Том 2 чл. 9 Добър екологичен статус чл. 10 Екологични цели и индикатористраница1/9
Дата29.08.2016
Размер1.46 Mb.
#7846
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
rectangle 1

ТОМ 2

чл. 9 ДОБЪР ЕКОЛОГИЧЕН СТАТУС

чл. 10 ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРИ

Съдържание:

  1. Дескриптор 1. Биологично разнообразие - формулиране на доброто състояние и дефиниране на екологичните цели

I.1. Видове (риби без стопанските, бозайници)

I.1.1 Риби

I.1.2 Бозайници

III. Дескриптор 3. Популации на стопански видове - формулиране на доброто състояние и дефиниране на екологичните цели
III.1 Критерии и индикатори на състоянието, натиска и въздействието

III.1.1 Sprattus sprattus - Трицона

III.1.2 Scophthalmus maeoticus – Калкан

III.1.3 Engraulis encrasicolus – Хамсия

III.1.4 Trachurus mediterraneus – Сафрид

III.1.5 Mullus barbatus – Барбуня

III.1.6 Squalus acanthias – Черноморска бодлива акула

III.1.7 Rapanа spp. – Рапана


СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ:

Фигура II.2.1.1 Пропорция на чуждите видове фитпланктон по биомаса [%] през пролетта в периода 2006-2011 а) СО-крайбрежие; б) SH-шелф; в) О-открито море

Фигура II.2.1.2 Пропорция на чуждите видове фитопланктон по биомаса [%] през лятото в периода 2006-2011 а) СО-крайбрежие; б) SH-шелф; в) О-открито море.

Фигура II.2.1.3 Пропорция на чуждите инвазивни видове (M.leidyi+B.ovata) и нативен зоопланктон по биомаса [%] през пролетта в периода 2006-2011 а) СО-крайбрежие, SH-шелф; б)О-открито море

Фигура II.2.1.4 Пропорция на чуждите видове зоопланктон (M.leidyi+B.ovata) по биомаса [%] през лятото в периода 2006-2011 а) СО-крайбрежие, SH-шелф; б)О-открито море

Фигура III.1.1.1.Стойности на съотношението между улова и индекса на биомасата при трицоната пред българския бряг на Черно море през периода 2007 – 2011 г.

Фигура III.1.1.2. Стойности на индексите на биомасата за трицоната пред българския бряг на Черно море през периода 2007 – 2011 г.

Фигура III.1.1.3. Пропорция на рибите с дължина, по-висока от средната дължина на достигане на полова зрялост за трицоната пред българския бряг на Черно море през периода 2007 – 2011 г.

Фигура III.1.2.1.Стойности на съотношението между улова и индекса на биомасата при калкана пред българския бряг на Черно море през периода 2006 – 2011 г.

Фигура III.1.2.2. Стойности на индексите на биомасата за калкана пред българския бряг на Черно море през периода 2006 – 2011 г.

Фигура III.1.2.3. Пропорция на рибите с дължина, по-висока от средната дължина на достигане на полова зрялост за калкана пред българския бряг на Черно море през периода 2006 – 2011 г.

Фигура III.1.2.4. 95 - я (95%) процентил от наблюдаваната размерна структура на калкана по време на изследвания пред българския бряг на Черно море през периода 2006 – 2011 г.

Фигура 5.1.1 Амониев азот и нитратен азот по периоди

Фигура 5.1.2  Фосфатен фосфор и силиций по периоди

Фигура 5.1.3 Съотношения на N, P и Si през пролетта (СО-крайбрежен, SН шелф, O открито море)

Фигура. 5.1.4. Съотношения на N, P и Si през лятото.

Фигура 5.2.1.2 Тенденции в динамиката на концентрацията на хлорофил а по райони на полигон Галата (лято)

Фигура 5.2.2.1. Корелационни зависимости между концентрацията на хлорофил а (mg/m3) и прозрачността по диск на Секи (м) (log скала).

Фигура 5.2.2.2. Тренд в изменението на прозрачността по диск на Секи (м) през пролетния (горен панел) и летен (долен панел) сезон в крайбрежието и шелфа

Фигура 5.2.4.1. Пропорционално участие на на Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae (MEC %) в общата численост на фитопланктона (лято)

Фигура 5.2.4.2 Тенденции в динамиката на отношението на биомасата на диатомеи:динофлагелати (Bac:Din) в крайбрежния район през пролетния сезон (РДВ); зелената линия – прагова стойност за ДСМОС

Фигура 5.2.4.3 Тенденции в динамиката на отношението на биомасата на диатомеи:динофлагелати (Bac:Din) по райони през пролетния сезон; зелената линия – прагова стойност за ДСМОС

Фигура 5.2.4.4 Пропорция на площа на пролетните и летните (основни и вторични) фитоплактонни цъфтежи към общата площта на шелфа [%]

Фигура 5.2.4.5 Междугодишни изменения в дела на N. scintillans отнесен към биомасата на мезозоопланктона (%N.sci) в крайбрежната акватория пред н. Галата (1966-2009). Пунктирана линия – горната граница на доверителния интервал, синя зона - отразява добро състояние (%N.sci <31).

Фигура 5.3.2.1 Кислородна наситеност по периоди

Фигура 9.1.Средни концентрации на ΣПХБ в риби (Станчева, 2012)

Фигура 9.2. Средни концентрации на ΣДДТ(ng/g ww) в риби

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ:

Таблица I.1.1.1. Индекси на разнообразие по зони и предлагани тенденции

Таблица I.3.1.1. Класификационна система за категоризация на екологичното състояние по РДВ и РДМС по биомаса на фитопланктона [mg/m3] за едномилния крайбрежен район

Таблица . I.3.1.2. Базисни/прагови стойности за биомаса на фитопланктона (g/m3) за пролетен и летен сезон за определените пелагични хабитати (крайбрежен, шелф и открито море)

Таблица III.1. Списък на стопански ценните видове за България през периода 2006 – 2011 г. и наличността на регионални оценки на запасите.

Таблица 5.1.1.  Нитратен и амониев азот по райони

Таблица 5.1.2 Фосфатен фосфорпрез периода на оценка по райони

Таблица 5.2.1.1. Касификационна система за екологично качество по хлорофил а (РДВ, по Мончева 2012)

Таблица 5.2.1.2. Базисни/прагови стойности за концентрации на хлорофил а (mg/m3) за пролетния и летен период за определените пелагични хабитати (крайбрежен, шелф и открито море)

Таблица 5.2.4.1. Класификационна система за категоризация на екологичното състояние по РДВ и РДМС по пропорционалното участие на Microflagellates, Euglenophyceae, Cyanophyceae (MEC %) в общата численост на фитопланктона (лято)

Таблица 5.2.4.2. Класификационна система за категоризация на екологичното състояние по РДВ и РДМС по съотношението по биомаса на кремъчни към динофлагелати (Bac:Din) през пролетния сезон

Таблица 5.2.4.3 Прагови стойности за основните и вторични фитоплактонни цъфтежи по сезони (пролет, лято)

Таблица 5.3.2.1 Кислородна наситеност в горния хомогенен слой по райони

Таблица 5.3.2.2 Кислородна наситеност – референтни стойности

Таблица 9.1 Съдържание на ПХБ в риби (Станчева, 2012)

Таблица 9.2 Съдържание на ΣДДТ (ng/g ww) в риби (Станчева, 2012)

Таблица 9.3 Съдържание на метали (mg/kg ww) в риби по периоди (Станчева, 2012)


I.2. Преобладаващи типове местообитания на морското дъно (КП 1 Дескриптор или Качествен показател?). Цялост на морското дъно (КП 6)

Автори: В. Тодорова, Д. Беров, В. Карамфилов
Списък на Таблиците и Фигурите:

Таблица I.2.1. Референтна площ на медиолиторалните скали от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на заечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.

Таблица I.2.2. Прагови стойности на доброто състояние на типичните видове на медиолиторалните скали

Таблица I.2.3. Процентно намаление и увреждане от общата референтна площ на медиолиторалните скали към 2011 г. и прагови стойности на кумулативния % на намаление и увреждане на площта към 2020 г.

Таблица I.2.4. Референтна площ на медиолиторалните пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.

Таблица I.2.5. Прагови стойности на доброто състояние на популацията на Donacilla cornea

Таблица I.2.6. Намаление и увреждане (% от общата площ) на медиолиторалните пясъци към 2011 г.спрямо референтното неповлияно състояние и прагови стойности на доброто състояние към 2020 г.

Таблица I.2.7. Референтна площ на плитките сублиторални скали от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.

Таблица I.2.8. Прагови стойности за добро състояние на популацията на Cystoseira barbata по покритие и биомаса.

Таблица I.2.9. Прагови стойности за добро състояние на процентна биомаса на функционална групи макроводорасли от ESG IA

Таблица I.2.10. Прагови стойности за добро състояние на фитобентоса съгласно екологични индекси

Таблица I.2.11. Прагови стойности за добро състояние по средногодишни концентрации на биогени (N-съединения)

Таблица I.2.12. Прагови стойности на доброто състояние на популацията на Phyllophora crispa по покритие и биомаса.

Таблица I.2.13. Прагови стойности за добро състояние по средногодишни концентрации на биогени (N-съединения)

Таблица I.2.14. Прагови стойности за постигане на добро състояние по биомасата и размер на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

Таблица I.2.15. Референтна площ на плитките сублиторални пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.

Таблица I.2.16. Прагови стойности на числеността и биомасата на Donax trunculus

Таблица I.2.17. Прагови стойности за добро състояние на числеността и биомасата на Lentidium mediterraneum

Таблица I.2.18. Прагови стойности на числеността и биомасата на Chamelea gallina и Upogebia pusilla

Таблица I.2.19. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза от плитките пясъци и тинести пясъци
с Chamelea gallina и Upogebia pusilla

Таблица I.2.20. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза от плитките сублиторални тини с Melinna palmata

Таблица I.2.21. Среден улов CPUA ± станд. откл. на Mytilus gallorpovinvialis в мидените банки върху седимент по райони на изследване през 2011 г.

Таблица I.2.22. Индикатори за демографското състояние на Mytilus galloprovincialis и стойности по райони на изследване през 2011 г.

Таблица I.2.23. Референтна площ на шелфовите сублиторални пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и обща национална площ

Таблица I.2.24. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза в шелфовите тини на горния циркалиторал

Таблица I.2.25. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза в шелфовите тини на долния циркалиторал

Таблица I.2.26. Класификационна система за определяне на доброто състояние на бентосната зооценоза във фазеолиновите смесени седименти на шелфа

I.2. Преобладаващи типове местообитания на морското дъно (КП 1). Цялост на морското дъно (КП 6)
Качествени характеристики на доброто състояние на местообитанията и целостта на морското дъно.

  • Разпространението, площта и състоянието на преобладаващите типове местообитания на морското дъно и многообразието на асоциираните биологични видове и съобщества съответства на естествените физикогеографски и климатични условия, вземайки под внимание устойчивото използване на морската среда и климатичните промени.

  • Естественият район на разпространение и заемана площ на местообитанията и типичните за тях видове не намалява съществено и няма вероятност да намалее в бъдеще.

  • Специфичните екологични условия, необходими за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества, съществуват и ще продължат да съществуват в бъдеще.

  • Обхватът и състоянието на местообитанията на морското дъно са достатъчни за протичане на естествените екологични функции и процеси, обезпечаващи екосистемните стоки и услуги като продукция на храна, регулиране качеството на морската вода, условия за отдих и туризъм и др.

  • Въздействията на човешките дейности не водят до значимо увреждане на физическия субстрат и биогенните структури на морското дъно и влошаване на състоянието на асоциираните биологични съобщества.

  • Специалните местообитания определени като застрашени или уязвими на национално равнище или по силата на регионални споразумения (Букурещка конвенция) и европейското законодателство (Директива за местообитанията) се опазват ефективно чрез подходящи национални и регионални механизми.


Мащаб на определяне

Пространственият мащаб на определяне на доброто състояние на местообитанията на морското дъно включва крайбрежния пликтоводен район и шелфовия район на черноморската ИИЗ на Р България.


Изключения и основания за изключване

Рамковата директива за морска стратегия позволява на страните – членки да определят случаи, в които не могат да прилагат чл. 9 и 10 – това са т.н. „изключения“ съгласно чл. 14 от директивата. За морски регион „Черно море“ се прилага чл. 14б, т.н. „естествени причини“, поради които дълбоководният район на континенталния склон (батиал) и абисалната равнина се изключват от определението за добро състояние на морската околна среда. За тези райони не са формулирани цели и индикатори. Основанието за изключване е наличието на естествени редукционни условия и токсичен газ сероводород на дълбочина 150 - 200 m, които не позволяват развитието на биологични съобщества от аеробни видове макроорганизми, с изключение на някои анаеробни бактерии, под тази граница. Поради липса на смесване на водите в 90 % от обема на Черно море в тези дълбочини няма кислород.


Цели и индикатори

Целите и индикаторите за доброто състояние на дънните местообитания са формулирани в съответствие с критериите, определени в


Решение на Комисията 2010/477/ЕС (COM Decision 2010/477/EO) относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води, като са предложени цели и индикатори за разпространението, площта и състоянието, за последното по-специално състоянието на типичните видове и съобщества. Предложени са също и цели за натиска предизвикващ физическа загуба или увреждане на дъното.

Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Медиолиторални скали

Местообитание Местообитание по Анекс I на ДХ: 1170 Рифове

Национални биотопи:

  • Горен медилиторал с Chthamalus stellatus, Melaraphe neritoides и Ligia italica

  • Долен медиолиторал с Mytilaster lineatus и Mytilus galloprovincialis.

  • Медиолиторални скали с Corallina, Nemalion, Scytosiphon и др. макроводорасли

Цели за състоянието:

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието са стабилни и съответстват на естественото разпространение на скалните субстрати в медиолиторалната зона (критерии 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на скалните субстрати в медиолиторалната зона.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка.

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: площ на скалните субстрати в медиолиторалната зона.

Прагови стойности: Таблица I.2.1.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.1. Референтна площ на медиолиторалните скали от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.Район на оценка

Обща референтна площ (км2)

%

намаление към 2011 г.н. Сиврибурун - н. Калиакра

2.162

1.15

н. Калиакра - н. Галата

4.058

36.19

н. Галата - н. Емине

1.762

1.69

н. Емине - н. Созопол

11.363

26.35

н. Созопол - р. Резовска

3.649

10.45


Индикатор: Местоположение и граници на разпространение (Lat/Long) на вида Chthamalus stellatus (критерии 1.1.1 и 1.1.3)

Прагови стойности (референтни точки): неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ (ха) обхваната от вида Chthamalus stellatus (критерии 1.1.1 и 1.1.3)

Прагови стойности (референтни точки): неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Размерът и състоянието на популациите на типичните видове се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерий 1.6.1).

Индикатор: Численост, биомаса и размерен състав (по целесъобразност) на типичните видове (критерии 1.2.1 и 1.3.1).

Прагови стойности: неопределени (Таблица I.2.2).

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.


Таблица I.2.2. Прагови стойности на доброто състояние на типичните видове на медиолиторалните скали.


Вид

Средна численост

(инд.м-2)

(1.2.1)


Средна биомаса

(г.м-2)

(1.2.1)


Среден размер

(мм)
(1.3.1)Chthamalus stellatus

Неопределена

Неподходящ

Неподходящ

Melaraphe neritoides

Неопределена

Неподходящ

Неподходящ

Ligia italica

Неопределена

Неподходящ

Неподходящ

Mytilaster lineatus

Неопределена

Неопределена

Неопределен

Mytilus galloprovincialis

Неопределена

Неопределена

Неопределен


Индикатор: присъствие на чувствителни видове (критерий 6.2.1): Patella ulyssiponensis, Chthamalus stellatus, Melaraphe neritoides.

Прагови стойности: присъствие.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Площта на медиолиторалните скали, засегната от запечатване, затрупване и промяна в хидродинамичните условия в резултат на човешки дейности, не нараства съществено спрямо състоянието от първоначалната оценка (критерий 6.1.2).

Индикатор: Кумулативен % площ на намаление и увреждане на местообитанието.

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.3. Диференцирани по райони на оценка, като в районите с ниска техногенна натовареност пределните прагови стойности са определени на < 10 % от референтната площ, докато в районите с висока и умерена техногенна натовареност се поставя цел за запазване на текущото състояние (т.е. не е допустимо по-нататъшно намаление и увреждане на местообитанието).

Базисно състояние: референтни неповлияни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.3. Процентно намаление и увреждане от общата референтна площ на медиолиторалните скали към 2011 г. и прагови стойности на кумулативния % на намаление и увреждане на площта към 2020 г.


Район на оценка

%

намаление към 2011 г% увреждане към 2011 г.

кумулативен

%


Прагови стойности

%


н. Сиврибурун - н. Калиакра

1.15

1.09

2.24

< 10

н. Калиакра - н.Галата

36.19

29.39

65.58

Запазване на текущото състояние

н. Галата - н. Емине

1.69

3.10

4.79

< 10

н. Емине - н. Созопол

26.35

42.23

68.58

Запазване на текущото състояние

н. Созопол - р. Резовска

10.45

4.98

15.43

Запазване на текущото състояние

Не са определени цели и индикатори за състоянието на биотопа на медиолиторалните скали с Corallina, Nemalion, Scytosiphon и др. макроводорасли поради недостиг в познанието.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Медиолиторални седименти

Местообитание по Анекс I на ДХ: 1140 Тинести и пясъчни морски плитчини, които не се покриват от морски води при нисък прилив

Национален биотоп: Едри и средни медиолиторални пясъци, изложени на вълново вълнение с Donacilla cornea и Ophelia bicornis


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница