Товарни превози с автомобилен транспортДата03.10.2017
Размер201.81 Kb.
#31570Курсова работа

по

Международен транспортТема:

Товарни превози с автомобилен транспорт

Изготвил: Валентина Асенова

Специалност: Икономика на търговията

Факултетен номер: 2722086

гр. София

Проверил: .........................

(доц. д-р Е. Величкова)

Международният товарен автомобилен транспорт представлява целесъобразно организирана, сложна и динамична система от технически средства, съоръжения и специално подготвени кадри. Той се разпростира в териториите на две или повече страни. Като превозите започват в отправния / началния пункт в една страна и завършват в получаващия/крайния пункт в друга страна.

Значението на автомобилния транспорт през годините след Втората Световна Война бързо нараства. Той се развива с много бързи темпове, тъй като има редица предимства в сравнение с останалите видове транспорт. Заема първо място в структурата на превозването на товари и пътници. На него се падат едва 7% от общия товарооборот на транспорта поради малкото средно превозно разстояние. В автомобилния транспорт са заети около 10-12% от икономически активното население на планетата.

За разлика от селското стопанство, където суровините и материалите се обработват и получаваме продукция с нова форма и свойства, при превозването на пътници и товари се извършва пространствена промяна, с която се създават условия за реализация на полезността и предназначението на стоките и задоволяването на определени потребности от пътувания. Тази пространствена промяна по същество е материална, тя може да се разглежда като продължение на производствения процес в сферата на обръщението. За разлика от другите отрасли в транспорта не се влагат суровини. Обект на транспортиране е продукцията на другите отрасли на икономиката или пътниците. Поради липсата на суровини и готова продукция във веществена форма са налице съществени различия със структурата на авансирания в транспорта капитал в сравнение с тази в другите отрасли. Значително относителен дял в общата стойност на капитала има основния капитал за сметка на оборотния.

Основно предназначение на транспорта е да осъществява икономическите връзки между отделните отрасли, както в регионален и национален, така и в световен мащаб. При това транспорта влиза в тесни връзки и взаимоотношения и с другите отрасли. Тези връзки са сложни, многостранни. Развитието на транспортът, обемът на неговата работа и направленията на превозите се определят преди всичко от развитието на другите отрасли, както зависи и от териториалното разположение на тези отрасли едни спрямо други.

Развитието на транспортната мрежа оказва влияние върху нарастването на промишлената и селскостопанската продукция, както и върху териториалното изменение на производството. Превозите се окачествяват като транспортни услуги, което не значи че транспортната дейност няма производствен характер. Измененията в местоположението на продукта са също така необходими за задоволяването на обществените потребности, както физическите и химическите изменения в промишлеността и селското стопанство. По такъв начин, за да се осигури завършеност на производственият процес транспортните операции са също така необходими, както и специфичните операции на всяко друго производство.


Транспортния процес има производствен характер, поради:

- използва се скъпа техника

- консумират се големи количества горива, ел.енергия и др.

- в него не се влагат суровини, обект на транспортиране е продукцията на др. отрасли на икономиката и пътници

- различия в структурата на капитала в сравнение с тези в др. отрасли. За транспорта е характерно високият относителен дял от общия капитал

- разлика в структурата на активите на транспортни фирми, значителен дял имат ДМА

- специфични са взаимоотношенията между транспорта и другите отрасли на икономиката, транспорта е свързан с всички отрасли на икономиката и е продължение на всеки производствен процес.

-връзките между транспорта и другите отрасли са многостранни.

- развитието на транспорта и обема на работата му и направленията на преносите зависят както от развитието на др. отрасли, така и от териториалното разположение едни спрямо други

- развитието на транспортната мрежа влияе за нарастване на продукцията в други отрасли и за изменение на географското разположение на производството


Транспорта има значима роля в общественото развитие и важно стопанско значение:

1. Транспортът е необходимо условие за нормално и ефективно функциониране на всеки отрасъл на икономиката като цяло.

2. Транспортът е важен фактор за усъвършенстване на териториалното разположение на производството и в частност на отделни предприятия.

3. Транспортът е съставна част на всеки производствен процес. Той се явява негово продължение.

4. Транспортът осигурява връзка между отделни райони, страни, континенти На тази основа се създават както националният пазар и световното стопанство като цяло.

5. Транспортът е фактор за прилагането на такива ефективни организационни форми на производство, като организацията, специализацията.

6. Транспортът е крупен потребител на продукцията на редица други отрасли, например заводи за автомобилни гуми, по този начин той стимулира развитието им.

7.Транспортът има важна роля за отбраната и националната сигурност. В политическо отношение ролята му се изразява в това, че чрез него се създават условия за осъществяването на управлението.

8. Чрез транспорта се осъществява културен обмен, изследователски отношения, но от екологична гледна точка той е замърсител.
Транспортът е процес на пространствено преместване на стоки и хора във времето. Той е основен компонент при дистрибуцията на материални продукти, за да бъде изпълнено изискването за доставка „точно на време” Транспортът е услуга с производствен характер. Продукта на производството няма съществена форма, за това и се нарича транспортна услуга и се приема като пространствено преместване на товари и пътници от едно място а друго. То се осъществява чрез определен технологичен процес. Транспортът е важен елемент от всяка логистична стратегия, особено чрез действителното спазване на срока на доставка и бързото осъществяване на търговската сделка. Изборът на вид транспорт и превозвач, превозните цени и такси към цената на която се купува или продава стоката, както и запазване, утвърждаване и повишаване на имиджа на участниците в цялия транспортен процес са едни от най-важните фактори за протичането му. Най – същественото е, че доставката се извършва от „врата до врата”, в определено време, на точното място при спазване на изискването за оптимални допълнителни разходи, касаещи продукта. Автомобилния транспорт е непрекъснат превозен процес и осъществява връзка с останалите звена от логистичната верига.
Автомобилният транспорт има следните предимства пред останалите видове транспорт:

1. Директни превози от склада на изпращача до склада на получателя, с които се избягват междинните претоварвания, допълнителни транспортни операции.

2. Може да извършва превози и при сравнително неблагоприятни пътни условия;

3. Голяма маневреност и приспособимост към условията на превозите;

4. Търговска сигурност /превозвач може да е и самият клиент/;

5. Обезпечава кратки срокове за доставка на товарите, особено на близки и средно далечни разстояния;

6. Висока скорост, което го прави приложим за превоз и на бързо развалящи се стоки. Осигурява кратки срокове на доставка, особено на къси разстояния.
Автомобилният транспорт има и някои недостатъци, по-важните от които са:

1. По-големи разходи на гориво за произвеждане на единица транспортна продукция;

2. По-ниска производителност на труда;

3. Притежава голяма гъвкавост и маневреност. Превозните средства бързо и лесно се адаптират към изискванията и условията на превоза, в зависимост от вида, свойствата и партидността на товара, от разстоянието и състоянието на пътищата може да се избере най- подходящия тип автомобил за всеки превоз. 1. Сравнително малки разходи за произвеждане на един пътник/км, обхващане с гъста маршрутна мрежа по всички направления на пътнико потоците, голяма честото на движението, възможност за извършване на превози по системата “дом- завод”.

5.По-големи разходи на капитални вложения за доставка на един тон товароспособност;

6. Най-голям замърсител на околната среда с вредни газове и шум;

7. Ограничена превозна способност;

8. Проблеми, свързани със сигурността и безопасността на превоза. 1. Висока себестойност на превозите на големи разстояния

 2. По-малка превозна способност, ниска степен на централизация и автоматизация при този вид транспорт.

 3. Изразходва големи количества течни горива. Разходът на гориво за една продукция е по-голям отколкото в жп и водния транспорт. Едновременно с това той оказва вредно въздействие на околната среда

12. Капиталните вложения за доставката и разходите за ремонт на един тон товароспособ при автомобилите са по-големи отколкото при превозните средства на друг вид транспорт, поради по-малка товароспособност. Затова се завишават и разходите за амортизация на една транспортна продукция.

 1. По-малка превозваща способност, а следователно и по-ограничени възможности за извършване на масови превози.

 2. Този вид транспорт най-силно замърсява околната среда, предидимно с оловни аерозоли, въглеводороди, азотни и сернисти газове и предизвиква шум.

Транспортът заема главна роля при осъществяване на товарни и пътнически превози. При пътнически превози той е основен тип транспорт тъй като осъществява масови градски превози. Автомобилният транспорт по-късно навлезе в световното стопанство. За кратко време той зае първо място по обем на превозваните товари и трето място по товарооборот. Средно годишно в света се превозват около 100млрд. т. товари, предимно на къси разстояния. През последните години се забелязва тенденция към увеличаване на средното превозно разстояние. Все повече автомобили се използват за превоз на стоки на големи разстояния.

В структурата на превозваните с автомобилен транспорт товари преобладава продукция на обработващата промишленост-текстилни материали, дрехи, обувки, месни и млечни продукти, хранителни и нехранителни стоки, нефто продукти, строителни и дървени материали, зърнени храни и други селскостопански произведения.

Все повече автомобили се използват за превоз на стоки на големи разстояния. Като правило леките автомобили значително првишават товарните и съставляват 76,5% от общия автомобилен парк на света.

В България повече от два пъти са нараснали превозените товари от автомобилния транспорт за последните 7 години, според доклад подготвен и представен от експерти от Транспортното Министерство. По предварителни данни с автомобилен транспорт са превозени 82,251 млн. тона товари през 2007 г. срещу 36,751 тона през 2000 г. Увеличението е с цели 123%. Същевременно целият сухопътен транспорт е превозил 128,653 т през м.г., което е увеличение със 70%. Като цяло автомобилният транспорт е поел основната част от сухопътните превози. Докато през 2000 г. относителният му дял е бил 49%, през 2007 г. 64% от товарите по земя са били превозени с автомобили. Общо 35,7 млн. тона са превозили българските автомобилни товарни превозвачи за първото тримесечие на 2008 г., показват данни от Националния Статистически Институт Това представлява понижение от 30% спрямо същия период на миналата година.От общия обем товарите по вътрешни превози възлизат на 34,2 млн. тона (спрямо 47,8 млн. за първото тримесечие на 2007), а по международни, включително транзитните превози, каботажа и кръстосаната търговия - 1,51 млн. тона (спрямо 1,77 млн. тона година по-рано).

Извън страната най-много са извършените превози към Гърция и Италия, съответно 192 хил. тона и 119 хил. тона. Гърция води и при превозите, при които товарите са разтоварени у нас, с 224 хил. тона, следва я Австрия със 103 хил. тона.

През 2008 г. ръстът на международните автомобилни превози с камиони в Европа като цяло ще е по-малък от този през предходните няколко години и за повечето фирми от бранша ще е в рамките до няколко процента, а немалко фирми едва ще достигнат обема на превозите и на приходите си от 2007 г., прогнозираха за Investor.bg от СОМАТ по-рано тази година. Причината е забавянето на икономическия ръст на ЕС вследствие на кризата в САЩ, както и рязкото поскъпване на горивата. В тази връзка превозвачи посочиха, че по всяка вероятност инвестициите им през настоящата 2008 година ще са по-малки в сравнение с миналата. Едно от сериозните изисквания, на които следва да отговарят всички български превозвачи, за да могат да получат лиценз на Общността и да извършват свободно превози на територията на ЕС, е да бъдат финансово стабилни. Това означава, че те трябва да отговарят на определени финансови критерии, като целта е да бъде осигурена равнопоставеност на предприятията от различните държави-членки. Пълният размер на критериите за финансова стабилност следва да се постигне до началото на 2011 г. договореният преходен период по отношение финансовата стабилност ще даде възможност на българските превозвачи да се адаптират към транспортния пазар на ЕС и да бъдат конкурентноспособни. Наличието на финансова стабилност, която се изразява в разполагането с достатъчно финансови средства за нормално и законосъобразно стартиране на дейността и нейното добро функциониране и управление, ще се проверява на всеки пет години.

В областта на автомобилния транспорт България е поела ангажимент да хармонизира законодателството си по отношение изискванията за достъп до професията "превозвач на пътници или товари", чрез издаване на лиценз, и задължителните технически изисквания за превозните средства, с които се извършват автомобилни превози на пътници и товари

Основни маршрути за осъществяване на превози от България до Европейските страни са следните:
1. Дунав мост –Румъния –Украйна- Полша-Германия-Холандия- Белгия

2. Видин-Румъния-Украйна-Австрия-Западна Европа

3. България-Гърция-Италия-Франция-Испания-Португалия

4. България-Сърбия-Хърватска-Словения-Италия-Западна Европа


Местоположението на Балканския полуостров е уникална възможност за използването му като мост между три континента-Азия, Европа и Африка. Важно място в стратегията за инфраструктурно развитие е развитието на европейските инфраструктурни коридори като основа за развитие на икономиката на територията на балканкските страни.

Едни от определено приоритетно развиващите се трансевропейски коридори преминаващи през територията на България са:
 • Еврокоридор №9, обединяващ световно утвърдили се комплексни центрове : Хелзинки – Санкт Петербург – Москва – Киев – Букурещ – Хасково – Александруполис , свързващ 3- те вътрешни водни басейни – Балтийско и Черно море с Бяло море.

Коридорът се формира от пътна, железопътна, електропреносна, тръбопроводна и др. инфраструктура от най-висок ранг. Генералната схема на опорните точки са: транспортните центрове, международните пристанища, летищата с класификация на международен клас и свободните икономически зони, обслужващи коридорите .


 • Класическото трансконтинентално направление Лондон - Калкута.
 • най-новото трансконтинентално транспортно направление - от Централна и Западна Европа към Далекоизточния регион и Хамбург - Берлин - Варшава - Минск - Москва към Китай.
 • Еврокоридорът Лондон - Калкута в частта си от Будапеща - Белград - София - Истанбул е определено най-краткият и удобен път от Западна Европа за Близкия и Средния Изток.
 • Одеса - Браила - Силистра -Шумен - Ямбол - Елхово (Свиленград - Александруполис) - Одрин –Инстанбул.

Така изпълнява функцията на меридионална връзка, обслужваща тила на западното Черноморско крайбрежие и свързваща го с Бяло и Средиземно море на Юг и Балтийско море на Север.


 • Трансевропейски коридор №8, свързващ Адриатика - Черно море е особено важен за България и за страните в региона. Той осигурява комуникация с Южна Русия и Кавказкия район, а оттам и Средна Азия.
 • Еврокоридор №4 . Той се разглежда като алтернативно трасе на класическия трансконтинентален коридор Калкута - Лондон при пре¬минаването му през Югославия и формиране на трасето през Румъния: Будапеща - Букурещ - Констанца както и Будапеща - Белград -София – Истанбул.
 • Източноевропейския коридон Север - Юг, Полша - Беларус - Украйна - Румъния - България – Гърция.

Особено голямо е значението му за свързването на най-важния вътрешен европейски воден път - река Дунав с Бяло и Средиземно море.


 • Еврокоридор №7 Рейн - Майн - Дунав свързва Централна Европа с Евроазиатския пазар, с Русия, Украйна, Беларус.

Трансевропейски коридори са основа за развитие на интернационални дистрибуционни системи.

Важно условие за разширяване на Европейската мрежа към Балканите и Близкия изток е обезпечаване на транзита през Швейцария, Австрия, Унгария, Сърбия и Румъния. От Австрия тръгват и движещите се през България транзитни блок - влакове за Турция и Гърция.

Развитието на транспортни коридори интегрира развитието на транспортната инфраструктура. Географското положение на България я прави основен кръстопът на три континента и основа на транзитна страна на Балканите.
Видове международни превози

В товарният автомобилен превоз на стоки са обособени няколко вида международни превози:


-превози чрез самостоятелни транспортни средства-изпълнява се бордови автомобили или специализирани – например цистерни, вагони с различна товароспособност

-превози чрез съчленени транспортни средства –влекач с полуремарке

-превози чрез автовлакове –комбинация между автомобил и ремарке
Избирането на целесъобразен вид транспорт означава да се намери най-добрият начин за транспортиране на дадена стока. С избора на подходящ маршрут, подходящ транспорт, който ще предпази стоката в качествено и количествено отношение максимално се постига транспортирането й в необходимия срок, без да се оскъпява фрапиращо себестойността на превоза и стоката. При установяване на областите на прилагане на различните видове транспорт въздействат някои фактори, като вид на превозваните товари, мощност на товаропотоците, разстояние на превозите, необходими инвестиции за организиране на транспортната дейност по определено направление и др. Най-рационално и изгодно за всеки превоз на товар от гледна точка на себестойността на превозите, спазване на срока за доставка и запазване цялостта на товара би било пълното съблюдаване и съобразяване със сферата на целесъобразното използване на различните видове транспорт при превоз на товари.

Факторите, които оказват влияние върху избора на целесъобразен и изгоден за търговеца вид транспорт са:
 1. природогеографски фактори и климатични условия

 2. технико-икономическа характеристика на различните видове транспорт

 3. количествена и качествена характеристика на товаропотоците

 4. транспортни схеми за обслужване на клиентите

При превоза на товари с автомобилен транспорт трябва да се вземат в предвид и следните особености:
 1. маршрута на превоза и природогеографските фактори характерни за него. Какво влияние ще окажат те върху превозваната стока, как ще влияят климатичните условия върху стоката установени по време на превоза. Ако те влияят неблагоприятно чрез кой вид транспорт ще се избегне или ще се намали максимално дийствието им.

 2. характеристика на видовете транспорт от гледна точка на себестойността на превозите, техническите е технологични характеристики и предимства на транспортните средства в даден вид транспорт, бързина и точност на превоза.

 3. количествената и качествена характеристика на товаропотоците се взима предвид, за да се избегнат големите натоварвания по маршрутите, които биха забавили транспортирането, ако стоката е бързоразваляща се, за да се избегнат повторните пренатоварвания от едно транспортно средство на друго създаващи опасност за повреждане на товара, нарушаване на цялостта му, възникване на липси.

Значението на транспорта се определя и от неговите функции

Икономическа функция – тя се изразява в осъществяването на икономически връзки между отделните предприятия (структури), региони и отделните държави. Количествено на тази функция се изразява чрез разходите за транспорт на съответното ниво (предприятие, регион).

Социална функция – количествено тя се изразява чрез икономията на време от ускоряване на доставката на стоките, респективно времепътуването на пътниците.

Военно-отбранителна функция – транспортът като стратегически отрасъл.

Политическа функция.

Културна функция.

Екологична функция –стремежът е към намаляване на замърсяването на околната среда.
Товарният автомобилен превоз е гъвкъв и динамичен пазар. При него ценообразуването е на принципа на свободното договаряне. Това е по-благоприятно за товародателя. Ценообразуването насърчава клиентите, които осигуряват редовен ангажимент на превозвача и предават пълен обем с който оползотворяват пълния капацитет на транспортните средства. Цените се менят и по отношение на правия и обратния курс. Цените за използване на специализирани транспортни средства както и за превозите на контейнерите, както и на групажни пратки са завишени поради по-големите разходи за превозвача. Независимо от по високите цени се спазва принципът на оедряване на дребни пратки с оглед по-пълното използване на превозния капацитет. Различия по отношение на цените съществуват и в зависимост на региона които са конюнктурни. При включването на цените за товарно разтоварни операции и други допълнителни услуги се получават пълна превозна цена за товари „от врата до врата”.

Международните товарни автомобилни превози са незаменима част от съвременната международна търговия, затова е важно при тяхното организиране и извършване да се спазват редица административно-правни норми. Тези норми са заложени в нормативното устройство на всяка държава, в подписаните двустранни и многостранни спогодби, конвенции и наредби. Сключените такива улесняват и ускоряват международния стокообмен, защото с тях се регламентират проблемите, свързани с правата, задълженията и отговорностите на страните, участващи в превозния процес.

Извършването на автомобилен превоз на товари изисква познаването на голям обем национално законодателство, европейски регламенти и директиви и редица международни договори и спогодби. Българските участници в международните товарни автомобилни превози осъществяват транспортния процес в рамките на митнически режим. Различните конвенции, на които се подчиняват международните превози имат регулиращи функции.

За извършването на международна доставка чрез автомобилен превоз съществуват документални изисквания изразени чрез Карнетът TIR и товарителницата CMR.Митническа Конвенция за международен превоз на товари под прикритието на карнет TIR цели да улеснява и ускорява автомобилните превози. Карнетът TIR е митническа гаранция на стоката превозът се извършва в минимално кратък срок и се създават условия за максимално опазване на потребителната стойност. У нас гарант по тази конвенция е Асоциация на Българските превозвачи за международни превози и пътища (АЕБТРИ). АЕБТРИ е определена за гарант на системата ТИР в Република България и издава карнети ТИР за фирми за международни автомобилни превози на товари. В национален план асоциацията работи съвместно с компетентните органи в страната, които имат отношение към автомобилните превози и пътищата и участва редовно в работата на специализираните комисии в тях. Членове на АЕБТРИ са фирми и организации, които извършват автомобилен транспорт или чиято дейност има отношение към автомобилните превози на товари и пътници, както и такива, които се занимават или имат отношение към проектирането, строителството и поддръжката на пътища. Асоциацията представя и защитава интересите както на своите членове, така и на професията като цяло в национален и международен план.

Карнетите TIR могат да бъдат:

-четири листови- те са за превоз между съседни държави. Срокът им е 20 дни след датата на издаване.

- 14/20 листови-те се издават за превоз на повече на брой транзитни митници. Срокът им е 45 дни

-TIR HVG/MHR- издава се за превоз на рискови стоки- живи животни, бързо развалящи се стоки ,тютюн,алкохол. Срокът е 45 дни

Карнетът TIR задължително придружава товарите и освен информация за превозвача ,съответната държавата и местоназначението съдържа и манифест на превозваните с автомобила товари, който се одобрява и подписва в отправната митница. Основната им цел е да се пресекът възможностите за контрабандна дейност.
Друга конвенция на която се подчиняват международните превози е Конвенцията за международни автомобилни превози на товари (CMR). Конвенция, относно договора за превоз на товари по международния автомобилен транспорт CMR. 19.05.1956г., сключена под егидата на Икономическата комисия за Европа на ООН. Тази конвенция надхвърля рамките на Европа. Tя третира и проблемите на комбинирания транспорт, измествайки всички национални регламенти и става общовалидна. Конвенцията CMR се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й, така както са посочени в договора, се намират в две различни държави, от които поне една е договаряща страна

В Конвенция е отразено, че договорът за превоз се установява с товарителница. В случай на липса или нередности на такава, не се засяга действието на договора за превоз. Товарителницата се издава в три оригинални екземпляра. Според Конвенцията за международни автомобилни превози на товари изпращача има правото да се разпорежда с товара, може да спре превоза, да промени мястото на доставката, както и самия получател. Според четвърта глава на Конвенцията: „Превозвачът е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до този на доставянето, както и за забавяне при доставяне. Превозвачът е длъжен да следи вида на опаковката. Необходимо е при приемането на стоката превозвача да провери броя на палетите, маркировката, видимото състояние на стоката и опаковката. Ако има забележки, той е длъжен да ги впише в товарителницата. Когато няма нищо вписано се счита, че стоката е била изцяло в изправно състояние при натоварването и за повредите носи отговорност превозвача.

Международната товарителница CMR се състои от четири части с поредни номера, за изпращача, получателя, превозвача и екземпляр за статистически, правни или други цели. Тя съдържа всички основни данни за стоката- тегло, вид на опаковката, брой кашони. Също и информация за приложените документи TIR карнет, сертификат за произход..

Европейска спогодба за международен превоз на опасни стоки по пътищата (ADR) Тук се включват всички опасни стоки – 8 класа (експлозивни вещества ;сгъстени ,втечнени и разтворени от налягане газове; течни възпламеняващи се вещества; твърди възпламеняващи се вещества; вещества отдържащи горенето; отровни вещества; радиоактивни корозионно-активни вещества.) с указания, относно опаковка, етикетиране и маркиране; и изискванията за автомобилите. Целта на спогодбата е да се осигури безопасен за околната среда превоз на особени товари.

Спогодба за международните превози на бързоразвалящи се хранителни продукти и специалните транспортни средства за тези превози ( АТР ). Съставена е от Международния съюз за автомобилен транспорт. Основнатс й цел е повишаване качеството на превозите на бързоразвалящи се стоки. Обект на тази спогодба са автомобилните и жп превози, както и комбинираните сухопътни превози. За лесноразвалящите се продукти се считат замразените и дълбоко замразените. Транспортните средства които се използват се наричат изотермични. Към тях се считат хладилните автомобили.

Митническа конвенция АТА – при временен внос или износ на стоки.

Закон за Автомобилните превози в България - в сила от 17.09.1999 г

Регулативните функции на държавата в областта на автомобилния транспорт са съобразени с принципите, целите и задачите на европейското законодателство, пренесено в нашата нормативна уредба. Тези регулативни функции изцяло са насочени към развитие на транспортната професия и пазара, намаляването на негативното влияние на автомобилния транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност при извършване на превозите на пътници и товари.Международни организации по транспорт

За Автомобилен транспорт:

1. Международен съюз по автомобилен транспорт (IRU);

2. Международна пътна федерация (IRF);

3. Международен съюз за обществен транспорт (UITP);

4. Международен хладилен автомобилен транспорт (Inter-frigo).

Автомобилният транспорт се характеризира като производствена подсистема на транспортната система, която извършва превози на товари и пътници по шосе. През последните 15 години международният товарен транспорт претърпя значителен подем, породен от ускорения научно-технически прогрес, подобряването на пътната мрежа; засилването нa интеграционните процеси в Западна Европа и най-вече в Европейския съюз, което осигури свободно движение на стоки, хора и капитали в рамките на съюза и в Европа въобще. В съвременните условия автомобилният транспорт се явява като една от най-важните подсистеми в цялостната транспортна система. Без него е невъзможно нормалното функциониране на пазарното стопанство и неговите отрасли. Днес е особено важно стоките да пристигат до купувачите възможно най-бързо, в най-добър вид, с добро качество и в подходящото време.

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница