Точен адрес: гр. София 1046, булДата30.11.2018
Размер64 Kb.бул.”Хр. Смирненски” №1, София 1046, Р. България

тел.: (02) 963-52-45, факс: (02)865 68 63

e-mail: aceadm@uacg.bg; http://www.uacg.bgД О Г О В О Р
№ ….....…../..............................г.
Днес……………………… г, в София се сключи настоящия договор между:
1. Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Точен адрес: гр. София 1046, бул. “Христо Смирненски” № 1, ЕИК BG000670616

Телефон : 866 19 67,Факс: 865 68 63,E-mail: aceadm@uacg.bg

Представляван от: Ректора проф. д-р инж. Красимир Велков Петров и от Директора на Дирекция “Финансово -счетоводна дейност” (ДФСД) при УАСГ Виолета Димитрова Младенова, по-долу наричан “УАСГ” от една страна

и

2. Име:……………………………………………………………ЛК: № …………….дата на издаване: ……………….от МВР-

ЕГН:……………………………………………………………..

Постоянен адрес:……………………………………………….

Факултет: ………………………………………………………..

Специалност: ……………………………………………………

Курс: ……………………………………………………………...

Факултетен номер: ………………………………………………

E-mail :…………………………………………………………….


По-долу наричан “БЕНЕФИЦИЕНТ”.
на основание:

  • чл. 258 и следващи от Закона за задълженията и договорите се сключи настоящият договор състоящ се от:


Специални условия :

Приложение 1: Формуляр за кандидатстване за интензивен езиков курс;

Приложение 2: Писмо за одобрение от организиращата институция съдържащо начална и крайна дата на курса;

Приложение 3: Декларация за авторство и разрешаване на ползването на авторски произведения по чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права.

Приложение 4: Декларация за знание и съгласие по чл.18 от Закона за авторското право и сродните му права
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ :

1. Предмет на договора

1.1. В рамките на секторна програма "Еразъм" - Интензивни езикови курсове Еразъм (ИЕКЕ) – УАСГ предоставя на БЕНЕФИЦИЕНТА финансиране за индивидуално участие в интензивен езиков курс по .....................................(език) описан във формуляра за кандидатстване, съставляващ неразделна част от настоящия Договор (Приложение 1). Продължителността на курса не може да бъде по-малка от две и по-голяма от шест седмици, брой часа да не бъде по-малък от 60 учебни часа.


1.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ приема да осъществи и отчете участието си в курса, от свое име и на свой риск, като поема цялата отговорност за участието си в ИЕКЕ, съгласно Специалните условия на Договора и Приложенията към него.

1.3. За краткост в настоящия Договор финансовите средства, отпуснати от УАСГ да бъдат наричани ГРАНТ.

1.4. ГРАНТЪТ се предоставя на БЕНЕФИЦИЕНТА в качеството му на одобрен по надлежния ред участник в Еразъм мобилност през академичната …………………... и при условие, че са налице предпоставките съгласно настоящия Договор за предоставянето на ГРАНТА.

1.5. ГРАНТЪТ се предоставя при удостоверяване наличието на следните основни предпоставки:

1.5.1. Формуляр за кандидатстване за участие в Интензивен езиков курс по секторна програма „Еразъм" (Приложение 1);

1.5.2. Писмо за одобрение от организиращата институция, съдържащо начална и крайна дата на курса (Приложение 11);

1.5.3. Писмо потвърждение от изпращащата институция (Приложение 3.

1.6. Предоставеният на БЕНЕФИЦИЕНТА ГРАНТ по настоящия Договор може да бъде използван единствено и само за периода на действие и при условията, посочени в настоящия Договор.2. Действие на Договора

2.1. Договорът има действие за страните от датата на неговото подписване от двете страни.

2.2. Дейността по т.1.1. от Договора следва да се осъществи в периода

от (дата) –


до (дата)

(име и град на приемащата институция)(държава)

Началната и крайна дата на курса се определят с формуляра за кандидатстване, но могат да бъдат променени като промяната се удостоверява със сертификата от организиращата институция.

2.3. Договорът няма действие по отношение на дейности, осъществени извън рамките на периода по предходната точка.

2.4. Този Договор не поражда правно действие за страните, ако БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не отговаря на всички условия за участие в ИЕКЕ, посочени в настоящия Договор, като в този случай получаването и разходването на ГРАНТА от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА е недопустимо.

2.5. При установяване на недопустимост на получаването и разходването на ГРАНТА, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи незабавното му възстановяване .Банковите разноски по възстановяване на суми са за сметка единствено на БЕНЕФИЦИЕНТА .

2.6. УАСГ може да развали договора едностранно без предизвестие при следните обстоятелства:

2.6.1. Забавяне, неточно или непълно изпълнение на някое от задълженията на БЕНЕФИЦИЕНТА по договора;

2.6.2. В случай че УАСГ установи наличието на неверни данни и твърдения в документите, предоставени от БЕНЕФИЦИЕНТА, предпоставящи получаването на ГРАНТА по настоящия Договор, респ. неоснователно облагодетелстване на БЕНЕФИЦИЕНТА

При разваляне на договора по т.2.6. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен незабавно да възстанови ГРАНТА

2.7.1. УАСГ има право да изиска от БЕНЕФИЦИЕНТА съответните документи, удостоверяващи участието в курса, както и да извърши проверка за установяване изпълнението на договора

2.7.2. Каквато и да било неточност в изпълнението, като: несъгласувана промяна на организиращата институция; липса на сертификат за участие, издаден от организиращата институция; несъответствие на периода на провеждане на курса, съгласно сертификата, и периода на престой на БЕНЕФИЦИЕНТА в държавата на организиращата институция, се счита за неизпълнение на Договора. Частичното неизпълнение се счита за пълна липса на изпълнение.

2.8. При добре аргументирани случаи БЕНЕФИЦИЕНТЪТ може да се откаже от участие в ИЕКЕ и да прекрати настоящия Договор по всяко време с предварително писмено предизвестие от 30 календарни дни, като изложи причините за прекратяването, при условие че към момента на отказа е възстановил получения ГРАНТ.

2.9. Извън изброените по-горе случаи, действието на Договора се прекратява след изпълнение от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА на задълженията му по настоящия Договор.

2.10. Настоящият Договор, респ. приложенията към него, могат да бъдат изменяни и/или допълвани само с изрично писмено допълнително споразумение, подписано от същите страни и съставляващо от момента на подписването му неразделна част от настоящия Договор.

2.10.1. Всяка от страните, която получи от другата предложение за изменение или допълнение на настоящия Договор, е длъжна, макар и да отхвърля предложението, да уведоми писмено другата страна за становището си по него.

2.10.2. Страните не могат да бъдат обвързани от устни споразумения по въпроси, касаещи настоящия Договор или приложенията към него.3. Грант

3.1. Дневният ГРАНТ за участие в ИЕКЕ е в размер на ……………..евро за ден или …………… (………………..) евро за целия курс и увеличаването му е недопустимо при каквито и да било обстоятелства.

3.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ заплаща за своя сметка разликата между реално направените от него разходи за участие в ИЕКЕ и размера на ГРАНТА по предходната точка.

3.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не заплаща такса за участие в курса, но е задължен да участва в организираните в рамките на ИЕКЕ екскурзии и други подобни дейности, като заплати за своя сметка дължимите (неголеми) разноски и такси, тъй като ГРАНТЪТ не покрива тези плащания.4. Плащания от страна на УАСГ

4.1. В срок от 45 календарни дни от влизане в сила на Договора, на БЕНЕФИЦИЕНТА ще бъде преведена сумата по т.3.1.

4.2. УАСГ извършва плащане към БЕНЕФИЦИЕНТА по този договор след като съответните средства бъдат преведени от ЦРЧР по сметка на УАСГ. Ако средствата не са преведени от ЦРЧР на УАСГ студентът заминава на собствени разноски.

4.3. УАСГ извършва плащане по Договора на следната банкова сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА:


Банка: .

Адрес на банковия клон: .

Титуляр на сметката: .

Банкова сметка Hомер lBAN: .

BIC/SWIFT:

4.4. Ако дадена сума е неправилно преведена на БЕНЕФИЦИЕНТА, или, ако в резултат на проверка на документите, се установи, че се налага възстановяване на суми, съгласно условията на настоящия Договор, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да възстанови на УАСГ въпросните суми при определените от УАСГ условия и срокове.


5. Права и задължения на БЕНЕФИЦИЕНТА

5.1. При всяка промяна в индивидуализиращите данни на БЕНЕФИЦИЕНТА, същият е длъжен да уведоми писмено УАСГ в петдневен срок от датата на промяната.

5.2. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава сам да си осигури билет, медицинска застраховка, виза и други документи, свързани с участието му в ИЕКЕ.

5.3. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да възстанови незабавно целия ГРАНТ, който му е бил отпуснат, или част от него, в случай че не представи в срок нужните съгласно Договора отчетни документи, както и във всички други случаи, предвидени в този договор.

5.4. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ носи риска в случай, че след пристигането му в държавата на организиращата институция, същата отложи курса. В този случай БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи възстановяване на целия грант по Договора и допълнителните разноски са за сметка на БЕНЕФИЦИЕНТА.

6. Отчитане

6.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да предостави пред УАСГ в срок до ЗО /тридесет/ дни от датата на приключване на мобилността следните документи:

6.1.1. Съдържателен отчет за участието в курса на български език, подписан от БЕНЕФИЦИЕНТА;

6.1.2. Сертификат, заверен с печат и подпис от организиращата институция, удостоверяващ участието на БЕНЕФИЦИЕНТА в курса и в който се съдържат началната и крайна дата на курса.

6.2. Документацията трябва да бъде съхранявана за период от пет години, считано от датата на издаване на сертификата за участие в ИЕКЕ
7. Последващо възстановяване на средства

7.1. Ако в рамките на пет години от датата на издаване на сертификата за участие в ИЕКЕ, респ. датата във формуляра за кандидатстване, се установи, че се налага възстановяване на суми, съгласно условията на настоящия Договор, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да възстанови на УАСГ въпросните суми при определените от УАСГ или друг контролен орган размер, условия и срокове.

7.2. Възстановяването на суми, дължими на УАСГ може да бъде извършено чрез прихващането им от суми, които УАСГ следва да преведе на БЕНЕФИЦИЕНТА, за което последният трябва да бъде уведомен, без да е необходимо неговото предварително съгласие.
8. Отговорност

8.1. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ носи отговорността за изпълнението на задължението по Т.1.1. на настоящия Договор съобразно условията на Договора.

8.2. Освен при форсмажорни обстоятелства, БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи обезщетение на УАСГ. УАСГ не носи отговорност при никакви обстоятелства за искове, свързани с вреди, нанесени на БЕНЕФИЦИЕНТА или трети лица, настъпили във връзка с изпълнението на настоящия Договор. Никакви обезщетения, свързани с такива искове, не могат да бъдат предявявани към УАСГ, ЦРЧР и Европейската комисия.

8.4. В случай че БЕНЕФИЦИЕНТЪТ не спази сроковете за възстановяване на суми, определени от УАСГ върху тях се начисляват лихви. Лихви се начисляват за периода от определената дата за плащане до датата на получаване на пълната дължима сума от УАСГ.

Частично плащане на дължимите суми се приспада първо от сумите по лихвите, а след това от сумите по главницата.

8.5. Отношенията между БЕНЕФИЦИЕНТА и организиращата институция се регламентират отделно и не обвързват по какъвто и да било начин УАСГ, ЦРЧР и Европейската комисия и те не носят отговорност и не вземат отношение при възникнали спорове.


9. Снимков или видеоматериал

9.1 При условията на настоящия договор бенефициентът се задължава да предостави на УАСГ правото за използване по смисъла на чл. 18 ал1 и ал2 от Закона за авторското право и сродните му права на авторски произведения.

2 Бенефициентът се задължава да представи на УАСГ подписана от представляващия бенефициента декларация по приложен образец относно авторството, разрешението за използване на произведенията, съгласието на

заснетите лица, респ. на законните им представители, както и подписана от заснетите лица, респ. от законните им представители, декларация по приложен образец за знание и съгласие.

9.3 Когато автор / носител на авторското право върху произведенията е ползвател или друго лице, бенефициентът се задължава да се снабди и да предостави на УАСГ подписана от третото лице декларация относно авторството, разрешението за използване на произведенията.

Текстът на декларациите е аналогичен с този на образците на декларации, визирани в предходната точка.10. Юрисдикция

10.1 Всички спорове по действието и изпълнението на настоящия Договор, възникнали между страните, ще се решават от тях на основата на добрата воля и взаимното съгласие, а при непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за решаване до компетентния съд.

10.2. Страните се съгласяват, компетентният съд, който да решава споровете между тях, да бъде Софийски градски съд, респ. Софийски районен съд, съобразно разпоредбите за родовата подсъдност на Гражданския процесуален кодекс на Р България.

10.3. За неуредените с Договора въпроси ще се прилагат правилата на Общността за отпускане на финансова подкрепа, както и съответно действащото законодателство на Република България.11. Заключителни разпоредби

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия Договор ще бъдат в писмена форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е изпратено по ел. поща.

11.2. Ако някоя от страните промени посочените в договора адрес и други данни без да уведоми другата страна за това, неполучените поради това съобщения, уведомления и призовки се считат за надлежно връчени.

11.3. За неуредените в договора въпроси се прилагат правилата на секторна програма.Еразъм", отразени в Ръководството за изпълнение на програмата. към Споразумението за финансиране на децентрализираните дейности по програмата "Учене през целия живот" между Европейската комисия,ЦРЧР,УАСГ и съответно действащите разпоредби на българското законодателство.


Настоящият договор от 6 (шест) страници се състави на български език и се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от странитеЗа УАСГ: Студент:

  1. Ректор:(проф. д-р инж. Красимир Петров)


  1. Директор ДФСД:(В. Младенова)

Представили:

Зам.-ректор по МССК:
(доц. д-р инж. Пл. Малджански)

Директор ЦМДМ:
(доц. д-р арх. Б. Георгиев)


Договор ИЕКЕ 2012-2013 стр от

Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница