Толерантност, приятелство, красота Организационен етапДата27.05.2017
Размер258.66 Kb.

Толерантност, приятелство, красота

Организационен етап


Час на класа-втори клас

Класна стая-оборудвана с лаптоп, екран и мултимедиен проектор.


Поставяне на темата за толерантността, приятелството и красотата

Учителят поставя темата на проекта с помощта на филма „Светлините на града” на Чарли Чаплин. Мотивира учениците, за да осъзнаят необходимостта от толерантността, приятелството в живота. Децата се докосват до красотата на седмото изкуство. Задава се план за работа. Избират се екипите. Разпределят се задачите между екипите и вътре в екипите. Поставя се изследователска задача. Работи се за формиране на точна и адекватна самооценка.

Учениците се въвеждат в темата и задачите на проекта „Толерантност, приятелство, красота”.

Провокиране интереса на учениците за работа по темата

Пред учениците се поставя предизвикателството да научат повече за толерантността-хармония в многообразието, за видовете толерантност и да се създадат продукти (игра с карти, пъзели, стикери, рисунки, фотоизложба, танц, филм и др.), които да провокират и насърчават хората към толерантно отношение към хората и природата.

За целта учениците трябва да разработят продуктите, пантомима, драматизации, танц съвместно с децата със специални образователни потребности (СОП) и да подготвят тържественото им представяне.

Представянето на проекта включва работа в няколко направления – създаване на Дигитален клас, който използва форма на комуникация, системата Live@Edu, създаване група „Толерантност” в Windows Live с базирана на услуга SkyDrive; изработване на игра с карти „Приятели с Мечо Пух”, игра „Доминото на Вежливко”; създаване на оригинални предмети, за които учениците търсят материали в детски сайтове и се включват активно в благотворителния Коледен базар организиран в училище; издирване на подходящи песни, литературни произведения, картини, материали по темата в детски и образователни сайтове; изработване на наръчник с правила за толерантно отношение в природата и обществото; издирване на подходяща музика, създаване и представяне на танц „В царството на доброто и злото”; организиране и участие във фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”, учениците публикуват и споделят снимки в електронните си пощи, в група „Толерантност” в Windows Live с базирана услуга SkyDrive; послучай двадесетата годишнина от създаване „Конвенция за правата на детето” учениците, изготвят електронен албум: „Моите права и отговорности”, показват своята позиция за нулева толерантност към вандалите в природата и обществото, публикуват своите рисунки в електронните си пощи и споделят с приятели; към акварелните рисунки на третокласниците от специализираната паралелка по изобр.изкуство, подбират и записват текстове от Конвенцията; подготвят въпроси и провеждат интервюта с хора от различни професии, които да споделят своето виждане за толерантността в областта, в която работят; ромчетата, турчетата и каракачанчетата проучват и разказват за своите празници и обичаи.

Мотивация за работа е фактът, че за изготвяне на отделните продукти учениците ще работят с компютърна техника, фотоапарати и ще усвоят умения за издирване на информация от Интернет и от хора с различни професии, ще се представят като истински репортери и оператори. Ще открият нови приятели и съвместно ще работят със съучениците си със специални образователни потребности (СОП).

Изясняване организацията на работата

В хода на презентацията се засяга въпросът за екипната работа. Изяснява се схемата на работа по проекта. Вниманието на учениците се акцентира върху това, че важно при екипната работа е сътрудничеството, а не съревнованието.

С водещата роля на учителя става формирането на четири екипа. В екипите трябва да има равномерно разпределение на момичета и момчета, както и на ученици с различни интереси. Добре е учителят предварително да е обмислил разпределението на екипите, да го предложи на класа и ако има нужда от корекции, те да бъдат обсъдени и направени. След формирането им, екипите заемат местата си около 4 работни центъра, оформени в класната стая - „Вежливко”, „Приятели”, „Толерантност”, „Красота” .

Всеки екип получава свой сейф. Сейфът представлява кутия, в която се поставят и съхраняват нужните за работата информационни, канцеларски и други текущи материали. В сейфа има баджове, на които всеки трябва да запише името си, емблемата и името на екипа. Ролята на баджа е да изразява принадлежността на ученика към екипа. Със своето поведение той представя своя екип. Този бадж се носи по време на работата по проекта.

Поставя се задача на екипите да си изберат лидер. Те могат да изберат свое име и знак, да оформят своите сейфове по оригинален начин.

Изясняване на системата за оценяване


Системата за оценяване е на базата на самооценка и оценка на работата на екипа, които всеки ученик поставя на себе си и на своите съекипници. Смисълът на оценяването е да се дадат реални оценки на членовете от екипа за това до каква степен са допринесли или не за успешната работата на екипа. Оценяването става на базата на критерии и показатели. Ученикът трябва да постави оценка от 2 до 6, като преди това отговори на няколко конкретни въпроса с Да или Не. Дава се пример, като се показва примерна карта за оценяване.

Учителят от своя страна оценява работата на екипите и всеки ученик поотделно и поддържа дневник за работа по проекта.


Задаване на планът за работа по проекта


1. Първата задача на екипите е да създат e-mail акаунт в @dgklaz.net и да се създаде Дигитален клас, който използва форма на комуникация, системата Live@Edu и създава обща група „Толерантност” в Windows Live с базирана услуга SkyDrive..

Представянето на готовите продукти е под формата на презентация, създадена с помощта на програмата Microsoft PowerPoint и Photo Story 3 for Windows, която е структурирана по предварително зададен шаблон. Електронният продукт е резултат от работата на екипите в класа. Всеки екип разработва презентация, която накрая учителят, с помощта на отговорниците, интегрира в едно цяло. Структурата на презентациите е специфична за всеки етап от проекта.

2. Опора за създаване и изработване на игра с карти „Приятели с Мечо Пух”, игра „Доминото на Вежливко” са специално подготвени материали, съпроводени с примерни образци на структурата на презентациите, които учителят раздава на екипите.

Учениците във всеки екип се разделят на две групи. Всяка група разработва един лист (6 карти) по два броя за играта с карти „Приятели с Мечо Пух”, като следва зададения шаблон. Шаблонът-образец задава минималните рамки, в които трябва да бъде реализирана задачата. Предвиден за разработване от ученици в екипа, всеки шаблон съдържа 6 клетки, в които учениците трябва да поставят картинка. Всеки член на екипа трябва да разработи своите карти, които ще представлява крайният продукт на екипа. При приключване на работата, ученикът затваря прозореца на програмата и отговаря положително на запитването за съхранение. Не е необходимо задаване на име на файла и указване местоположението му, тъй като това е направено предварително от учителя.

Всеки от екипите работи по съпътстваща задача изработване на карти за играта „Доминото на Вежливко”-всяка с по две илюстрации. Вляво „лош пример на толерантност (червена точка), а вдясно „ добър пример на толерантност ” (зелена точка). Джокери: „Вежливко” и двойно „Вежливанче”. Те са от картон, правоъгълник (4см/10см) и по тях може да се рисува, пише, като се спазва темата на екипа. След приключване на работата, играта се демонстрира. На екипите е зададена предварително задача да събират информационни материали и изображения.

Учителят провокира творческите им идеи в периода на подготовката на този етап от проекта. След приключване на задачата, лидерът на екипа прави снимки с цифров фотоапарат, които по-късно с помощта на учителя прехвърля в компютъра и съхранява в папка на група „Толерантност” в Windows Live с базираната услуга SkyDrive. Реализираните продукти на този етап от проекта „Толерантност, приятелство, красота” се предвиждат за подарък на децата в Комплекса за хора с увреждания, за приятели.

3. Изготвяне на електронни рисунки, стикери, наръчник с правила за толерантно поведение в природата и обществото.

За изработване на електронните рисунки и наръчник учениците са подготвили предварително материали, които са коментирани и обсъдени с учителя и между членовете на екипа. След правилна формулировка, те се разпределят между членовете. Всеки екип работи по определена тема. Изработването на наръчника се извършва върху предварително подготвен шаблон, наподобяващ силует на дете. След приключване на работата учениците затварят прозореца на програмата и отговарят положително на запитването за съхранение на документа. Не е необходимо да се задава име и да се указва местонахождение на документа, тъй като учителят се е погрижил за това предварително.

За мотивиране работата на учениците е добре да се набавят необходимите средства за принтиране на готовите продукти. Учениците трябва да се включат в кампания в града за популяризиране толерантно отношение към природата и към инвалидите. За целта се откриват в Мрежата стикери за осигуряване достъпна среда в обществените сгради за хора с увреждания, за опазване на околната среда,.

Схемата на работа в компютърния кабинет е два екипа на компютрите, два–на съпътстващата задача при смяна на позициите след определено от учителя време.

4. Изработване на картички, календари, играчки, коледни венци за благотворителния Коледен базар в училище.

Учениците предварително са проучили, че в детския сайт „Крокотак” е обявен коледен конкурс с регламент да се изработят играчки, календари, венчета и да се изпратят снимки от готовите продукти на посочен електронен адрес. Предлага се на учениците да разгледат предложените играчки, календари, венчета и др. в сайта и технологиите за изработването им. Да принтират, реализират интересни предложения, а след като направят снимки с цифров фотоапарат и изпратят снимки за конкурса на „Крокотак”, с готовите продукти да участват в благотворителния Коледен базар в училище. Вкъщи учениците могат да продължават работата си по тази задача и общуват онлайн.

5. Всеки екип предварително да потърси и подготви за изразително четене произведения от читанката за 2. клас: „Мечо Пух”-А. Милн, „Песен за доброто”- Н.Йорданов. Заедно с учениците със специална образователна потребност да подготвят пантомима на „Три сестрички”-К.Ушински и драматизация на „Сините листа”- Вяра Осеева, „Страхлив другар”-бълг.нар.приказка и на „Молив и гума”-басня.

Чрез метода Брейсторминг всеки екип да предложи и запише върху работен лист по 3 свои идеи за близкозначни думи на толерантност и символ (картинка) за всяка дума. Определя се време за мислене 5 минути. След приключване на времето всеки екип предава своя лист. Акцентира се на взаимното споразумение и асоциирането на участниците в групата. Най оригиналните идеи се включват в изработването на пъзел „Толерантност, приятелство, красота” по предварително изработен шаблон от учителя..

Всеки екип да представи по атрактивен начин произведението по което предварително се е подготвил. Заедно с учениците със специална образователна потребност да се подготвят за представяне пред децата в Комплекса за хора с увреждания.

6. Учениците да се запознаят с „Конвенцията за правата на детето”, темата за домашните любимци, обичаи и празници в различните общности, общуване с природата. Всеки екип да работи по определена тема. Да решава с кои хора от различни професии ще проведе интервю и изработи ресурсен въпросник за интервюто. Да се избере говорител (репортер) и оператор на екипа.

7. Всеки екип да изготви компютърните рисунки, които да са тематично подчинени на проекта.

8. Всеки екип в ролята на „Пътен инспектор” да събере данни за 1 мин. в даден пътен участък колко е броя на пешеходците и видове транспорт (велосипеди, автобуси, камиони, мотори и др.) или брои хората в автомобилите; да изследва толерантността на пътя.

9. Екипите в ролята на „ЕКО инспектори” да проверят дали са изгасени електрическите лампи в класните стаи след последния час, а вечерта всеки индивидуално да проследи ситуацията вкъщи.

Да се обобщят данните и проведе дискусия по въпросите: Рационално ли е използването на автомобилите за обществото? Каква е ситуацията в семействата на учениците? Има ли алтернативи за индивидуално придвижване, освен с автомобил? Винаги ли е било така?

Екипите да предложат решения за изработване на стикери, които да напомнят за тревожното състояние по пътищата, призиви за опазване на околната среда, за достъпна среда за инвалидите.

10. Учениците в ролята на ДГ-репортери и оператори да проведат интервюта с хора от различни професии, а роми, турци и каракачани да разкажат за своите празници и обичаи. Да се подготвят материали за филм: „Истинската същност на думичката толерантност”.

11. Всеки екип да намери и подготви подходящи песни, които са тематично подчинени на проекта и докажат, че в живота музиката също е посланик за толерантност, приятелство и красотата. Да се запознаят с биографията и творчеството на композитора и певец Хайгашот Агасян, като потърсят материали в Интернет.

12. Създаване на танц: „В царството на доброто и злото” музика по албума „TWIN KINGDOMS” musik composed, arranged and conducted by-Georgi Andreev. Да се избере подходящото облекло и начин за представяне.

Учениците да се запознаят с творчеството на треньорката по худ.гимнастика Нешка Робева и спектакъла „Между два свята”.
13. Заедно с учениците със специална образователна потребност да се изготвят реквизит (домина на пеперуди, коронки на цветя, слънце, облак и др.) за пантомимата и драматизациите. Заедно да потърсят в детски образователни сайтове модели и да принтират, рисуват, изрязват и апликират.

14. Екипите да се подготвят за представяне на работата по проекта пред деца със специална образователна потребност и гости. Да покажат крайния продукт от работата си, съвместно с учениците със специална образователна потребност (СОП) от интегрирана група № 42 .

15. Организиране на фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”.

       С акаунта си в Live@edu учениците да прикачват снимките си в Sky Drive и ги споделят със своите приятели.


За изясняване същността на някои от задачи учителят прави нагледна демонстрация, след което отговаря на евентуално възникнали въпроси.

Разпределение на задачите


Разпределянето на темите между екипите може да стане след определяне на обектите, които ще се включат, учителят поставя съответните папки с материали в сейфовете на екипите. Разпределението на задачите вътре в екипа може да се реализира чрез жребий.

Учениците от екип №1 получават следните задачи:

Използвайте форма на комуникация, базирана на услугата SkyDrive – част от пакета услуги, които предлага системата Live@Edu, за да създадете колекция от помощни и информационни материали по проекта.

 Създайте име и емблема на екипа.

 Задача: „Какъв искам да бъда?”

Какви са качествата на толерантния човек при общуване?

Попълни очертанията (силуета) на човека с колкото може повече описания, като използваш списъка на качествата на противоположния образ.
 1. Разговаря на висок глас, крещи.

 2. Не позволява на другия да се изкаже.

 3. Не признава вината си.

 4. Служи си с бой, за да наложи мнението си.

 5. Използва обидни думи.

 6. Интересува се само от своите желания.

 7. Не може да овладее обидата към хората от етническите малцинства.

 8. Не прощанва вината на другия.

 9. Убива животните и ги тормози.

 10. Замърсява природата.

 11. Подиграва се на инвалидите и болните хора.

 Мило дете, сподели своите впечатления от филма„Светлините на града”

С какво те впечатли поведението на героите? Можеш да нарисуваш илюстрация на любимия епизод от филма.

 Предложете и запишете върху работен лист по 3 свои идеи за близкозначни думи на толерантност и символ (картинка) за всяка дума.

 Огледайте се наоколо и направете снимки на случки от истинския живот, на нещо, което се е случило във вашия живот, във вашето училище, на твоята улица, в твоя град, нещо което най-точно изразява твоето усещане за толерантност към другите.

 Изследвайте, обсъдете познати положителни и отрицателни модели на общуване във вашето ежедневие.

- на улицата

- в градския транспорт

- в училище

- вкъщи

- в медиите (телевизионни предавания, интернет)

- нагласите към „различните”, „невидимите” деца, които сме свикнали да наричаме деца с увреждания.

- за нулева толерантност към расистки изяви

Създайте 3 карти, всяка с по две илюстрации. Вляво „лош пример на толерантност” (червена точка), а вдясно „ добър пример на толерантност” (зелена точка). Джокери (3 броя): „Вежливанче” и двойно „Вежливанче”.

 За задачата за изготвяне на игра с карти: „Приятели с Мечо Пух” издирете в Интернет-ваши любими детски сайтове изображения с Мечо Пух и неговите приятели. Прочетете книжката „Мечо Пух” на А.Милн.

 В детския сайт „Крокотак” е обявен коледен конкурс с регламент да се изработят играчки, календари, венчета и да се изпратят снимки от готовите продукти на посочен електронен адрес. Разгледайте предложенията-играчки, календари, венчета и др. в сайта и технологиите за изработването им. Принтирайте, реализирайте интересни предложения, а след като направите снимки с цифров фотоапарат и изпратите за конкурса на „Крокотак”, с готовите продукти да участвайте в благотворителния Коледен базар в училище. Вкъщи можете да продължите работата си по тази задача и общувате, споделяте идеи онлайн.

 Подгответе стикери с послания за поощряване на толерантно общуване, разбирателство с другите.

 Обсъдете причините, последствията и начините за решаване на проблема. Подгответе и презентирайте плакат по темата: „Различието не е пречка, всеки заслужава прегръдка”. Няколко съвета как да се справите с "горещите" теми.

 Нарисувайте своите права и отговорности по темата за толерантност към другите.

Отговорности на децата за зачитането правата на другите хора (Член 29) Отговорностите, ръка за ръка с правата

- Ако децата имат право да бъдат защитени от конфликти, жестокост, експлоатация и пренебрегване, то те имат и отговорността да не се нараняват едно друго.

-Ако всички деца имат право на пълноценен живот, то те би трябвало да помагат на нуждаещите се, на хората в неравностойно положение и на жертвите на дискриминация да се радват на същото това право.

 В ролята на „Пътни инспектори” съберете данни за 1 мин. в даден пътен участък колко е броя на пешеходците и видове транспорт (велосипеди, автобуси, камиони, мотори и др.) или брои хората в автомобилите; изследвайте толерантността на пътя;

в ролята на „ЕКО инспектори” да проверете дали са изгасени електрическите лампи в класните стаи след последния час, а вечерта всеки индивидуално да проследи ситуацията вкъщи.

Обобщете данните и проведе дискусия по въпросите: Рационално ли е използването на автомобилите за обществото? Каква е ситуацията в семействата на учениците? Има ли алтернативи за индивидуално придвижване, освен с автомобил? Винаги ли е било така?

Предложете решения за изработване на стикери, които да напомнят за тревожното състояние по пътищата, призиви за опазване на околната среда, за достъпна среда за инвалидите.

 Потърсете и подгответе подходящи песни, които са тематично подчинени на проекта и доказват, че в живота музиката също е посланик за толерантност, приятелство и красотата. Запознайте се с биографията и творчеството на композитора и певец Хайгашот Агасян, като потърсят материали в Интернет.

 Представете по атрактивен начин литературно произведение, в което основната идея да е толерантността и приятелството.

 ДГ-репортери за толерантност.

Запознайте с „Конвенцията за правата на детето”, обичаи и празници в различните общности, общуване с природата. Изберете и работете по определена тема. Решете с кои хора от различни професии ще проведете и заснемете интервю. Предварително изработете ресурсен въпросник за интервюто. Избере говорител (репортер) и оператор на екипа.

 Организиране на фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”

       Създайте и подберете подходящи снимки за участие, а с акаунта си в Live@edu прикачи снимките си в Sky Drive и ги споделят със своите приятели

Учениците от екип №2 получават следните задачи:

Използвайте форма на комуникация, базирана на услугата SkyDrive – част от пакета услуги, които предлага системата Live@Edu, за да създадете колекция от помощни и информационни материали по проблема.

 Създайте име и емблема на екипа.

 Задача: „Какъв искам да бъда?”

Какви са качествата на нетолерантния човек при общуване?

Попълни очертанията (силуета) на човека с колкото може повече описания, като използваш списъка на качествата на противоположния образ.
 1. Разговаря спокойно.

 2. Изслушва събеседниците си.

 3. Не обижда и не нагрубява.

 4. Благороден и човечен е към инвалидите и болните.

 5. Прощава грешките на другия.

 6. Признава вината си.

 7. Уважава различията на хората от етническите малцинства.

 8. Грижи се за опазване на природата.

 9. Обича и се грижи за животните.

 10. Стреми се да разбере позицията на другия.

 11. Не отвръща на злото със зло.

 Мило дете, сподели своите впечатления от филма„Светлините на града”

С какво те впечатли поведението на героите? Можеш да нарисуваш илюстрация на любимия епизод от филма.

 Предложете и запишете върху работен лист по 3 свои идеи за близкозначни думи на толерантност и символ (картинка) за всяка дума.

 Огледайте се наоколо и направете снимки на случки от истинския живот, на нещо, което се е случило във вашия живот, във вашето училище, на твоята улица, в твоя град, нещо което най-точно изразява твоето усещане за толерантност към другите.

 Изследвайте, обсъдете познати положителни и отрицателни модели на общуване с природата:

-на твоята улица, „Къде отива боклукът?”

-грижа за растенията и животните

-въздуха


-водата

-енергийна ефективност , спестявания

-транспорт, рационално пътуване, история на траспорта

-„за” или „против” домашните любимци

Създайте 3 карти, всяка с по две илюстрации. Вляво „лош пример на толерантност” (червена точка), а вдясно „ добър пример на толерантност” (зелена точка). Джокери (3 броя): „Вежливанче” и двойно „Вежливанче”.

 За задачата за изготвяне на игра с карти „Приятели с Мечо Пух” издирете в Интернет-ваши любими детски сайтове изображения с Мечо Пух и неговите приятели. Прочетете книжката „Мечо Пух” на А.Милн.

 В детския сайт „Крокотак” е обявен коледен конкурс с регламент да се изработят играчки, календари, венчета и да се изпратят снимки от готовите продукти на посочен електронен адрес. Разгледайте предложенията-играчки, календари, венчета и др. в сайта и технологиите за изработването им. Принтирайте, реализирайте интересни предложения, а след като направите снимки с цифров фотоапарат и изпратите за конкурса на „Крокотак”, с готовите продукти да участвайте в благотворителния Коледен базар в училище. Вкъщи можете да продължите работата си по тази задача и общувате, споделяте идеи онлайн.

 Подгответе стикери с послания за поощряване на толерантно общуване, разбирателство с другите.

 Обсъдете причините, последствията и начините за решаване на проблема. Подгответе и презентирайте плакат по темата: „ЕКО толерантност”
 Нарисувай своите права и отговорности по темата за толерантност към другите.

Отговорности на децата за зачитането правата на другите хора (Член 29) Отговорностите, ръка за ръка с правата

-Ако децата имат право на чиста среда, те са отговорни и да правят всичко по силите си, за да се грижат за своята среда.

Картинен ребус: „Сега е време за рециклиране вкъщи и училище, защото обичаме планетата Земя!”

 В ролята на „Пътни инспектори” съберете данни за 1 мин. в даден пътен участък колко е броя на пешеходците и видове транспорт (велосипеди, автобуси, камиони, мотори и др.) или брои хората в автомобилите; изследвайте толерантността на пътя;

в ролята на „ЕКО инспектори” да проверете дали са изгасени електрическите лампи в класните стаи след последния час, а вечерта всеки индивидуално да проследи ситуацията вкъщи.

Обобщете данните и проведе дискусия по въпросите: Рационално ли е използването на автомобилите за обществото? Каква е ситуацията в семействата на учениците? Има ли алтернативи за индивидуално придвижване, освен с автомобил? Винаги ли е било така?

Предложете решения за изработване на стикери, които да напомнят за тревожното състояние по пътищата, призиви за опазване на околната среда, за достъпна среда за инвалидите.

 Потърсете и подгответе подходящи песни, които са тематично подчинени на проекта и доказват, че в живота музиката също е посланик за толерантност, приятелство и красотата. Запознайте се с биографията и творчеството на композитора и певец Хайгашот Агасян, като потърсят материали в Интернет.

 Представете по атрактивен начин литературно произведение, в което основната идея да е толерантността и приятелството.

 ДГ-репортери за толерантност.

Запознайте с „Конвенцията за правата на детето”, обичаи и празници в различните общности, общуване с природата. Изберете и работете по определена тема. Решете с кои хора от различни професии ще проведете и заснемете интервю. Предварително изработете ресурсен въпросник за интервюто. Избере говорител (репортер) и оператор на екипа.

 Организиране на фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”

       Създайте и подберете подходящи снимки за участие, а с акаунта си в Live@edu прикачи снимките си в Sky Drive и ги споделят със своите приятели.


Учениците от екип №3 получават следните задачи:

Използвайте форма на комуникация, базирана на услугата SkyDrive – част от пакета услуги, които предлага системата Live@Edu, за да създадете колекция от помощни и информационни материали по проблема.

 Създайте име и емблема на екипа.

 Задача: „Какъв искам да бъда?”

Какви са качествата на истинския приятел?
Попълни очертанията (силуета) на човека с колкото може повече описания, като използваш списъка на качествата на противоположния образ.


 1. Когато имаш нужда винаги те отбягва.

 2. Подиграва се на недостатъците ти.

 3. Говори зад гърба ти.

 4. За него е от значение твоята етническа принадлежност.

 5. За него е от значение дали си беден или богат.

 6. Говори само за своите проблеми и не те изслушва

 7. Говори зле за другите ти приятели.

 8. Обижда те или злепоставя уж на шега.

 9. Не е искрен с теб.

 10. Търси те само когато има нужда от теб.

 11. Не се радва на твоите успехи.

 12. Кара те да правиш неща, които ти вредят.

 Мило дете, сподели своите впечатления от филма„Светлините на града”

С какво те впечатли поведението на героите? Можеш да нарисуваш илюстрация на любимия епизод от филма.

 Предложете и запишете върху работен лист по 3 свои идеи за близкозначни думи на толерантност и символ (картинка) за всяка дума.

 Огледайте се наоколо и направете снимки на случки от истинския живот, на нещо, което се е случило във вашия живот, във вашето училище, на твоята улица, в твоя град, нещо което най-точно изразява твоето усещане за толерантност към другите.

 Изследвайте, обсъдете познати положителни и отрицателни модели на общуване във вашето ежедневие.

- на улицата

- в градския транспорт

- в училище

- вкъщи


- в медиите (телевизионни предавания, интернет)

- нагласите към „различните”, „невидимите” деца, които сме свикнали да наричаме деца с увреждания.

- за нулева толерантност към расистки изяви

Създайте 3 карти, всяка с по две илюстрации. Вляво „лош пример на толерантност” (червена точка), а вдясно „ добър пример на толерантност” (зелена точка). Джокери (3 броя): „Вежливанче” и двойно „Вежливанче”.

 За задачата за изготвяне на игра с карти „Приятели с Мечо Пух” издирете в Интернет-ваши любими детски сайтове изображения с Мечо Пух и неговите приятели. Прочетете книжката „Мечо Пух” на А.Милн.

 В детския сайт „Крокотак” е обявен коледен конкурс с регламент да се изработят играчки, календари, венчета и да се изпратят снимки от готовите продукти на посочен електронен адрес. Разгледайте предложенията-играчки, календари, венчета и др. в сайта и технологиите за изработването им. Принтирайте, реализирайте интересни предложения, а след като направите снимки с цифров фотоапарат и изпратите за конкурса на „Крокотак”, с готовите продукти да участвайте в благотворителния Коледен базар в училище. Вкъщи можете да продължите работата си по тази задача и общувате, споделяте идеи онлайн.

 Подгответе стикери с послания за поощряване на толерантно общуване, разбирателство с другите.

 Обсъдете причините, последствията и начините за решаване на проблема. Подгответе и презентирайте плакат по темата: „Различието не е пречка, всеки заслужава прегръдка”. Няколко съвета как да се справите с "горещите" теми.

 Нарисувай право №23 от Конвенцията за правата на детето:

- Децата с физически и умствени увреждания трябва да получават специална грижа и подкрепа, за да могат да водят пълноценен и независим живот.

- Нарисувай своите права и отговорности по темата за толерантност към другите.

Отговорности на децата за зачитането правата на другите хора (Член 29) Отговорностите, ръка за ръка с правата

-Ако всички деца имат право на пълноценен живот, то те би трябвало да помагат на нуждаещите се, на хората в неравностойно положение и на жертвите на дискриминация да се радват на същото това право.

 Хората имат предразсъдъци към хора с физически и умствени увреждания. .

Героите във филма „Светлините на града” помагат по-лесно да се приемат посланията. Споделете своите впечатления от тях. Напишете, нарисувате, своите послания по темата. Плакат на тема: „Най–похвално е съревнованието в Човечност”, „Магията да сме заедно”

 Подгответе пантомима „Три сестрички”, която да отвори врати, които откриват един особен свят - света на изкуството. Заедно с учениците със специална образователна потребност изгответе реквизит (домина на пеперуди, коронки на цветя, слънце, облак и др.) за пантомимата и драматизациите. Заедно да потърсете в детски образователни сайтове модели и принтирайте, рисувайте, изрязвайте и апликирайте.

 В ролята на „Пътни инспектори” съберете данни за 1 мин. в даден пътен участък колко е броя на пешеходците и видове транспорт (велосипеди, автобуси, камиони, мотори и др.) или брои хората в автомобилите; изследвайте толерантността на пътя;

в ролята на „ЕКО инспектори” да проверете дали са изгасени електрическите лампи в класните стаи след последния час, а вечерта всеки индивидуално да проследи ситуацията вкъщи.

Обобщете данните и проведе дискусия по въпросите: Рационално ли е използването на автомобилите за обществото? Каква е ситуацията в семействата на учениците? Има ли алтернативи за индивидуално придвижване, освен с автомобил? Винаги ли е било така?

Предложете решения за изработване на стикери, които да напомнят за тревожното състояние по пътищата, призиви за опазване на околната среда, за достъпна среда за инвалидите.

 Потърсете и подгответе подходящи песни, които са тематично подчинени на проекта и доказват, че в живота музиката също е посланик за толерантност, приятелство и красотата. Запознайте се с биографията и творчеството на композитора и певец Хайгашот Агасян, като потърсят материали в Интернет.

 Представете по атрактивен начин литературно произведение, в което основната идея да е толерантността и приятелството.

 ДГ-репортери за толерантност.

Запознайте с „Конвенцията за правата на детето”, обичаи и празници в различните общности, общуване с природата. Изберете и работете по определена тема. Решете с кои хора от различни професии ще проведете и заснемете интервю. Предварително изработете ресурсен въпросник за интервюто. Избере говорител (репортер) и оператор на екипа.

 Организиране на фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”

       Създайте и подберете подходящи снимки за участие, а с акаунта си в Live@edu прикачи снимките си в Sky Drive и ги споделят със своите приятели


Учениците от екип №4 получават следните задачи:

Използвайте форма на комуникация, базирана на услугата SkyDrive – част от пакета услуги, които предлага системата Live@Edu, за да създадете колекция от помощни и информационни материали по проблема.

 Създайте име и емблема на екипа.

 Задача: „Какъв искам да бъда?”Какви са качествата на фалшивия приятел?

Попълни очертанията (силуета) на човека с колкото може повече описания, като използваш списъка на качествата на противоположния образ.
 1. Когато имаш нужда винаги е до теб.

 2. Приема недостатъците ти и не се подиграва.

 3. Не говори зад гърба ти.

 4. За него няма значение твоята етническа принадлежност.

 5. За него не е от значение дали си беден или богат.

 6. Избягва да те ангажира със своите проблеми и те изслушва

 7. Твоите приятели са и негови приятели.

 8. Никога не те обижда и злепоставя пред другите.

 9. Винаги е искрен с теб.

 10. Търси те не само, когато има нужда от теб.

 11. Радва се на твоите успехи.

 12. Не ти разрешава да правиш неща, които ти вредят

 Мило дете, сподели своите впечатления от филма„Светлините на града”

С какво те впечатли поведението на героите? Можеш да нарисуваш илюстрация на любимия епизод от филма.

 Предложете и запишете върху работен лист по 3 свои идеи за близкозначни думи на толерантност и символ (картинка) за всяка дума.

 Огледайте се наоколо и направете снимки на случки от истинския живот, на нещо, което се е случило във вашия живот, във вашето училище, на твоята улица, в твоя град, нещо което най-точно изразява твоето усещане за толерантност към другите.

 Изследвайте, обсъдете познати положителни и отрицателни модели на общуване с раличните етноси (роми, турци, каракачани и др.) :

-етнически различия

-културни различия

- единни в многообразието

-празници и обичаи
Създайте 3 карти, всяка с по две илюстрации. Вляво „лош пример на толерантност” (червена точка), а вдясно „ добър пример на толерантност” (зелена точка). Джокери (3 броя): „Вежливанче” и двойно „Вежливанче”.

 За задачата за изготвяне на игра с карти „Приятели с Мечо Пух” издирете в Интернет-ваши любими детски сайтове изображения с Мечо Пух и неговите приятели. Прочетете книжката „Мечо Пух” на А.Милн.

 В детския сайт „Крокотак” е обявен коледен конкурс с регламент да се изработят играчки, календари, венчета и да се изпратят снимки от готовите продукти на посочен електронен адрес. Разгледайте предложенията-играчки, календари, венчета и др. в сайта и технологиите за изработването им. Принтирайте, реализирайте интересни предложения, а след като направите снимки с цифров фотоапарат и изпратите за конкурса на „Крокотак”, с готовите продукти да участвайте в благотворителния Коледен базар в училище. Вкъщи можете да продължите работата си по тази задача и общувате, споделяте идеи онлайн.

 Подгответе стикери с послания за поощряване на толерантно общуване, разбирателство с другите. Апел: Помогнете !

Намерете в Интернет знака за подкрепа на Достъпната среда, изтеглите го разлепете на местата, на които не е осигурена достъпна среда за Хора с увреждания

 Обсъдете причините, последствията и начините за решаване на проблема. Подгответе и презентирайте плакат по темата: „Различието не е пречка, всеки заслужава прегръдка”. Няколко съвета как да се справите с "горещите" теми.

 Нарисувайте право №23 от Конвенцията за правата на детето:

- Децата с физически и умствени увреждания трябва да получават специална грижа и подкрепа, за да могат да водят пълноценен и независим живот.

Нарисувай своите права и отговорности по темата за толерантност към другите.

Отговорности на децата за зачитането правата на другите хора (Член 29) Отговорностите, ръка за ръка с правата

-Ако всички деца имат право на пълноценен живот, то те би трябвало да помагат на нуждаещите се, на хората в неравностойно положение и на жертвите на дискриминация да се радват на същото това право.

 В ролята на „Пътни инспектори” съберете данни за 1 мин. в даден пътен участък колко е броя на пешеходците и видове транспорт (велосипеди, автобуси, камиони, мотори и др.) или брои хората в автомобилите; изследвайте толерантността на пътя;

в ролята на „ЕКО инспектори” да проверете дали са изгасени електрическите лампи в класните стаи след последния час, а вечерта всеки индивидуално да проследи ситуацията вкъщи.

Обобщете данните и проведе дискусия по въпросите: Рационално ли е използването на автомобилите за обществото? Каква е ситуацията в семействата на учениците? Има ли алтернативи за индивидуално придвижване, освен с автомобил? Винаги ли е било така?

Предложете решения за изработване на стикери, които да напомнят за тревожното състояние по пътищата, призиви за опазване на околната среда, за достъпна среда за инвалидите.

 Потърсете и подгответе подходящи песни, които са тематично подчинени на проекта и доказват, че в живота музиката също е посланик за толерантност, приятелство и красотата. Запознайте се с биографията и творчеството на композитора и певец Хайгашот Агасян, като потърсят материали в Интернет.

 Представете по атрактивен начин литературно произведение, в което основната идея да е толерантността и приятелството.

 ДГ-репортери за толерантност.

Запознайте с „Конвенцията за правата на детето”, обичаи и празници в различните общности, общуване с природата. Изберете и работете по определена тема. Решете с кои хора от различни професии ще проведете и заснемете интервю. Предварително изработете ресурсен въпросник за интервюто. Избере говорител (репортер) и оператор на екипа.

 Организиране на фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”

       Създайте и подберете подходящи снимки за участие, а с акаунта си в Live@edu прикачи снимките си в Sky Drive и ги споделят със своите приятели
Всеки ученик проверява и уточнява какво точно е неговото задание.

Лидерът на екипа записва резултата от жребия на специална бланка и я предава на учителя. Той раздава информационните материали на всеки от съекипниците си според направеното разпределение.

След завършване на разпределението се поставят по-конкретно задачите, които стоят пред екипите. В тетрадката за проектна работа всеки ученик трябва да скицира вида на своите два слайда в зависимост от предвидения структурен модел, като предвиди местоположението на снимки, надписи, музика и текст. Всички текстове, които се предвиждат да се въведат, трябва предварително да са обмислени и записани в тетрадката. Тетрадката за проектна работа се въвежда в рамките на проекта. В нея учениците изпълняват поставените писмени задачи и я предават на учителя за проверка и оценка.

В сейфовете си екипите имат картон със задачи. Лидерите на екипите намират тези картони и ги показват на съекипниците си. Картоните със задачи трябва да се пазят в сейфа на екипа до края на работата по проекта.


Поставяне на изследователска задача


Като изследователска задача за самостоятелна работа може да се постави задачата учениците да издирят информация за толерантността, за хората с увреждания, за празници и обичаи в различните общности, картинки и др.материали по темата в Интернет (детски и образователни сайтове), тематични литературни и музикални произведения. За тази цел учителят може да подготви примерен списък от подходящи сайтове и др. източници. За интервютата учениците сами да изберат хора, чиито професии представлява интерес за тях и биха споделили интересни мнения по темата на проекта. Поставянето на такава изследователска задача изисква учителят да представи образци пред учениците и да осъществява периодичен контрол върху самостоятелната работа на учениците.

Всеки ученик трябва да открие и допълнителна интересна информация за проблема, по който работи.Източници за получаване на допълнителна информация за проучваните могат да бъдат Интернет, книги и енциклопедии, разкази на родители и др. хора. Събраната информация може да се опише в тетрадките за проектна работа.

Поставяне на задачите за самостоятелна работа.


 1. Всеки ученик да се запознае подробно с предоставения му информационен материал.

 2. Всеки ученик в писмен вид да подготви структурата и съдържанието на разработваните от него продукт в електронен вариант.

 3. Да стартира изследователската работа – създаване на игри с карти, пъзели за приятели; филм „Истинската същност на думата толерантност”; танц „В царството на доброто и злото”; фотоизложба „Поглед към толерантността и приятелството”, електронен албум „Моите права и отговорности”.

Съдържание на сейфа.


 1. Информационни материали за предложените географски обекти и макети на презентациите за всеки от тях – по едно копие от съответния материал за всеки ученик от екипа.

 2. Карта със задачите на екипа в рамките на проекта.

 3. Баджове с емблема и име.

 4. Маркери за надписване на баджовете – по 7 бр.

 5. Списък за разпределение на задачите вътре в екипа.
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница