Том III технически спецификации цел на обществената поръчкаДата26.09.2018
Размер187.82 Kb.
#83329


ТОМ III

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Цел на обществената поръчка

Изграждане на интегрирана система за ранно известяване на горски пожари с автоматична наблюдателна станция (противопожарна кула) и център за управление и контрол на територията на Община Антоново2. Изисквания към изпълнението на строително - монтажните работи

Неразделна част от настоящите Технически спецификации се явява одобреният инвестиционен проект за обекта.

Строително - монтажните работи следва да бъдат изпълнени при спазване одобрения инвестиционен проект и изискванията на проектантските, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;

В рамките на договорената цена Изпълнителят следва да осигури цялото оборудване, включително строителна механизация и транспортни средства, цялата работна сила и всички материали и консумативи, които са му необходими за изпълнението на работите - предмет на Договора.

При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да бъдат влагани качествени материали и оборудване, отговарящи на изискванията на БДС и европейските стандарти. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с изискуемите съгласно действащото законодателство документи. Изпълнителят ще носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното количество и/или влошат качеството на извършените работи и на обекта като цяло;

В рамките на договорената цена Изпълнителят следва да осигури всички разрешителни, касаещи неговия работен екип, използваните от него материали, машини и съоръжения, както и необходимия управленски и технически персонал за обекта;

Изпълнителят трябва да трасира основните оси, да пренесе необходимите репери и да ги поддържа по време на цялото строителство. Изпълнителят носи пълна отговорност за точното и надлежно трасиране на работите по отношение на изходните точки, линии и коти;

Изпълнителят трябва да опазва геодезичните знаци /осови камъни, репери и др./. Ако е неизбежно премахването на геодезичен знак да се извърши прецизен репераж. Преди премахването на знака да се уведоми техническата служба на Възложителя за проверка на репеража и определяне на начина и срока за възстановяване на геодезичния знак;

По време на строителството Изпълнителят трябва да обезопасява и сигнализира строителната площадка съгласно разработен План за безопасност и здраве и указанията на Координатора по безопасност и здраве, да монтира ограждения и сигнализации, където е необходимо, при спазване изискванията на Наредба № 16/23.07.2001 г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици;

При извършване на СМР Изпълнителят трябва да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на срока на изпълнението СМР по настоящия Договор;

През целия период на изпълнение на работите и на отстраняване на недостатъците Изпълнителят трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда на строителната площадка и граничещите й имоти и за предотвратяване на повреди, безпокойство на лица или имущество в резултат на замърсяване, шум и други причини, произтичащи от възприетия начин на работа;

При завършване на работите Изпълнителят трябва да разчисти и премахне от обекта всички строителни съоръжения, излишни материали, боклуци и временни работи от всякакво естество и да остави цялата работна площадка на обекта и работите чисти и в състояние годни за експлоатация по предназначение;

Изпълнителят трябва да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството, с Възложителя.

До датата на подписване на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят трябва да поеме отговорност за грижите за всички работи и материали във връзка с изпълнението на СМР, предмет на Договора, доколкото са в негово владение. След това отговорността за посочените грижи изцяло преминава към Възложителя;

До датата на съставяне на констативен акт образец № 15 за установяване годността за ползване на строежите, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за Съставяне на актове и протоколи по време на строителствотода Изпълнителят трябва да изработи и предостави два пълни комплекта екзекутивна документация по всички части на инвестиционния проект.

Изпълнението на строително-монтажните работи трябва да бъде съобразено с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ.

Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка всички некачествено изпълнени СМР, забелязани по време на строителството, и дефекти, констатирани в гаранционния период.

Изпълнителят е длъжен при изпълнението на работите да осигурява достъп и оказва съдействие на оторизираните държавни и общински контролни органи и на Възложителя при проверки, свързани с изпълнението на настоящия Договор, в т.ч. да съхранява и да им предоставя Заповедната книга на обекта и всички видове документи за контрол и приемане на извършените СМР.

Изпълнителят е задължен своевременно да извършва всички проби и изпитвания съгласно изискванията на проекта и нормативните документи, като своеврменно информира Възложителя за времето и мястото на провеждането им и за резултатите от тях.

При изпълнение на СМР участникът е задължен да изпълни всички изисквания за безопасни условия на труд и да предвиди необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.

При строителството Изпълнителят трябва да спазва изискванията на всички норми и ПИПСМР, касаещи строежа.

Контролът на изпълнението на строителството ще се осъществява от Възложителя или от негов представител, наречен Инвеститорски контрол, и ще се отнася до всички части на СМР - предмет на Договора.

При поискване на Възложителя или Инвеститорския контрол Изпълнителят трябва да предостави достъп до работните места и складовете, където се изпълняват договорените СМР или части от тях или се съхраняват материали или строителни елементи.

Разпорежданията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Инвеститорския контрол ще бъдат задължителни Изпълнителя.

По време на изпълнение на строителството, Възложителят чрез Инвеститорския контрол ще упражнява своевременен текущ инвеститорски контрол по всички СМР, предмет на този Договор.

В процеса на изпълнение на Договора Изпълнителят се задължава да осигури никаква работа да не бъде покривана или скривана от погледа преди одобрението на Инвеститорския контрол, като Изпълнителят ще предостави пълна възможност на Инвеститорския контрол да провери и измери всяка работа, която предстои да бъде покрита или скрита от погледа. Изпълнителят ще извести Инвеститорския контрол, когато такава работа е готова или почти готова за проверка, при което Инвеститорския контрол без неоснователно забавяне ще предприеме необходимото за проверка и измерване на тези работи.

При проверка на работи, подлежащи на закриване се съставя Акт обр.№ 12 за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта (Приложение №12 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството 2003г.).

Изпълнителят се задължава, доколкото разполага с такива, да осигури съдействие, инструменти, машини, работна ръка и материали, каквито са необходими за изследване, измерване и изпитване на каквито и да било работа и качество, тегло или количество на какъвто и да било употребяван материал при поискване от Инвеститорския контрол.

Инвеститорският контрол може да спира работата по Договора и да изисква преработка при качество, неотговарящо на договореното.

Инвеститорският контрол има право да разпореди некачествено извършени работи да бъдат разрушени и надлежно ново изпълнение, независимо от предходни изпитвания или междинни плащания. Ако Изпълнителят откаже да извърши разрушаването и/или поправянето на работите в указания от Инвеститорския контрол срок, Възложителят има право да извърши тези работи сам или да ги възложи на друг изпълнител. В тези случаи разходите на Възложителя се удържат от текущите плащания към Изпълнителя.

Некачествени са работите, които не отговарят на изискванията, указани в проекта, Техническата спецификация, действащи нормативни документи или общо приети технически стандарти. При несъответствие в изискванията, предимство имат изискванията за завишено качество.

Некачествено извършени работи не подлежат на приемане. Всички поправки на некачествено извършени работи по вина Изпълнителя, включително разрушаване на същите, са за сметка на Изпълнителя.

По изключение при окончателното приемане на работите, неотстранени и/или неотстраними дефекти, които не касаят безопасността на строежа, могат да бъдат приети от Възложителя при намаление на цената. Стойността на намалението се определя едностранно от Възложителя, като не може да превишава цената на дефектния елемент.

Изпълнителят се задължава да извършва за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от Възложителя или Инвеститорския контрол, както и всички появили се дефекти през гаранционния срок дължащи се на некачествено изпълнение на договорираните видове работи.

Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя мостри от влаганите материали и заготовки при поискване от Инвеститорския контрол. Инвеститорският контрол има право да разпореди отстраняването от обекта на всякакви материали и заготовки, които не отговарят на изискванията на Договора.

Всички материали и оборудване, които са предвидени за влагане в обекта, подлежат на предварително одобрение от Възложителя. Материалите трябва да са нови и да бъдат съхранявани и складирани така, че да се осигури запазването на тяхното качество и съответствие за нуждите на Работите, както и в съответствие с инструкциите за съхранение на производителя на съответния материал . Материалите, които са били одобрени преди складирането и съхраняването им, могат да бъдат инспектирани и изпитвани повторно преди използването им за изпълнението на Работите. Складираните материали трябва да бъдат съхранявани така, че да е улеснено лесното им инспектиране. Всички складови площи трябва да бъдат възстановени в първоначалното им състояние за сметка на Изпълнителя преди приемането на Работите.

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими предпазни мерки при складирането, съхраняването и натрупването на материалите за предотвратяване на замърсяването и евентуалното увреждане на материалите в следствие на неправилно съхранение.

Изпълнителят трябва да отстрани всички констатирани при изпитванията дефекти, недостатъци и забележки, в съответствие с условията на договора. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефекти са регулирани в условията на Договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранционният срок започва да тече след датата на въвеждане на обекта в експлоатация.

Гаранционните срокове за обекта да бъдат съобразени с определените минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.7.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България.

3. Оборудване

ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ТОКОИЗПРАВИТЕЛ ТИП VSR

Токоизправителят VSR е предназначен за заряд в буферен режим на стационарни акумулаторни батерии (АБ) от източници на електрически ток с напрежение 220 V AC (електрическа мрежа, бензинови и дизелови електрогенератори и др.) и захранване на технологична апаратура със стабилизирано напрежение, Комуникационни системи, Телекомуникации, охранителни системи, пожароизвестителни и алармени инсталации.ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

Параметри на токоизправителя Токоизправител тип VSR

Тип на токоизправителя: импулсен с галванично отделен изход

Стандарт: IEC БДС 4329-88

Захранващо напрежение / честота: 220 V AC ± 10 % / 50 Hz ± 10 %

Тип акумулаторна батерия: OPzS : VRLA

Номинална стойност на постоянния ток: YYA

Номинална стойност на напрежението към товара: В зависимост от режима съвпада с напрежението на батерията.

Режим на работа:

За батерии тип OPzS 2,23 V / el

За батерии тип VRLA 2,27 V / el

Пулсации на изправеното напрежение: Не повече от 1 % с АБ

Работна температура: От 0 до 400С

Способ на обслужване: Предно

Отчитане тока и напрежението: С дигитални уреди

Способ на охлаждане: Въздушно - естествено/ принудително при претоварване

Проход на кабелите за захранване и сигнализация: Отдолу

Степен на защита / клас на електробезопасност IP 20 / I

Ограничаване на тока на VSR при претоварване: Токоограничение

При късо съединение във веригите на консуматорите на прав ток

Автоматичен прекъсвач

Схема на включване: Включен е към цялата АБ в буфер

Сигнализация за положение на прекъсвачи AC и DC с отворени потенциално свободни контакти при повреда.

Отделна от общата сигнализация при повреда

- изключил AC прекъсвач

- изключил DC прекъсвач към АБ

- изключил DC прекъсвач към TW

Сигнализация за повреда чрез изходно реле с отворени потенциално свободни контакти при повреда 220 V = , 1 А

- понижено напрежение към консуматорите DC > 1,75 V / кл

- утечка + или - батерия към земя

- асиметрия на батерията

- прегряване на VSR

Сигнализация за повреди

1. Входно AC захранващо напрежение липсва.

2. Изходно DC напрежение:

- понижено напрежение към батерия < 2,15 V / кл

- понижено напрежение към консуматорите DC > 1,75 V / кл

3. земно съдинение +/- клон

Неизправносит по захранващото AC напрежение: Автоматично изключване и ръчно рестартиране при отстраняване на неизправността

Неизправности в изходното DC напрежение: Автоматично изключване и ръчно рестартиране.DC - DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ / КОНВЕРТОР / 12, 24, 48, 96, 110 V / 12,5, 24 V ИЛИ 48 V DC - DC

Номинална мощност (W) 360 (12,5 V / 30A или 24 V / 15)

Галванична изолация

вентилаторно охлаждане (управление по температура)

Тегло (кг) 1,4

Габарити (мм) 64 х 163 х 160

Входен волтаж (V) (хх): 12 V 99 - 18 V) или 24 V (20 - 35 V) или 48 V (30 - 60 V) или 96 V (60 - 120 V) или 110 V (60 - 140 V)

Изходящ волтаж (V) yy): 12,5 V, 24 V или 48 V

Общи характеристики

Стабилност на изходящия волтаж - 2 %

Толеранс на изходящия волтаж - 3%

Изходящ шум < 50 mV rms

Собствена консумация без товар (А) <

Работна температура

-20 до +400С Линейна характеристика до 0А при 700С

Защити. Прекомерен ток

Проверка за късо съединение

Прегряване

Намаляване на изходящия волтаж

Обратен поляритет

Предпазител и диод между двата вх. терминали

Висок волтаж

Варистор (защитава и от претоварване)

Стандарти: EN 60950, EN 61000-6-3, EN 55014-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2, EN 50498АВТОМАТИЧНА АЕРОЗОЛНА ПОЖАРОГАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Автоматичен Пожарогасителен панел, 3 пожароизвестителни зони, 2 за гасене, 5 контролируеми входа, 3 контролируеми изхода, 4 релейни изхода и архив за сто събития. Акумулатор 12V / 7 Ah - 2 бр.

Стабилитроне блок за искрозащита / ценерова бариера.

Два взривозащитени, комбинирани, температурен детектор - реагира при достигане температура 600С и при бързи температурни изменения, Grade 1, покрива площ от 56 м2, свързани на отделни зони за потвърждаване на алармата и предотвратяване на необосновано сработване на гасителите. Основа за взривозащитен датчик - 2 бр.

Бутон СТОП за ръчно задържане на гасенето.

Бутон ПУСК за ръчно задействане на гасенето.

Аерозолен генератор - АГС - 11/2 (комплектация с ПУ-УЗ-7,5) ЗАЩИТАВАН ОБЕМ - 3,2 м3, Т-10, ДйВ-124x32, М-0,7. Предназначен за ефективно пожарогасене на Сейфове, сървъри, двигатели, машини, архиви, шкафове, КРУта. Електрогенератори, елтабла, електроника и др. Оптимизирана технология за разпространение на газо - аерозолната смес.

ПНР и Пускане на системата в експлоатация

Поставяне и монтаж на Соларен PV 250W панел № 1 към носещи рейки на метална конструкция, нивелиране на 30' спрямо хоризонталата и фиксиране посредством монтажни скоби. Поставяне и монтаж на Соларен PV 250W панел № 2 към носещи рейки на метална конструкция, нивелиране на 30' спрямо хоризонталата и фиксиране посредством монтажни скоби. Поставяне и монтаж на Соларен PV 250W панел № 3 към носещи рейки на метална конструкция, нивелиране на 30' спрямо хоризонталата и фиксиране посредством монтажни скоби. последователно свързване на соларните панели от горе надолу със соларен кабел, зачистване, кримпване и монтаж на соларни кабелни накрайници на свързващите кабели и изтегляне на изходящите 2 бр (+ и -) соларни кабели от 3 - те PV панели в метални тръби до комуникационен шкаф ТР1 към клемите на комбинирания вятър / слънце контролер.

Поставяне, нивелиране, вертикализиране, монтаж и закрепване на носещ стълб на Вятърен радиално - аксиален генератор VAWT с изходяща мощност 2 KW и изходящо напрежение 48 V към бетонен фундамент. Самият генератор се монтира посредством фланец на върха на кота +6,00 метра. Прокарване на изходящите кабели в метална гъвкава тръба от ветрогенератора до комуникационния шкаф ТР 1 към клемите на комбинирания вятър - слънце контролер. Монтаж на Контролер комбиниран вятър / слънце с входящо и изходящо напрежение 48 V DC за управление на заряда на акумулаторната група. Монтаж на DC/AC Инвертора с входящо DC напрежение 48 V и изходящо напрежение 220 V AC непосредствено над контролера на първата хоризонтална шина в комуникационния шкаф. Свързването на входящите кабели от ветрогенератора и соларните панели към входните клеми на Контролера за управление. Свързване на контролера за управление с DC/AC Инвертора. Свързване на DC/AC Инверторас Акумулаторния блок за автономно захранване.

поставяне и монтаж на автоматичен бензинов електро генератор - монофазен ток 6 кW, вградена фабрична автоматика в генератора и управляващо напълно автоматично старт-стоп табло. Свързване на входящите кабели от генератора към входните клеми на Контролера за управление. Свързване на Контролера за управление с входящите клеми на табло АВР на генератора.Включване, настройка, Пусково - Наладъчни работи и тестове на система за автономно електро захранване. Свързване на захранващите кабели на разпределителното табло към клемореда на Инвертора. Провеждане на технологични проби на електрозахранването.

АКУМУЛАТОР

Номинално напрежение

12 V

Капаците при

400С

102 %

Капацитет (100 ч. при 250С)

250 Ah

250С

100 %

Жизнен цикъл

15 години

00С

85 %

Размери

Дължина

252 мм

-150С

65 %

Широчина

238 мм

Саморазреждане

3 месеца

Оставащ заряд 92 %

Височина

218 мм

6 месеца

Оставащ заряд 85 %

Обща височина

238 мм

12 месеца

Оставащ заряд 68 %

Приблизително тегло

64 кг

Нормална работна температура

250С + 30С
100 ч

250 Ah

Работен температурен диапазон

-200С до 500С
20 ч

200 Ah

Зарядно напрежение (250С)

13.60 to 13.80
1 ч

130 Ah

Зарядно напрежение (250С)

14.50 to 14.90

Вътрешно съпротивление напълно заредена

5,5 mO

Максимален заряден ток

60 А

Клема

олово

Максимален разряден ток

1200А (5 сек)

КОНТРОЛЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ГЕНЕРАТОР

Rated Battery Voltage

48 V

Вятърна турбина Максимална мощност

2 кW

Вятърна турбина Максималeн Входящ ток

60 V

Максимална моментна мощност

3,5 кW

Разрядно напрежение

56 V

Разряден ток

36 А

Фотоволтаична мощност

600 W

Режим на контрол

PWM

Дисплей

LCD

Параметри дисплей

Волтаж на батерия, Волтаж на вятърен генератор, Фотоволтаичен волтаж, Вятърен генератор мощност, Фотоволтаична мощност

Диапазон на работна температура и влажност

-20 - +550С / 35 - 85 % RH

Латентно напрежение

20±2 mA (100 mA if the Interface is RS485)

Вид защита

Соларни клитки обратно зареждане, слънчеви клетки

Противовъзвратен заряд на батериите, презареждане на батерията, гръмотевична защита, вятърна турбина, автоматична спирачка и ръчна спирачкаЗАРЯДЕН ПАНЕЛ ЗА АКУМУЛАТОРИ

Спецификации
Напрежение отворена верига (V)

38.16

Максимална мощност напрежение (V)

31.8

Ток на късо съединение (А)

8.49

Максимална мощност ток (А)

7.86

Максимална мощност (Wp)

250 Wp

Клетка

Клетки 156 mm x 156 mm

Брой клетки (Pcs)

60 (6*10)

Размер на модула (mm)

1630x980x46 mm

Тегло (kg)

19.5

Работна температура

-400С +850С

Максимално напрежение на системата (V)

1000 V DC

Нормална работна температура

450С + - 20С

Температурен коефициент

% / к

0.06 + -0.01

Напрежение - температурен коефициент

% / к

- (155+ -10)

Температурен коефициент мощност

% / к

- (0.5+ -0.05)

Вид на изходната клема
Кабел

LAPP (4.0mm2)

Симетрична дължина

900mm

Връзка

TYPE IVКаталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница