Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти класДата22.07.2016
Размер61 Kb.
#316
ТЕСТ

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛОТО НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1. Запиши с цифри числата: осемстотин и четири; седемстотин и деветдесет;
хиляда; двеста.

2. Пресметни:

а) 45 + 394 = е) 31 + 969 = л) 4.125 =

б) 702 – 81= ж) 1000 – 68 = м) 760 : 8 =

в) 278 + 459 = з) 906 : 3 = н) 963 : 9 =

г) 923 – 837 = и) 475 . 2 = о) 640 : 4 =

д) 500 – 52 = к) 7 . 89 = п) 800 : 5 = 1. Пресметни: а) 37 . 5 . 3 = б) 14 + 756 : 7 =

 2. Към числото 91 прибави четвъртинката от 836.

5. През лятото от училището на Николай 60 четвъртокласници бяха на село. Те
са 5 пъти повече от четвъртокласниците, които бяха на море. С колко повече са
четвъртокласниците на село от тези на море?

6. Намери обиколката на правоъгълник със страни 118 мм и 47 мм.

7. Начертай върху мрежата правоъгълен
триъгълник и го именувай.

8. Намери неизвестното делимо:
109 = : 6

9. Разгледай и запиши: , , 81, 27, 9, 3, 

За проверка и оценка на теста могат да се

определят следните показатели:

Първо равнище


 1. Писане на числата до 1000 (зад. 1).

 2. Събиране на числата до 1000 с едно преминаване (зад. 2, а)).

 3. Изваждане на числата до 1000 с едно преминаване (зад. 2, б)).

 4. Събиране на числата до 1000 с две преминавания (зад. 2, в)).

 5. Изваждане на числата до 1000 с две преминавания (зад. 2, г); 2, д)).

 6. Събиране, когато сборът е 1000 (зад. 2, е)).

 7. Изваждане от 1000 (зад. 2, ж)).

 8. Деление на числата до 1000 без преминаване (зад. 2, з)).

 1. Умножение на числата до 1000 с едноцифрено число с две преминавания
  (зад. 2, и); 2, к); 2, л)).
 1. Деление на числата до 1000 с едноцифрено число, когато броят на стоти-­
  ците на делимото е по-малък от делителя (зад. 2, м)).

 2. Деление на числата до 1000 с едноцифрено число, когато частното е три­-
  цифрено число с цифра на десетиците нула (зад. 2, н)).

 3. Деление на числата до 1000 с едноцифрено число, когато частното е три­-
  цифрено число с цифра на единиците нула (зад. 2, о); зад. 2, п)).

 4. Намиране на произведение на три числа (зад. 3, а)).

 5. Намиране обиколка на правоъгълник (зад. 6).

Второ равнище

 1. Спазване реда за извършване на действията (зад. 3, б)).

 2. Намиране на четвъртинка от число (зад. 4).

 3. Решаване на текстова задача с две пресмятания (зад. 5).

 4. Чертане на правоъгълен триъгълник върху квадратна мрежа (зад. 7).

 5. Именуване на триъгълник (зад. 7).

 6. Намиране на неизвестно делимо (зад. 8).

 7. Откриване на съществени признаци (зад. 9).

При оценката на показателите трябва да се има предвид следното:

– при показател 1.1. оценка 2 се поставя, ако ученикът е записал вярно две
числа;

– при показател 1.5. оценка 2 се поставя, ако е решена вярно една от задачите;

– при показател 1.9. оценка 2 се поставя, ако са решени вярно две от задачите;

– при показател 1.12. оценка 2 се поставя, ако е решена вярно една от задачи­-


те;

– при показател 1.14, 2.1, 2.3, 2.6 оценка 2 се поставя, ако е допусната само


изчислителна грешка.

При останалите показатели оценка 2 не се поставя (пише се оценка 1 или оцен­ка 3).

За края на четвърти клас са предложени два нестандартизирани теста, които могат да се използват от учителя по желание.

ТЕСТ 1

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС


 1. Запиши с цифри числата: трийсет и две хиляди и четиринайсет; един мили­-
  ард; седемстотин милиона двайсет и три хиляди и шест; петстотин и четири хиляди
  и деветдесет.

 2. Пресметни:

а) 348 + 7652 = в) 203 706 – 54 035 =

б)1973 + 28 479 = г) 80 000 – 8308 =3. Пресметни:

а) 19 + 208 + 3056 = б) 20 000 – (3000 – 405) = 1. Намери неизвестното число: 156 = 4050 – 

 2. Начертай окръжност с център точка О и с радиус 25 мм.

 3. Измери <АМД и <МДА. Определи вида на
  ъглите.

(Заб. Триъгълникът е равнобедрен с ъгъл при върха 120°.)
7. Връх Канарата в Рила е висок 2691 м и е с 617 м по-висок от връх Персенк в Родопите. Връх Персенк е със 748 м по-нисък от връх Каменица в Пирин. Колко метра е висок връх Каменица?

ТЕСТ 2

ЗА ПРОВЕРКА НА МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ

НА УЧЕНИЦИТЕ В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1. Подреди числата, като започнеш от най-голямото: 4068, 4608, 6480, 6048,
4008, 4080.

2. Пресметни:

а) 2057 . 5 = е) 760 . 30 =

б) 5178:6 = ж) 24 . 305 =

в) 8012: 4 = з) 3515: 37 =

г) 41000:5= и) 36 054 : 18 =

д) 100 . 2489 = к) 299 920 : 23 =3. Пресметни:

а) 5. 7. 209 = б) 48 + 2160 : 24 = 1. Намери неизвестното число: 97 = 3783 : 

 2. Измери страните на правоъгълника.
  Намери обиколката и лицето му.

 3. Лицето на правоъгълник е 26 600 кв. мм, а едната му страна е 7 см. Колко
  сантиметра е другата страна на правоъгълника?

7. За училището на Мария купиха три компютъра по 699 лв. и още два еднакви
компютъра. Платиха общо 3537 лв. По колко лева са двата компютъра?

За проверка и оценка на тестовете могат да се определят следните показатели:Първо равнище

 1. Писане на естествени числа, по-големи от 1000 (тест 1, зад. 1).

 2. Нареждане на числа в низходящ ред (тест 2, зад. 1).

 3. Събиране на естествени числа с преминаване (тест 1, зад. 2, а); 2, б)).

 4. Изваждане на естествени числа с преминаване (тест 1, зад. 2, в); 2, г)).

 5. Умножение на естествени числа с едноцифрено число (тест 2, зад. 2, а)).

 6. Деление на естествени числа с едноцифрено число (тест 2, зад. 2, б)).

 7. Деление на естествени числа с едноцифрено число, когато се получават
  нули в записа на частното (тест 2, зад. 2, в); 2, г)).

 8. Умножение на естествени числа с 10, 100 (тест 2, зад. 2, д)).

 9. Умножение на естествени числа с 20, 30, ..., 90 (тест 2, зад. 2, е)).
 1. Умножение на естествени числа с двуцифрено число (тест 2, зад. 2, г), ж)).

 2. Деление на естествени числа с двуцифрено число (тест 2, зад. 2, з)).

 3. Деление на естествени числа с двуцифрено число, когато се получават
  нули в записа на частното (тест 2, зад. 2, и); 2, к)).

 4. Намиране сбор на 3 числа (тест 1, зад. 3, а)).

 5. Намиране на произведение на 3 числа (тест 2, зад. 3, а)).
 1. Спазване реда за извършване на действията (тест 1, зад. 3, б); тест 2,
  зад. 3, б)).

 2. Измерване страна на правоъгълник (тест 2, зад. 5).

 3. Измерване големина на ъгъл (тест 1, зад. 6).

 4. Определяне вида на ъгъл (тест 1, зад. 6).

 5. Намиране обиколка на правоъгълник (тест 2, зад. 5).

 6. Намиране лице на правоъгълник (тест 2, зад. 5).

 7. Чертане на окръжност по даден център и радиус (тест 1, зад. 5).


Второ равнище

 1. Намиране на неизвестен умалител (тест 1, зад. 4).

 2. Намиране на неизвестен делител (тест 2, зад. 4).

 3. Намиране страна на правоъгълник по дадени лице и другата страна на пра­-
  воъгълника (тест 2, зад. 6).

 4. Преминаване от една мерна единица за лице в друга (тест 2, зад. 6).

 5. Решаване на текстова задача с две пресмятания (тест 1, зад. 7).

 6. Решаване на текстова задача с три пресмятания (тест 2, зад. 7).

При оценка на показателите трябва да се има предвид следното:

– при показател 1.1 оценка 2 се поставя, ако ученикът е записал вярно две чис­-


ла;

– при показатели 1.3, 1.4, 1.7, 1.12 и 1.15 оценка 2 се поставя, ако е решена


вярно една от задачите;

– при показател 1.17 оценка 2 се поставя, ако ученикът е измерил вярно един


от ъглите;

– при показател 1.18 оценка 2 се поставя, ако ученикът е определил вярно вида


на един от ъглите;

– при показатели 1.19, 2.1 и 2.2 оценка 2 се поставя, ако е допусната само из­-


числителна грешка;

– при показател 2.3 оценка 2 се поставя, ако е допусната изчислителна грешка,


включително и ако ученикът не е превърнал квадратните милиметри в квадратни
сантиметри;

– при показатели 2.5 и 2.6 оценка 2 се поставя, ако са допуснати изчислителни грешки.

При останалите показатели оценка 2 не се поставя (пише се оценка 1 или оцен­ка 3).

Предложената разработка на тестове и показатели за тяхната проверка и оцен­ка е примерна и незадължителна за учителите по математика в 4. клас. С нея се цели да се провокират въображението и творческата им активност.Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница