Том 2 чл. 9 Добър екологичен статус чл. 10 Екологични цели и индикатористраница2/9
Дата29.08.2016
Размер1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието са стабилни и съответстват на естественото разпространение на пясъчните субстрати в медиолиторалната зона (критерий 1.4.1).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на пясъчните субстрати в медиолиторалната зона.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка.

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на пясъчните субстрати в медиолиторалната зона.

Прагови стойности (пределни референтни точки): Таблица I.2.4.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Таблица I.2.4. Референтна площ на медиолиторалните пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.


Район на оценка

Обща площ (км2)

%

намаление към 2011 г.н. Сиврибурун - н. Калиакра

3.854

0.93

н. Калиакра - н. Галата

4.261

55.97

н. Галата - н. Емине

6.793

0.44

н. Емине - н. Созопол

8.827

33.9

н. Созопол - р. Резовска

2.146

8.14


Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Donacilla cornea.

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на разпространението (ха) на вида Donacilla cornea (критерий 1.1.3).

Прагови стойности (референтни точки): неопределени.

Базисно състояние: текущо състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на вида Donacilla cornea (критерий 1.1.1).

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 3 м дълбочина.

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район (плаж пред устието на р. Велека).

ЦЕЛ: Размерът и състоянието на популациите на типичните видове се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерий 1.6.1).

Индикатор: численост, биомаса и размерен състав на Donacilla cornea (критерии 1.2.1 и 1.3.1).

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.5.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Таблица I.2.5. Прагови стойности на доброто състояние на популацията на Donacilla cornea


Вид

Средна численост

(инд.м-2)


(1.2.1)

Средна биомаса

(г.м-2)


(1.2.1)

Среден размер (мм)
(1.3.1)

Donacilla cornea

≥ 4500

≥ 2500

≥ 16


ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: Присъствие на чувствителните видове Ophelia bicornis, Donacilla cornea.

Прагови стойности: присъствие

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Относителна численост на чувствителните видове от I екологична група по Borja et al. (2000, 2003).

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 30 % от общата численост на видовете.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: среден брой видове S на 0.1 м-2

Прагови стойности: ≥ 14

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Индекс на разнообразие на Шенон H’

Прагови стойности: ≥ 2.44

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: AMBI (Borja et al. 2000)

Прагови стойности: AMBI ≤ 3.3

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: M-AMBI (Muxica et al. 2007)

Прагови стойности: M-AMBI ≥ 0.85. Не са определени праговите стойности за много добро състояние на S и H’ в това местообитание, необходими за изчисляване на M-AMBI.

Базисно състояние: За определяне на праговите стойности да се използват референтни условия от неповлиян район (плаж пред устието на р. Велека).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район (плаж пред устието на р. Велека).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Площта на медиолиторалните пясъци, засегната от запечатване, затрупване и промяна в хидродинамичните условия в резултат на човешки дейности, не нараства съществено спрямо състоянието от първоначалната оценка (критерий 6.1.2).

Индикатор: Кумулативен % площ на намаление и увреждане на местообитанието.

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.6. Определени диференцирано по райони на оценка, като в районите с ниска техногенна натовареност пределните прагови стойности са определени на < 10 % от референтната площ, докато в районите с висока и умерена техногенна натовареност се поставя цел за запазване на текущото състояние (т.е. не е допустимо по-нататъшно намаление и увреждане на местообитанието).

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Таблица I.2.6. Намаление и увреждане (% от общата площ) на медиолиторалните пясъци към 2011 г. спрямо референтното неповлияно състояние и прагови стойности на доброто състояние към 2020 г.


Район на оценка

%

намаление към 2011 г.% увреждане към 2011 г.

кумулативен

%


Прагови стойности

%

намаление и уврежданен. Сиврибурун - н. Калиакра

0.93

0.6

1.53

< 10

н. Калиакра - н.Галата

55.97

43.8

99.77

Запазване на текущото с-е

н. Галата - н. Емине

0.44

0.8

1.24

< 10

н. Емине - н. Созопол

33.9

54.4

88.3

Запазване на текущото с-е

н. Созопол - р. Резовска

8.14

8.5

16.64

Запазване на текущото с-е


Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Плитки сублиторални скали и биогенни рифове

Местообитание по Анекс I на ДХ: 1170 Рифове

Национални биотопи:

  • Инфралиторално скално дъно с многогодишни кафяви водорасли от р. Cystoseira

  • Инфралиторални скално дъно с едногодишни зелени и червени водорасли

  • Долен инфралиторал със сциофилна асоциация на Phyllophora crispa

  • Инфралиторални скали с обрастване от черни миди Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

  • Скално дъно с миди каменопробивачи (Pholas dactylus, Barnea candida, Petricola lithophaga)

  • Биогенни рифове изградени от Ostrea edulis (острак)

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието са стабилни и съответстват на естественото разпространение и разпределение на скалните субстрати в плитката сублиторална зона (критерии 1.4.1, 1.4.2).

Индикатор: Местоположение и граници на разпростанението (Lat/Long) на скалните субстрати в медиолиторалната зона.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка (шейпфайл).

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на скалните субстрати в плитката сублиторална зона.

Прагови стойности: Таблица I.2.7.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.


Таблица I.2.7. Референтна площ на плитките сублиторални скали от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.


Район на оценка

Обща площ (км2)

Кумулативен % намаление

н. Сиврибурун - н. Калиакра

42.82

< 1

н. Калиакра - н. Галата

5.06

54.73

н. Галата - н. Емине

11.07

< 1

н. Емине - н. Созопол

81.04

6.79

н. Созопол - р. Резовска

20.79

< 1


Биотоп: Инфралиторално скално дъно с многогодишни кафяви водорасли от р. Cystoseira

ЦЕЛ: Разпространението и площта на асоциацията на р. Cystoseira е стабилна или нараства (критерий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространение (Lat/Long) на Cystoseira barbata и Cystoseira crinita.

Прагови стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на Cystoseira barbata и Cystoseira crinita

Прагови стойности (референтни точки): Cystoseira barbata ≥ 10 м дълбочина; Cystoseira crinita ≥ 4 м дълбочина.

Базисно състояние: референтни условия – съвременни условия в почти неповлиян район (н. Маслен нос, Китенски риф).

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: Площ на разпространението на асоциацията на р. Cystoseira (критерий 1.1.3).

Прагови стойности (референтни точки): не са определени.

Базисно състояние: текущо състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Размерът и състоянието на популациите на типичните видове се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерий 1.6.1).

Индикатор: покритие и биомаса на Cystoseira barbata (критерий 1.2.1, 1.3.1).

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.8.

Базисно състояние: референтни условия – съвременни условия в почти неповлиян район (н. Маслен нос).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.


Таблица I.2.8. Прагови стойности за добро състояние на популацията на Cystoseira barbata по покритие и биомаса.


Вид

Хоризонтално покритие

(см2-2)


(1.2.1)

Средна суха биомаса

(г.м-2)


(1.2.1)

Средна мокра биомаса

(г.м-2)


(1.2.1)

Cystoseira barbata

12500

600

3000

Cystoseira crinita

15000

500

2500


ЦЕЛ: В структурата на фитобентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните фитобентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: % на ESG IA от общата биомаса на фитобентоса (Orfanidis et al. 2011)

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.9.

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.Таблица I.2.9. Прагови стойности за добро състояние на процентна биомаса на функционална групи макроводорасли от ESG IA

Функционална група

Средна биомаса

%


ESG IA

≥ 60


Индикатор: индекс на повърхност на популацията ИПп (Minicheva et al., 2003)

Прагови стойности: Таблица I.2.10.

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: Ecological Evaluation Index (EEI) (Panayotidis et al., 2004)

Прагови стойности: Таблица I.2.10.

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: Ecological Evaluation Index-continuous formula (EEI-c) (Orfanidis et al., 2011)

Прагови стойности: Таблица I.2.10.

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: Индекс на екологичната активност на фитоценозата S/Wph (Minicheva, 2012).

Прагови стойности: Таблица I.2.10.

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен


Таблица I.2.10. Прагови стойности за добро състояние на фитобентоса съгласно екологични индекси


Индикатор

Прагови стойности за добро състояние

ИПп

40

EEI

6

EEI-с

6

S/Wph

2300


ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: дълбочина на проникване на 10 % от ФАРпов

Прагови стойности: ≥ 10 м

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: прозрачност на водния стълб (дълбочина на Секи)

Прагови стойности: ≥ 7 м

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: средногодишна концентрация на биогени

Прагови стойности: Таблица I.2.11


Таблица I.2.11. Прагови стойности за добро състояние по средногодишни концентрации на биогени (N-съединения)


Индикатор

Прагови стойности за добро състояние

[µg-a/l]


NH4

1

NO3

2.3

NO2

0.2

общ N

20

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативенБиотоп: Инфралиторално скално дъно с едногодишни зелени и червени водорасли

ЦЕЛ: Разпространението и площта на асоциацията на едногодишни зелени и червени водорасли намалява за сметка увеличение площта на асоциацията на р. Cystoseira (критерий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространение (Lat/Long) на на асоциацията на едногодишни зелени и червени водорасли.

Прагови стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на разпространението

Прагови стойности (пределни референтни точки): неопределени, тенденция за намаление.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Многомерните индекси на съобществото показват тенденция за повишаване на биологичното разнообразие и нарастване на дела на чувствителните видове в структурата на фитобентоса (критерий 6.2.2).

Прагови стойности: тенденция за повишаване на индикаторните стойности на индексите от Таблица I.2.10.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативенЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия се подобряват (1.6.3)

Индикатор: дълбочина на проникване на 10 % от повърхностната ФАР

Прагови стойности: тенденция на нарастване

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: прозрачност на водния стълб (дълбочина на Секи)

Прагови стойности: тенденция на нарастване

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен оперативен до 2014 г.Индикатор: концентрация на биогени

Прагови стойности: тенденция на намаление

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен оперативен до 2014 г.Биотоп: Долен инфралиторал със сциофилна асоциация на Phyllophora crispa

ЦЕЛ: Разпространението и площта на асоциацията на Phyllophora crispa е стабилна или нараства (критерий 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространение (Lat/Long) на Phyllophora crispa.

Прагови стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на Phyllophora crispa (критерий 1.1.1).

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 20 м дълбочина

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район (Китенски риф).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Площ на разпространение на асоциацията на Phyllophora crispa (критерий 1.1.3).

Прагови стойности (референтни точки): неопределени.

Базисно състояние: текущо състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница