Тест по човекът и обществото име Клас ядро Училището като институция и общностДата19.11.2018
Размер160.91 Kb.
ТЕСТ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

Име………………………………………………………………………………….Клас…….
1 ядро Училището като институция и общност


 1. Обучението от 1 до 4 клас в България е:

а/ задължително за всички

б/ по желание на родителите

в/ по желание на учениците


 1. Какво включва правилникът за вътрешния ред в училище?

а/ правата и задълженията на учениците

б/ задълженията на учителите

в/ график за родителските срещи


 1. Какво НЕ са задължени да носят всеки ден учениците в училище?

а/ медицински картон

б/ бележник

в/ лична карта


 1. Какво трябва да направи ученикът при отсъствие от училище?

а/ да обясни причините на директора

б/ да донесе извинителна бележка

в/ да даде бележника си на учителя
2 ядро Държавни институции и органи на местна власт /


 1. Как се нарича родината ни днес?

а/ Царство България

б/ Република България

в/ Княжество България


 1. Кой орган на управление на страната се състои от 240 депутати, които се избират за 4 години и гласуват законите на страната?

а/ Министерски съвет

б/ Народно събрание

в/ Президентство


 1. Кой орган на управление на страната предлага и гласува законите?

а/ Министерски съвет

б/ Народно събрание

в/ Президентство


 1. На сградата на Народното събрание пише: „Съединението прави силата”. Къде на друго място можем да прочетем този надпис?

а/ на герба на България

б/ на герба на София

в/ на Президентството


 1. Как са подредени цветовете на българското знаме?

а/ бяло, синьо, червено

б/ бяло, червено, зелено

в/ бяло, зелено, червено


 1. Как започва химнът на нашата родина?

а/ Хубава си татковино, име сладко земя рай...

б/ Горда Стара планина, до ней Дунава синей...

в/ Тих бял Дунав се вълнува, весело шуми...
3 ядро Значение на някои природни дадености за живота на хората


 1. За какво НЕ се използват водите на Черно море?

а/ корабоплаване

б/ напояване

в/ риболов 1. В коя от посочените области почвите са най-плодородни?

а/ Дунавска равнина

б/ Рило-Родопска област

в/ Старопланинска област


 1. Кое е най-голямото природно богатство на Дунавската равнина?

а/ обширните планини

б/ плодородните почви

в/ гъстите гори


 1. Къде горите и планинските ливади са основно природно богатство?

а/ Рило-Родопска област

б/ Черноморско крайбрежие

в/ Дунавска равнина


 1. Водите на коя река напояват Горнотракийската низина?

а/ Марица

б/ Янтра


в/ Искър


 1. За какво се използват водите на река Искър?

а/ корабоплаване

б/ напояване

в/ добив на сол

4 ядро Връзка между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората
17. Напиши в кръга номера на съответната природна област. 5т. 1. Дунавска равнина

 2. Старопланинска област

 3. Преходна област

 4. Рило-Родопска област

 5. Черноморско крайбрежие 1. В коя природна област трудът на хората е свързан с пасищно отглеждане на животни?

а/ Черноморско крайбрежие

б/ Старопланинска област

в/ Горнотракийска низина


 1. В коя част на България се отглеждат ориз и памук?

а/ Добруджа

б/ Софийско поле

в/ Горнотракийска низина


 1. В коя част на България се отглеждат маслодайни рози?

а/ долината на река Струма

б/ Кюстендилска котловина

в/ Задбалкански котловини


 1. В коя част на България се отглеждат най-много житни култури?

а/ Дунавска равнина

б/ Горнотракийска низина

в/ Софийско поле


 1. В коя част на България се отглежда най-много тютюн?

а/ Софийско поле

б/ Рило-Родопска област

в/ Дунавска равнина


 1. В коя природна област се добиват руди и дървен материал?

а/ Дунавска равнина

б/ Рило-Родопска област

в/ Черноморско крайбрежие 1. В кой град се добива електроенергия в атомна електроцентрала?

а/ Козлодуй

б/ Видин


в/ Стара Загора
5 ядро Примери за последиците от взаимоотношението между човека и околната среда 1. Коя от дейностите на хората влияе положително на околната среда?

а/ изсичането на горите

б/ пречистването на водите

в/ прокарването на пътища 1. Какви животни се опазват от изчезване в резервата „Сребърна”?

а/ елени и сърни

б/ пеликани и чапли

в/ делфини и тюлени


 1. Кое най-малко замърсява околната среда?

а/ предприятията

б/ транспортът

в/ почивното дело


 1. Кои животни и растения са записани в Червената книга на България?

а/ обитаващи Черно море

б/ застрашени от изчезване

в/ най-разпространените в България


 1. От какво най-много се замърсяват водите на Черно море?

а/ добива на сол

б/ многобройните туристи

в/ превоза на нефтени продукти


 1. Коя дейност в планините застрашава най-много природата?

а/ строежът на почивни станции

б/ прокарването на пътища

в/ изсичането на горите

6 ядро Елементи от ежедневния живот на българите през различните епохи /знание/ 1. От коя древна цивилизация са останали великолепни златни и сребърни съкровища по българските земи?

а/ римската

б/ елинската

в/ тракийската


 1. Кой древен народ погребвал мъртвите в богато украсени гробници, покрити с могили?

а/ траки

б/ славяни

в/ българи


 1. Кое от твърденията е вярно за българите?

а/ вярвали в бог Перун

б/ били конен народ

в/ били земеделци


 1. В кой бог вярвали славяните?

а/ Тангра

б/ Перун


в/ Христос
7 ядро Елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи /разбиране/ 1. Какви новости настъпват в живота на хората по време на Възраждането?

а/ въвежда се християнството

б/ разпространява се славянската писменост

в/ създават се взаимни училища


 1. Какви нови училища се откриват в България по време на Възраждането?

а/ взаимни

б/ килийни

в/ класни


 1. Къде е създадено първото българско взаимно училище?

а/ в Търново

б/ в Габрово

в/ в София


 1. Кой издава първия български учебник, наречен „Рибен буквар”?

а/ Васил Априлов

б/ Д-р Петър Берон

в/ Любен Каравелов


 1. Кое твърдение е вярно?

а/ Д-р Петър Берон създава Априловската гимназия

б/ Васил Априлов написва „Рибния буквар”

в/ Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска”


 1. Кой е най-известният строител от Възраждането?

а/ Захари Зограф

б/ Кольо Фичето

в/ Христо Данов
8 ядро Правила за безопасно движение /знание/


 1. Кой цвят на светофара показва, че може да се премине безопасно?

а/ жълт

б/ зелен


в/ червен


 1. Какви са цветовете на пешеходния светофар?

а/ само зелен

б/ червен и зелен

в/ червен, жълт и зелен


 1. Кое е най-безопасното място за преминаване на пешеходци?

а/ кръстовище без светофар

б/ кръстовище със светофар

в/ пешеходна пътека


 1. Кой е с предимство когато пешеходецът е стъпил на пешеходната пътека?

а/ той има предимство пред преминаващите автомобили

б/ преминаващите автомобили са с предимство

в/ който успее по-бързо да премине


 1. ядро Официални празници в република България /знание/
 1. Какъв празник е 24 май?

а/ на народните будители

б/ на славянската писменост

в/ на загиналите за свободата


 1. Какво празнуваме на 3 март?

а/ избухването на Априлското въстание

б/ обесването на Васил Левски

в/ Освобождението на България


 1. Кога празнуваме деня на народните будители?

а/ на 1 ноември

б/ на 6 декември

в/ на 19 февруари


 1. Какво празнуваме на 6 май?

а/ Великден

б/ Никулден

в/ Гергьовден


 1. Какво празнуваме на 25 декември?

а/ Коледа

б/ Великден

в/ Димитровден


 1. Какъв празник е Цветница?

а/ национален

б/ официален

в/ битов


 1. Кое събитие е свързано с датата 6 септември 1885 година?

а/ Освобождението на България от османско владичество

б/ Съединението на Княжество България и Източна Румелия

в/ обявяването на Независимостта на България

10 ядро Значими национални културни достижения /знание/


 1. Какви са Иван Вазов и Йордан Радичков?

а/ писатели

б/ художници

в/ музиканти


 1. Кои от посочените имена са на български спортисти?

а/ Блага Димитрова, Валери Петров

б/ Стефка Костадинова, Христо Стоичков

в/ Райна Кабаиванска, Васко Василев
11 ядро Ярки личности и събития от българската история /Средновекивие/ /знание/


 1. С какво е известно управлението на хан Омуртаг?

а/ издаването на закони

б/ мащабното строителство

в/ развитието на книжнината


 1. Кой владетел създава българската държава през 681 год.

а/ хан Кубрат

б/ хан Аспарух

в/ хан Крум


 1. От времето на кой владетел е скалният релеф „Мадарски конник”?

а/ хан Аспарух

б/ хан Тервел

в/ хан Омуртаг


 1. Кой български владетел въвежда християнството?

а/ хан Крум

б/ княз Борис

в/ цар Симеон


 1. Кой български владетел приема учениците на Кирил и Методий в България?

а/ хан Крум

б/ княз Борис

в/ цар Симеон


 1. При кой владетел границите на България достигат до три морета?

а/ хан Крум

б/ княз Борис

в/ цар Симеон


 1. С кое събитие са свързани имената на братята Асен и Петър?

а/ борбата за църковна независимост

б/ освобождението от византийска власт

в/ разгромяването на Латинската империя


 1. Времето на кой български владетел е наречено „Златен век” на българската култура?

а/ цар Симеон

б/ цар Калоян

в/ цар Иван Асен II

12 ядро Ярки личности и събития в българската история /Възраждане/ /знание/


 1. Кой пръв посочва задачите на Българското възраждане?

а/ Паисий Хилендарски

б/ Патриарх Евтимий

в/ Софроний Врачански


 1. Кой е първият народен будител?

а/ Д-р Петър Берон

б/ Васил Левски

в/ Паисий Хилендарски


 1. Как завършва Априлското въстание през 1876 год?

а/ с поражение за българския народ

б/ с подписване на мирен договор

в/ с Освобождението на България


 1. В кое събитие участва Георги Бенковски?

а/ в Априлското въстание

б/ в Руско-турската война

в/ в борбата за църковна независимост 1. Кой ръководи защитата на Търново от нашествието на османските турци?

а/ св. Иван Рилски

б/ Патриарх Евтимий

в/ цар Иван Шишман


 1. Кой е първият държавник, управлявал България сред Освобождението?

а/ цар Борис ІІІ

б/ цар Фердинанд

в/ княз Александър І Батенберг 1. Кой организира чета, която слиза на козлодуйския бряг по време на Априлското въстание?

а/ Васил Левски

б/ Любен Каравелов

в/ Христо Ботев


 1. В кое сражение опълченците геройски защитават свободата на България?

а/ при Плевен

б/ на Шипка

в/ край София


 1. В кое събитие участва българското опълчение?

а/ Руско-турската война от 1878 година

б/ Априлското въстание от 1876 година

в/ създаването на българската Екзархия през 1870 г.


 1. Къде е обесен Васил Левски?

а/ в Карлово

б/ край София

в/ в Копривщица


 1. Как завършва Руско-турската война през 1878 год?

а/ с неуспех за Русия

б/ с поражение за българския народ

в/ с Освобождението на България 1. За какво се бори Васил Левски?

а/ за създаване на българска армия

б/ за независима българска църква

в/ за освобождение на България


 1. Кой борец за свобода създава мрежа от тайни революционни комитети в цялата страна?

а/ Георги Раковски

б/ Васил Левски

в/ Христо Ботев
13 ядро Ролята на религията и традициите за съхранението и развитието на българския народ /разбиране/


 1. Защо княз Борис I приема християнството?

а/ за да победи Византия

б/ за да сключи мир със съседите си

в/ за да обедини славяни и българи


 1. Църковното движение по време на Възраждането било за:

а/ независима българска църква

б/ построяване на църква в Солун

в/ откриване на български училища 1. Кой написва „История славянобългарска”?

а/ Д-р Петър Берон

б/ Софроний Врачански

в/ Паисий Хилендарски


 1. Кой български владетел създава първите писани закони?

а/ хан Крум

б/ княз Борис

в/ цар Симеон
14 ядро Ролята на езика за съхранението и развитието на българския народ /знание/


 1. Защо Паисий Хилендарски написва „История славянобългарска”?

а/ за да възроди книжнината

б/ за да събуди родолюбие у българите

в/ по нареждане на турския султан 1. Кой донася славянската писменост в България?

а/ Константин Кирил Философ

б/ братята Кирил и Методий

в/ учениците на Кирил и Методий


 1. Кой от изброените е ученик на Кирил и Методий?

а/ Климент Охридски

б/ Иван Рилски

в/ Патриарх Евтимий


 1. Защо княз Борис I приема учениците на Кирил и Методий в България?

а/ за да даде писменост на своя народ

б/ за да сключи мир с Византия

в/ за да се хареса на съседите си

15 ядро Столицата на Република България и нейните забележителности /знание/


 1. Кой град е столица на България?

а/ Пловдив

б/ Варна


в/ София


 1. В подножието на коя планина е разположен град София?

а/ Рила

б/ Витоша

в/ Странджа


 1. Кога София става столица на България?

а/ след въстанието на Асен и Петър през 1187 г.

б/ след Освобождението от османско владичество

в/ след обявяването на България за република


 1. Коя от забележителностите се намира в София?

а/ крепостта Царевец

б/ крепостта Баба Вида

в/ Народният театър „Иван Вазов”


 1. Какво пише на герба на София?

а/ Съединението прави силата

б/ Расте, но не старее

в/ Единни в многообразието
16 ядро Географски области в страната /знание/


 1. Коя е най-северната природна област в нашата страна?

а/ Горнотракийска низина

б/ Рило-Родопска област

в/ Дунавска равнина


 1. Коя природна област дели страната на северна и южна?

а/ Странджа

б/ Горнотракийска низина

в/ Стара планина


 1. Коя от областите е част от Дунавската равнина?

а/ Добруджа

б/ Средна гора

в/ Шипченски проход


 1. Кой е най-високият връх в Стара планина?

а/ Вихрен

б/ Ботев


в/ Мусала


 1. Кое твърдение е вярно:

а/ най-високият връх в Пирин е Мусала

б/ река Искър се влива в река Дунав

в/ Странджа е на север от Стара планина


 1. Коя е най-дългата планина в България?

а/ Рила

б/ Витоша

в/ Стара планина


 1. Кой е най-големият град в Горнотракийската низина?

а/ Пловдив

б/ София


в/ Стара Загора


 1. Коя от реките извира от Рила?

а/ Марица

б/ Струма

в/ Янтра 1. Кой град е известен като морската столица на България?

а/ Бургас

б/ Несебър

в/ Варна


 1. Кой от курортите се намира на Черно море?

а/ Банско

б/ Созопол

в/ Велинград


 1. Къде е разположен град Плевен?

а/ на река Дунав

б/ в Стара планина

в/ в Дунавската равнина


 1. Близо до кой град се намира резерватът „Сребърна”?

а/ Русе

б/ Свищов

в/ Силистра


 1. В коя планина в миналото е имало ледникови езера?

а/ Странджа

б/ Рила


в/ Родопи
17 ядро Геогафско положение на България на Балканския полуостров и в Европа /знание/


 1. В кой континент се намира България?

а/ Азия

б/ Европа

в/ Америка 1. На кой полуостров се намира България?

а/ Апенински

б/ Балкански

в/ Пиринейски 1. Коя граница на България е предимно водна?

а/ източната

б/ западната

в/ южната


 1. В коя част на Европа се намира България?

а/ в западната

б/ в североизточната

в/ в югоизточната


 1. С коя от държавите България граничи на запад?

а/ Турция

б/ Румъния

в/ Македония


 1. По коя река минава северната граница на Република България?

а/ Марица

б/ Искър


в/ Дунав


 1. Коя граница на България е Черно море?

а/ северната

б/ западната

в/ източната
18 ядро Мястото на България в съвременна Европа /разбиране/


 1. Как се нарича общността от равноправни държави в Европа, към която България се присъедини в началото на 2007 год.

а/ НАТО

б/ Съвет на Европа

в/ Европейски съюз


 1. Кой туристически обект е част от световното и културно наследство?

а/ Бургаското езеро

б/ езерото „Сребърна”

в/ седемте рилски езера


 1. Кой туристически обект е част от световното и културно наследство?

а/ Троянски манастир

б/ Рилски манастир

в/ курорта „Слънчев бряг”
19 ядро Примери за връзките на България с Европа и света /разбиране/


 1. С какво привлича чуждестранни туристи Черноморското ни крайбрежие?

а/ чист въздух

б/ красиви курорти

в/ удобен транспорт


 1. В кой български курорт е развит зимният туризъм?

а/ Банкя

б/ Банско

в/ Балчик


 1. Кой български курорт привлича туристи с красивите си плажове?

а/ Албена

б/ Боровец

в/ Пампорово 1. Кои предимства на България улесняват развитието на туризма?

а/ разположението в Югоизточна Европа

б/ находищата на полезни изкопаеми

в/ природните и културни забележителности


 1. В кой град всяка година се провежда международен пролетен и есенен панаир?

а/ Пловдив

б/ Плевен

в/ София


 1. Какво най-много внася България от другите страни?:

а/ тютюневи изделия

б/ житни култури

в/ нефт и природен газ
20 ядро Картата като източник на знания /приложение/


 1. С кой цвят на географската карта се отбелязват равнините и низините?

а/ син

б/ кафяв


в/ зелен


 1. С кой цвят на географската карта се отбелязват реките?

а/ зелен

б/ кафяв


в/ син


 1. В коя посока на картата се намира старата столица на България Търново?

а/ на юг от Пловдив

б/ на север от Пловдив

в/ на запад от Пловдив 1. Коя посока е указана на географската карта?

а/ север

б/ запад


в/ юг

 1. Коя природна област е отбелязана на географската карта?

а/ Старопланинска област

б/ Рило-Родопска област

в/ Горнотракийска низина 1. Кой град е отбелязан на географската карта?

а/ Плевен

б/ Пловдивв/ Русе 1. С кой знак на географската карта се отбелязват държавните граници на България?

а/


б/

в/


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница