Том V приложения образец №1страница1/2
Дата23.10.2018
Размер298.5 Kb.
#93510
  1   2


ТОМ V

ПРИЛОЖЕНИЯ

Образец № 1

СПИСЪК

на документите и информацията, съдържащи се в Офертата

на........................................................................................ -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор“Документ, информация (съдържание)

Вид документ

(оригинал или заверено копие)

Количество на документите

(бр.стр)

От страница до страница

1

2

...
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“Документ, информация (съдържание)

Вид документ

(оригинал или заверено копие)

Количество на документите

(бр.стр)

От страница до страница

1

2

….

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена“Документ, информация (съдържание)

Вид документ

(оригинал или заверено копие)

Количество на документите

(бр.стр)

От страница до страница

1

2

….

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат

Образец №2

До: Община Велинград

гр. Велинград 4600

ул. "Хан Аспарух" № 35

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА

Настоящото писмо към Офертата се подава от ……………………………................... -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

и се подписва от ………………………………………………....………………………..(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ………………………..……………………………………………….(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка и приети от нас.

Приемам Участникът ................................................................................. (наименование на Участника) да се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената Оферта, до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на Офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Заявявам че, ако поръчката бъде възложена на .................................................. (наименование на Участника), до подписване на договора настоящото Писмо към Офертата ще представлява споразумение между ....................................................... (наименование на Участника) и Възложителя, което е безусловно гарантирано от гаранцията за участие в процедурата, предоставена от ............................................. (наименование на Участника).

Заявявам, че ако поръчката бъде възложена на .................................................. (наименование на Участника), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя и Техническот задание в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 3

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки

за: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представям Участника и декларирам истинността на посочените сведения: 1. Наименование на Участника: ………………………………………………………….

 2. Седалище и адрес на управление:

държава …………………………………………….,

град ……………………………………………., пощенски код:………………;

улица/булевард: ………………………………………………………...…......,

№……….., вх………, етаж………………… 1. Адрес за кореспонденция:

държава …………………………………………….,

град ……………………………………………., пощенски код:………………;

улица/булевард: ………………………………………………………...….,

№……….., вх………, етаж………………… 1. Актуален телефон за контакт:…………………………………….;

 2. Факс…………………………………….………………………………………;

 3. Е- mail адрес………………………………………………………………….;

 4. Лица, представляващи Участника, съгласно данни от Търговския регистър / съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган:

………………………………………………………………………………………………

(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

...................................................................................................................................................(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

 1. Лице за контакти

………………………………………………………………………………………………

(трите имена, длъжност, телефон/факс/e-mail)

 1. ЕИК по чл. 23 от ЗТР / БУЛСТАТ / Друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или Участникът е установен

…………………………………………………………………………

 1. Обслужваща банка:……………………………………………………………………

(наименование, адрес, BIC код)

Номер на банкова сметка (IBAN)……………………………………………………,

Титуляр на сметката: …………………………………………………………………...;


 1. Друга информация за участника:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………


 1. Приложения:

1. ……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за:

 • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

 • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

 • за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

 • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

 • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

 2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 3. Участникът, когото представлявам:

 • не е обявен в несъстоятелност;

 • не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

 • няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията)и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен.

 • не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в случай, че е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително неговата дейност не е под разпореждане на съда и Участникът е преустановил дейността си;

 • не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства, са (за всяко обстоятелство публичните регистри, ако има такива, се посочват поотделно):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Компетентните органи, който съгласно законодателството на държавата, в която Участникът е установен, са длъжни да предоставят информация за посочените обстоятелства служебно на Възложителя, са (за всяко обстоятелство компетентните органи, ако има такива, се посочват поотделно):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме участвали в изработването на Техническите спецификации и/или на Методиката за оценка на Офертите в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата общестевна поръчка

2. Представляваният от мен Участник е участвал в изработването на Техническите спецификации и/или на Методиката за оценка на Офертите в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата общестевна поръчка, но документите, в чието изработване е участвал, са променени така, че не предоставят на Участника, когото представлявам, и на мен в частност информация, която ни дава предимство пред останалите Участници в процедурата.

3. Участвал съм в изработването на Техническите спецификации и/или на Методиката за оценка на Офертите в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата общестевна поръчка, но документите, в чието израбонване съм участвал, са променени така, че не предоставят на Участника, когото представлявам, и на мен в частност информация, която ни дава предимство пред останалите Участници в процедурата.(Невярното от изброените обстоятелства се зачертава)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;

Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;

Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.ДЕКЛАРИРАМ:

 1. Не съм "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

 2. Представляваният от мен Участник не е "свързано лице" по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки и не е "свързано предприятие" по смисъла на § 1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с друг Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 7

СПИСЪК

на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

от: ………………………………………………………………(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;

Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;

Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
За Обособена позиция ……………………………………………………

по ред

Услуга

Начална и крайна дата на изпълнение на услугата

Стойност на услугата в лева без ДДС

Получател – наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт

1.

2.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Забележка: Когато участник подава оферта и за трите обособени позиции, списъкът се подава за всяка една по отделно.

Образец № 8

СПИСЪК

На техниката , която ще участва при изпълнението на обществената поръчка

Собственост и/или наета от фирма: ………………………… (наименование на Участника).

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Разполагам със следната техника за изпълнение на поръчката:№ по ред

Вид на техниката

брой
Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Забележка: Когато участник подава оферта и за трите обособени позиции, списъкът се подава за всяка една по отделно.
Образец № 9
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

До

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград 4600

Бул. Хан Аспарух” № 35
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование, ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще вземе участие в откритата процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................[предмет на поръчката и обособена позиция].

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование, ЕИК и адрес на Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:


 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез факс от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по факс на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от часа на г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час съобразени с валидността на офертата на участника], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага, след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат, (БАНКА)
Образец № 9а

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

До

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград 4600

Бул. Хан Аспарух” № 35
Известени сме, че нашият Клиент, [наименование, ЕИК/БУЛСТАТ и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва да представи на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, банкова гаранция за изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в размер на % [посочва се размера от Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на предявените суми да не надвишава (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез факс от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по факс на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 
Подпис и печат,

(БАНКА)
Образец № 10ДЕКЛАРАЦИЯ
От...........................................................................................................................................................,

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, седалище и адрес на управление)
представляван от ...................................................................................................................................,

(трите имена, ЕГН и длъжността на представляващия)

като самостоятелен участник / член на обединение / подизпълнител в процедурата (ненужното се задрасква), участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”. За Обособена позиция ……………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, че за целия срок на времетраене на договора, описаната в списъка обр.8 техника ще остане налична за изпълнение на поръчката.
Разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата декларация, може да доведе до отстраняването на Участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име)Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът ……………………………………………………..(наименование на Участника), когото представлявам, при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че същата му бъде възложена:няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)

Предвидените Подизпълнители, са:

 1. Подизпълнител № 1: .....……….................................................... с ЕИК ......................

(наименование на подизпълнителя)

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на на Подизпълнител № 1:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е .......... % (..........................................).


 1. Подизпълнител № 2: .....………...................................................... с ЕИК ......................

(наименование на подизпълнителя)

Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на на Подизпълнител № 2:...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е .......... % (.................................................).

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Подизпълнителя)

Участник като Подизпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

ДЕКЛАРИРАМ:

че съм съгласен представляваният от мен Участник да участва в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”., като Подизпълнител на ......................…………............................ (наименование на Участника) и да изпълни следните видове работи от предмета на поръчката:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка е .......... % (.................................................).
В съответствие с разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, представляваният от мен Участник в качеството си на Подизпълнител няма да подава самостоятелна Оферта за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

Към Декларацията са приложени всички изискуеми документи за Подизпълнителя съгласно разпоредбите на ЗОП, както следва: 1. ...............................

 2. …….......................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност) Печат

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на Проекта на Договор за обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;


 1. Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”., приложен към Документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка.

 2. При изготвянето на Офертата на представлявания от мен Участник са отчетени всички изисквания и условия, заложени в Проекта на Договор за обществена поръчка.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 14

До: Община Велинград

гр. Велинград 4600

ул. "Хан Аспарух" № 35

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....(наименование на Участника)

със седалище и адрес на управление: държава................................., гр. ...................................., ул. ............................................. № ..................., тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции.

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

За Обособена позиция №1:

и подписано от ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството му на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на ……………………………………………….....(наименование на Участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на ...................................................................................... (наименование на Участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции.ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на Участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя.

Потвърждавам, че Участникът ................................................................................. (наименование на Участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение до изтичане на ..... (......................) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на Офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Заявявам, че Участникът ................................................................................. (наименование на Участника) ще изпълнява поръчката в през целия срок от влизане в сила на договора.

Поемам ангажимент Участникът ............................................................................. (наименование на Участника) да изпълни предмета на поръчката в съответствие с представеното по-долу, а именно:

Организация и методология за изпълнение на поръчката, гарантираща качественото й изпълнение .

Предлагаме следната техника и маршрути за изпълнение на поръчката:

- описва се техниката и маршрутите по които ще се движи и почиства.

Сроковете за почистване са съгласно нормативните документи.


Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат
Образец № 15

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 33, ал. 4 от Закона за обществените поръчки

Подписаният ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на: ………………………………………………………………………… -(наименование на Участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.
ДЕКЛАРИРАМ:

В подадената Оферта на представлявания от мен Участник следните части имат конфиденциален характер:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Възложителят няма право да разкрива изброената информация, която е конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, пред трети лица, с изключение на случаите по чл. 44 от Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 16

До: Община Велинград

гр. Велинград 4600

ул. "Хан Аспарух" № 35

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящото предложение е подадено от ……………………………………………….....(наименование на Участника)

със седалище и адрес на управление: държава ..............................., гр. ....................................,

ул. ............................................. № ..........................,

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: ..........................................,

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

и подписано от ......................................................................................................(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….(данни по документ за самоличност)

в качеството му на ………….………..…………………………………….………(длъжност)

на ……………………………………………….....(наименование на Участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на ...................................................................................... (наименование на Участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: «Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и населени места в Община Велинград /без републиканска пътна мрежа в населените места/ през 2015 г.” с обособени позиции,ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Позиция № 1: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места гр. Сърница, с.Побит камък, с.Медени поляни, с.Горелци, с.Шаренци и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината през 2015 г.”;
Позиция № 2 : " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Драгиново, с.Грашево, с.Мече корито, с.Абланица, с.Цветино, с.Магерово, с. Горно Дъбево, с.Долно Дъбево, с.Алендарово, с.Всемирци, с.Света Петка, с.Юндола и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”;
Позиция № 3: " Всички дейности по зимното поддържане и снегопочистване на населени места с.Пашово, с.Кандьови, с.Рохлева, с.Бутрева, с.Враненци, с.Биркова, с.Чолакова, с.Горна Биркова, с.Кръстава, с.Бозьова, с.Дживгова и общинска пътна мрежа между населените места и до границите на общината за 2015 г.”.

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование на Участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

По Позиция № ...................................................................................................

Поемаме ангажимент да изпълним обществената поръчка, в съответствие с изискванията Ви, заложени в Документацията за участие и Техническите спецификации.

І. ПРЕДЛАГАМЕ:

1. Цени както следва:№ по ред

Видове работа и материали

Ед.мярка

Цена в лева с ДДС.

1.

Снегопочиствне на междуселищен път

1км.
2.

Почистване улици в насалени места

1км.
3.

Опесъчаване на междуселищен път.

1км.
4.

Опесъчаване на улици.

1км.
5.

Доставка пясък за опесъчаване.

1м³.

Максимални разходи за зимно пъддържане на 1 км. от общинските пътища за 2015 г. е 665 лв. с ДДС.
Общата стойност на настоящата поръчка се определя от обемът на извършените от Изпълнителя работи, съгласно количествена сметка, подписана от Изпълнителя и Възложителя, или упълномощено за целта лице.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на процедурата.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.
ІІ. Приемаме да сме обвързани от направеното предложение в срок от 120 календарни дни, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
ІІІ. Задължавам се, ако нашата оферта бъде приета, да извършваме услугата съгласно конкурсните условия.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Дата: …………………. Подпис: …......................

гр............................... (име, длъжност)

Печат


Образец № 17

Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница