Тест кди, мио-бакалавристраница3/3
Дата04.06.2022
Размер92.5 Kb.
#114536
1   2   3
primeren di test 2018
Свързани:
ГРАМАТИЧНА НОРМА - Бройна форма на същ. имена от м.р. - Тест
III. Затворени въпроси:
1. Стратегическите съюзи:
а) имат временен характер, функционират на основата на договори, и след постигането на набелязаните цели престават да съществуват;
б) имат временен характер(съществуват на основата на договори) и дългосрочен характер (под фирмата на смесено предприятие);
в) имат предимно дългосрочен характер и съществуват под формата на смесено предприятие.

2. При оценката на труда на ръководителите на задграничните филиали се вземат под внимание:


а)особеностите на националните култури на оценяваните;
б)особеностите на национални култури на оценявани и оценяващи;
в)особеностите на националните култури на оценяващите.


3. Компаниите, създаващи стратегически съюзи:
а) губят своята идентичност и оперативна самостоятелност;
б) едно от предприятията запазва своята идентичност и оперативна самостоятелност, а другото ги губи;
в) запазват своята идентичност и оперативна самостоятелност.


4. Негативна страна на стратегическите съюзи е обстоятелството, че:
а) ограничават участието на поне единия от партньорите в управлението;
б) ограничават във висока степен условията на конкуренция;
в) ограничават конкурентните предимства на поне единия от партньорите.


5. При многонационалната продуктова организация всяко едно от поделенията на компанията предлага:
а) ограничен брой във висока степен стандартизирани продукти, предназначени за продажби в цял свят;
б) широка гама от изделия, предназначени за продажби в цял свят;
в) специфичен кръг от продукти, предназначен да задоволява нуждите на ограничен кръг от потребители от цял свят.

6. При глобалния (геоцентричния) подход, прилаган при управлението на човешките ресурси, за работа във филиалите се изпращат:


а) специалисти от страната на компанията- майка(експатриати), които налагат стил на управленеие, характерен за централата;
б) специалисти от приемащите страни, които налагат местен стил на управление;
в)специалисти, които независимо от своите национални различия, се отличават с общи подходи за решаването на проблемите.

7. Стойност на коефициента на Джини около 25 показва:


а) крайна поляризация на доходите
б) страна в преход със слаба социална справедливост
в) висока социална справедливост
г) висок динамизъм на модела

8. Индексът на човешко развитие се формира от:


а) средна продължителност на живота, равнище на образование, равнище на реалните доходи/човек от населението
б) качество на живот, култура и научни постижения
в) 50 независими променливи
г) средна претеглена от стойностите на индексите на политическа свобода и националната конкурентоспособност

9. Оградете невярното твърдение:


а) Националната производствена функция предопределя отрасловата структура на стопанството.
б) Правата на собственост и регулативните (координационните) механизми са системен критерий за сравнително изучаване на стопански модели.
в) Неикономическите фактори имат допълнително (второстепенно) значение при сравнителното изучаване на стопански модели
г) Либералният пазарен модел е характерен за по-голяма част от съвременните икономики.

10. Оградете вярното твърдение:


а) Индексът на икон. свобода се измерва по скала от 1-7.
б) Индексът на национална конкурентоспособност разглежда макроикономическото развитие.
в) Към координирания (регулиран) пазарен модел принадлежи развитието на по-голямата част от държавите в света.
г) При англосаксонския модел достъпът до социално подпомагане е силно либерализиран, като размерите на помощите зависят от досегашното ниво на доходите.

11.Един от основните рискове при изпращането на експатриати в чужбина се свежда до:


а)относително висок процент се завръщат в родината по- рано от предвидения срок;
б)относителни висок процент отказват да заминат непосредствено преди датата на заминаване;
в)относително висок процент не са доволни от заплащането на техния труд.

12. За разлика от всички икономически интеграции в света, в следвоенна Европа се реализира процес на


a) политика на самоизолация от външния свят.;
б) частичен отказ от национален суверенитет с цел осигуряване на предпоставки за икономически растеж и просперитет;
в) изпреварващо развитие на военнополитическите връзки между страните.

13. Сред причините за японското икономическо чудо могат да се изтъкнат:


a) специфичните особености на англосаксонския начин на производство;
б) конкуренцията и съперничеството между индивидите;
в) традициите на консуматорското общество;
г) жертвоготовността на населението в името на националните приоритети.

14. Порочните доводи и практика на меркантилизма се дължат на:


a) слабата икономическа култура на привържениците;
б) силните лобистки позици пред държавните органи, моделиращи външнотърговската политика;
в) неразбирането на крайните цели на икономическото развитие;
г) специфичните интереси на националния търговски капитал.

15. Теоремата на Рикардо се базира на непосредствената връзка между:


a) цените на стоките и разходите на капитал и материали за тяхното производство;
б) цените на стоките и разходите на труд за тяхното производство;
в) цените на стоките в националното и световното стопанство;
г) различията в производителността на труда в един и същ отрасъл в отделните страни.

16. За разлика от класиците в неокласическата теория се предполага, че цените на стоките се определят от:


a) транспортните разходи;
б) качеството на вложения труд;
в) алтернативните разходи;
г) факторната еластичност.


17. Потреблението на слабо платежоспособните слоеве се влияе най-силно от митата за:
а) луксозните стоки;
б) стоките от първа необходимост;
в) инвестиционните стоки;
г) не се влияе от митата.

18. Портфолийните инвестиции зависят от:


а) развитието на фондовия пазар;
б) увеличаването на пределната възвръщаемост на капиталите;
в) политическата стабилност;
г) всичко гореизброено.

19. „Митническо деклариране“ е:


a) волеизявление за прилагане на определен митн. режим.
б) деклариране на реалната стойност на стоките;
в) деклариране на готовност за плащане на митни сборове;
г) процедура за предоставяне на митническо направление.

20. Обвързващата информация се отнася до:


a) самоличността на митническия агент
б) приложимите при вноса произход и тарифна позиция;
в) признатите разходи за вноса;
г) размера на дължимите митни сборове.


21. Сертификат за произход се прилага:
а) от Средновековието насам;
б) от началото на XIX в.;
в) от XX в. насам.


22. Превоз между товарни и разтоварни пунктове на територията на договарящата страна домакин от превозвач, регистриран на територията на другата договаряща страна се нарича:
а) совалков превоз;
б) превоз по редовна линия;
в) комбиниран превоз;
г) каботаж;


23. Лицензията за автомобилен превоз на стоки гарантира:
а) възможност за преотстъпване на следващ превозвач;
б) финансова надеждност на превозвача;
в) единствено транспортната годност на превозното средство;


24. Морският коносамент не изпълнява следната функция:
а) да изразява възможността да се извършва покупко-продажба на натоварените стоки;
б) да служи като документ за морска застраховка;
в) да свидетелства за сключване на договор за морски превоз ;


25. В Кодекса за търговското корабоплаване на България се вписва информация за:
а) технологията на съставяне и издаване на стандартна проформа на коносамент от международната спедиторска организация ФИАТА;
б) всички условия и подробности във връзка с морския превоз съгласно клауза “Парамаунт”;
в) всички условия и подробности във връзка с Общата морска авария;


26. Превозвачът може да обремени всяка дължима сума като превозна цена с правото да се заплати:
а) манифест;
б) фрахт;
в) наложен платеж;


27. В еволюционен план като събирателен термин за логистика най-често се ползва понятието:
а) физическа дистрибуция;
б) материален мениджънт;
в) контрактна логистика;
г) вътрешна логистика;


28. Спецификата на мениджмънта по възстановяване на продукта изисква:
а) Производство на качествени продукти според изискванията на потребителя;
б) Разглобяване на продукта с цел производство на същия продукт или друг сходен;
в) Изтегляне на дефектни стоки вследствие на грешки, пропуски в производствено-технологичен план;

29. Проформа-фактурата е:


а) вид стоков документ;
б) вид застрахователен документ;
в) вид оферта;
г) вид статистическа справка.


30. Индентът е:
а) поръчка;
б) франкировка;
в) подход при преговори;
г) представител на фирма за контрол върху качеството.

31. Изпращането на твърди оферти на няколко контрагенти е:


а) рисковано, защото съществува възможност продавачът да не е в състояние да изпълни задълженията си;
б) може да се съпровожда с включване на защитни клаузи;
в) може да се практикува при разработване на нови пазари;
г) всички отговори са верни.

32. Контраофертата:


а) представлява отговор на оферта;
б) е приемане на оферта без изменение;
в) може да бъде свободна;
г) няма верен отговор.

33. Запитването за оферта има за цел:


а) да установи контакт с потенциален контрагент;
б) да демонстрира пазарна мощ;
в) да забави преговорите;
г) няма верен отговор.
34. Личните контакти между контрагентите при външнотърговските договори се затрудняват главно от :
а) географските разстояния;
б) езиковите бариери;
в) нормативното регулиране на документооборота;
г) няма верен отговор.

35. Представа за конкуренцията на пазара може да даде:


а) броят на конкурентите;
б) размерът на търговските отстъпки;
в) отговори а) и б);
г) няма верен отговор.


36. Възможността на фирмата да заплаща в дългосочен план своите задължения се измерва чрез следния показател:
а) ликвидност;
б) рентабилност;
в) платежоспособност;
г) покритие на плащането;


37. Сред оперативните принципи за действащо предприятие е:
а) промяна в нормативната уредба, касаеща отрасъла;
б) отрицателна величина на собствения капитал;
в) организационна структура на фирмата;
г) вътрешни процедури за предотвратяване на злоупотреби с непублична информация;


38. Възстановимата стойност на дълготрайните активите се нарича още:
а) преоценъчна;
б) справедлива;
в) пазарна;
г) балансова;


39. Когато собствеността върху активите на фирмата принадлежи на няколко лица, но делът на всеки от тях е различен говорим за:
а) инвестиционен имот;
б) съвместно контролирана дейност;
в) съвместно контролиран актив;


40. Сумата на невнесения капитал е важна за външните потребители тогава, когато:
а) се изкупуват акции на фирмата, за да се препродадат по-късно на по-висока стойност;
б) фирмата е решила да увеличи капитала на дружеството, за да подобри капиталовата си структура;
в) фирменото управление цели подобряване на рейтинга;


41. Съотношението на балансовата към счетоводната печалба изразява коефициента на:
а) маневреност на печалбата;
б) данъчно облагане на печалбата;
в) реинвестиране на печалбата;
г) данъчно бреме;


42. Статутът “най-облагодетелствана нация” се свързва с:
а) ООН;
б) МВФ;
в) СТО;
г) всички гореизброени.


43. Митото при франкировка DDP се плаща от:
а) износителя;
б) превозвача;
в) вносителя.


44. Коносаментът е нормативно уреден в:
а) ТЗ;
б) КТМ;
в) ЗДДС.
45. При акредитива, задължението за плащане е на:
а) банка;
б) износителя;
в) вносителя.


46. При докум. инкасо са защитени интересите на:
а) износителя;
б) вносителя;
в) а) и б).


47. При плащане с документарен акредитив износителят връчва документите на:
а) банката;
б) комисионера;
в) вносителя;
г) търговската камара.


48. Акредитивите са нормативно уредени в :
а) КТМ;
б) ЕПОДА;
в) ЗДДС;
г) Закон за акредитивните плащания.


49. Гаранцията за добро изпълнение на договора се издава:
а) от износителя;
б) от вносителя;
в) от банка.


50. Седалището на МВФ е в:
а) Женева;
б) Париж;
в) Вашингтон;
г) Франкфурт.


51. Общата селскостопанска политика на ЕС е уредена в:
а) Парижкия договор;
б) Римския договор;
в) Маастрихтския договор;
г) Договора от Ница.


52. Седалището на Съвета на ЕС е в:
а) Люксембург;
б) Брюксел;
в) Франкфурт;
г) Маастрихт.
53. Съветът на ЕС взема решения с:
а) единодушно;
б) с квалифицирано мнозинство;
в) с обикновено мнозинство;
г) всички гореизброени.


54. Регламентът е адресиран към:
а) Съда на ЕС;
б) държавите-членки;
в) всички лица на територията на ЕС.


55. КОРЕПЕР има:
а) един състав;
б) два състава;
в) три състава;
г) четири състава.


56. Теорията предвижда интеграцията да е на:
а) три етапа;
б) четири етапа;
в) пет етапа;
г) шест етапа.


57. “Бяла папийонка” означава:
а) фрак;
б) смокинг;
в) ежедневно облекло.


58. Нон-пейпърът се подписва от:
а) държавния глава;
б) посланика;
в) военния аташе;
г) не се подписва.


59. Отзователното писмо е част от:
а) вербална нота;
б) нон-пейпър;
в) акредитивните писма;
г) всички гореизброени.

60. Консулските отношения са нормативно уредени с:


а) Парижката конвенция;
б) Бернската конвенция;
в) Виенската конвенция;
г) Лондонската конвенция.

Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница