Тетра библос и л и


ОВЕН Британия, Галия, Бастарния; в центъра - Келесирия, Палестина, Идумея, Юдея ТЕЛЕЦстраница4/8
Дата22.07.2016
Размер1.9 Mb.
#925
1   2   3   4   5   6   7   8

ОВЕН Британия, Галия, Бастарния; в центъра - Келесирия, Палестина, Идумея, Юдея

ТЕЛЕЦ Партия, Мидия, Персия; в центъра - Цикладски острови, Кипър, малоазийското крайбрежие

БЛИЗНАЦИ Хиркания, Армения, Матиана; в центъра - Киренайка, Мармарика, Долен Египет

РАК Нумидия, Картаген, Африка; в центъра - Витиния, Фригия, Колхида

ЛЪВ Италия, Цизалпийска Галия, Сицилия, Апулия; в центъра - Финикия, Халдея и Орхиния

ДЕВА Месопотамия, Вавилония, Асирия; в центъра - Елада, Ахая, Крит

ВЕЗНИ Бактриана, Касперия, Серика; в центъра - Тива, Оазиса, Троглодитика

СКОРПИОН Метагонития, Мавритания, Гетулия; в центъра - Сирия, Комагена, Кападокия

СТРЕЛЕЦ Тирения, Келтика, Испания; в центъра - плодородна Арабия

КОЗИРОГ Индия, Ариана, Гедрозия; в центъра - Тракия, Македония, Илирия

ВОДОЛЕЙ Савроматика, Оксиана, Согдиана; в центъра - Арабия, Азания, средна Етиопия

РИБИ Фазания, Насамонития, Гарамантика; в центъра - Лидия, Киликия, Памфилия

Тук трябва да се допълни, че всяка от постоянните звезди има сходство с онази държава, към която има сходство зодията със същата инклинация*121 в кръга, описан през полюсите й. Най-близки на метропо лиите*122 са онези зодии, в които са били Слънцето и Луната при основаването на града, тоест при него во рождение. Ако точното време на основаване не е известно, най-близките зодии са онези, в които е би ла Средата на небето на управителя или царя по онова време*123.


4. МЕТОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТДЕЛНИ ПРЕДСКАЗАНИЯ

След това въведение предстои да се занимаем внимателно с процедурата на предсказанията. Първо на онези, свързани с главните събития за страни и градове. Методът на изследване е следният. Първата и най-силна причина за тези събития се крие в съвпадите на Слънцето и Луната при затъмнение и в движе нието на звездите по това време. Една част от предсказанието е регионална*124. В нея трябва да опреде лим за кои страни или градове има знамения в затъмненията или в регулярните станции на планетите (тоест винаги когато Сатурн, Марс и Юпитер са в застой, защото те са знаменателните планети). Друга част от предсказанието е хронологическа. В нея трябва да се предскаже начало и продължителност на събитията. Друга част от предсказанието е видовата. От нея трябва да разберем кой род ще засегне съби тието. Накрая е окачествяващата част, в която трябва да определим характера на самото събитие.


5. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ПОВЛИЯНИТЕ ДЪРЖАВИ

Регионална част на изследването трябва да направим по следния начин. Когато настъпи затъмнение на Слънцето и Луната, особено ако се наблюдава лесно*125, ние трябва да определим в коя зодия се намира то и кои страни са сходни с триъгълника на тази зодия. Установяването на засегнатия град става лесно. Сравняваме дали хороскопът на основаването*126 и позицията на светилата по това време, или Средата на небето в Хороскопа на владетеля при основаването, са в хармония със зодията на затъмнението*127. За която държава или град открием такава хармония, следва да предположим, че там ще се случи някак во събитие, особено за онези, които са свързани с точната зодия на затъмнението.


6. ЗА ВРЕМЕТО НА ПРЕДСКАЗАНИТЕ СЪБИТИЯ

Втората, хронологическата част, от която трябва да разберем началото и времетраенето на предсказаните събития, се провежда по следния начин. Най-напред трябва да определим часа на затъмнението*128 във всеки от свързаните с него райони, височината на полюса*129 и центровете, като за един Хороскоп. Това се прави, защото затъмненията не настъпват едновременно навсякъде и нямат еднаква степен на помрача ване*130 и продължителност във всички страни. Второ, трябва да определим за всеки район колко равно денствени часа*131 продължава затъмнението. От получените данни трябва да заключим, че ако затъмне нието е слънчево, предсказаното събитие ще продължи толкова години, колкото са получените за него ра вноденствени часове, а ако е лунно - толкова месеца*132. Началото и по-важните усилвания*133 на съби тието обаче се определят от позицията на затъмнението спрямо центровете. Ако то е в източния хоризо нт, началото на предсказаното събитие ще бъде през първите четири месеца след затъмнението и главни те му усилвания ще бъдат през първата третина от периода на продължителност. Ако то попада в Среда та на небето - през вторите четири месеца и средната третина от периода на продължителност. Ако затъм нението е в западния хоризонт, събитието ще започне през третото четвъртмесечие и най-големите му усилвания ще бъдат през последната третина от периода на продължителност. Началото на отделните от слабвания или засилвания на събитието откриваме от съвпадите, които се получават междувременно *134 в знаменателните региони или в регионите с аспект към тях, и от другите движения на планетите, които влияят на предсказаното събитие, ако те са изгряващи, залязващи, неподвижни или във вечерен из грев и са в аспект към зодията на затъмнението. Ако планетите са изгряващи или неподвижни, събитието се усилва, а когато са залязващи, под лъчите на Слънцето или вечерни - отслабва.


7. ЗА ПОВЛИЯНИЯ ВИД

Третата част е на родовото определяне. В нея трябва да разберем на кои видове ще въздейства събитие то. Това се установява от специфичната природа и форма на зодията, в която е затъмнението, и на зодии те, в които са небесните тела, планети и постоянни звезди, управляващи мястото на затъмнението и мяс тото преди затъмнението*135. Управлението на тези места откриваме по следния начин. Планета с най-много права над тези зодии (чрез най-близко видимо съединение или рецесия, аспекти и управление на дом, триъгълник, екзалтация и граници) ще управлява сама. Ако господар на затъмнението и предната зо дия не може да бъде една планета, трябва да определим за всеки от двата региона по една планета с най-


много права чрез отбелязаните по-горе управления, като дадем предимство на управителя на затъмнение то. Ако има съперници, трябва да предпочетем за управител планетата, която е най-близко по ъгъл или е по-забележима, или е по-тясно свързана със зодията по секта. При постоянните звезди трябва да вземем първата от ярките звезди, която влияе на предшествуващата зодия по време на затъмнението, съобразно деветте типа видими аспекти, дефинирани в нашето първо изследване*136, и звездата, която е видима по време на затъмнението и има изгрял или достигнат меридиан със зодията, следваща затъмнението.

След като определим звездите, влияещи на събитието, започваме да изследваме формата на зодията, в ко ято е затъмнението, защото видът на влияните групи зависи от нея. Съзвездията с човешка форма отбеля зват събития, свързани с човешкия род*137. От.другите земни зодии*138, четирикраките*139 са свърза ни с четирикраките безсловесни животни, а пълзящите зодии*140 - със змии и пр. Животинските зодии 141 отбелязват събития, свързани с дивите животни и с животните, които вредят на хората. Зодиите на опитомените животни - с полезните и домашни твари и с животните, които спомагат за напредък, съобра зно тяхната форма, например коне, волове, овце и т.н. Северните земни зодии отбелязват внезапни земет ресения, а южните - неочаквани валежи. Освен това зодиите във формата на крилати създания, като Де ва, Стрелец, Лебед, Орел и пр. отбелязват събития, свързани с крилатите създания, с онези, които се упо требяват за храна на хората. Ако зодиите са във формата на плуващи създания, затъмненията се отнасят за морски животни и риби. Съзвездията, имащи отношение към морето142, като Рак, Козирог и Делфин, отбелязват събития за морските създания и за пътуващите с кораб. В съзвездията, свързани с реки, като Водолей и Риби, затъмненията имат отношение към създанията от реки и потоци. В Арго те действуват на създанията и от двата вида. В слънцестоящи или равноденствени знаци, звездите вещаят основно за времето и сезона, свързан с всяка от тези зодии, а в частност - за пролетта и нещата, които растат от земя та. Когато са в пролетното равноденствие, затъмненията имат отношение към цъфтежа на плодовете, ка то грозде, смокини, за това какво ще израсне от тях. В лятното слънцестояние - към събирането и съхра няването на плодовете, а специално за Египет - за разлива на Нил. В есенното равноденствие - за сеитба та, сенокоса и пр. В зимното слънцестояние затъмненията имат отношение към зеленчуците, различните видове птици и риби, характерни за сезона. Затъмненията в равноденствените зодии се отнасят за свеще ните ритуали и култовете, а в слънцестоящите - за промени в атмосферата и политическите традиции. В устойчивите зодии - за основаване и строеж на домове. В двутелесните - за хора и царе. Обикновено зо диите, които са по-близо до изтока по време на затъмнението, отбелязват какво предстои на плодовете, младостта и основите. Зодиите до Средата на небето над Земята - за свещените ритуали, царете и средна та възраст. Зодиите близо до запада - за смяната на традициите, старостта и мъртвите. Относно това, вър ху каква част от предположения вид ще повлияе събитието, ще видим от продължителността на затъмне нието и от позициите на управляващите звезди към неговото място. Когато при слънчево затъмнение са западни, а при лунно - източни, обикновено се въздействува върху малка част от вида. В опозиция – вър ху половината. Ако звездите са източни при слънчеви затъмнения и западни при лунни, се влияе голяма част от вида*143.


8. ЗА ХАРАКТЕРА НА ПРЕДСКАЗАНОТО СЪБИТИЕ

Четвъртата част на изследването преценява дали предсказаното събитие ще бъде полезно или вредно и какъв ще е ефектът му съобразно специфичния характер на видовете*144. Това се определя от натурата на планетите, управляващи главните места, и от техните комбинации една спрямо друга и спрямо места та, в които се намират. Луната и Слънцето са главните водачи, защото са извор на силата и управление то. Освен това са причина за мощта или слабостта на управляващите планети. Качеството на предсказа ните събития се разкрива от внимателното наблюдение на управляващите звезди.

Ще започнем с последователно разглеждане на характерните активни сили на планетите. Първо обаче ще направим кратко напомняне. Когато говорим за темперамента на някоя от петте планети, трябва да се знае, че се има предвид и подобната натура, независимо дали това ще бъде самата планета в присъщата си сила, някоя от постоянните звезди или от зодиите, в присъщия си темперамент към нея, даже когато характеристиките са приложени към натурите или самите качества, а не към планетите. Ще напомним още, че в комбинациите трябва да разглеждаме не само смесването между планетите, но и тяхната комби нация с постоянни звезди или зодии, които участвуват в една й съща натура чрез разгледаните вече тех ни сходства с планетите.

Когато управлява сам, Сатурн причинява гибел от студ. Когато събитието се отнася за хората, той причи нява дълги болести, туберкулози, залиняване, флуидни проблеми, ревматизми, трески, изгнание, бедност ,затвор, скръб, страхове и смърт, особено за онези в напреднала възраст*145. Относно безсловесните жи вотни, използвани от човека, той обикновено отбелязва недостига и смъртта им от такива болести, че хо


рата, консумирали месото, се заразяват и умират. По отношение на времето, Сатурн причинява страхо тен студ, замръзване, мъглив и нездравословен климат, разваляне на атмосферните условия, облаци и мрак. Освен това - много снежни бури,но не полезни, а гибелни, такива,от които се пораждат вредните за човека рептилии*146. Що се отнася до реките и моретата, в общи линии той причинява бури, корабокру шения, злополучни плавания, недостиг и мор на рибата, а за приливите и отливите на моретата и реките - прекомерни разливи и замърсяване на водите. За плодовете на Земята Сатурн отбелязва недостиг, липса и загуби от червеи, плевели, наводнения, градушки и прочие, особено на растенията за насъщни нужди, така че резултатът е глад и гибел сред хората.

Когато управлява сам, Юпитер причинява нарастване. Когато предсказанието се отнася за хората, той да ва репутация и просперитет, богатство и мирно съществуване, умножаване на предметите от първа необ ходимост в живота, телесно и душевно здраве, дарове и блага от владетелите, нарастване на величието и великодушието на царете. Въобще Юпитер води до щастие. Относно безсловесните животни той причи нява увеличение и изобилие на полезните за човека, а на вредните - намаление и гибел. Той прави време то умерено, здравословно, ветровито, влажно и подходящо за растежа на земните плодове. Юпитер пома га за щастливи пътувания на флотилиите, умерен разлив на реките, богати добиви и прочие.

Когато Марс поеме управлението сам, той причинява гибел от сухота. Когато събитията се отнасят за хо рата, той води до войни, граждански размирици, насилие, робия, недоволство срещу водачите и внезапна гибел по тези причини. Освен това причинява треска, малария, кръвотечения, преждевременна и насилст вена смърт, особено в разцвета на жи-вота. А също и жестокости, нападения, беззакония, палежи, убийст ва, грабежи и пиратство. Спрямо времето Марс причинява горещини, жеги, зарази, изсушаващи ветрове, светкавици, урагани и суша. Относно морето той води до внезапни крушения на флотилиите посредст вом променливи ветрове, светкавици и прочие. За реките - маловодие, пресъхване на потоците и замърся ване на водата. На земните плодове за човешки нужди Марс причинява недостиг, загуба и ниски добиви поради изсушаване от горещото време, поражения от вятъра или от запалване на местата за съхранение на продукцията.

Когато управител е Венера, резултатите са като на Юпитер, но допълнени с едно приятно качество. Кога то от затъмнението са повлияни хората, тя дава слава, почести, изобилие, щастие, успешен брак, много деца, общо удовлетворение, нарастване на имота, чист и уреден живот, почитане на истински стойност ните неща. Венера е причина за телесно здраве, разбирателство с водачите и изящество на владетелите. Относно атмосферата тя е причина за умереност, постоянни условия на влага и много полезни ветрове, здравословен въздух, ясно време и обилни валежи от оплождащи води. Тя помага за щастливото плаване на флотилиите, за успехи, доходи и пълноценен разлив на реките. Относно полезните животни и плодове те на Земята Венера дава изобилие, добри реколти и печалба.

Ако управлението получи Меркурий, той е подобен на свързаната с него планета. Той е преди всичко стимулиращ и в предсказания за хората е интензивен, практичен и изобретателен във всяка ситуация. Но когато е в аспект със злотворните планети, той води до кражби, грабежи, пиратство, нападения, съдейст ва за неуспешни пътувания, причинява болести от сухота, малария, кашлици, безпокойство и туберкуло за. Меркурий е причина за събития, свързани с жреческите закони, божествените култове, царските дохо ди и с промяната на обичаи и закони, в съответствие с връзката си към другите планети. Тъй като е мно го сух и бърз поради близостта си до Слънцето и скоростта си на въртене, обикновено той води до на рушаване на правилата, силни и променливи ветрове и както може да се очаква - мълнии, урагани, свла чища, земетресения и светкавици. Понякога по този начин причинява гибел на полезни животни и расте ния. В залез Меркурий намалява води и реки, а в изгрев ги пълни.

Това са ефектите, пораждани от планетите поотделно. Но свързани по различен начин помежду си, в раз лични аспекти от промяната на зодиите*147 и техните фази спрямо Слънцето и изпитвайки съответния характер на техните сили, всяка планета поражда сложен характер, който е резултат от смесването на на турите, които са участвували в оформянето му. Разбира се, непосилна и невъзможна задача е да се разгле да специфичният резултат от всяка комбинация и да се изчислят абсолютно всички аспекти от всеки тип, откъдето да съдим за техните варианти. Затова тези въпроси трябва да се оставят на опита и майсторство то на астролога, провеждащ изследването.

Трябва да се определи каква близост съществува между планетите, управляващи предсказанието, и дър жавите или градовете, за които се отнася събитието. Ако управляващите планети са благотворни, близки са с влияните райони и не са надделяни*148 от планетите на противоположната секта, те раздават по-пълноценно характерните си блага. Когато липсва близост или са победени от противоположната секта, планетите са непълноценни. Когато планетите, управляващи предсказанието, са злотворни, но имат бли зост с влияните райони или са победени от планетите на противоположната секта, нанасят по-малка вре
да. Но ако не са управители на влияните държави и не са надвити от планетите, имащи сходство с тези държави, те изявяват злотворния си характер много по-силно. Обикновено хората от тези държави се вли яят от по-големите беди, които заемат най-важните места*149 в собствения им Хороскоп - имам предвид местата на светилата или ъглите*150 - които са еднакви с тези, причина за главните бедствия, т.е. с места та на затъмненията или противоположните места. Успяват да се спасят само хората, в чийто личен Хорос коп светилата владеят точния градус на затъмнението или противоположния му градус.
9. ЗА ЦВЕТА НА ЗАТЪМНЕНИЯТА, КОМЕТИТЕ И ПРОЧИЕ

За предсказване на главните условия трябва да наблюдаваме и цветовете по време на затъмнението - на самите светила или на формите около тях като жезли, ореоли и други. Ако са черни или бледосини, цве товете отбелязват ефекти, свързани със Сатурновата натура, ако са бели - ефектите на Юпитер, ако са червеникави - ефектите на Марс, ако са жълти - на Венера, а ако са разноцветни - на Меркурий. Ако из явеният цвят покрива цялото тяло на светилото или целия район около него, предсказаното събитие ще засегне по-голямата част от държавите. Ако цветът е само в някоя част, събитието ще засегне само райо на, срещу който е разположено явлението.

За предсказването на универсалните условия трябва да наблюдаваме и появилите се комети, както при за тъмнение, така и по всяко друго време. Например, т.нар. "лъчи", "тръби", "питоси" и прочие*151 пораж дат ефекти, характерни за Марс и Меркурий - войни, горещо време, вълнения и други. От частите на зо диака, в които се покажат главите им, и от посоките, посочени от опашките им, кометите показват рай оните, над които надвисват беди. Посредством, така да се каже, зодиите на техните глави те показват ти па на събитието и рода, върху който ще връхлети беда. От продължителността на съществуване – продъл жителността на събитията, а от позицията спрямо Слънцето - началото на събитията. Обикновено поя вата от изток вещае бързо идващи събития, а от запад - събития, идващи по-бавно.
10. ПО НОВОЛУНИЕТО НА ГОДИНАТА

След като описахме процедурата за предсказване на основните събития за държави и градове, остана да разгледаме въпросите, свързани с по-важните детайли. Аз съдя за събитията през годината по сезоните. В това изследване трябва първо да се дефинира така нареченото новолуние на годината. От само себе си се разбира, че това трябва да е в началото на слънчевия кръговрат, при всеки негов оборот. Разбира се, всеки може да се затрудни коя начална точка от кръга да приеме за основа. Но в кръга през средата на зо диака като единствени начала може да се приемат точките, определени от екватора и тропиците, т.е. две те равноденствия и двете слънцестояние. Дори и тогава може да се изпадне в затруднение коя от четири те точки да се предпочете. Наистина, в един безусловно разгледан кръг нито една от тях не заема водещо положение, както би било, ако има само една начална точка. Онези, които са писали по тези въпроси, са използували и четирите, допускайки по различни пътища като начална точка някоя от тях, водени от соб ствени аргументи и от естествения характер на четирите точки. Това не е странно, защото всяка една от тях има определено основание да се приеме като начална точка и нова година. Пролетното равноденст вие може да се предпочете, защото от него насетне денят става по-дълъг от нощта и се намира във влаж ния сезон, а влагата, както казахме по-горе, присъствува предимно в началото на живота. Лятното слън цестояние може да се предпочете, защото тогава е най-дългият ден и за египтяните то отбелязва разлива на Нил и изгрева на кучешката звезда. Есенното равноденствие - защото тогава плодовете са прибрани и наново се засява семето за бъдещите плодове. Зимното слънцестояние може да се предпочете, защото от тогава денят започва да се удължава. Аз смятам, че в изследването за годината е по-правилно да се изпол зуват и четирите начални точки, като се наблюдават най-близко предхождащите ги съвпади (или опози ции) на Слънцето и Луната при нова или пълна Луна, и в частност съвпадите, при които стават затъмне ния. Така, от началната точка в Овен може да предположим каква ще бъде пролетта, от тази в Рак – лято то, от тази във Везни - есента, а от тази в Козирог - зимата. Тъй като Слънцето създава основните харак теристики и условия на сезоните, с негова помощ дори и тези, които изцяло отхвърлят астрологията, мо гат да предскажат бъдещето.

По-нататък в изследването трябва да определим специфичните качества на зодиите, за да получим про гноза за ветровете и по-основните натури. Разликите в интензивността също са отбелязани от съвпадите в гореспоменатите точки и от аспектите на планетите към тях, а в частност и от съвпадите и пълнолуния та в отделните зодии и положението на планетите. Последното може да се нарече месечно изследване. По-нататък трябва да определим специфичните възможности на отделните зодии и планети за влияние върху годишните условия, така както направихме това по-горе, когато преставихме сходството на плане тите и близките им постоянни звезди с въздуха и ветровете, както и сходността на зодиите като цяло с
ветровете и сезоните. Остана да разгледаме природата на отделните зодии по части.
11. ЗА ПРИРОДАТА НА ЗОДИИТЕ ПО ЧАСТИ И ТЯХНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВРЕМЕТО

Зодията на Овена отбелязва равноденствието и затова се характеризира от гръм или градушка. Но разгле дана на части чрез промяна в градуса, характерът съответства на специалното качество на постоянните звезди. Неговата предна част е дъждовна и ветровита, средната - умерена, а последната е гореща и не здравословна. Северните части са горещи и разрушителни, а южните - ледени и студени.

Зодията на Телеца отбелязва като цяло топлина и е гореща. Но разгледана на части, предният район, осо бено около Плеядите, е свързан със земетръси, ветрове и мъгли. Средните части са влажни и студени, а последната част, близо до Хиядите, е огнена и обилна на гръмове и мълнии. Северните части на зодията са умерени, а южните - неустойчиви и нестабилни.

Зодията на Близнаците е като цяло с равномерна температура. Разгледана по части, предната е влажна и деструктивна, средната - умерена, а последната - смесена и неустойчива. Северните части са ветровити, а южните - сухи и изгарящи.

Зодията на Рака е като цяло зодия на ясно и топло време. Но по части - предната част и районът на Ясли те са задушни, свързани със земетръси и мъгли. Средната част е умерена, а последната - ветровита. Севе рните и южните й райони са огнени и изгарящи.

Зодията на Лъва е като цяло гореща и задушна. Разгледана по части, предната е задушна и нездравослов на, средната - умерена, а последната - влажна и деструктивна. Северните части са неустойчиви и огнени, а южните - влажни.

Зодията на Девата е като цяло влажна и белязана от гръмотевични бури. Разследана по части, предната е по-скоро топла и деструктивна, средната - умерена, а последната - дъждовна. Северните райони на зодия та са ветровити, а южните - умерени.

Зодията на Везни е като цяло променлива и неустойчива. Разгледана по части, предната и средната са умерени, а последната е дъждовна. Северните части са ветровити, а южните - влажни и нездравословни.

Зодията на Скорпиона е като цяло белязана от гръм и огън. Разгледана по части, предната е снежна, сред ната - умерена, а последната причинява земетръси. Северните части са горещи, а южните - влажни.

Зодията на Стрелеца е като цяло ветровита. Разгледана по части, предната е влажна, средната - умерена, а последната - огнена. Северните райони са ветровити, а южните - влажни и променливи.

Зодията на Козирога е като цяло влажна. Взета на части, предната е свързана с горещо време и е разруши телна, средната - умерена, а последната - свързана с дъждовни бури. Северните и южните райони са вла жни и разрушителни.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница