Тестови въпроси с изборен и/или свободен отговор върху понятияДата17.08.2018
Размер89.5 Kb.
#80331
Тестови въпроси с изборен и/или свободен отговор върху понятия

(определение с думи, тълкуване на формула, размерност)
 1. МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ. УРАВНЕНИЕ НА БЯГАЩА ПЛОСКА ВЪЛНА. ВЪЛНОВО УРАВНЕНИЕ.

напречна вълна

надлъжна вълна

вълнов фронт

вълнова повърхнина

вълново поле

лъч на разпространение

линейна вълна

плоска вълна

сферична вълна

отразена вълна

дължина на вълната

амплитуда

кръгова честота

линейна честота

скорост на разпространениеуравнение на бягаща вълна

вълново числовълново уравнение - общ и едномерен

случай, решения

енергия на вълните

кинетична енергия

потенциална енергия

плътност на енергията

интензитет

вълново съпротивление на средата

 1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ.

условия за интерференция

амплитуда на трептене на точка от средата при интерференция

порядък на максимума

синфазни трептения,

трептения в противофаза


СТОЯЩИ ВЪЛНИ. СОБСТВЕНИ ТРЕПТЕНИЯ НА ОГРАНИЧЕНИ СРЕДИ.
отражение на вълна от мека граница (незакрепен край)

отражение на вълна от твърда граница (закрепен край)уравнение на стояща вълна

амплитуда на ст. вълна

фаза на трептене

дължина на ст. вълна

възел

връх


условие за възникване на стояща вълна в струна, закрепена в двата края, собствени честоти

условие за възникване на стояща вълна в струна, закрепена в единия край, собствени честоти
 1. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕПТЯЩ КРЪГ. СВОБОДНИ, ЗАТИХВАЩИ И ПРИНУДЕНИ ТРЕПТЕНИЯ.

електромагнитни трептения

електрически трептящ кръг – идеален и реален
Аналогии


Механични величини

Електрически величини

координата
заряд на кондензатора
маса
индуктивност
скорост
големина на тока във веригата
импулс
магнитен поток
коефициент на еластичност
реципрочна стойност на капацитета
еластична сила
напрежение между плочите на кондензатора
кинетична енергия
енергия на магнитното поле в намотката
потенциална енергия на пружината
енергия на електричното поле в кондензаторадиференциално уравнение на свободни незатихващи електромагнитни трептения

решение за

собствена честота

диференциално уравнение на свободни затихващи електромагнитни трептения

коефициент на затихване

честота на трептене

решение за

амплитуда,

логаритмичен декремент

доброкачественост,

критично съпротивление

диференциално уравнение на принудени електромагнитни трептения

решение за

честота на трептене


 1. ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ПОЛЕ. УРАВНЕНИЯ НА МАКСУЕЛ. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ВЪЛНИ. ВЪЛНОВИ УРАВНЕНИЯ ЗА Е И Н. ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИТЕ ВЪЛНИ. СПЕКТЪР.

вихрово електрично поле – кога и как се поражда?

вихрово магнитно поле – кога и как се поражда?

електромагнитно поле

ток на отместване

вълнови уравнения за Е и Н.

скорост на ЕМ вълни в среда и във вакуум

спектър на ЕМ вълни


 1. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА.

принцип на Хюйгенс-Френел

оптичен път.

показател на пречупване

условия за интерференция

условия за максимум

условия за минимум
ДИФРАКЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА
дифракция, условия за възникване

метод на Френел

зони на Френел

дифракция от преграда

дифракция от процеп:

порядък на максимума

условие за максимум при дифракция от 1 процеп – зависимост от ширината на процепа и

централен максимум

условие за минимум при дифракция от 1 процеп -зависимост от ширината на процепа и

бяла светлина

монохроматична светлина


 1. ЗАКОНИ ЗА ТОПЛИННОТО ИЗЛЪЧВАНЕ.

топлинно излъчване

спектрална емисионна способност

интегрална светимост

спектрална абсорбционна способност

абсолютно бяло тяло

сиво тяло

абсолютно черно тяло (АЧТ)

емисионна способност на АЧТ

закон на Кирхоф

крива на излъчване на АЧТзакон на Стефан–Болцман

закон на Вин

закон на Релей-Джинсзакон на Планк

енергия на един квант
 1. ВЪНШЕН ФОТОЕФЕКТ. ЗАКОНИ НА СТОЛЕТОВ. ВОЛТ-АМПЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА. УРАВНЕНИЕ НА АЙНЩАЙН.

фотоелектричен ефект - същност.

видове

волт-амперна характеристикаосновни закономерности – 4 закона на Столетов

наситен фототок

чувствителност на катода – спектрална и интегрална

задържащо напрежение

светлинна характеристика на катода

червена границауравнение на Айнщайн

фотон, енергия

отделителен потенциал на катода


 1. СТРОЕЖ НА АТОМА. ЯДРЕН МОДЕЛ НА РЪДЪРФОРД. АТОМ НА БОР.

формула на Ритц

серия на Балмер

планетарен модел на Ръдърфорд – постулати

ядро на атома

електронна обвивка

атом на Бор– постулати

стационарно състояние

квантуване на орбиталния момент на импулса на електрона

квантово число

квантуване на радиуса на орбитата

квантуване на скоростта

квантуване на пълната механична енергия на свързан 1. КВАНТОВО-ВЪЛНОВ ДУАЛИЗЪМ. СЪОТНОШЕНИЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ НА ХАЙЗЕНБЕРГ. ВЪЛНОВА ФУНКЦИЯ. УРАВНЕНИЕ НА ШРЬОДИНГЕР. .

условия за проява на вълновите свойства на микрочастиците – дължина на вълната на де Бройл, честота

условия за проява на корпускулярните свойства на фотона – маса и импулс

принцип на Хайзенберг

вълнова функцияуравнение на Шрьодингер – решения
КВАНТОВИ ЧИСЛА. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
главно кв. число

орбитално кв. число

магнитно кв. число

спиново кв. числопринцип на Паули

принцип за минималната пълна енергия на система

електронна обвивка - слой, подслой,

брой на възможните състояния


 1. ОСНОВИ НА ЗОННАТА ТЕОРИЯ НА ПРОВОДИМОСТТА. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФЕРМИ- ДИРАК.

Енергийни зони – енергия, условие за получаване

Брой на нивата в зона

Видове зони:

позволена, забранена,

свободна, запълнена (изцяло или частично)

валентна зона

зона на проводимост

Разпределение на Ферми-Дирак

ниво на Ферми - физичен смисъл

 1. СОБСТВЕНА И ПРИМЕСНА ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ НА ПОЛУПРОВОДНИЦИТЕ.

специфично съпротивление на полупроводници при собствена и примесна проводимост

ковалентна връзка

n-носители

р-носители

собствена проводимост -зонна диаграма

зона на проводимост

свободна зона

валентна зона

забранената зона, ширина

основни токоносители

термистор

донорна, n-тип проводимост -зонна диаграма

донори


зона на проводимост

свободна зона

валентна зона

забранената зона, ширина

основни токоносители

неосновни токоносителиакцепторна, р-тип проводимост -зонна диаграма

акцептори

зона на проводимост

свободна зона

валентна зона

забранената зона, ширина

основни токоносители

неосновни токоносителиP-N ПРЕХОД.

контактно електрично полесвързване на P-N преход:

права посока –

ток,

напрежение,волт-амперна характеристика,

токоносители

обратна посока–

ток,


напрежение,

волт-амперна характеристика

токоносители

съпротивление на запиращия слой

полупроводников диод
P-N ПРЕХОД.

контактно електрично полесвързване на P-N преход:

права посока –

ток,

напрежение,волт-амперна характеристика,

токоносители

обратна посока–

ток,


напрежение,

волт-амперна характеристика

токоносители

съпротивление на запиращия слой

полупроводников диод


 1. ТЕРМОЕЛЕКТРОННА ЕМИСИЯ. ВОЛТАМПЕРНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

отделителна работа

отделителен потенциал

термоелектронна емисия

волтамперна характеристика

зависимост на тока на насищане от температурата 1. КОНТАКТНА ПОТЕНЦИАЛНА РАЗЛИКА. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕН ЕФЕКТ.

контактна потенциална разлика (КПР)

външна КПР~V

вътрешна КПРeфект на Зеебек

контактно термоелектродвижещо напрежение

дифузионно термоелектродвижещо напрежение

специфично термоелектродвижещо напрежениеeфект на Пелтие

коефициент на Пелтиеeфект на Томсон

коефициент на Томсон

термодвойка (термоелемент) 1. СПОНТАННИ И ПРИНУДЕНИ ПРЕХОДИ.

видове състояния

основно състояние

възбудено състояние

йонизация

време на живот в дадено състояние

населеност на ниво

видове преходи между състоянията

спонтанен преход

безизлъчвателен преход

индуцирани (принудени) преходи

чисто поглъщане

принудено излъчване

правила на подбора

закон за поглъщане
КВАНТОВИ ГЕНЕРАТОРИ. СВОЙСТВА НА ЛАЗЕРНОТО ИЗЛЪЧВАНЕ.
основни елементи

резонатор

активна среда

инверсна населеностпринуденото излъчване

принцип на действие на рубинов лазер

принцип на действие на полупроводников лазер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница