Ти си капитанът на скитник у и съдбата му е в твоите ръцестраница3/9
Дата19.06.2017
Размер1.25 Mb.
#23936
1   2   3   4   5   6   7   8   9

61

Включете бластершпе cu и стреляйте. Правилата за водене на сражение с бластери са дадени в 343, Вреки един от твоята група може да стреля веднъж по стражата. Ако бластерите ви са включени на режим „зашеметяване“, при¬бави по две точки към резултата от всяко хвърляне на зар- чето, тъй като стражата е въоръжена. Това допълнително намаляване на точките не трябва да се прави, ако бласте¬рите ви са включени в режим „убиване“. Ако успеете да улу¬чите стражата, преминаваш на 244. Ако всички пропуснете, преминаваш на 237.


62

Определяш курса и забавяйки скоростта си, корабът дос¬тига до черната дупка. След като внимателно си уточнил ъгъла на навлизането и скоростта, повеждаш звездолета към мрака. Усещаш, че корабът се понася от огромната гра- витационна сила и даваш нареждане на екипажа да затегне предпазните си колани. Изведнъж, корабът се накланя нап¬ред и започва бързо да набира скорост. Силата на гравита- ционното притегляне е толкова голяма, че ти и целият ти екипаж загубвате съзнание. Преминаваш на 339.63

Стражите се събират и насочват оръжията си към вас. Повеждат ви надолу по коридора ц Ви вкарват в един асан¬сьор. След пътуване от няколко минути стигате до техник Център за задържане на арестанти и там ви хвърлят в зат¬ворнически килии. Ти дори не подозираш, че Дар-Вилианците са объркани и не знаят как да се справят с вашия проблем»

^ ^ 66-67

ги прочетеш, зайиши си този номер, тъй като .ще трябва отново да се върнеш тук. Всички чуждопланетни същества, които участвуват в боя, са еднакви:

Същества от бара Способности 7 Издръжливост 6

Когато приключат всички битки, ти (ако все още си жив) даваш нареждане за незабавно завръщане на останалите живи от екипажа на борда на звездолета. Преминаваш на 242.

66

Разузнавателната група каца с капсулата си на звездо¬лета и идва в заседателната зала, за да ти докладва. Ра¬портът се прекъсва от спешно съобщение, в което се казва: .Капитане, загубихме трима души от инженерния персонал, който участвуваше в разузнавателния полет на капсулата. И тримата са мъртви!“ Каква ще бъде първата ти заповед?Да изпратиш цялата група, участвувала в разузнава¬телния полет, в изолатора на медицинския сектор - преми¬наваш на 306.

Да запечаташ площадката за кацане на звездолета - преминаваш на 18.

Да пожертвуваш разузнавателната капсула, като я из¬хвърлиш От борда на кораба - преминаваш на 201.

67

Опитващ да използуват устройството си за връзка, но чуваш само статични шумове. Нещо в сградата заглушава сиг¬нала на предавателя ти. Докато се опитваш да го настроиш, забелязваш нещо странно - всички същества около теб са за¬ели неподвижни пози и приличат на статуи. Ето че си наме¬рил начин за бягство. Изключваш предавателя си и'същест¬вата около теб отново се съживяват Преминаваш на 215.
72

Тълпата надава вик, когато роботът се заклаща и се строполява на земята. Завеждат те на среща с главния ръ¬ководител на организацията на миньоршпе, който ти под¬нася обичайната награда: свобода плюс значително количес¬тво малинит. Споменаваш за ситуацията, в която Се нами¬рате и за желанието ви да намерите обратния път към ва¬шата вселена. Той кимва в знак на разбиране и те кани да го последваш в Космическата Централа. Преминаваш на 280.73

Към голямата сграда водят стъпала. Някакъв надпис на входа показва, че това е сграда с важно значение. Чукаш на вратата, но никой не отговаря, въпреки че Отвътре се чува оживен разговор. Натискаш дръжката, вратата се от¬варя и ти влизаш в голямо преддверие. Няколко съвсем раз¬лични по форма и големина чуждопланетни същества кръс¬тосват коридора пред теб, влизат забързано от стая в стая и през цялото време оживено разговарят помежду си. Едно странно създание, облечено в износени сини дрехи, те забе¬лязва и се приближава към теб. Не можеш да видиш цялото му лице, но забелязваш блясъка на светлосините му очи. То започва да ти говори и чрез устройството за превод го чу¬ваш да казва: „А, колко интересно изглеждаш! Къде смяташ, че трябва да се разположи новият Дом на медицината?' Обяс¬няваш му, че не си оттук и че би желал да се срещнеш с някоя високопоставена личност. Странното създание Започва да Се смее: „Никой тук не е високопоставен, приятелю мой. Ние всички сме равни. Ела, ще те разведа наоколо.“ Той ти предлага да те заведе в залата за срещи (преминаваш на , 161) или да направите една обиколка из сградата (премина¬ваш на 103). '

74

Един робот от прислугата те въвежда в чакалнята. След няколко минути си поканен в плюшен кабинет с лъска¬ви метални стени. Зад бюрото, което е поставено пред го¬лям прозорец с гледка към космоса, седи огромно същество. То има голяма глава и голям труп, а като цяло формата му прилича на старомоден пясъчен часовник. Представя се ка¬то Даузи-И и пита с какво може да ти помогне. Явно е, че той е ръководителят на тази космическа база. Ти обясня¬ващ какъв проблем имаш и го питащ дали би могъл да тиУсловията са съвсем примитивни. Твоята Лекарка ус¬тановява, че повечето от чуждопланетните същества имат треска и Опитва да им даде някакво лекарство, от което треската отслабва. Съществата са ви много благодарни за помощта. Преминаваш на 210.

69

Изправен си пред сериозен проблем. Можещ да продъл¬жиш пътуването на максимална скорост и да се надяваш, че запасите от дилибрий ще бъдат достатъчни,"за. да стиг¬неш до избраната цел (преминаваш на 10); можеш също така да използуват допълнителен източник за захранване с енер¬гия, при което ще трябва да се лишиш от някой от агрега¬тите на кораба, тъй като енергията, предвидена за него, ще бъде изчерпана (преминаваш на 323). Коя от двете въз¬можности ще избереш?70

Твоят Бордови инженер изчезва в лабораторията си и се залавя за работа. След около час той се свързва с теб и ти докладва, че е опитал най-различни техники за филтри¬ране, но нито една не е дала задоволителен резултат. На¬лага се да потърсиш съвет от своя Компютърен специалист (преминаваш на 35), или от Командира на чуждопланетните същества (преминаваш на 221).

71

С насочени бластери вие внимателно следите същест¬вата около вас. След кратка размяна на подвиквалия ваше¬то предишно укритие се сгромолясва и вие се оказвате лице в лице с новопоявил се звяр. Преминаваш, на 156.помогне ga намериш обрапшия път към тВоята вселена. Той те кара да изчакаш малко, докато се сбърже със своя кар¬тографски отдел. Изчакваш търпеливо, докато той, изпра¬вен в цял ръст, изпада в състояние на медитация и явно се свързва с някого чрез телепатия.

Изведнъж той излиза от транса, в който е бил изпад¬нал и ти казва: „Не мога да гарантирам, че информацията, с която разполагам, ще ти бъде от полза, но моят картог¬раф направи някои изследвания за проходите между вселени¬те. Вероятно в скоро време, по-специално на звездна дата 77, две от вселените ще се докоснат, но не би могло да се каже дали една от двете ще бъде твоята вселена. Можеш да се върнеш само като преминеш през черна дупка, но .за съжаление не можем да кажем точно през коя.“ Ти му благо¬дариш за информацията и се връщаш на борда на кораба. Пре¬минаваш'на 242.

75

Пренасяте изпадналия в безсъзнание пленник в Лечеб¬ницата на кораба, където твоята Лекарка прави необходи¬мите изследвания. Хвърли двете зарчета. Ако резултатът от хвърлянето е по-висок или равен на числото за. Способ¬ностите на Лекарката, преминаваш на 90. Ако резултатът от хвърлянето е по-нисък от числото за нейните Способ¬ности, преминаваш на 213. Ако си загубил своята Лекарка или тя е пострадалият член от екипажа, изследванията ще бъдат извършени от нейния заместник. В този случай трябва да извадиш две точки от числото за Способностите на Ле¬карката, записано в таблицата... 7в •

Събираш оръжието на стражите и се Връщаш В Цент¬ралата на Командира Дом. С прибрано оръжие Влизате в ка¬бинета му. Твоят старши офицер предлага да се върнеш на борда, за да търсиш решение на проблема, като вземеш и Командира Дом със себе си. Преминаваш на 48.

Определяш курса и забавяйки скоростта си, корабът достига до черната дупка. След като внимателно си уточ¬нил ъгъла на навлизането и скоростта, повеждаш звездоле¬та към мрака. Усещаш, че корабът се понася от огромната гравитационна сила и даваш нареждане на екипажа да за¬тегне предпазните си колани. Изведнъж корабът се накланя напред и започва бързо да набира скорост. Силата на гра- витационното притегляне е толкова голяма, че ти и цели¬ят ти екипаж загубвате съзнание. Преминаваш на 339.

83

Твоят Компютърен специалист взема копие от прог¬рамата за контрол на климата и се опитва да я анализира с помощта на бордовия компютър. Програмата е написана на някакъв непознат език, но компютърът успява да разбе¬ре логичните принципи, върху които е изградена. Твоят Ком¬пютърен специалист преработва известна част от програ¬мата и я стартира. Само след момент дъждът престава да вали» Бран-Сел е очарован и ти предлага да потърси чрез своя компютър подходяща черна дупка, през която да се за¬върнете във вселената си. Компютърът намира и посочва няколко такива черни дупки, но не може да посочи коя от тях би свършила работа. Той може да ти каже само, че за да преминеш успешно през такава черна дупка, трябва да Св движиш с трета космическа скорост.Благодариш на Бран-Сел за помощта му и се телепор¬тираш обратно на борда на кораба. Преминаваш на 203.

84

След като отново си на борда на кораба, въвеждаш док¬лада си в паметта на компютъра и изследваш с далекооб- хватните си скенери пространството пред себе си, за да се ориентираш за посоката на по-нататьшното си пътуване. (Ако сте имали нужда от дилибрий, рудата, която ти пре¬несе на кораба, ще бъде преработена в Инженерния сектор.) Скенерите ти показват, че пред вас има две звезди с пла¬нетни системи в орбита около тях. Едната от тях е яркаПътеката продължава и ти скоро се озоваващ пред но¬во разклонение. По дясната пътека ли ще тръгнеш (преми¬наваш на 192) или по лявата (преминаваш на 312)?

78

Под въоръжена охранате завеждат в една чакалня й те оставят там заедно с няколко други състезатели. За Игрите ли ще ги разпитваш (преминаваш на 64) или ще ги питаш как евентуално можеш да избягаш (преминаваш на 94)? '78 . ' ’ '

При приближаването изключвате двигателите. Включваш картина от панорамата и на &рана пред теб виждаш , че на известно разстояние има струпване на космически тела.

Внезапно при теб дотичва твоят навигатор и много развълнувано ши докладва: „Капитане, непосредствено пред нас има метеоритна буря. Насочваме се право към нея!“ Как¬ва ще бъде твоята команда?

Действия за измъкване от ситуацията - преминаваш на 254.

Активиране на защитните екрани - преминаваш на 283.

79 -


Твоите офицери правят всичко възможно, за да овладе¬ят положението, но разложението сред екипажа все още е силно. Докладвано е за две самоубийства. Лечебницата на кораба вече е претъпкана с хора от екипажа ти, които стра- 'дат от нервни разстройства.

Получаваш съобщение От твоя навигатор, който казва развълнувано: „Капитане, апаратурата на кораба засече чер¬на дупка на 4.2 светлинни години разстояние!“ Решаваш, че няма място за колебание и че или ще успееш, или ще загу¬биш всичко. С пълна мощност насочваш кораба тази посо¬ка. Преминаваш на 59.

. 81 :

Влизаш в камерата за телепоршсдеане и се спускаш на Дар-Вил. Пристигаш в същия щат. Експериментът не е ус¬пял. Отново се телепортираш обратно на борда на кораба и имаш две възможности: да се консултираш с компютъра (преминаваш на 299) или да се обърнеш за съвет към Дом (преминаваш на 221).й е много гостоприемно и дружелюбно, както на Малтус-4“. ТВоят компютърен специалист схваща истинския смисъл на съобщението ти. Той знае, че Малтус-4 е изоставена плане¬та, обитавана от изключително войнолюбиво население и из- ползувана от жителите на Земята като планета-затвор. Тво¬ят Компютърен специалист настоява Командирът на кора¬ба да се върне на борда, за . да даде лично разпорежданията си. МакомонианЦите не могат да позволят двойникът да бъ¬де разглеждан отблизо и контактът продължава да се осъ¬ществява по радиото. За ужас на Макомонианците в разго¬вора двойникът обяснява на твоя Компютърен специалист какво се е случило. Заплашени с унищожение от фазерите на кораба, те се съгласяват да те освободят. Телепортираш се обратно на борда на кораба. Преминаваш на 141.

89

Заставаш на орбита около малка планета, която обика- . ля в системата на голяма червена звезда. Скенерите ти по¬казват, че вероятно на планетата няма живот Повърхност¬та й е нажежена и вулканична. Ако решиш да слезеш на плане¬тата, за да я изследваш, преминаваш на 145, а ако решиш да продължиш по-нататък пътуването си - преминаваш на 207.90
Дори след подробни изследвания твоята Лекарка не мо¬же да намери причината, поради която е настъпило полудя¬ването. Тя не е в състояние да направи нищо повече за па¬циента и предлага да го изолирате в ареста, докато се на¬мери някакво средство за лекуването му. Войниците от ох¬раната отвеждат пострадалия и го заключват в ареста. Този член от екипажа няма да взема повече участие в прик¬лючението, Ти се завръщаш на командния пулт. Премина¬ваш на 336.

4. Зввздолвтьт Скитник

пурпурна звезда, а другата е двойна звезда. Ate) решиш да се насочиш към първата, преминаваш на 270, a ate) решиш да изследваш двойната звездапреминаваш на 40.

'■/ 85 ' '

Лаф нарежда на един от своите лекари да те придружи на борда на твоя кораб, но ти трябва да оставиш на плане¬тата двама души от твоя екипаж като заложници. Заедно с лекарката Леду вие се телепортирате на борда на Скитник.

През следващия час Леду лекува всички членове на еки¬пажа ти, които се нуждаят от медицинска помощ. След то¬ва отново двамата се връщате на планетата, където тя оказва медицинска помощ на теб и останалите двама от еки¬пажа ти. При това положение ти можеш да възстановиш стартовите числа за Способности и за Издръжливост на це¬лия персонал, описан в таблицата за хода на приключение¬то. Преминаваш на 229.

86

Увеличавайки скоростта, ти се насочваш към мъглява¬та синя планета и заставаш в орбита около нея. Скенерите за късо разстояние показват, че на планетата гола живот. Най-гъсто населен изглежда един град, "разположен в центъ¬ра на остров. Можеш да се телепортираш в центъра на то¬зи град, като вземеш със себе си трима души от описания в таблицата екипаж (преминаваш на 209) или да напуснеш орбитата и да продължиш пътя си (преминаваш на 321).87

Спираш за момент, за да видиш дали растенията ще те оставят на мира. Лозите обаче продължават да' се вият околО теб, притискайки пльтно ръцете ти към тялото. Об¬зема те паника, опитваш се да се отскубнеш, но без успех. Не можеш дори да се свържеш с кораба. Растенията затя¬гат примката около врата ти, бориш се за глътка въздух, но си безпомощен да се справиш с тях. Загиваш, като ста¬ваш храна за същите тези растения, с които се надяваше да нахраниш екипажа са

88

Двойникът изпраща съобщение др звездолета, с което се дават указания целият екипаж да бъде пуснат в почивка за 24 часа и да посети Планетата, тъй като „населението91

Още с Влизането очите ти се разширяват от изнена¬да. Ти не си В залата, В която си очаквал да Попаднеш, а в голям компютърен комплекс. Целите стени са покрити със сложни командни пултове, изпъстрени с измервателни при¬бори, датчици и контролни лампи. В средата на помещени¬ето, &д пулт с множество клавиатури и голям екран, седи човешка фигура. При твоето приближаване фигурата-се об¬ръща с въртящия си стол към теб. Преминаваш на 164.

92

Насочваш се към необятния Космос, а скенерите ти опип¬ват пространството пред теб. В обхвата им попада малка, бързо движеща се точка. Когато наближаваш, разбираш, че то¬ва е друг кораб. Изпращаш съобщение на всички възможни ра¬диочестоти и скоро на монитора ти се появява чуждопланет- но същество. Лицето му е кафяво, покрито с люспи и наподо¬бява физиономия на влечуги То се представя като Командир МъкМол от Конфедеративната Империя на Ганзиджитците. Срещал ли си вече тази Империя в приключението? Ако да, преминаваш на 335, а ако не - преминаваш на 5.93

Намаляваш скоростта на звездолета при приближава¬нето до звездно струпване, което изглежда интересно. Ре¬шаваш да предприемеш изследователска експедиция. Преми¬наваш на 79.

94

Чуждопланетните същества, с които си в една стая, са кавгаджийски настроени. Вероятно това са работници от мините, които се надяват на бързо забогатяване, тъй като наградите за игрите, в които ще участвуват, са наистина големи. Казват ти, че твоите шансове да избягаш са ни¬щожни. Изходните врати са силно охранявани, а стражата е въоръжена .с пръчки, които предизвикват парализа и при¬чиняват страхотна болка на жертвата. Имаш възможност да пробваш късмета си в играта, в която ще те включат (преминаваш на 239) или да опиташ бягство, като нападнеш стражата, когато влезе в помещението (преминаваш на 43).
Продължаваш да изучаваш повърхността на планета¬та със скенерите на кораба. Това е планета с голяма плипг ност и метална кора. Избираш двама души от описания в таблицата екипаж, които да те придружат. След това Всич¬ки обличате антигравитационни костюми и влизате в ка¬мерата за телепорширане. Миг по-кьсно вече сте на повър¬хността на планетата. Преминаваш на 230.

98

предложената почерпка има синтетичен вкус, но не е неприятна. Започваш разговор с главния офицер, като му раз¬казваш за твоя свят, а той - за света на Джолсън-3. Скоро след това усещаш сънливост, което е много странно, тъй като до времето за почивката ши има още няколко часа.. Клепачите ти натежават и трябва да се бориш, за да не заспиш. Много кьсно разбираш, че храната, която са ши пред¬ложили, е съдържала сънотворно. Заспивайки, чуваш, че Ай- Абейл казва на своя помощник: „Да заведем нация посети¬тел до порталната лаборатория". Преминаваш на 127.

99

Повеждаш разговор с Ганзиджшпеца и ео развеждаш из кораба, за да печелиш време. Показваш му баеажното отде¬ление, площадката заизлитане и кацане на разузнавателни- те капсули, отделението за почивка на екипажа, както и на¬учните лаборатории. В лабораторията за изучаване поведе¬нието на животните гостът ти надава вик, защото е ви¬дял един орел, привързан с верига към пръчката, на която <:<В кацнал. ВврОЯПШО ГмяндЛттдулп malra| тъй катоб техния свят съществата, подобни на ореяа, са смъртни¬те им врагове. Можеш:

- да забравиш за инцидента и да продължиш разходка¬та с посещение на компютърната зала - преминаваш на 26;

- да освободиш орела - преминаваш на245;

- да се възползуваш от настъпилия смут и да аресту¬ваш посетителя - преминаваш на

95 ",

Отвеждаш ви в Центъра за задържане на арестанта Двамата нови пазачи, които ви придружават, наблюдават много по-внимателно хората ти, отколкото теб. При един от завоите на коридора имаш възможност да атакуваш един от стражата. Ти самият обаче си раздвоен и едната твОя половина еилно се съпротивлява срещу подобно насилие. Нео- бходими са ти много усилия, за да преодолееш вътрешната си съпротива. В крайна сметка ти се възползуваш от предос¬тавената възможност и нападаш единия от стражите. Пора¬ди вътрешния ти конфликт твоята сила е намаляла:Способности Издръжливост

За стражата 7 6

За теб 6 7

Докато се биеш, твоят екипаж е нападнал другия вой¬ник от стражата. Неговата сила е: Способности - 7; Изд¬ръжливост - 7.

В 342 можеш да прочетеш правилата за водене на ръ¬копашен бой, но преди да отидеш там, запиши си този но¬мер, тъй като ще трябва отново да се върнеш тук. Най- напред трябва да проведеш един рунд на битката с войни¬ка, който те охранява, а след щова членовете на екипажа ти трябва да проведат един рунд на битката с тяхната ох¬рана. След това битката продължава, като се редувате. Ако xopama'om екипажа ти убият техния противник, те могат да ти се притекат на помощ. Ако пък ти успееш по-напред да убиеш противника си, можеш да подпомогнеш своя екипаж.

Ако ти и екипажът ти успеете да победите стража¬та, преминаваш на 76. Ако боят не се развива във ваша пол¬за и искаш да го прекъснеш, преминаваш на 63.

ев

Човекът от екипажа ти изважда От пояса си микрое- кскаватор и започва работа на астероида. Залежите са зна¬чителни и той успява да вземе в торбата си пяколко килог¬рама от рудата. Като избягва Внимателно приближаващи¬те се астероиди, той отскача и се насочва към кораба. (Пре- минавашна 190.) членове на нашето общество изпитват удоволствие, кога¬то нападат други същества и, разбира се, те имат свобо¬дата и правото да правят каквото искат. От коректност към останалите те се обличат с униформи и наричат себе си стражи. Така останалите са предупредени, че трябва да внимават, когато покрай тях минава някой от стражата. Нали разбираш?”Докато разсъждаваш върху казаното от фиорал, три¬ма от стражите са излезли от стаята си и са се промък¬нали зад гърба ти. Нападат те и ти започваш да се биеш с тях. фиорал се оттегля.

Способности Издръжливост Първи страж 8 10

Втори страж 7 9

Трети страж 7 10

Пълно описание на правилата за водене на ръкопашен бой ще намериш в 342, но преди да отидеш там, запиши си този номер, тъй като ще трябва отново да се върнеш тук. Ако успееш да победиш стражите, преминаваш на150.

104


* Намаляваш скоростта на движение при приближаване¬то към планетата и влизаш в орбита около нея. Скенерите на кораба показват, че на зелено-сивата планета има жи¬вот, и при това съществата, които я обитават, изглежда са интелигентни. Ако решиш да се телепортираш на повър¬хността на планетата, преминаваш на 118. Ако предпоче¬теш да напуснеш орбитата около планетата и да продъл¬жиш по-нататък пътуването, преминаваш на 296.

105


Подаваш бластера си на едно от техническите лица и тръгваш след Дилейн. Когато вече си в коридора, усещаш, че някой те удря силно отзад по главата, след което се свли¬чаш в безсъзнание на пода.

Когато идваш на себе си, установяваш, че си привързан с ремъци към голям метален стол. По цялото ти тяло са поставени детектори, а пред теб огромен скенер бавно се придвижва надолу. Забелязваш, че скенерът е свързан към друг метален стол, подобен на твоя, и в този стол посте¬пенно се оформя силуетът на човешко същество. Контури-

Съществото сякаш те преценява известно време, след което се обръща и поема към джунглата. Сега можеш или да започнешда .събираш растителност за храна (преминаваш на 236), или да продължиш да търсиш дивеч (преминаваш на 173).

ДО1


Завеждат твоята Лекарка до няколко от' кьщурките, за да провери дали може да направи нещо. Хвърли двете зар¬чета и сравни сбора с числото за способностите на Лекар¬ката. Ако сборът е равен или по-висок от числото за Спо¬собностите й, преминаваш на 7. Ако сборът е по-нисък от това число, преминаваш на 68.

доа


Пазачите са малко разколебани, но тъй като борбата е спряла, те го пускат. Започваш да му говориш и в този момент, преди някой да успее да се намеси, той прекосява стремително помещението и се нахвърля върху теб. Започ¬вате борба. Трябва да се преборите в два рунда ръкопашен бой според правилата, дадени в 342. Преди да отидеш там, запиши си този номер, защото ще трябва отново да се вър¬неш тук. Лудостта, която е обзела твоя нападател, му да¬ва допълнителна сила и към Способностите му трябва да се прибавят 3 точки. След като проведете два рунда от ръкопашния бой, преминаваш на 240.

103


Твоят водач, който се нарича фиорал, те развежда от стая в стая, като ти дава обяснения за планетата. „Наши¬те богове са свободата и равенството - казва дребното.съ- щество. - Животът на тази планета е изключително при¬ятен и тук всички желаещи да се заселят са добре дошли. Всички са абсолютно равни, независимо дали са живели тук през целия си живот или moky-ию са пристигнали. Освен то¬ва тук всеки може да прави каквото пожелае - ние нямаме нужда от закони." Твоят водач ти показва архивата, отдела по планиране, както и канцелариите на държавните служби.

На връщане към заседателната зала минавате покрай стаята на стражата. Ти питаш защо, след като на плане¬тата няма закони, има стража За опазване на реда. фиорал се спира и ти обяснява: „Стражите не охраняват нищо. Ние нямаме нужда от охрана на каквото и да било. Просто някои
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница