Том ІV. Образци към документация за участиеДата11.02.2018
Размер233.02 Kb.
#58404


право съединение 7

ТОМ ІV. ОБРАЗЦИ

към документация за участие

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово“

Образец № 1

СПИСЪК

по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП

на документите и информацията, съдържащи се в офертатаСъдържание

Страници
Плик № 1. „Документи за подбор“
1.2.3.


Плик № 2. „Техническо предложение“
1.2.3.


Плик № 3. „Предлагана цена“
1.2.3.

ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 2


ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''


Наименование и правноорганизационна форма на участника
Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен
Адрес за кореспонденция (държава, населено място, пощенски код, ул. №)
Лице за контакти (име, фамилия и длъжност)
тел., факс, ел.-поща
Приложения:

Декларация/и по чл. 47, ал. 9 от ЗОП от лицата по чл. 47, ал. 4 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България ведно с валиден талон или еквивалентен регистър в държавата, в която е установен, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон
ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 3


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9, от лицата по чл. 47, ал. 4

за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
Подписаният/ата ______________________________________, с ЕГН _________________, адрес

(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ______________________________________ -(длъжност) (наименование на участника/участника в обединение/подизпълнителя)

участник/участник в обединение/подизпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм за:(вярното се подчертава)

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният от мен участник:

(отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до конкретния участник)

а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;

б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.(при чуждестранни участници)

5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП, не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

7. Представляваният от мен участник:(вярното се отбелязва)

а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

б) не се намира в подобна на посочената в буква „а“ процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда

(при чуждестранни участници)

в) не е преустановил дейността си.

8. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

9. Представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за:

(невярното се зачертава)

а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд;

б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са:
Компетентните органи, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за тези обстоятелства служебно на възложителя, са:
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в срок 7 (седем) дни от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________

(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 4ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици


Подписаният/ата ______________________________________, с ЕГН _________________, адрес

(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника/участника в обединение/подизпълнителя)

участник/участник в обединение/подизпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно: ....................................... (невярното се зачертавa)

2. Представляваното от мен дружество не е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. / Представляваното от мен дружество е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно с: ...................... (невярното се зачертавa)

3. Представляваното от мен дружество не е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим/ Представляваното от мен дружество е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, а именно : .............. ( невярното се зачертавa).

4. Представляваното от мен дружество попада в изключенията по чл. 4, т. ........ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

(попълва се, когато е приложимо)

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в срок 7 (седем) дни от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 5ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника/участника в обединение/подизпълнителя)

участник/участник в обединение/подизпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''


ДЕКЛАРИРАМ

1. Не съм, съответно представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по смисъла на § 1,т. 23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг участник.

2. Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП или в противен случай, документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава предимство пред останалите участници.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 6ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

относно участие или неучастие на подизпълнители

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''ДЕКЛАРИРАМ

1. При възлагане на горната поръчка ще ползвам / няма да ползвам подизпълнител.(невярното се зачертава)

2. Подизпълнителят, когото ще ползваме е: ____________________________, ЕИК______(наименование на подизпълнителя)

със седалище и адрес на управление______________________________________________


представляван от __________________________ в качеството му на ___________________

(трите имена на представляващия) (длъжност)

3. Делът на участие в изпълнението и конкретната част от предмета на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнителя, са: ________________________________________

(посочват се видовете работи от предмета на поръчката и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители).

(попълва се при използване на подизпълнител/и).

4. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________

(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 7ДЕКЛАРАЦИЯ

относно съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на __________________________________________________(длъжност) (наименование на подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ

1. От името на представляваното от мен лице: ____________________________ с ЕИК__________(наименование на подизпълнителя)

заявявам съгласие да бъдем подизпълнител на участника __________________________________(наименование на участника в процедурата)

при възлагане на поръчката с предмет възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

____ _______________________

(посочете конкретните части и техния обем от обекта на поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител).

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 8ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

за спазване изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ

1. В офертата ни за възлагане на обществена поръчка с предмет поръчката с предмет възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово'', в това число в предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд в строителството съгласно §1 т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)
Образец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ

1. От името на представлявания от мен участник съм запознат с всички обстоятелства и условия на обществената поръчка, ще спазвам условията на поръчката и приемам условията в проекта на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 10СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП

на изпълнените договори за строителство през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата
(Наименование и правноорганизационна форма на участника)
(ЕИК/БУЛСТАТ)
Седалище и адрес на управление (държава, населено място, пощенски код, ул. №)


Вид, място и описание на
изпълнените СМР

Дата на започване и дата на приключване изпълнението на строителството

Лице, за което е изпълнено строителството (възложител)

Качество, в което е изпълнявано строителството (изпълнител, участник в обединение или подизпълнител)

1.

2.
За посоченото в таблицата строителство, изпълнено от нас, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, прилагаме следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП: 1. ……………………………………………………

 2. ……………………………………………………

 3. ……………………………………………………


ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 11СПИСЪК

по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП

на технически лица, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството

с посочване на образованието, професионалната квалификация на ръководните служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП(Наименование и правноорганизационна форма на участника)
(ЕИК/БУЛСТАТ)
Седалище и адрес на управление (държава, населено място, пощенски код, ул. №)


Име, презиме,

фамилия


Образование и професионална квалификация на лицето

Продължителност на професионалния опит на лицето

Длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка

Документ за правоотношение на лицето с участника (№/дата)

Наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо

1

2

3

4

5

6

7

ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 12ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП

за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка за строителство
Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес

(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника)

Декларирам, че участникът разполага със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката:

Вид на машината или оборудването


Технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството на СМР


Основание за ползване от участника

1

2

3

4ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 13


До

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от


(наименование и правноорганизационна форма на участника)
(ЕИК/БУЛСТАТ)
(седалище и адрес на управление (държава, населено място, пощенски код, ул. №)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с горепосочения предмет. Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в проекта, спецификацията и документацията за участие. При изпълнението на поръчката ще спазваме действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания, свързани с изпълнението на обществената поръчка и ще извършим строителството съгласно действащите нормативни актове.

Предлагаме следната организация и методология за изпълнение на поръчката:


 • Описание на работите и предлаганата последователност на изпълнение

Текстово поле

 • Описание на организацията на изпълнение, включително при лоши метеорологични условия:

Текстово поле

При изпълнение на поръчката ще осигурим надежден контрол върху качеството на работите и ще влагаме качествени материали и строителни изделия. Използваните материали и строителни изделия ще бъдат съпроводени от съответните сертификати и декларации за съответствие, съгласно изискванията Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (ПМС 325/06.01.2006).

Предлагаме следните процедури за контрол на качеството:

Текстово поле

Предлагаме да изпълним поръчката в срок от ________ календарни дни, в съответствие с изискванията на възложителя. В предложения срок са предвидени дни за изпълнение на работи при неблагоприятни метеорологични условия. В приложение представяме график за изпълнение на поръчката и следния график за ресурсите.

Предлагаме следните мерки за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд:

Текстово поле

Предлагаме следната програма за управление на риска:

Текстово поле

При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните подизпълнители (невярното се зачертава), във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените подизпълнители за участието им.

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в предложения гаранционен срок, съгласно условията на договора. Предлагаме следния гаранционен срок (не по-кратък от нормативно определения съгласно чл.160, ал.4 и ал.5 от ЗУТ и чл.20 и чл.21 от Наредба №2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и не по-дълъг от неговия двукратен размер):

_____________________________________________(предлаган гаранционен срок в цяло число в години)

Задължаваме се в случай, че нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията определени в договора. Запознати сме с клаузите на проекта на договор и ги приемаме без възражения.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в техническото предложение до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за подаване на оферти. Офертата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.

Приложения: 1. Линеен и ресурсен график;

 2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо).ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Образец № 14ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Подписаният/ата __________________________________, с ЕГН _________________, адрес(име, презиме, фамилия)

_______________________________________________________, л. к. _________, издадена на ___________________ от МВР – гр. ________________, в качеството ми на _______________________________ на участника ________________________________________(длъжност) (наименование на участника)
участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово’’
ДЕКЛАРИРАМ
1. Информацията, съдържаща се в …………………….. (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) от Техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава).
2. Не бихме желали информацията по т. 1 да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Дата: ________2015 г. ДЕКЛАРАТОР:______________________(подпис)

______________________________(име и фамилия)

Образец № 15


До

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

с. Горна Малина, пл. „Родолюбие“ № 1ЦЕНОВо предложение


от


(наименование и правноорганизационна форма на участника)
(ЕИК/БУЛСТАТ)
(седалище и адрес на управление (държава, населено място, пощенски код, ул. №)

за изпълнение на обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово''
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за изпълнение на дейностите от обхвата на обявената от Вас обществена поръчка с предмет ,,Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово’’

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията общо за [сума с цифри] лева ([сума с думи] лева) без включен ДДС или [сума с цифри] лева ([сума с думи] лева) с включен ДДС.

Предложената цена следва да се смята за крайна и окончателна цена за изпълнение на работите, отстраняване на всички недостатъци по тях и отстраняване на дефекти, проявили се през гаранционния срок. Цената включва разходи за наемане на персонал, разходи за материали и строителни изделия, разходи за механизация, печалба, както и всякакви разходи необходими за изпълнение на поръчката.

Предлаганата цена е образувана въз основа на приложената количествено-стойностна сметка, като са включени непредвидени разходи в размер на 10 (десет) процента от цената на работите. Единичните цени в количествено-стойностната сметка са формирани при следните елементи на ценообразуване:


Средна часова ставка (лв./час)

[]

Доставно-складови разходи (%)

[]

Допълнителни разходи ((%):

 • върху труд;

 • върху механизация;

[]


[]

Печалба (%)

[]

При определянето на предложените обща и единични цени са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд в строителството съгласно §1 т. 12 от ДР на ЗОП.

При несъответствие между предложените единични цени и обща цена, валиден ще бъде сборът на единичните цени в предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие със сбора на единичните цени на предложението. При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Предложените единични цени не подлежат на промяна за целия срок на изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 43, ал. 2, т. 1 буква „г“ от ЗОП - когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в ценовото предложение до изтичане на 90 (деветдесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за подаване на оферти. Офертата може да бъде приета по всяко време, преди изтичането на този срок.
Приложения:


 1. Остойностени количествени сметки;

 2. Анализни цени на видовете работи.

ДАТА: _____________ 2015 г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________

___________________________________________(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница