„торготерм ад, гр. Кюстендил вътрешна информацияДата05.03.2018
Размер30.27 Kb.
#60925
„ТОРГОТЕРМ” АД, ГР.КЮСТЕНДИЛ
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 9 към чл. 33, ал.1 т.3 от Наредба № 2 на КФН за 2017 г. отразено по точки както следва:


    1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

    1. Няма открито производство по несъстоятелност за дружеството.

1.7 Торготерм” АД е в непрекъснат процес на изпълнение на поръчки от фирми от Европа за производството на детайли, възли и изделия от неръждаема и конструкционна стомана с последващо прахово боядисване. От особено голямо значение са контактите с утвърдените имена в бранша от края на 2012 г., на основата на които през следващите години се утвърди производството от неръждаема стомана на ел. табла с интегриран навес и монтажни плочи, кутии, ел. табла с монтажни плочи, навеси и защитни вентилационни капаци. През 2017 г. бяха изработени и изпратени регулярно поръчки от горепосочените изделия, като общо приходите от тях достигнаха до 35 % от цялото производство. В края на годината започна усвояването на нови модели ел. шкафове от неръждаема стомана, като в началото на 2018 год. се очаква тяхното редовно производство.

През месец май 2014 г. „Торготерм” АД и „Шнайдер електрик индъстрис” САС автоматично подновиха сключения рамков договор от 2011 г. за доставка на изделия от метал със срок на действие до м.май 2017 година. Договорът е продължен автоматично за нов тригодишен период, което ще обезпечи натоварването на производствените мощности през следващите години.

Водят се непрекъснато преговори с утвърдени фирми от Европа за производството на детайли, възли и изделия от неръждаема и конструкционна стомана с последващо прахово боядисване за сключване на договори за доставка на изделия от метал, които да дообезпечават натоварване на производствените мощности през периода.

През 2017 г. продължи изпълнението на договора с италианската фирма “ЕММЕПИ”, Пиаченца, съгласно който е закупено ноу-хау за производство на неутрално и барово оборудване, както и линии за самообслужване на ресторанти и заведения за обществено хранене, по италианска технология.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.10 Има промяна на одитора на дружеството.

1.30 Дружеството няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

1.31 Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента.

1.34 За периода продължава оптималната експлоатация на въведеното през 2013 г. ново технологично оборудване – Автоматизирано складово съоръжение за листова стомана и автоматизирано складово стопанство за листови детайли, което допълни и повиши ефективността на пуснатия преди това в действие нов автоматизиран технологичен комплекс, състоящ се от линеен лазер и роботизиран абкант за огъване. Машините и съоръженията са доставени от “Амада” ГмбХ, по два проекта свързани с повишаване конкурентоспособността на „Торготерм” АД, чрез изпълнение на проекти свързани с „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 година.

През последните две години бяха пуснати в експлоатация:  • Две нови машини CORNERWELD за автоматизирано заваряване на прави и наклонени шевове на ел. табла.

  • Нова машина SONDERHOFF за нанасяне на силиконови уплътнения върху вратите на ел. табла и шкафове.

  • Нова машина ACF за изтегляне и обрязване на ъгли на ел. табла.

  • Две хидравлични абкант преси TRUMABEND V130.

С нововъведената и съществуваща техника за лазерно рязане и абкантиране, автоматизирано аргоново заваряване и нанасяне на уплътнения, подобрената технология на шлайфане, се създадоха условия за организиране на производства с високо качество и издигане нивото на произвежданата продукция на европейско равнище.

През 2017 г. спрямо същия период на 2016 г., приходите от реализация на продукция в т. ч. на кухненската продукция и друга продукция от метал, са увеличени съответно с 30,64 %, 35,21 % и 30,17 %. Основно увеличението се дължи на по-големите приходи от продажби на кухненска продукция за вътрешния пазар и друга продукция от метал за износ към основния търговски партньор в това направление – “Шнайдер Електрик”, чрез поделенията си “Сарел”, Франция и “Химел”, Испания, както и за други фирми от Европа. В дружеството е внедрена интегрирана система за управление включваща система за управление на качеството ISO 9001:2008 г., система за управление на околната среда ISO 14001:2005 г., и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007 г.Изп. Директор:

( Б. Недялков )
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница