Тетра библос и л истраница5/8
Дата22.07.2016
Размер1.9 Mb.
#925
1   2   3   4   5   6   7   8

Зодията на Водолея е като цяло студена и дъждовна. Взета по части, предната е влажна, средната – умере на, а последната - ветровита. Северните райони определят горещо време, а южните - облаци.

Зодията на Риби е като цяло студена и ветровита. Разгледана по части, предната е умерена, средната – влажна, а последната - гореща. Северните райони са ветровити, а южните - дъждовни.
12. ЗА ПОДРОБНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЕМЕТО

След като във въведението бяха изложени тези факти, подробният метод на работа включва следната про цедура.

Първият метод е по-разбираем и е свързан с квадрантите. Той изисква, както казахме, да наблюдаваме новите или пълните луни, които най-близко предшествуват слънцестоящите и равноденствените зодии, и да разположим ъглите като за Хороскоп*152, защото градусът на новата или пълната Луна може да попа дне във всяка изследвана ширина. След това трябва да определим управителите на мястото на новата или пълната Луна и на ъгъла, който следва (по представената от нас схема в предните глави относно затъмне нията). След това трябва да преценим основната ситуация от специфичната натура на квадранта и да ре шим въпроса за степента на усилване и отслабване, от натурата на управляващите планети, техните ка чества и типа време, което те определят.

Вторият метод е основан на месеца. При него е необходимо да изследваме по същия начин новите или пълните луни в отделните зодии*153, наблюдавани обаче така, че ако най-близо до преминаваща слънче ва или равноденствена зодия има новолуние, до следващия квадрант трябва да използуваме само новите луни, а ако има пълнолуние - само пълните луни. Трябва да наблюдаваме ъглите и управителите на двете места и особено най-близките появи на планетите, техните съединения и рецесии, характерните свойства на планетите и на техните места и ветровете, предизвикани от планетите и от частите на зодиака, в които


се намират. Освен това с оглед наклона на еклиптиката трябва да установим какъв вятър е определила ширината на Луната. Въз основа на всички събрани факти, като използуваме принципа на преобладаване то, ние можем да предскажем главните условия на времето и ветровете през месеците.

При третия подход трябва да наблюдаваме равномерните, дори по-точно детайлизираните указания за за силване и отслабване*154. Това наблюдение се води последователно по конфигурациите на Слънцето и Луната - не само по новите и пълните луни, но и по половините, при които предвещаваната промяна запо чва три дни преди, а понякога три дни след съчетаването на лунния ход с този на Слънцето. Той е бази ран и върху техните аспекти към планетите, когато са в някоя от тези позиции, тригон или секстил. Из следването се съобразява с натурата им, като характерното качество на промяната в обкръжението и вет ровете се извежда от естествените склонности на наблюдаваните планети и от зодии.

Дневните усилвания на тези специфични качества настъпват, когато по-ярките и по-силните от постоян ните звезди са утринни или вечерни, в изгрев или залез спрямо Слънцето, моделирайки обикновено спе цифичните условия съобразно своите натури, и още, когато светилата преминават през някой от ъглите.

Часовите усилвания и отслабвания на времето се променят синхронно с тези позиции на звездите, така както приливите и отливите на морето съответствуват на фазите на Луната. Промените във въздушните потоци се осъществяват от появата на светилата в ъглите по посоката на онези ветрове, към които е уста новено, че клони ширината на Луната.

Но винаги заключенията трябва да се извеждат от принципа, че универсалната и основната причина пред хожда причината за специфичните особености; и още, че силата е най-голяма и развита, когато звездите, господари на универсалните натури, са свързани със специфичните причини.
13. ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА АТМОСФЕРНИТЕ ЗНАЦИ

Наблюденията на знаците около Слънцето, Луната и планетите могат също да бъдат полезни за опознава не на специфичните събития, които предстоят.

За да определим времето през деня, трябва да наблюдаваме Слънцето при изгрев, а за времето през нощ та - при залез. За условията на времето през по-дълъг период следва да наблюдаваме слънчевите аспекти към Луната, като приемем, че всеки аспект предсказва като цяло условията до следващия. Когато Слънце то изгрява или залязва ясно, непомрачено, спокойно и безоблачно, се отбелязва ясно време. Ако негови ят диск е разноцветен или червеникав, или излъчва червени лъчи - директно навън или извито около себе си, или ако то има така наречените пархелически облаци от едната си страна или жълтеникави групи от облаци и излъчва дълги лъчи, това вещае силни ветрове и ветрове, идващи от ъглите, към които сочат го респоменатите знаци. Ако в изгрев или залез Слънцето е мрачно или бледо, бидейки съпроводено от об лаци, или ако има ореол от едната страна или пархелически облаци от двете страни и излъчва настрани бледи или тъмни лъчи, то отбелязва бури и дъжд.

Луната трябва да се наблюдава три дни преди или три дни след новолуние, пълнолуние или четвъртина. Когато е фина, ясна и около нея няма нищо, тя отбелязва ясно време. Ако е фина, червена и целият диск на неосветената част е видим и някак си нарушен, тя отбелязва ветрове в тази посока, към която е накло нена. Ако е мрачна, бледа и неясна, Луната отбелязва бури и дъждове.

Трябва да наблюдаваме и ореола около Луната. Ако той е един, ясен и постепенно чезнещ, отбелязва яс но време. Ако са два или три - бури, а ако ореолите са жълтеникави и неравни - бури, съпроводени от сил ни ветрове. Ако ореолите са неясни и замъглени - зимни бури. Ако са бледни или тънки и неравномерни - бури, съпроводени от ветрове и сняг, които са по-сурови от обикновено. А ореолът, който обхваща звез дите наоколо, планети и ярки постоянни звезди, отбелязва това, което е присъщо на техните цветове и на турата на светилата, които те обикалят.

Що се отнася до постоянните звезди, които са близо една до друга в някакво количество, ние трябва да наблюдаваме техните цветове и величини. Ако са по-ярки и по-големи от обикновено, те отбелязват вет рове, които ще духат от района, в който се намират. Що се отнася до звездните купове в истинския сми съл на думата, като Яслата например, когато при ясно небе са неясни, незабележими или помътнели, от белязват проливен дъжд. Ако са ярки и постоянно мигащи - силни ветрове. Когато от звездите, разполо жени от двете страни на Яслата, наречени Магарета, северната стане незабележима, се разбира, че ще ду ха северен вятър, а ако е южната - южен.

От по-редките феномени в горната атмосфера, кометите предсказват суши или ветрове, а там където се намират техните глави и по-голямата им част - урагани.

Ако падащите звезди или метеоритите идват от един ъгъл, те отбелязват вятър от тази посока, но ако са от противоположни ъгли - променливи ветрове. Ако те падат от четирите ъгъла - всякакви бури, включи телно и с гръмотевици, светкавици и пр. Понякога бури се отбелязват и от облаците, които приличат на


снопчета вълна. Появяващите се понякога дъги отбелязват бури след ясно време и ясно време след бури.

Накратко, по този въпрос трябва да се заключи, че видимите явления, които се появяват с характерен цвят в атмосферата, отбелязват в общи линии резултати, предизвикани от тяхното специфично местона хождение по представения по-горе начин.

Така дотук в общи линии беше даден един преглед на изследването върху главните въпроси в техните по -универсални аспекти и отделни детайли. По-нататък ние ще представим по съответния ред процедурата за предсказване, свързана с рождената част.
ТРЕТА КНИГА
1. В Ъ В Е Д Е Н И Е

Досега представяхме теорията на универсалните събития, защото тя е първа по ред и до голяма степен може да контролира предсказанията, свързани с отделната натура на всеки човек. Предсказването на свъ рзани с отделния човек събития ние наричаме рождено изкуство. Трябва да се знае, че двата дяла на аст рологията ползуват на теория и практика една и съща сила, защото причината за универсалните и частни те събития е в движението на планетите, Слънцето и Луната. Предсказателското изкуство е просто едно прецизно научно наблюдение на промяната, която настъпва във влияните натури, съответстваща на пара лелните движения на небесните тела през небесата, с презумпцията, че универсалните условия са по-сил ни и независими, а частните - по-разнообразни. Не трябва да се смята, че двата дяла*155 използуват едни и същи начални точки, от които чрез разпределението на небесните тела се опитваме да предскажем събитията, отбелязани от техните аспекти. Напротив, при универсалните събития ние използуваме много начални точки, защото Космосът няма само едно начало. Дори точките, които използуваме,че винаги са взети от самите обекти, а често и от елементите, които ги съпътствуват и носят със себе си причината. За това на практика ние изследваме всички начални точки, отбелязани от по-пълните затъмнения и значими те позиции на планетите. Но в предсказанията за отделните хора използуваме едновременно една и мно го начални точки. Първата е началото на самия темперамент*156, а останалите са допълнителното отбе лязване на обкръжението. Допълнителните точки са свързани с първата. Така началната точка е най-важ на, защото тя определя останалите. Оттук следва, че главните характеристики на темперамента се опреде лят от началната точка, а по останалите ние предсказваме събитията, които ще се случат в определени пе риоди и с различна интензивност, през така наречените периоди на живота*157.

Хронологически началната точка на човешкия Хороскоп е моментът на зачатие и затова при определяне на специфичната натура на тялото и духа е по-подходящо да използуваме нея. Но на практика може да се използува и моментът на раждане, когато е известен случайно или от наблюдение. Както за всичко оста нало, така и за семето в началото са дадени определени качества от характера на обкръжението. И въпре ки че семето се променя, както тялото впоследствие нараства, в процеса на растеж по естествен начин то усвоява само сродна материя, така че се доближава дори още повече до типа на своето първоначално ка чество.

Но ако хората не знаят времето на зачатието, както става обикновено, ние трябва да тръгнем от начална та точка, определена от момента на раждането. Тя привлича нашето внимание, защото също има голямо значение и отстъпва на предишната само по това, че от горната е възможно да се узнаят събитията преди раждането. Затова, ако първата се нарече"първопричинна", втората е, така да се каже, "начална", като не йното значение във времето е наистина вторично, но тя е равностойна и дори по-точна. По тази причина е уместно първата точка да бъде наречена "генезис на човешкото семе", а втората - "генезис на човека", защото след раждането децата и тяхната телесна форма придобиват множество допълнителни атрибути, които ги е нямало, когато са били в утробата - точно онези атрибути, които ги свързват с човешката при рода. И дори първоначално да изглежда, че обкръжението по време на раждане не съдействува с нищо по отношение на качеството, след време това се проявява при съответното разположение на небесните въз действия. Защото, след като детето е точно оформено, природата сама подава импулс за неговото ражда не при конфигурация, подобна на тази, която е управлявала първоначалното детско формиране. Така с ос нование може да се вярва, че позицията на звездите по време на раждане е важна за тези неща не защото е причинна в пълния смисъл, а защото неизбежно има подобна сила.

Нашето намерение по-нататък е да изложим последователно въпроса в духа на въведената в началото на това ръководство дискусия за възможността на предсказание от такъв тип. Затова тук няма да предста вим древния метод за предсказване, който свързва в комбинация всички или по-голямата част от звез дите, защото е разнообразен и почти безграничен, ако някой реши да го представи точно. Освен това, той
зависи много повече от личния опит на онези, които водят своите изследвания пряко от натурата, откол кото от онези, които теоретизират на базата на традициите. Ще пренебрегнем древната практика и пора ди трудността в нейното прилагане и следване. По-нататък ние ще представим, доколкото е възможно – последователно и кратко, процедурите, от които всяко нещо се разбира от практическия подход и актив ното излъчване на звездите - специфично и основно. Нашият увод ще бъде един преглед на местата в не бето, който трябва да се прави винаги, когато се разглеждат на теория частните човешки събития. Към то ва ще включим една дискусия за активните сили на небесните тела, които имат сходство с тези места, като ги управляват - с други думи, за излъчването на стрелата*158. А предсказания резултат, получен от комбинацията на много елементи, приложени към съответната форма, ние трябва да представим за изчис ление като на умел стрелец на този, който води изследването. Затова първо ще разгледаме в съответната последователност основните въпроси, изведени от времето на раждане като начална точка. Както вече ка захме, то дава възможност за предсказване на всички естествени събития. Ако някой желае да се занима ва с допълнителния проблем за свойствата, придобити по време на зачатие, ще бъде подпомогнат при установяването на специфичните качества, като се обърне направо към комбинацията.
2. ЗА ГРАДУСА НА ХОРОСКОПНАТА ТОЧКА

Често възникват трудности още при установяване на първия и най-важен факт - точното време на ражда не. Учените наблюдатели определят минутата начаса чрез измерване с астрономически астролаби*159 по време на раждането. Всички други хороскопски инструменти, на който се доверяват повечето практи ци, може да сгрешат - слънчевите инструменти поради случайните изменения на техните позиции или на техните гномони*160, а водните часовници - поради задържането и неравномерността на водния поток по различни причини. Затова първо трябва да се направи изложение за това, как може с една естествена и последователна аргументация да се открие изгряващият градус на зодиака, от градуса на най-близкия известен час до събитието, който се знае по метода на възходите*161. За целта трябва да вземем съвпада (или опозицията), предшестваща най-близко раждането, независимо дали ще бъде новолуние или пълно луние. Когато установим точно градусите на светилата при нова или при пълна Луна, трябва да опреде лим коя звезда управлява по време на раждането този, който е над Земята. Управлението се определя в за висимост от следните пет форми на власт: триъгълник, дом, екзалтация, граница, фаза или аспект, т.е. да ли въпросното място е свързано с една, с няколко или с всички форми на управление с някоя звезда. Ако открием, че има звезда с всички или повечето форми на управление на въпросния градус, трябва да зак лючим, че градусът, който тази звезда заема в зодията, през която минава, е съответен на градуса, изгря ващ по време на раждането в зодията, определена по метода на възходите. Ако открием два или повече съуправители, трябва да използуваме градуса на този, който по време на раждане е по-близо до изгрява щия градус, съобразно възходите. Ако има два или повече съперници, сходни по градус, ще изберем то зи, който е по-тясно свързан към центровете и сектата. Но ако градусът на управителя е по-близо до теоретичната Среда на небето, отколкото до градуса на асцендента, първо трябва да го използуваме, за да определим Средата на небето (на Хороскопа) и след това другите ъгли*162.


3. ЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯТА НА НАУКАТА НА ХОРОСКОПИТЕ

По-нататък, ако някой се опита да раздели цялата област на рождената наука ще открие, че една част от всички възможни предсказания се отнася към събитията преди раждането - като прегледа за родителите например. Втора част се занимава със събитията преди и след раждането - като прегледа за братята и сес трите. Трета част се занимава със събитията по време на раждане, което е твърде сложен въпрос. Послед ната част, която също е по-комплексна в своето теоретическо изложение, разглежда събитията след раж дането. Свързани с раждането са въпросите, отнасящи се до пола, за близнаци или за многократни ражда ния, за изродите и за децата, които няма да бъдат отгледани. Към въпросите, свързани с постнаталните събития, се отнася изчислението на дължината на живота (към него не влиза темата за децата, които ня ма да бъдат отгледани). Втори въпрос е свързан с формата на тялото, телесните болести и рани. Следва щият проблем е свързан с качеството на разума и неговите болести. След това идва въпросът за съдбата, който има два аспекта - за имуществата и за общественото положение. Следва определянето на вида на професията. След това въпросът за брак, децата и този за контакти, взаимоотношения и приятели. По-на татък се прави преглед за пътуванията и накрая се разглежда въпросът за вида. на смъртта, който е бли зък до измерването на дължината на живота, но в интерес на последователността е по-приемливо да стои накрая. Ние ще се спрем върху всички тези въпроси, като обясним, както казахме по-горе, действуващи те сили и точната процедура на изследването. Няма да се спираме на глупостите, по които мнозина пра хосват своите сили и за които не може да се даде дори и благовидно обяснение. Постижимото за едно


предсказание ние няма да представим чрез жребий или числа, които не може да се аргументират разум но. Ще използваме само науката за аспектите на звездите към сходните им места, приложими за абсолют но всички случаи, така че да избегнем повторението при обсъждането на отделните случаи.

Първо трябва да определим това място от зодиака, което има отношение към определената тема на изсле двания Хороскоп. Например Средата на небето за професията или мястото на Слънцето за въпроси, свър зани с бащата. По-нататък трябва да определим планетите, които управляват съответното място според петте набелязани управления. Ще отбележим една планета като управител на предсказанието, когато е управител по всички признаци. Ако има два или три съперника, трябва да предпочетем за управител пла нетата с най-много права. За да преценим характера на предсказанието, трябва да определим натурите на управляващите планети, на зодиите, в които те се намират, и на близките с тях места. Значимостта на съ битието зависи от тяхната сила. Затова трябва да опреде-лим дали планетите са разположени активно в космоса и Хороскопа*163. Спрямо космоса те са най-активни в собствените или в сходни региони и кога то са изгряващи и нарастващи*164. Спрямо Хороскопа планетите са най-активни в ъглите или зодиите, изгряващи след тях, особено в асцендента и Средата на небето, които са главните. Спрямо космоса плане тите са най-слаби в чужди или несвързани зодии и още, когато са западни или в ретроградно движение. Спрямо Хороскопа те са най-слаби, когато са встрани от ъглите. За времето на предстоящото събитие трябва да установим дали планетите са източни или западни на Слънцето и хороскопа. Те са източни в квадранта, който предхожда хороскопа и Слънцето, и в противоположния квадрант. В другите два квад ранта са западни. Освен това трябва да определим дали планетите са в ъглите или в следващите ги зодии. Ако планетите са източни или в ъглите, те са по-ефективни в началото. Ако те са западни или в следва щите зодии, те действуват по-бавно.


4. ЗА РОДИТЕЛИТЕ

Така, изследването на индивидуалния Хороскоп трябва да протича по описаната схема. Затова ще започ нем с прегледа за родителите, който следва първи. При него Слънцето и Сатурн са свързани с личността на бащата, а Луната и Венера - с личността на майката. Делата на родителите зависят от взаимното раз положение на тези небесни тела и от позицията им спрямо останалите звезди. Тяхната съдба и здраве тря бва да се изследват съобразно обкръжението на светилата. Когато светилата са заобиколени от благотвор ни планети и от планети от собствената секта или са в такива зодии или в непосредствено следващите ги зодии, те отбелязват, че обстоятелствата около родителите ще са много добри, особено ако при описано то разположение Слънцето се съпровожда от утринни, а Луната - от вечерни звезди. Ако същевременно Сатурн и Венера са на изток в присъщите си лица или в ъглите, определено се предвещава щастие, съоб разно индивидуалността на всекиго от родителите. От друга страна, ако са сами, без съпровод, светилата отбелязват ниско обществено положение и неизвестност на родителите, особено ако Венера или Сатурн са в неблагоприятна позиция. Ако са съпроводени от планети от другата секта, например, когато Марс изгрява точно след Слънцето или Сатурн след Луната, или ако са съпроводени от благотворни планети от друга секта в неблагоприятна позиция, се отбелязва някакво средно обществено положение за родите лите и променливи житейски обстоятелства около тях. Ако Жребият на съдбата*165, за който предстои да говорим, е в хармония с планетите, следващи Слънцето или Луната в благоприятна позиция, децата ще получат цялото наследство. Ако той е дисхармоничен или в опозиция и светилата не се съпровождат от планети или съпроводът е само от злотворни планети, имуществото на родителите ще бъде безполез но и дори вредно за децата. За продължителността на живота на родителите се съди от останалите кон фигурации. Ако Юпитер или Венера при бащата е в някакъв аспект към Слънцето и Сатурн или ако са мият Сатурн е в хармоничен аспект (съвпад, секстил или тригон) към Слънцето и е в силата си, се пред полага дълъг живот за бащата. Ако те са слаби, предположението не е същото, макар и да не се отбелязва непременно кратък живот. Но ако горното условие не е изпълнено и Слънцето или Сатурн са победени от Марс или последният изгрява непосредствено след тях, или ако Сатурн не е в хармония със Слънцето, а е в квадрант или опозиция - ако са встрани от ъглите, правят бащите болнави, ако са в ъглите или след тях, определят за бащите кратък живот или опасност от увреждане. По-точно, когато са в първите два ъгъла (Изток и Среда на небето) и в следващите ги зодии - кратък живот, в другите два ъгъла (Запад и до лна Среда на небето) или в следващите ги зодии - нараняване или болест. Когато е в такава позиция към Слънцето*166, Марс унищожава бащата внезапно или причинява болести на зрението му. Ако Марс е в такава позиция към Сатурн, заплашва със смърт от малария, прободна рана или изгаряне. Когато е в не благоприятен аспект към Слънцето, Сатурн причинява на бащата смърт от болести, свързани с отравяне на основните жизнени сокове*167.

Ако Юпитер е в някакъв аспект към Луната и Венера или ако Венера е в хармония с Луната - секстил,


тригон или съвпад - и са в силата си*168, се отбелязва дълъг живот за май-ката. Но ако Марс е в квадра нт или опозиция на Луната или Венера или изгрява след тях, или в подобна позиция към Луната е Сату рн и ако те са намаляващи или залязващи*169, майките са заплашени от беда или болест. Но ако са нара стващи или ъглови, те вещаят къс живот или увреждане за майките. Къс живот се предвещава, когато планетите са в източните ъгли или в зодиите, изгряващи след тях. Склонност към увреждане - когато са в западните ъгли. Когато в такава позиция към ярка Луна е Марс, се предвещава внезапна смърт или увре ждане на зрението на майката. Ако Луната е бледна - смърт от аборт и прочие, или увреждане от намушк ване или изгаряне. Ако в такива позиции Марс се отнесе към Венера, се предвещава смърт от треска, тай нствени, непонятни болести и внезапни, болезнени пристъпи. Ако Луната се влияе от Сатурн и се нами ра в източен аспект, се предвещава смърт и болести от малария. Когато тя е в западен аспект - смърт от вътрешни язви и тумори. За да определим отделните видове увреждания, болести и смърт, в изследване то трябва да включим и специфичния характер на зодиите, в които се намират планетите, отговорни за причината. Това ще представим по-нататък при разглеждането на самия Хороскоп. Трябва да се добави, че през деня трябва да наблюдаваме внимателно Слънцето и Венера, а през нощта - Луната и Сатурн.

По-нататък трябва съгласувано да се определи бащиното и майчиното място в сектата, като за Хороскоп и останалите теми да се изследват обективно, така сякаш това е Хороскоп на самите родители, съобразно процедурите по основната класификация, които ще изложим по-нататък. Но както тук, така и навсякъде другаде трябва да помним за смесването на планетите. И ако планетите, които управляват изследваните места, са различни или упражняват противоположно влияние, трябва да открием при всеки отделен слу чай на управлението в предсказанието кои планети имат по-голямо право според формите на управле ние. Защото ние трябва да ръководим изследването от натурите на тези планети или, ако има повече уп равители, да успеем успешно да определим комбинирания резултат от смесването на две различни нату ри. А когато те*170 са разделени, трябва да отбележим резултата според реда на техните периоди, първо - за по-източния, а след това - за другия. Ако една планета трябва да упражни някакъв ефект върху място то, което се изследва, е необходимо още в началото тя да има сходство с него. Ако положението не е та кова, тази планета не може да упражни голямо влияние. Но по време на самото събитие е по-важно поло жението на управляващата за момента планета спрямо Слънцето и ъглите на космоса, а не първоначално то доминиране.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница