Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidenceДата23.07.2016
Размер139.41 Kb.
#1960
D/08/4


1
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

TEXTE BG

CONSEIL EUROPEEN – BRUXELLES
15 & 16 octobre 2008
CONCLUSIONS DE LA PRÉSIDENCE

_________________

СЪВЕТ НА

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Брюксел, 16 октомври 2008 г.

(OR. fr)
14368/08CONCL 4

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:

Председателството

До:

Делегациите

Относно:

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ В БРЮКСЕЛ

15—16 ОКТОМВРИ 2008 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Приложено се изпращат на делегациите заключенията на председателството на Европейския съвет в Брюксел (15—16 октомври 2008 г.).

___________________

Заседанието на Европейския съвет се проведе на 15—16 октомври 2008 г. в обстановка, белязана от международната икономическа и финансова криза. Европейският съвет изрази своята решимост да предприеме съгласувани и глобални действия с цел да защити европейската финансова система, както и вложителите. Европейският съвет потвърди отново целта да се постигне общо съгласие по досието „енергетика/изменение на климата“ преди края на годината. Той постигна споразумение за ускоряване на работата, свързана с енергийната сигурност. Европейският съвет прие Европейския пакт за имиграцията и убежището. В областта на външните отношения той направи равносметка на прилагането от страна на Русия на споразумението от 8 септември, на положението в Грузия и на отношенията на ЕС с неговите източни съседи. Европейският съвет изслуша анализа на министър-председателя на Ирландия относно проведения в Ирландия референдум за Договора от Лисабон; Европейският съвет отново ще обсъди този въпрос през декември. Европейският съвет утвърди състава на групата за размисъл относно бъдещето на Съюза.
o

o o
Заседанието на Европейския съвет бе предшествано от изложение на г н Ханс-Герт Пьотеринг, председател на Европейския парламент, последвано от размяна на мнения.


o

o o
ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО ПОЛОЖЕНИЕ
 1. В отговор на финансовата криза, Европейският съвет потвърждава ангажимента си да действа съгласувано и всеобхватно за възстановяване на правилното функциониране на финансовата система, като по този начин се осигури нормално и ефикасно финансиране на икономиката и тръгване отново по пътя на икономическия растеж.
 1. Европейският съвет приветства мерките, предприети още от началото на финансовата криза от Европейската централна банка и от съответните национални централни банки, както и добрата им координация с централните банки на държавите партньори. Ликвидността на финансовата система ще бъде осигурена от всички органи с оглед да се запази доверието и стабилността.
 1. Европейският съвет приветства съгласувания план за действие на държавите от еврозоната от 12 октомври, като приема напълно неговите принципи1. Той приветства също така мерките, предприети от държавите-членки, принадлежащи или непринадлежащи към еврозоната, в съответствие с принципите на този план и при спазване на Договора. Мерките на национално равнище, които вече са одобрени от Комисията, продължават да се прилагат. Европейският съвет призовава държавите-членки да следят за спазването на тези принципи и при предприемане на бъдещи мерки на национално равнище, както и да отчитат възможното въздействие на решенията си върху другите държави-членки.
 1. Европейският съвет потвърждава отново ангажимента, че при всякакви обстоятелства ще бъдат предприети необходимите мерки за да се запази стабилността на финансовата система, да бъде оказана подкрепа на важните финансови институции, да бъдат избегнати фалитите и да се осигури защита на влоговете на спестителите. Тези мерки имат за цел по-специално, заедно с централните банки и надзорните органи, да осигурят достатъчна ликвидност на финасовите институции, да улеснят тяхното финансиране и да им предоставят капиталов ресурс с цел те да продължат да финансират икономиката по обичайния начин. Европейският съвет счита, че мерките за подпомагане на финансовите институции в затруднено положение следва да бъдат съпътствани от мерки, които дават възможност да се гарантира защитата на данъкоплатците, поемането на отговорност от ръководителите и акционерите и защитата на законните интереси на останалите пазарни субекти.
 1. При настоящите извънредни обстоятелства прилагането на европейските правила трябва да продължава да отговаря на изискването за бързи и гъвкави действия. Европейският съвет подкрепя прилагането в този дух от страна на Комисията на правилата, свързани с политиката в областта на конкуренцията, по-специално по отношение на държавните помощи, като все така се прилагат принципите на единния пазар и режимът на държавни помощи.
 1. С оглед бързо и ефикасно реагиране в ситуация на криза ще бъде създаден неформален механизъм за предупреждение, обмен на информация и оценка (център за реагиране при финансови кризи). Този механизъм ще включва представители на действащото председателство, на председателя на Комисията, на председателя на Европейската централна банка (във връзка с другите европейски централни банки), на председателя на Еврогрупата и на правителствата на държавите-членки. Той ще се основава на съществуващите административни структури, ще може да бъде задействан във всеки един момент от засегната от криза държава-членка и ще осигурява незабавна и поверителна информация на институциите и на всички държави-членки. Този механизъм също ще позволи да са следи за добрата координация на предприетите или предстоящите действия. Европейският съвет възлага на Съвета да определи в най-кратки срокове условията и реда за създаване и функциониране на центъра за реагиране при финансови кризи.
 1. Осигуряването на доверие във финансовата и банковата система и на защита на интересите на вложителите и инвеститорите предполага също така стриктно прилагане от страна на финансовите институции на препоръките във връзка с прозрачността на поетите от тях ангажименти и рискове.
 1. Европейският съвет подчертава необходимостта от засилване на надзора на европейския финансов сектор, по-специално на транснационалните компании, и от спешно изпълнение на пътната карта на Съвета по икономически и финансови въпроси, за да се подобри координацията на надзора на европейско равнище. Европейският съвет приветства в това отношение създаването от Комисията на група на високо равнище. На първо време Европейският съвет приканва националните надзорни органи да се събират най-малко веднъж месечно с цел обмен на информация.

Европейският съвет подкрепя ускоряването на текущата работа по затягане на правилата за стабилност, включително директивата относно капиталовите изисквания към банките.


Освен това Европейският съвет призовава за бързо разглеждане на предстоящото законодателно предложение на Комисията за подобряване на управлението на агенциите за кредитен рейтинг и на тяхното наблюдение на европейско равнище. Той призовава за бързи решения за разработване на европейски правила за сигурност на влоговете с цел осигуряване на защита на спестителите. Европейският съвет изразява удовлетворение от взетото решение относно приложимите към финансовите институции счетоводни стандарти и тяхната интерпретация.
Освен това Европейският съвет призовава за едно по-общо и съгласувано с международните партньори обмисляне на въздействието, което биха оказали счетоводството по справедлива стойност и счетоводството по пазарна стойност върху финансовите институции и върху пазара, включително техните проциклични ефекти.


 1. С цел да се извлекат поуки от кризата и да се възстанови доверието на обществеността, Европейският съвет настойчиво призовава за поемане на по-голяма отговорност от всички участници във финансовата система, по-специално в банковия сектор. Той подчертава, че реалните постижения на ръководителите на предприятия трябва да се отразяват върху възнаграждението им, в това число и върху обезщетенията при напускане („златните парашути“), които следва да зависят от действителния принос на ръководителя за успеха на предприятието. Също така трябва да се следи печалбата от опции върху акциите или системата на възнагражденията, по-специално във финансовия сектор, да не водят до поемане на прекомерни рискове или до прекалено съсредоточаване върху краткосрочни цели. Европейският съвет призовава държавите-членки да работят за прилагането на тези принципи и възлага на Съвета да му докладва за взетите решения преди края на годината.
 1. Освен във финансовия сектор Европейският съвет подчертава решимостта си да вземе необходимите мерки за подкрепа на растежа и заетостта. Той приканва Комисията да разработи до края на годината подходящи предложения, по-конкретно с цел да се защити конкурентоспособността на европейската индустрия в международен план. Европейският съвет подчертава, че продължаването на структурните реформи остава по-важно от всякога, за да се допринесе за връщането към икономически растеж и повишаването на трудовата заетост в Европа. Подкрепата на икономическата дейност изисква достатъчно ниво на финансиране. Европейският съвет приветства решението на Европейската инвестиционна банка да мобилизира 30 млрд. евро в помощ на европейските малки и средни предприятия, както и нейния ангажимент да засили капацитета си за намеса в инфраструктурни проекти. Той призовава ЕИБ да поеме по-голям риск при финансирането на малките и средни предприятия.
 1. Бюджетните политики трябва да продължат да се вписват в рамките на преработения Пакт за стабилност и растеж, чието прилагане следва също да отразява извънредните обстоятелства, в които се намираме, както предвиждат неговите правила.
 1. Европейският съюз трябва да работи заедно с международните си партньори за провеждане на реална и цялостна реформа на международната финансова система, която да се основава на принципите на прозрачност, банкова стабилност, отговорност, почтеност и глобално управление. Целта е бързо да се вземат решения относно прозрачността, глобалните норми за регулиране, трансграничния надзор и управлението на кризи, избягване на конфликти на интереси и създаване на механизъм за ранно предупреждение с оглед да се укрепи доверието на спестителите и инвеститорите във всички страни. Европейският съюз в най-кратки срокове ще подеме подходящи инициативи заедно с основните си партньори и съответните финансови институции. Тези инициативи ще бъдат задълбочено подготвени в рамките на ЕС.
 1. Европейският съвет изразява солидарността си с усилията на Исландия, страна тясно интегрирана в единния пазар на ЕС чрез споразумението за ЕИП, която се нуждае от подкрепата на международната общност. Той очаква от Исландия да спазва международните си ангажименти.
 1. Европейският съвет взе предвид доклада, изготвен от председателството в сътрудничество с Комисията, относно нестабилността на цените на петрола. Той призовава Съвета да продължи без отлагане работата си в тази област и приканва на първо време Комисията да предприеме необходимите действия за насърчаване на прозрачността на търговските петролни запаси, както и на енергийната ефективност, по-специално в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка.


ДОГОВОР ОТ ЛИСАБОН


 1. Като припомня заключенията си от юни 2008 г., Европейският съвет взе предвид анализа, представен от ирландския министър-председател г н Брайън Коуън относно резултатите от референдума за Договора от Лисабон. Ирландското правителство ще продължи консултациите с цел да допринесе за намиране на възможност за разрешаване на ситуацията. На тази основа Европейският съвет постигна съгласие отново да обсъди този въпрос на заседанието си през декември 2008 г. с цел набелязване на елементите на решение и определяне на общ път, по който да се върви.


ЕНЕРГЕТИКА И ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА


 1. Европейският съвет потвърждава решимостта си да спазва амбициозните ангажименти в областта на политиката, свързана с климата и енергетиката, договорени през март 2007 г. и март 2008 г. Във връзка с това Европейският съвет възлага на председателството и на Комисията да организират през следващите седмици интензивна работа, за да може Европейският съвет през декември 2008 г. да намери подходящи решения на предизвикателствата, свързани с прилагането на този пакет във всички отрасли на европейската икономика и във всички държави-членки, като се отчита конкретното положение на всяка от тях и се следи за постигането на удовлетворителна и стриктно определена икономическа ефективност.


ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ


 1. Сигурността на енергийните доставки е приоритет на Европейския съюз. Тя е обусловена от отговорността и солидарността на всички държави-членки. За тази цел и като взема предвид доклада, представен от председателството2, Европейският съвет решава да засили провежданата в тази област дейност, като определя следните насоки и приканва Комисията, при нужда, да представи съответните предложения или инициативи:

а) финализиране на законодателния пакет относно вътрешния пазар на електроенергия и газ преди края на парламентарния мандат;

б) ускоряване на изпълнението на европейския план за действие относно енергийната ефективност и на стратегическия план за енергийните технологии;

в) решително продължаване на разнообразяването на енергийните източници, за което пряко допринасят мерките от пакета енергетика/климат;

г) насърчаване на по-добро функциониране на пазара, по-специално чрез повече прозрачност относно потоците и запасите и обмен на информация относно потребностите и ресурсите в дългосрочен план;

д) разработване на механизми за управление на кризи с цел преодоляване на затрудненията при временни прекъсвания на доставки;

е) укрепване и допълване на критичната инфраструктура, по-специално на трансевропейските мрежи за пренос на енергия и на терминалите за втечнен природен газ. Специално внимание ще бъде отделено едновременно на междусистемните връзки и на включването на най-отдалечените европейски страни, на свързването на европейските мрежи с инфраструктурите за доставка и на необходимостта от разнообразяване както на източниците, така и на пътищата. Европейският съвет подкрепя инициативата на Комисията да разработи план за действие за ускоряване на междусистемните връзки в Балтийския регион. С тази цел до края на годината ще бъде съставен работен график;

ж) развиване на отношенията на Европейския съюз в енергийната област със страните производителки и транзитните страни с оглед стабилността на доставките и разнообразяването на източниците на енергия и на пътищата за снабдяване. В това отношение Европейският съвет приветства предприетите от редица държави-членки инициативи в областта на енергийната сигурност, по-специално съвещанието с държавите от региона на Каспийско море и транзитните държави, което ще бъде организирано от чешкото председателство през пролетта на 2009 г.
 1. Европейският съвет ще разгледа отново този въпрос по време на заседанието си през март 2009 г., за да отчете напредъка в работата, като вземе предвид и стратегическия енергиен преглед, който Комисията ще проведе в близко време, и ще приеме необходимите решения.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАКТ ЗА ИМИГРАЦИЯТА И УБЕЖИЩЕТО


 1. Европейският съвет прие Европейския пакт за имиграцията и убежището3, който изразява ангажимента, поет от Европейския съюз и неговите държави-членки за водене на справедлива, ефикасна и съгласувана политика в контекста на предизвикателствата и възможностите, свързани с миграциите. За Европейския съюз и неговите държави-членки Пактът занапред представлява основата за обща политика за имиграцията и убежището, ръководена от дух на солидарност между държавите-членки и на сътрудничество с трети държави. Тази обща политика следва да се основава на добро управление на миграционните потоци, в интерес не само на приемащите страни, но и на страните на произход и на самите мигранти.
 1. Основните принципи, залегнали в Пакта, са отразени в поредица от мерки, които следва да бъдат приложени без отлагане както на равнището на Европейския съюз, така и на национално равнище. От друга страна тези принципи ще вдъхновят също така бъдещата работна програма на Европейския съюз, която ще бъде предложена от Комисията през май 2009 г. с оглед на финализирането ѝ по време на шведското председателство. Изпълнението на Пакта ще бъде предмет на ежегоден дебат, чието начало ще бъде поставено на Европейския съвет през юни 2010 г.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2008 г. — ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ


 1. Европейският съвет отбелязва с удовлетворение изтеглянето на руските военни части от зоните в непосредствена близост до Южна Осетия и Абхазия като съществена допълнителна стъпка в изпълнение на споразуменията от 12 август и 8 септември и започването в Женева на международното обсъждане, предвидено от тези споразумения. Европейският съвет възлага на Комисията и на Съвета да продължат цялостната и задълбочена оценка на отношенията ЕС—Русия в перспективата на следващото заседание на високо равнище, което ще се състои на 14 ноември 2008 г. в Ница. Тази оценка ще бъде взета предвид при продължаването на преговорите за сключване на ново споразумение за партньорство с Русия.
 1. Европейският съюз е решен да продължи да подкрепя своите източни съседи в усилията им за икономическа модернизация и демократизация, в частност чрез своята политика за съседство. Европейският съвет подчертава в това отношение важността на резултатите от срещата на високо равнище ЕС—Украйна в Париж и призовава за укрепване на отношенията между Европейския съюз и Република Молдова и Грузия в съответствие със заключенията на Съвета от 13 октомври. Той възлага на Съвета да направи първоначален преглед на предложенията относно едно бъдещо „източно партньорство“ на Европейския съюз, които Комисията има намерение да представи още през ноември.


ГРУПА ЗА РАЗМИСЪЛ


 1. Европейският съвет одобри предложението на председателя и на двамата заместник-председатели на Групата за размисъл относно състава на групата, което е приложено към настоящите заключения. Групата ще започне работата си възможно най-скоро и ще работи в съответствие с мандата, приет от Европейския съвет през декември 2007 г. Генералният секретариат на Съвета ще оказва на групата материална и техническа подкрепа.

________________________ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Състав на Групата за размисъл

Председател

Фелипе Гонзалес МаркесЗаместник-председатели

Вайра Вике-Фрайберга

Йорма Олила

Членове

Люке Фрийс

Рем Коолхаас

Ричард Ламбърт

Марио Монти

Райнер Мюнц

Калипсо Николаидис

Никол Нота

Волфганг Шустер

Лех Валенса


________________________ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Списък на документите за справка, представени на Европейския съвет • Европейски пакт за имиграцията и убежището (док. 13440/08, одобрен от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 25 септември и приет от Европейския съвет)

o

o o
 • Декларация за съгласуван европейски план за действие на държавите от еврозоната (док. 14239/08)

 • Насоки на председателството с оглед продължаването на работата по пакета енергетика/климат (док. 14240/08 + REV 1 (cs) + REV 2 (en, de, da, sv, lt, mt, pl, sk, sl)

 • Доклад на председателството относно енергийната сигурност (док. 14090/08)

 • Доклад на председателството относно нестабилността на цените на петрола (док. 13266/2/08 REV2.)
1док. 14239/08

2док. 14090/08

3док. 13440/08

14368/08

 BGКаталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> IP/08/1956 Брюксел, 12 декември 2008 г. Околна среда: По-добра защита на дивата природа в Европа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница