Том 2 чл. 9 Добър екологичен статус чл. 10 Екологични цели и индикатористраница4/9
Дата29.08.2016
Размер1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популациите на типичните видове Lentidium mediterraneum и Arenicolla marina се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1)

Индикатор: Численост и биомаса на популацията на Lentidium mediterraneum (критерий 1.2.1)

Прагови стойности: Таблица I.2.17.

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.17. Прагови стойности за добро състояние на числеността и биомасата на Lentidium mediterraneum


Вид

Средна численост

(инд.м-2)

(1.2.1)


Средна биомаса

(влажно тегло)

(г.м-2)

(1.2.1)


Lentidium mediterraneum

≥ 4500

≥ 250


Индикатор: Плътност на входящите отверстия на популацията на Arenicolla marina (критерий 1.2.1).

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (ЗЗ Емине-Илакли)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: Присъстват чувствителните видове Pestarella (Callianassa) candida, Tellina tenuis, Hesionura coineaui, Magelona papillicornis, Scolelepis squamata (критерий 6.2.1).

Прагови стойности: присъствие на видовете.

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: среден брой видове S на 0.1 м-2

Прагови стойности: ≥ 17

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Индекс на разнообразие на Шенон H’

Прагови стойности: ≥ 2.1

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: AMBI (Borja et al. 2000)

Прагови стойности: AMBI ≤ 3.3

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: M-AMBI (Muxica et al. 2007)

Прагови стойности: M-AMBI ≥ 0.85. Не са определени граничните стойности за много добро състояние на S и H’ в това местообитание, необходими за изчисляване на M-AMBI.

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: праговите стойности да бъдат определени от референтни съвременни условия от неповлиян район ( напр. Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Биотопи: Плитки пясъци с Chamelea gallina

Тинести пясъци с Upogebia pusilla

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и заеманата площ на характерните видове Chamelea gallina и Upogebia pusilla са стабилни или нарастват и съответстват на естественото разпространение на плитките дребнозърнести и тинести пясъци (критерии 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Chamelea gallina и Upogebia pusilla.

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: площ заемана от Chamelea gallina и Upogebia pusilla

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популациите на типичните видове Chamelea gallina и Upogebia pusilla се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1)

Индикатор: Численост, биомаса и размерен състав на популациите на Chamelea gallina и Upogebia pusilla (критерии 1.2.1 и 1.3.1)

Прагови стойности: Таблица I.2.18.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлияни райони (Паша дере, Родни Балкани, Кокетрайс)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.18. Прагови стойности на числеността и биомасата на Chamelea gallina и Upogebia pusilla


Вид

Средна численост

(инд.м-2)

(1.2.1)


Средна биомаса

(влажно тегло)

(г.м-2)

(1.2.1)


Среден размер

(мм)
(1.3.1)Chamelea gallina

≥ 400

≥ 300

неопределен

Upogebia pusilla

≥ 90

≥ 100

неопределен


ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните видове над толерантните и опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори: За тези два биотопа се прилага класификационната с-ма за оценка на доброто състояние на БЕК макрозообентос в пясъчните субстрати по смисъла на РВД съгласно индексите на разнообразие на Шенон H’, AMBI и M-AMBI (Trayanova et al., 2007). Доброто състояние съответства на класовете добро и много добро състояние по РДВ.
Таблица I.2.19. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза от плитките пясъци и тинести пясъци
с Chamelea gallina и Upogebia pusilla


Състояние по РДВ

S

H'

AMBI

M-AMBI

Състояние по РДМС

Много добро

S ≥ 50

≥ 4

0.0 < AMBI ≤ 1.2

M-AMBI ≥ 0.85

Добро

Добро
4 > H' ≥ 3.1

1.2 < AMBI ≤ 3.3

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

Умерено
3.1 > H' ≥ 2.2

3.3 < AMBI ≤ 4.3

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

Не добро

Лошо
2.2 > H' ≥ 1.3

4.3 < AMBI ≤ 5.5

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

Много лошо

S < 15

H' < 1.3

5.5 < AMBI ≤ 6.0

0.20 > M-AMBI

Прагови стойности (референтни точки): класификационната с-ма с граничните стойности на индексите е представена в Таблица I.2.19.

Базисно състояние: историческо състояние от края на 1990-те и началото на 2000 те години от слабо повлияни райони.

Състояние на развитие на индикаторите: оперативниЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: референтни съвременни условия от неповлиян район (Родни Балкани)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Не се допуска увреждане на състоянието на биотопа и популацията на Chamelea gallina и Upogebia pusilla чрез драгиране и смукатели с цел стопански улов.

Индикатор: % площ от местообитанието под натиск от драги и смукатели

Прагови стойности: 0 %

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Плитки сублиторални тини

Национален биотоп: Крайбрежни тини с Melinna palmata

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието съответства на референтното неповлияно състояние на тинестите субстрати в плитката сублиторална зона и не показва тенденции за съществено увеличение за сметка на намаление на площта на плитките пясъчни местообитания, вследствие на затиняване (критерий 1.4.1).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на крайбрежните тини.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка (шейпфайл).

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на крайбрежните тини.

Гранични стойности (пределна референтна точка): ≤ 183.87 км2 референтна площ.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните и толерантните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 80 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори: За този биотоп се прилага класификационната с-ма за оценка на доброто състояние на БЕК макрозообентос в тинестите субстрати по смисъла на РВД, съгласно индексите на разнообразие на Шенон, AMBI и M-AMBI (Trayanova et al., 2007). Доброто състояние съответства на класовете добро и много добро състояние по РДВ.

Прагови стойности (референтни точки): класификационната с-ма с граничните стойности на индексите е представена в Таблица I.2.20.

Базисно състояние: историческо състояние от края на 1990-те и началото на 2000 те години.

Състояние на развитие на индикаторите: оперативни


Таблица I.2.20. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза от плитките сублиторални тини с Melinna palmata


Състояние по РДВ

S

H'

AMBI

M-AMBI

Състояние по РДМС

Много добро

S ≥ 40

H' ≥ 3.3

0.0 < AMBI ≤ 1.2

M-AMBI ≥ 0.85

Добро

Добро
3.3 > H' ≥ 2.5

1.2 < AMBI ≤ 3.3

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

Умерено
2.5 > H' ≥ 1.8

3.3 < AMBI ≤ 4.3

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

Не добро

Лошо
1.8 > H' ≥ 1.1

4.3 < AMBI ≤ 5.5

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

Много лошо

S < 10

H' < 1.1

5.5 < AMBI ≤ 6.0

0.20 > M-AMBI


ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Шелфови сублиторални скали и биогенни рифове

Местообитание по Анекс I на ДХ: 1170 Рифове

Биотоп: Сублиторални мидени банки на Mytilus gallorpovinvialis върху седимент

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на мидените банки на Mytilus gallorpovinvialis върху седимент са стабилни или нарастват и са не по-малки от 90 % от референтното състояние от 1950-1960-те години.

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на пясъчните субстрати в медиолиторалната зона.

Гранични стойности: ≥ 90 % от границите на разпространението по Кънева-Абаджиева и Маринов (1960, 1967).

Базисно състояние: референтно състояние от 1950-1960-те г. (Кънева-Абаджиева и Маринов, 1960, 1967).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Процентно проективно покритие на мидените банки в границите на разпространение (критерий 1.1.2 и 1.4.2).

Гранични стойности (референтни точки): ≥ 20 %

Базисно състояние: референтно състояние от 1950-1960-те г. (Кънева-Абаджиева и Маринов, 1960, 1967).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популацията на типичния средообразуващ вид Mytilus gallorpovinvialis нарастват спрямо съвременното състояние, определно при първоначалната оценка.

Индикатор: Биомаса на популацията, измерена като улов на единица площ CPUA (кг.ха-1) (критерий 1.2.1)

Гранични стойности (референтни точки): тенденция на нарастване на биомасата спрямо равнищата от 2011 г., както е указано по райони в Таблица I.2.21.


Таблица I.2.21. Среден улов CPUA ± станд. откл. на Mytilus gallorpovinvialis в мидените банки върху седимент по райони на изследване през 2011 г.


Район

Средно CPUA

± станд. откл.


(кг.ха-1)

Каликра

61.337 ± 54.755

Балчик

701.108 ± 636.879

Емине

655.208 ± 349.593

Маслен нос

300.291 ± 203.687

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.

Индикатор: Среден размер (мм) на индивидите в популацията (критерий 1.3.1).

Гранични стойности (референтни точки): тенденция на нарастване спрямо равнищата от 2011 г., както е указано по райони в Таблица I.2.20.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Среден размер (mm) на горния 5-ти процентил индивиди (критерий 1.3.1).

Гранични стойности (референтни точки): тенденция на нарастване спрямо равнищата от 2011 г., както е указано по райони в Таблица I.2.20.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Кумулативен процент на размерните класове ≥ 80 мм от популацията (критерий 1.3.1).

Гранични стойности (референтни точки): тенденция на нарастване спрямо равнищата от 2011 г., както е указано по райони в Таблица I.2.22.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Таблица I.2.22. Индикатори за демографското състояние на Mytilus galloprovincialis и стойности по райони на изследване през 2011 г.

Индикатор за демографското състояние на M. galloprovincialis

Балчик

Калиакра

Емине

Маслен нос

Среден размер (мм)

49.97

40.84

56.32

52.41

Среден размер (мм) на горния 5-ти процентил индивиди

67.2

62.7

73.6

74.9

Кумулативен процент на размерните класове ≥ 80 мм от популацията

0.3

0.2

0.9

1.7


ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в придънния воден слой 5 см над седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Мидените банки върху седимент са подложени на намаляващ абразивен натиск от активни риболовни уреди (критерий 6.1.2).

Индикатор: % от площта на местообитанието, подложено на силен трален натиск с k > 1.5 (пояснение на k виж в Глава III.2.2. на доклада „Първоначална оценка на морската околна среда”).

Прагови стойности (пределни референтни точки): Въвеждат се диференцирани прагови стойности за незащитени и защитени морски зони по ДХ, както следва:


    • в защитените зони от Натура 2000: 0 % от площта на местообитанието;

    • за акваториите извън Натура 2000: ≤ 20 % от площта на местообитанието.

Базисно състояние: съвременно състояние от 2011 г., съответстващо на 25.5 % от общата площ на местообитанието, подложено на силен натиск (Глава III.2.2. на доклад „Първоначална оценка на морската околна среда”).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Шелфови сублиторални пясъци

Местообитание по Анекс I на ДХ: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

Национални биотопи:

  • Черупчести пясъци и чакъли с Modiolus adriaticus и Gouldia minima

  • Тинести пясъци с Chamelea gallina

  • Тинести пясъци с Upogebia pusilla


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница