Тест по Международни финанси Промяната на реалния валутен курс се покрива с промяната на номиналния валутен курс когато?Дата26.09.2018
Размер52 Kb.
#82640


ТЕСТ по Международни финанси
1.Промяната на реалния валутен курс се покрива с промяната на номиналния валутен курс когато?

a. номиналният курс се променя, а инфлационният диференциал остава непроменен;

b. номиналният курс се променя, а лихвеният диференциал остава неизменен;

c. промените на номиналния курс и на инфлационния диференциал са еднакви;

d. изменението на номиналния курс съвпада с промяната на лихвения диференциал;

e. промените на пазарния и на „ефективния” курс съвпадат.

2.При паричен съвет държавата може да регулира пасива по платежния баланс като?

a. интервенира на валутния пазар;

b. ограничава обмяната на валута;

c. ограничава вноса и стимулира износа;

d. нито един от отговорите не е точен;

e. по всички посочени начини.
3.Европейската централна банка?

a. контролира паричната политика в ЕПС;

b. контролира бюджетната политика в ЕПС;

c. емитира банкнотите и монетите в евро;

d. определя интервенционните точки за пазарните курсове на евро;

e. всички отговори са точни.
4.“Множественост на курсовете” е термин, означаващ?

a. различни курсове за различни видове сделки при валутни ограничения;

b. различни курсове на валутните пазари в различни финансови центрове;

c. различни курсове за сделки, различаващи се по договорената дата за изпълнение (срок);

d. всички отговори са точни;

e. нито един от отговорите не е точен.
5.Съвременните резервни активи са?

a. финансови активи, използвани в междудържавните парични отношения;

b. паричните единици на няколко водещи държави, определени от МВФ;

c. валутите, които централните банки държат в трезорите си;

d. нито един от отговорите не е точен;

e. всички отговори са точни.
6.Европейският паричен съюз е?

a. идентичен на Европейска валутна система;

b. система от правила за регулиране на валутните курсове в ЕС;

c. споразумение за обща парична единица;

d. споразумение за обща бюджетна политика на държавите от ЕС;

e. всички отговори са точни.

7.Плащането на лихвите по емитираните в чужбина облигации на български компании се записва в?

a. финансовата сметка на платежния баланс;

b. текущата сметка на платежния баланс;

c. капиталовите трасфери по официалните операции;

d. промяната на официалните валутни резерви;

e. статията „грешки и пропуски”.
8.Европейският валутно-курсов механизъм – ІІ (ERM-II) включва изисквания?

a. към държавите-членки на ЕПС за регулиране на курсовете на евро;

b. към държавите, които кандидатстват за членство в ЕС, за регулиране на курсовете на валутите им към щатския долар;

c. към държавите-членки на ЕС да поддържат определен обем валутни резерви

d. към държавите, които кандидатстват за членство в ЕС за определяне на курсовете на валутите им към евро;

e. нито един от отговорите не е точен
9.Съвременните резервни активи са:

a. финансови активи, използвани в междудържавните парични отношения;

b. паричните единици на няколко водещи държави, определени от МВФ;

c. валутите, които централните банки държат в трезорите си;

d. нито един от отговорите не е точен;

e. всички отговори са точни;
10.Към началото на ХХІ век официално обратими в злато по фиксиран паритет са следните валути?

a. щатски долар;

b. швейцарски франк;

c. китайски юан;

d. щатски долар и швейцарски франк;

e. нито един от отговорите не е точен.

11.Плащането в брой срещу изнесена стока ще се отрази в?

a. текущата сметка на платежния баланс;

b. финанасовата сметка на платежния баланс;

c. търговската сметка на платежния баланс;

d. в търговската или във финансовата в зависимост от това, дали износителят е продал валутата на местна банка;

e. в баланса ще се отрази само стойността на изнесената стока, за да не се получи повторно записване.
12.Дадена валута се котира на форуърдния пазар с премия когато?

a. нейната инфлация е относително по-висока;

b. нейният лихвен процент е относително по-нисък;

c. нейният лихвен процент е относително по-висок;

d. нейната инфлация е относително по-ниска;

e. едновременно инфлацията е по-ниска, а лихвеният процент – по-висок
13.Пактът за стабилност и растеж?

a. определя изисквания към годишните темпове на растеж в страните от ЕС;

b. контролира социалните разходи на правителствата на държавите в ЕС;

c. поставя ограничения за бюджетните дефицити и държавните дългове на държавите от ЕС;

d. контролира стабилността на валутните курсове в ЕС в зависимост от темповете им на икономически растеж;

e. всички отговори са точни.
14.Придобиването на ранчо в щата Аризона от български резидент ще се отрази в платежния баланс на България със записване в?

a. актива на текущата сметка;

b. пасива на текущата сметка;

c. актива на финансовата сметка;

d. пасива на финансовата сметка;

e. няма да бъде отразено в баланса, понеже не е известна другата страна по сделката.
15.България става член на МВФ през?

a. 1978 г.

b. 1989 г.

c. 1990 г.

d. 1992 г.

e. 1997 г..
16.Вие придобивате едногодишен актив в долари. Текущият спот курс е 1,25 лв./$, а едногодишният форуърден курс е 1,30./$. Преобладаващите очаквания за бъдещия спот курс след една година са около 1,50 лв./$. Ако целта Ви е да се застраховате срещу валутен риск, тогава Вие?

a. ще вземете на заем левовия еквивалент на валутата по актива си;

b. ще направите левов депозит за еквивалента на валутата по актива си;

c. нищо няма да правите.

d. ще продадете форуърд валутата по актива си;

e. ще купите форуърд валутата по актива си;

17.Очакваният доход от депозитите в местна валута е?

a. в права връзка с промяната на валутния курс;

b. в обратна връзка с промяната на валутния курс;

c. в права връзка с лихвения диференциал в полза на местната валута;

d. в обратна зависимост както от промяната на валутния курс, така и от лихвения диференциал в полза на местната валута;

e. нито един от отговорите не е точен.

18.След 1997 г. курсът на щатския долар в България е?

a. плаващ;

b. фиксиран;

c. пълзящо фиксиран;

d. периодически коригиран по споразумение с МВФ;

e. резултат от споразумение между БНБ и ЕЦБ
19.Договорът от Маастрихт?

a. реформира Европейския валутно-курсов механизъм, разширявайки интервенционните точки до амплитуда ± 15%;

b. дава наименованието на колективната парична единица “евро”;

c. уточнява т.нар. “Копенхагенски критерии” за участие в Европейския съюз;

d. определя критериите за включване в Европейския паричен съюз;

e. създава колективния резервен актив ЕКЮ.

20.При система на паричен съвет валутните резерви могат да се увеличат поради?

a. относително повишаване на местната инфлация;

b. относително понижаване на местната инфлация;

c. дефицит по текущата сметка;

d. излишък по финансовата сметка, увеличаващ задлъжнялостта на местното стопанство;

e. относително понижаване на официалния лихвен процент.
21.Сега официалният валутен курс в България се използва за?

a. покупко-продажба на валута от централната банка;

b. част от механизма на един от типовете валутно курсови режими;

c. определяне на паритета на покупателните сили;

d. косвено определяне на златното съдържание на местната валута;

e. нито един от отговорите не е точен.
22.Споразумението от Ямайка през 1976 г.?

a. задължава страните от МВФ да премахнат ограниченията върху капиталовите операции;

b. узаконява плаващите валутни курсове;

c. създава Специалните права на тираж при МВФ;

d. установява нова система от фиксирани златни съдържания на валутите

e. нито един от отговорите не е точен..
23.“Секюритизация” означава?

a. частично опрощаване на дългове в условията на финансова криза;

b. разсрочване на трудно събираеми вземания;

c. допълнително кредитиране на неплатежоспособни длъжници, предназначено да погаси част от просрочените задължения;

d. и трите белега са черти на секюритизацията;

e. нито един от отговорите не е точен.
24.Чрез интервенциите си на валутния пазар централната банка цели?

a. да промени размера и структурата на официалните валутните резерви;

b. да повлияе върху валутния курс;

c. управление на външния дълг;

d. да стерилизира други мерки на паричната си политика;

e. всички посочени цели се включват в интервенцията.

25.Котировката 1,6666 USD/EUR може да се определи като?

a. пряка;

b. косвена;

c. европейска;

d. американска;

e. както “пряка”, така и “европейска”
26.Местната валута реално поскъпва когато?

a. местният лихвен процент относително се понижава;

b. местният лихвен процент относително се повишава;

c. местната инфлация относително се повишава;

d. местната инфлация относително се понижава;

e. когато едновременно се понижават местният лихвен процент и местната инфлация.
27.Фиксираният интервенционен валутен курс (pegged and adjustable) означава?

a. държавен ангажимент за ограничаване промените на пазарния курс;

b. държавен ангажимент за поддържане на определен обем валутни резерви спрямо паричното предлагане;

c. ангажимент с МВФ за обмяна на валута по гарантиран курс;

d. договореност с Европейската централна банка за финансова стабилност;

e. курсът, по който централната банка се задължава да купува и продава валута при поискване..
28.Очакваният доход от депозитите в чужда валута е в....... зависимост от нейния текущ спот курс?

a. права;

b. обратна;

c. в права зависимост при положителен инфлационен диференциал в полза на местната валута;

d. зависи и от сравнителната рисковост между двата вида депозити;

e. в права зависимост, но само при еднаква рисковост на двата вида депозити
29.Най-голям дял на валутния пазар в началото на ХХІ век се пада на?

a. сделките “спот”;

b. сделките “форуърд”;

c. сделките “суап”;

d. сделките с валутни опции;

e. сделките FRA.
30.Валутният режим в България може да се определи като?

a. частична конвертируемост

b. пълна конвертируемост;

c. вътрешна конвертируемост;

d. външна конвертируемост;

e. капиталова конвертируемост


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница