните продажби към общите (П) и брой на заетите в чуждестранни подразделения към общия брой заети (З). В проценти е равен на (А + П + З)/ 3 х 100. Макар и най-точен сред съществуващите измерители също страда от недостатъци. Не отчита обстоятелството, че ТНК от малките държави, с малка поглъщаемост на вътрешните пазари са принудени да пренасят по-голяма част от своите активи и заети в чужбина отколкото големите държави с по-висока вътрешна абсорбация.
4. Компенсаторен продукт. - Различават се два вида компенсаторни продукти - основен и вторичен. Основният компенсаторен продукт е продукта, за чието производство е разрешен режима. Вторичният компенсаторен продукт е неизбежен страничен продукт от процеса на усъвършенстването, който поради несъюзния си статут съще се поставя под митнически надзор. Той може да бъде унищожен под митнически контрол или да бъде поставен под друг вносен митнически режим, включително и под режим Допускане за свободно обращение./ Различават се два вида компенсаторни продукти - основен и вторичен. Основният
компенсаторен продукт е продукта, за чието производство е разрешен режима.
Вторичният компенсаторен продукт е неизбежен страничен продукт от процеса на
усъвършенстването.

5. Валутен суап - Валутният суап представлява размяна на бъдещи парични потоци, деноминирани в различни валути. Валутната суапова сделка е контракт, при който инвеститорът едновременно взима на заем една валута и дава на заем друга валута на втора страна по сделката. Задължението да върне парите служи като гаранция за размера, а задължението се определя от валутния форъурден курс. Валутният суап се счита за безрискова, обезпечена операция по едновременно даване и вземане на валута. Този тип сделка дава възможност на практика да се използват налични средства в една валута, с която да бъдат покрити задължения деноминирани в друга валута, без страните да се излагат на валутен риск.


6. Сюрвейор. -


7. Франкировка FOB - При FOB (Free On Board) – ФРАНКО БОРД (уговорено пристанище за натоварване), задълженията са: продавачът има отговорността да достави стоките на борда на кораба, като заплати всички разноски по натоварването и митническото оформяне и осигури преминаването им (техния внос) без забележки. При FOB купувачът има задължението да сключи договор с превозвача, като същевременно трябва да заплати всички такси по транспортирането, застраховката, разтоварването от кораба, митническите по формалности по товарния внос, както и разходите по доставката до крайното местоназначение. Транспорт – този термин може да се използва само при транспорт по море или по определен вътрешен воден път.


8. Консулска екзекватура - След получаването на консулския патент компетентните органи на приемащата държава решават дали на предложеното лице да бъде издадена екзекватура (разрешение за изпълнение на функциите на ръководител). Тя може да бъде издадена или като отделен документ, или като разрешение върху консулския патент от ведомството на външните работи от името на държавния глава, от правителството или от министъра на външните работи. Държават не е длъжна да обяснява мотивите, в случай, че не издаде екзекватура, което се счита за отказ за назначаване на лицето.


От момента на получаване на екзекватурата ръководителят на консулството се счита за официално встъпил в длъжност.

9. Лисабонски договор на ЕС - Подписан: 13 декември 2007 г.


Влязъл в сила: 1 декември 2009 г.

Цел: повишаване на демократичността, ефикасността и способността на ЕС да изразява единна позиция по глобални проблеми, като например изменението на климата.

Основни промени: повече правомощия за Европейския парламент, промени в процедурите за гласуване в Съвета, гражданска инициатива, постоянен председател на Европейския съвет, нов Върховен представител по въпросите на външните работи, нова дипломатическа служба на ЕС.

С Договора от Лисабон се уточняват:


- правомощията на ЕС
- правомощията на страните членки
- споделените правомощия.

10. Джиро. - Джирото е основният способ за прехвърляне за това менителничните ефекти са ЦК на заповед. Джирото обаче не е единствения прехвърлителен способ, всички способи са възможни – договори, суброгация, наследяване, може да се използва при изпълнително производство. Отличителната черта на джирото е, че то е оригинерен прехвърлителен способ – джиратаря придобива правата по менителницата дори джиранта да не ги е имал. Според Кацарски в ЦК са материализирани 2 вида права: 1) правата в самата ЦК и 2) правата срещу длъжника. Джирото прехвърля самата ЦК, т.е. правата каквито са, а не каквито ги има джиранта, т.е. джиратаря не е правоприемник на джиранта. При цесията цесионера придобива правата каквито ги е имал цесионера.


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница