Том 2 чл. 9 Добър екологичен статус чл. 10 Екологични цели и индикатористраница5/9
Дата29.08.2016
Размер1.46 Mb.
#7846
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Цели за състоянието

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието са стабилни и съответстват на естественото разпространение на пясъчните субстрати в шелфовата сублиторална зона (критерий 1.4.1).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на плитките сублиторални пясъци.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка (шейпфайл).

Базисно състояние: референтно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на плитките сублиторални пясъци.

Прагови стойности: Таблица I.2.23

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.23. Референтна площ на шелфовите сублиторални пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и обща национална площ


Район на оценка

Обща референтна площ

(км2)Северен район на шелфа

32.131

Централен район на шелфа

78.300

Южен район на шелфа

61.275

Шелфови сублиторални пясъци

171.891


ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популациите на типичните видове Chamelea gallina и Upogebia pusilla се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1)

Индикатор: Численост, биомаса и размерен състав на популациите на Chamelea gallina и Upogebia pusilla (критерии 1.2.1 и 1.3.1)

Прагови стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлияни райони

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните видове над толерантните и опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори и прагови стойности, както за плитките сублиторални пясъци с Chamelea gallina и Upogebia pusilla : Таблица I.2.17.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Шелфови сублиторални тини

Цели за състоянието:

Цел: Разпространението и площта на шелфовите сублиторални тини е стабилно и съответства на естественото разпространение на местообитанието, в границите определени от първоначалната оценка.

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long)

Прагови стойности (референтни точки): определените в първоначалната оценка (шейпфайл)

Базисно състояние: референтно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на разпространиение

Прагови стойности (референтни точки): 8753.368 км2

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на типичните зообентосни съобщества

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 90 м

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Национален биотоп: Тини на горния циркалиторал с Nephthys, Pitar, Spisula, Abra и др.

ЦЕЛ: Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 80 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори: За този биотоп е разработена класификационната система за оценка на доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества с използване на индексите брой видове S, разнообразие на Шенон, AMBI и M-AMBI (Тодорова, 2013). Класификационната система следва да се прилага и за оценка на екологичното състояние по смисъла на РДВ, когато местообитанието попада в обхвата на действието й, т.е. в едномилната крайбрежна зона.
Таблица I.2.24. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза в шелфовите тини на горния циркалиторал


Състояние по РДВ

S

H'

AMBI

M-AMBI

Състояние по РДМС

Много добро

S ≥ 39

≥ 3.3

0.0 < AMBI ≤ 1.2

M-AMBI ≥ 0.85

Добро

Добро

39  S ≥ 31

3.3  H’ ≥ 2.5

1.2 < AMBI ≤ 3.3

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

Умерено

31  S ≥ 22

2.5  H’ ≥ 1.8

3.3 < AMBI ≤ 4.3

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

Не добро

Лошо

22  S ≥ 13

1.8  H’ ≥ 0.7

4.3 < AMBI ≤ 5.5

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

Много лошо

S < 13

H’ < 0.7

5.5 < AMBI ≤ 6.0

0.20 > M-AMBI

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.24

Базисно състояние: историческо състояние от периода 1998-2003

Състояние на развитие на индикаторите: оперативни до 2014 г.ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Тинестите седименти на горния циркалиторал са подложени на намаляващ абразивен натиск от активни риболовни уреди (критерий 6.1.2).

Индикатор: % от площта на местообитанието, подложено на силен трален натиск с k > 1.5 (пояснение на k виж в Глава III.2.2. на доклада за Първоначална оценка на морската околна среда).

Прагови стойности (пределни референтни точки): ≤ 20 % от площта на местообитанието.

Базисно състояние: съвременно състояние от 2011 г., съответстващо на 28.6 % от общата площ на местообитанието подложено на силен натиск (Глава III.2.2. на доклада за Първоначална оценка на морската околна среда).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Национален биотоп: Тини на долния циркалиторал с Terebellides stroemi

ЦЕЛ: Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 80 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори: За този биотоп е разработена нова класификационна с-ма за оценка на доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества с използване на индексите брой видове S, разнообразие на Шенон H', AMBI и M-AMBI (Тодорова, 2013). Местообитанието не попада в обхвата на действие на РДВ, но за пълнота са дадени граничните стойности за петте класа на екологичното състояние. По-специално значение имат изведените гранични стойности за много добро и много лошо състояние по S и H', необходими за изчисляването на M-AMBI.

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.25Таблица I.2.25. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза в шелфовите тини на долния циркалиторал

Състояние по РДВ

S

H'

AMBI

M-AMBI

Състояние по РДМС

Много добро

S ≥ 28

≥ 3.3

0.0 < AMBI ≤ 1.2

M-AMBI ≥ 0.85

Добро

Добро

28  S ≥ 22

3.3  H’ ≥ 2.6

1.2 < AMBI ≤ 3.3

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

Умерено

22  S ≥16

2.6  H’ ≥ 1.9

3.3 < AMBI ≤ 4.3

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

Не добро

Лошо

16  S ≥ 9

1.9  H’ ≥ 1.1

4.3 < AMBI ≤ 5.5

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

Много лошо

S < 9

H’ < 1.1

5.5 < AMBI ≤ 6.0

0.20 > M-AMBI

Базисно състояние: историческо състояние от периода 1998-2003

Състояние на развитие на индикаторите: оперативни до 2014 г.

ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Шелфови сублиторални смесени седименти

Национален биотоп: Черупчести тини с Modiolula phaseolina

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението и площта на Modiolula phaseolina е стабилно или нараства в посока към периферията на шелфа и съответства на естественото разпространение на фазеолиновите черупчести субстрати.

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението на Modiolula phaseolina

Прагови стойности (референтни точки): определените в първоначалната оценка (шейпфайл)

Базисно състояние: референтно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на разпространение на Modiolula phaseolina

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 2626.906 км2

Базисно състояние: референтно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: дълбочина на разпространение на Modiolula phaseolina

Прагови стойности (референтни точки): ≥ 100 м

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.ЦЕЛ: Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 80 % от националната площ на местообитанието.

Индикатори: За този биотоп е разработена нова класификационна с-ма за оценка на доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества с използване на индексите брой видове S, разнообразие на Шенон H', AMBI и M-AMBI (Тодорова, 2013). Местообитанието не попада в обхвата на действие на РДВ, но за пълнота са дадени граничните стойности за петте класа на екологичното състояние. По-специално значение имат изведените гранични стойности за много добро и много лошо състояние по S и H', необходими за изчисляването на M-AMBI.

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.26

Базисно състояние: историческо състояние от периода 1998-2003

Състояние на развитие на индикаторите: оперативни до 2014 г.


Таблица I.2.26. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза във фазеолиновите смесени седименти на шелфа


Състояние по РДВ

S

H'

AMBI

M-AMBI

Състояние по РДМС

Много добро

S ≥ 35

≥ 3.9

0.0 < AMBI ≤ 1.2

M-AMBI ≥ 0.85

Добро

Добро

35 > S ≥ 22

3.9 > H’ ≥ 2.7

1.2 < AMBI ≤ 3.3

0.85 > M-AMBI ≥ 0.55

Умерено

22 > S ≥19

2.7 > H’ ≥ 2.1

3.3 < AMBI ≤ 4.3

0.55 > M-AMBI ≥ 0.39

Не добро

Лошо

19> S ≥12

2.1 > H’ ≥ 1.3

4.3 < AMBI ≤ 5.5

0.39 > M-AMBI ≥ 0.20

Много лошо

S < 9

H’ < 1.1

5.5 < AMBI ≤ 6.0

0.20 > M-AMBI


ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води на повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Фазеолиновите смесени седименти на шелфа са подложени на намаляващ абразивен натиск от активни риболовни уреди (критерий 6.1.2).

Индикатор: % от площта на местообитанието, подложено на силен трален натиск с k > 1.5 (пояснение на k виж в Глава III.2.2. на доклада за Първоначална оценка на морската околна среда).

Прагови стойности (пределни референтни точки): ≤ 20 % от площта на местообитанието.

Базисно състояние: съвременно състояние от 2011 г., съответстващо на 37.1 % от общата площ на местообитанието, подложено на силен натиск (Глава III.2.2. на доклада за Първоначална оценка на морската околна среда).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.

Литература:

Беров Д., 2012. Структура на съобществата от кафяви водорасли от род Cystoseira и влиянието на антропогенни фактори върху тяхното разпространение. Макроводораслите като индикатор за екологичното състояние на крайбрежните морски екосистеми в Черно море. Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор“.

Кънева-Абаджиева В., Маринов Т., 1960. Разпределение на зообентоса пред българското черноморско крайбрежие, Тр. ЦНИИРР, 3, 117-161.

Кънева-Абаджиева В., Маринов Т., 1967. Разпределение на черната морска мида и състояние на нашия мидолов. Изв. На научноизследователски институт за рибно стопанство и океанография-Варна, т. VIII, 71-79

Тодорова В. и кол., 2012. Отчет за изпълнение на договор за безвъзмездна помощ № 7976 / 04.04.2011 г. между ПУДООС и Институт по океанология. Проект: „Разширяване на екологичната мрежа НАТУРА 2000 в българската черноморска акватория за преодоляване на средната недостатъчност по отношение на морските местообитания 1110 „ Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини” и 1170 „ Рифове „ и видовете 4125 Alosa immaculatа, 1349 Tursiops truncatus и 1351 Phocoena phocoena и частично попълване на научни резерви за местообитание 1180 „Подводни структури, образували се под действието на просмукващи се газове” и вид 1349 Tursiops truncatus в съответствие със заключенията на европейския тематичен център по биоразнообразие от Биогеографския семинар за Черно море, 15 юни 2010г., Бриндизи”. Фонд на ИО-БАН.

Тодорова В., 2013 г. Доклад по Споразумение Д-33-4/08.05.2012 между Министерство на Околната среда и водите и Институт по Океанология, БАН, Варнa за изпълнение на задължения по извършване на мониторинг на Черно море, на основание чл.171, ал.2,т.3 от Закона за водите: Тестване на потенциални индикатори за оценка на добро състояние на морската околна среда (РДМС), 3.4.3. Макрозообентос, 339-368.

Borja, A., Franco, J., Muxika, I., 2003. Classification tools for marine ecological quality assessment: the usefulness of macrobenthic communities in an area affected by a submarine outfall. ICES CM 2003/Session J-02, Tallinn, Estonia, 24–28 September.

Borja, A., J. Franco & V. Pérez, 2000. A marine biotic index to establish the ecological quality of soft bottom benthos within European estuarine and coastal environments, Marine Pollution Bulletin, 40(12): 1100-1114.

Muxika, I., Borja, Á., Bald J., 2007. Using historical data, expert judgement and multivariate analysis in assessing reference conditions and benthic ecological status, according to the European Water Framework Directive, Marine Pollution Bulletin 55, 16-29.

Orfanidis S., P. Panayotidis, K. I. Ugland, 2011. Ecological Evaluation Index (EEI) application: a step forward in functional groups, formula and reference conditions value. Mediterranean Marine Science , Vol.12, Issue 1, 2011, 199-231.

Trayanova A., V. Todorova, Ts. Konsluova, 2007. Benthic Invertebrate Fauna: Identification of reference (high status) and bad status values, Development of classification tool for the selected metrics, Initial assessment of the ecological status of the coastal waters, Final Report of Project “Evaluation of the impact from land-based activities on the marine & coastal environment, ecosystems & biodiversity in Bulgaria”, Ecolas NV, 17 pp.


  1. Дескриптор 1. Биологично разнообразие - формулиране на доброто състояние и дефиниране на екологичните цели

I.3 ПРЕОБЛАДАВАЩИ ТИПОВЕ МЕСТООБИТАНИЯ ВЪВ ВОДНИЯ СТЪЛБ

Пелагичната морска среда е жизнено важна за устойчивото функциониране на морските екосистеми тъй като в нея протичат процесите, които поддържат живота в морето. Идентифицирането и прилагането на индикатори за оценка на състоянието на водните хабитати и ранна диагностика на негативните промени в тях е от фундаментална значимост.

I.3.1.Фитопланктон.

Фитопланктонът е ключов компонент на морската биота, който стои в основата на хранителната верига и поддържа структурата и функционирането на пелагичната екосистема. Промените във фитоплнактонните съобщества от една страна индуцират промени в другите звена на системата и от друга са индикатор за настъпили промени в самата пелагична среда. Комплексният и нелинеен характер на взаимодействия с множество фактори (биотични и абиотични) налагат определени условности, които трябва да се имат предвид при подбора на адекватни и надеждни индикатори, а именно:  • видовото разнообразие и структурата на фитопланктонните съобщества са с висока естествена пространствено - времева изменчивост;

  • няма типични видове, чието обилие или присъствие може да се използва като универсален индикатор

  • няма уникално типично съобщество от няколко вида с определени характерни параметри, което да бъде достатъчно репрезентативно за определено състояние на средата.

За да се осигури съпоставимост на системите за оценка на екологичното качество по РДВ и доброто екологично състояние на морската околна среда по РДМС са използвани индикатори, на които е базирана разработената национална класификационна система по РДВ (Мончева, 2012, Наредба 4/14.09.2012 на МОСВ), хармонизирана (Чл. 5(2)) за водите на държавите членки на общността в Черно море (Румъния) в процеса на 2-рата фаза на интеркалибрация (Мoncheva, Boicenco, 2010, решение на Европейската Комисия (Draft Commission Decission, 2012) и съобразени с Регионалните конвенции (Чл.6.).Black Sea SAP 2009.

За местообитанията във водния стълб по отношение на фитопланктона индикатори по критериите 1.1. Разпространение на видовете, 1.2. Размер на популациите 1.3. Състояние на популацията, 1.4. Разпространение на местообитанието и 1.5. Размер на местообитанието не са приложими.

По този дескриптор за формулиране на доброто състояние и дефиниране на екологичните цели са предложени индикатори само по критерий 1.6. Състояние на местообитанието 1.6.2 Биомаса на фитопланктона

За определяне на базисното състояние е използван подходът за стойности съответстващи на „неповлияно състояние/пренебрежимо въздействие: състоянието, при което натискът и въздействието се считат за пренебрежими», което в РДВ съответства на референтно състояние. Аналогично на подходът приложен при разработената класификационната система за РДВ е използван масив от исторически данни за периода 1960-1970 г, който за екосистемата на Черно море се счита за относително неповлиян от антропогенни въздействия и дългогодишен ред от данни за периода 1960-2011. За базисна стойност е приета средната аритметична стойност на 90 процентил от наличните данни, a за прагова стойност на ДСМОС отклонение от референтната стойност 37% (EQR = 0.63), в съответствие с концепцията приложена по РДВ за граница добро/умерено екологично състояние (процедурата е детайлно описана в Moncheva, Slabakova, 2008) по сезони – Табл. . I.3.1.1.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница