Тп „ държавно горско стопанство годеч" гр. Годеч, пл. "Свобода" №3Дата27.10.2018
Размер66.5 Kb.
#102105
О Б Я В А
ТП „ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГОДЕЧ”

гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 3

В изпълнение на З А П О В Е Д № 47 / 27.02.2013 г. на Директора на ТП ДГС Годеч и на основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост и във връзка с чл.18 и сл. от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, в изпълнение на дадено от Управителния съвет на СЗДП - Враца одобрение и разрешение за продажба на строителните материали с изх. № СЗДП 758-І-1/25.07.2012 г. и протокол на комисия от 21.01.2013 г.
О Б Я В Я В А :
ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи неизползвани строителни материали, предназначени за Разсадник с. Гинци и описани по обособени позиции от т.1 до т.11 в представения по-долу опис и съответстващата за позицията определена начална тръжна цена.
Опис на строителните материали:


по

ред
Наименование


Мярка


Количе

ствоЕдинична

стойност

в лева


Начална

тр.цена в лв без

вкл.ДДС


Депозит

в лева


1


Тухли 3.85 „четворка"


бр.


16 500


0,342


5 643.00


564.30

2


Тухли „единични"


бр.


3 900


0,18


702,00


70.20

3


Керемиди


бр.


4 752


0.675


3 207.60


320.76

4


Капаци


бр.


208


1.161


241.49


24.14

5


Начален капак


бр.


7


3.519


24.63


2.46

6


Троен капак


бр.


5


3.888


19.44


1.94

7


Стиропор EPS 5 см. 40 бр. пак. х 0.30 мЗ


мЗ


12


53.60


643.20


64.32

8


Фибран XPS6 см. 61 бр. пак. х 0.31 5 мЗ


мЗ


19,215


112.07


2 153.43


215.34

9


Вата URSA 24 бр. пакета х 16.80

м2


м2


403,2


1.089


439.08


43.90

10


Подпокривно фолио Вгаmас 7 бр.пакети х 75 м2


м2


525


1.413


741.83


74.18

11

Арматурна заготовка

кг

Прибли

зително


20 870

0.567

11 833.29


1 183.32
ОБЩА СТОЙНОСТ:25 648.99


2 564.89


Условия на търга:
1. Начална тръжна цена възлиза общо на: 25 648.99 /двадесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и осем лева и деветдесет и девет стотинки/ лева без вкл. ДДС или 30 778.79 /тридесет хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки/ лева с вкл. ДДС.
2. Място, ден и час за провеждане на търга: на 12.03.2013 г. в 10,00 часа в сградата на ТП ДГС – Годеч, находяща се в гр. Годеч, пл.Свобода №3 на II-ри етаж.

3. Размер на депозита и начина на плащане- Кандидатът внася депозит за участие в търга в размер на 2 564.89 /две хиляди петстотин шестдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки/ лева, представляващ 10 на сто от общата начална тръжна цена в случай, че участвува за наддаване за цялото количество строителен материал или 10 на сто от началната тръжна цена за всяка обособена позиция строителен материал, за която кандидата участва в търга да наддава. Депозита за участие се представя под формата на парична сума и е вносима по банкова сметка на ТП ДГС – Годеч. IBAN BG81UNICR70001520180284, BIC UNICRBGSF, при Уникредит Булбанк – офис Годеч в срок най-късно до 9.00 часа в деня на провеждане на търга.

4. Цена на тръжните документи, време и място, от където могат да се получат: Цената на документацията за участие в търга е невъзстановими 10 /десет/ лева без ДДС и се получава всеки работен ден най-късно до 9.00 часа на 12.03.2013 г. в касата на ТП ДГС-Годеч.

5. Местонахождението, времето и условията за оглед на вещите – Кандидатът внесъл депозит за участие може да направи оглед на продаващите се движими вещи, предмет на търга всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа в двора на Разсадника в гр.Годеч на ул.”Ал.Стамболийски” 117.

6. За участие в търга кандидатите в деня на търга попълват заявление по образец - Приложение 1, към което прилагат:

6.1. За юридически лица и еднолични търговци регистрирани по ЗТР – представят само копие от удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията.

6.2.За физическо лице - копие от документ за самоличност;

При провеждане на търга кандидатите физически лица представят документ за самоличност на физическото лице;

- документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца;

- нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител.Всички други условия за участие и провеждане на търга са подробно изложени в тръжната документация, одобрена със горепосочената заповед на Директора на ДГС Годеч.

За допълнителна информация: ТП ДГС Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” №3, тел. 0729/2 21 19 .


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница