„Трафик на хораДата25.10.2018
Размер93.5 Kb.
#98344
ТипУрок


ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПЛОВДИВ
Урок на тема: „Трафик на хора“

Разработен от Местната комисия за борба с трафика на хора – Пловдив

Цели на урока:

 1. Да се запознаят учениците с легалното определение на престъплението „трафик на хора“.

 2. Да се обсъдят причините за попадане в подобна ситуация. Механизмите за въвличане.

 3. Да се представи разликата между престъпленията „трафик на хора“ и „каналджийство“.

 4. Да се акцентира върху последиците върху здравето и психиката на жертвата на трафик на хора.

 5. Съвети как да предпазят себе си и своите близки от попадане в тази престъпна схема.

Задачи на урока:

1. Да се придобият познания относно основните характеристики на престъплението „трафик на хора.

2. Да се разграничат различните форми на експлоатация.

3. Да се осъзнаят възможните опасности и последиците от престъплението.Междупредметна връзка:

Български език – разговор /говорене и слушане/.Материали за провеждане на урока:

 1. Видеоматериал по темата: „трафик на хора“;

 2. Презентация, по преценка, съобразено с аудиторията;

3. Превантивни-информационни материали – брошури, плакати и наръчници.
Вре

ме

Етапи на заниманието

Материали

1

2

3

4

1.

10 мин.

Какво представлява „трафикът на хора“?

Механизъм на извършване на престъплението. Видове трафик на хора. „Brainstorming“ – на учениците се задават въпроси, за да се провери доколко са запознати с престъплението „трафик на хора” и доколко са информирани, относно това какво то представлява. Като например: Какво според вас е „трафик на хора“? В какво се изразява? Според вас случава ли се често?

След отговорите на учениците се прави обобщение на казаното дотук и се представя легалното определение на престъплението, а именно: Трафикът на хора представлява набирането, транспортирането, превеждането, укриването или приемането на хора чрез използване на заплаха, сила или други форми на принуда, похищение и измама или чрез злоупотреба с власт или чрез даване или получаване на суми или други облаги за постигане на контрол върху друг човек с цел експлоатация, а именно: проституция или други форми на сексуална експлоатация, принудителен труд или услуги, робство, практики близки до робството или отнемане на органи.

Отбелязва се и фактът, че трафикът на хора се нарежда на 3-то място по генериране на приходи от престъпна дейност след след трафика на наркотици и оръжие.

Разграничаване на трафика на хора от контрабанда с хора (каналджийство)

Същност на явлението

Какво е …?

Трафик на хора (ТХ): Набирането и транспортирането на хора, независимо от изразената от тях воля, с цел експлоатация.

Каналджийство (К):Транспортиране на човек с неговото съгласие в друга страна по незаконен начин срещу заплащане.Място на осъществяване

ТХ: В границите на страната или извън нея. Лицето бива транспортирано от едно населено място (село, град, страна по произход) до друго (град или държава на крайна дестинация).

(К): Преместване от едно населено място в друго винаги извън границите на страната.

Наличие на съгласие на участниците? Налице ли е принуда?

Трафик на хора: налице е без оглед на доброволното или недоброволно поведение на жертвата. Според българското законодателство съгласието на жертвата за поставянето й в положение, създаващо предпоставки за бъдеща експлоатация, няма юридическо значение за отговорността на трафиканта.

Каналджийството: има доброволен характер.

Легален/нелегален характер

ТХ: Винаги нелегален!

К: Винаги нелегален!
Схематично представяне на механизма за извършване на престъплението: агент, който набира жертвата; трафикиране и експлоатацията на жертвата, както и:
АКТ НАЧИН ЦЕЛ
Набиране Използване на измама, заплаха или сила Експлоатация:

Транспортиране Насилие или принуда Проституиране

Преместване Отвличане Сексуална експлоатация

Укриване и Измама или заблуда Принудителен труд

приемане на хора Злоупотреба с власт или Заробване или подобни уязвимост практики

Заплащане с облаги Други видове експлоатация


Паралелно с това се обръща внимание на всеки един от етапите, придружен с кратки примери. Дава се информация относно видовете трафик на хора, съобразно целта на експлоатацията: сексуална, трудова, трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им; трафик на деца с цел джебчийство и просия; с цел отнемане на телесни органи, тъкани, клетки или течности.

Най-разпространения метод за въвличане в трафик на хора е “Loverboy”. В тези случаи трафикантът успява да създаде емоционална връзка с бъдещата си жертва, като я ухажва, купува ѝ скъпи подаръци, кара я да се чувства специална.  Когато изгради пълно доверие у нея, й предлага да заминат в чужбина, за да работят заедно. В момента, в който влюбената жена се съгласи, без да знае, тя вече е попаднала в капана на сексуалната експлоатация. Следва пътуване зад граница, а дни по-късно животът се превръща в кошмар.2.

10 мин.

Кратък видеоматериал, илюстриращ методът за въвличане в тарфик на хора “Loverboy”.

Видео


3.

15

Мин.


Въпроси, свързани с филма „Loverboy”. Коментари от страна на учениците относно сюжета и най-силно впечатлилите ги сцени от филма. Посочване на причините за попадане в ситуация на «трафик на хора». Последици за жертвата на трафик на хора.

Основните етапи при механизмът за въвличане в трафик на хора „Loverboy”:

Стъпка 1: Срещата - бар, кафене, клуб, гара, интернет и др.;

Стъпка 2: Впечетление - хубаво бижу, парфюм, скъп телефон, дрехи и др.;

Стъпка 3: Начало на връзката - обич, само двамата навсякъде, преставате да говорите с родителите си или познати, които не го харесват;

Стъпка 4: Заедно - искате да бъдете с него денонощно, напускате дома си;

Стъпка 5: Въвличане в проституция - казва, че дължи пари, иска да нарушите принципите си;

Стъпка 6: Скланяне към проституция - той няма повече пари, чувствате се, че той е направил твърде много за вас и вие трябва да му се отплатите;

Стъпка 7: Проституция.
Причини за попадане в ситуация на трафик на хора:


 1. Социокултурни - ниска грамотност и следователно малки възможности за работа, патриархален тип семейство, дискриминация, влияние на масовата култура и др.;

 2. Икономически - те са основата на трафика на хора - бедност и особено феминизиране на бедността, невъзможност да се намери добре платена работа и т.н.;

 3. Политически - извън въоръжените конфликти, след които неизбежно идва бежанската вълна, особен политически фактор е невъзможността на държавата да създава и прилага законодателството срещу трафика на хора, корупция и други фактори, благоприятстващи развитието на организираната престъпност и др.

Последици за жертвата:

В резултат на претърпяното насилие най-често последствията са свързани с психологически проблеми – страх, нежелание за общуване и депресии. Не на последно място са и последващите здравословни проблеми.

Престъплението „трафик на хора“ е правно регламентирано в Раздел IX , чл. 159а - 159г НК. Субект е всяко наказателноотговорно лице.

Пострадал може да бъде и едно отделно лице, но обикновено са засегнати по­вече лица. Изпълнителното деяние по чл. 159а НК, има чети­ри форми: набиране, транспортиране, укриване и приемане на лица - поотделно или в група. Деяние­то по чл. 159а НК остава престъпление незави­симо и дори въпреки евентуалното им съгласие. Престъплението по чл. 159а НК е на просто извършване и е за настъпил престъ­пен резултат. От субективна страна това престъпление се извършва с пряк умисъл. За него е предвиде­на и специална цел: използване на пострадали­те за развратни действия, ползването им за при­нудителен труд, отнемане на телесни органи от тях или държане на пострадалите в принудително подчинение.

Има посочени шест квалифици­рани случая на трафика на хора по чл. 159а, ал. 2 НК.

Когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;

2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;

3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;

4. чрез използване състояние на зависимост;

5. чрез злоупотреба с власт;

6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги;

7. от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му,

наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

Първи е случаят по т. 1, където пострадали­ят е ненавършил 18 години, т. е. дете; ако пост­радалите са повече, достатъчно е само един от тях да бъде дете.

Вторият квалифициран случай е по т. 2. Тук пострадалият се принуждава или заблуждава („из­мамен"); ако пострадалите са повече, достатъч­но е пак само един от тях да бъде принуден или заблуден. В първата хипотеза, на принуждаване­то, е налице съставно престъпление (принуда по чл. 143 НК, с която се улеснява трафик на хора по разгледания основен състав), а във втората, на заблуждаването - нетипично двуактно (лъгане, което само по себе си е несъставомерно, като с него обаче се улеснява трафик на хора по разгле­дания основен състав).

Третият квалифициран случай на трафика на хора е по т. 3. Както и по предходната т. 2, така и в настоящия случай е налице съставно престъпление. Тук обаче улесняващата състав­ка се квалифицира не по чл. 143 НК, а по чл. 142-142а НК - като отвличане и (или) противозакон но лишаване от свобода.

Четвъртият квалифициран случай, по т. 4 е налице, когато трафи­кът на хора се улеснява чрез използване на със­тояние на зависимост. Тук, както и по т. 2, престъплението е нетипично двуактно. Не­говото изпълнително деяние включва следните два разнородни акта: използване на зависимост, което само по себе си е поначало несъставомерно, като с него обаче се улеснява трафик на хора по разгледания основен състав.

Петият квалифициран случай е по т. 5. Той е налице, когато трафикът на хора се улеснява чрез злоупотреба с власт. Вижда се, че както по т. 2, предл. I, така и тук престъплението е просто съставно, но и улесняващата съставомерна със­тавка е пак принуда, с тази единствена особе­ност, че способът за нейното извършване е злоу­потребата с власт. Така за улеснаващата със­тавка по т. 2, предл. I, остават другите два способа по чл. 143 НК - употребата на сила или упот­ребата на заплашване.

И шестият квалифициран случай на трафика на хора е по т. 6 - чрез обещаване, даване или получаване на облаги. Тук, както и по т. 2, предл. II и т. 4, престъплението е нетипично двуакт­но. Неговото изпълнително деяние също включва следните два разнородни акта: някакво подгот­вяно или извършено разплащане от или на дееца, което само по себе си е поначало несъставомерно, като с него обаче се улеснява трафик на хора по разгледания основен състав.

Престъплението по чл. 159 б НК е свързано с трансграничния трафик на хора. Това престъпление е нетипично двуактно. Изпълнителното му деяние включва два раз­нородни акта - улесняващ, който и сам по себе си е престъпен, и улеснен, които взет изолирано от първия, поначало не съставлява престъпле­ние. Първият, улесняващият акт, предвиден алтернативно - набирането, транспортирането, укриването или приемането на множество лица, съставлява като предходния чл. 159а НК. Що се отнася до вто­рия, улеснения акт - превеждане на същите лица през границата на страната, той напомня „контрабандата на хора" по чл. 280 НК. За разлика от нея обаче за извършването на обсъждания втори акт няма изискване (чл. 159б НК) хората да бъдат превеждани през границата „без разре­шение на надлежните органи на властта или макар с разрешение, не през определените за това места". Достатъчно е, за значителното завиша­ване на обществената опасност на деянието и налагане на по-тежкото наказание по чл. 159б НК, пострадалите просто да бъдат изведени зад гра­ница, където е много по-трудно те да получат помощ от държавата. Следователно няма зна­чение дали по време на самото им прехвърляне е, бил нарушен граничния режим. Стигне ли се обаче дотам, до тяхното прехвърляне зад граница „без разрешение на надлежните органи на власт­та или макар с разрешение, не през определени­те за това места", ще се осъществи и състава на престъплението „контрабандата на хора" по чл. 280 НК.

Затова ако пострадалите по чл. 159 б НК бъ­дат преведени през границата незаконно, няма пречка да се получи идеална съвкупност между двете престъпления - по чл. 159 б и по чл. 280 НК.

Престъплението по чл. 159 б НК е резултатно - за него има предвиден престъпен резултат. Той настъпва в момента, когато пострадалият или най-често пострадалите се озоват от дру­гата страна на българската държавна граница, през която са били приведени. От субективна страна това престъпление се извършва с пряк умисъл. За него е предвиде­на и специална цел. Тя е същата като за пред­ходното престъпление.

Същите впрочем са и неговите квалифицира­ни случаи (чл. 159б, ал. 2 НК). Когато деянието по ал. 1 е извършено:

1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет години;

2. чрез използване на принуда или чрез въвеждане на лицето в заблуждение;

3. чрез отвличане или противозаконно лишаване от свобода;

4. чрез използване състояние на зависимост;

5. чрез злоупотреба с власт;

6. чрез обещаване, даване или получаване на облаги;

7.от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му,

наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено спрямо бременна жена с цел продажба на детето, наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева.

Престъплението по чл. 159в НК е свързано с използването на лице, пострадало от трафик на хора за развратни действия, за принудителен труд или за просия, за отнемане на телесен орган, тъкан, клетка или телесна течност или държане в принудително подчинение независимо от съгласието му, за което се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и глоба от десет хиляди до двадесет хиляди лева.

И двете престъпления - по чл. 159а и чл. 159б НК, са типични форми за извлича­не на печалби от организираната престъпност. С оглед на това чл. 159 г НК предвижда по-тежко наказание, освен при опасен рецидив (чл. 29 НК), и в случаите, когато трафикът на хора по чл. 159а - 159в НК е извършено„по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група" се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца.
Престъплението “Трафик на хора” представлява един сложен процес, преминаващ през няколко фази: “набиране, транспортиране, укриване и последваща експлоатация на жертвата. Много често отделните изпълнителни деяния се осъществяват от различни лица. В тази връзка е налице съучастие във формата на съизвършителство само при наличие на общ умисъл. Общ умисъл за съучастие има, когато всеки съучастник е предвиждал общественоопасните последици на своето деяние и тези, които ще последват от деянията на другите съучастници, съзнавал е общественоопасния характер на деянията и е искал или се е съгласил с извършването на престъплението, или с настъпване на неговите престъпни последици. В конкретния случай има участие в изпълнителното деяние на престъплението, което е достатъчно, като няма значение, че то е изразено алтернативно. Следователно съгласно чл. 21 (1) НК „всички съучастници се наказват с наказанието, предвидено за извършеното престъпление, като се вземат предвид характерът и степента на тяхното участие.“

Важно е да се отбележи, че жертвите на трафик на хора се позлват със статут на специална закрила. Те няма да носят и наказателна отговорност при извършване на престъпление по време на експлоатацията им. Непълнолетните лица могат да бъдат въвлечени в престъплението като извършители, най-често в началния етап като примамват жертвите, както и голяма част от тях могат да се превърнат в такива.


3.

5

мин.


Изводи и заключения.

Представяне на практически насоки как учениците да предпазят себе си и своите близки от попадане в трафик на хора.


Съвети как да се предпазят:


 1. Да проучат внимателно фирмата/университета/лицето, при когото отиват, като се свържат с институции, неправителствени организации, полиция, интернет, приятели или познати.

 2. Преди да заминат да се погрижат роднини и приятели да имат:

  • тяхна снимка и копие на паспорта им;

  • телефона и адреса им в чужбина;

  • телефона и адреса на човека / организацията / работодателя/ университета, където отиват;

  • координатите на посолството/консулството в страната, където отиват;

  • копие от договора им за работа.

 3. Преди да заминат е препоръчително да съгласуват с роднини и приятели сигнал/фраза/изречение, който ще бъде за спешни случаи, когато са в беда.

  • В по-голямата част от случаите на трафик, трафикантите разрешават да се говори по телефона само веднъж – два пъти и то под зоркия им поглед, така че това би било много полезно и дори единствената крачка, която можете да предприемете за момента.

 4. Когато се съгласят да работа в чужбина, трябва задължително да подпишат предварително договор, в който да е указано:

  • кой е работодателят им;

  • къде точно ще работят;

  • условия на работа/плащане/живеене;

  • срок на договора.

 5. Преди да заминат да се обадят на посолството в България на страната, в която отиват и да попитат за актуални данни за условията на пребиваване на чужденци и работа там.

 6. Да вземат със себе си задължително координатите на българското посолство/консулство в страната, в която отиват. Да го пазят на скрито място и да знаят, че когато се чувстват застрашен/а могат винаги да се свържат с тях

 7. Ако, за да отидат в дадена страна, им е необходима виза, тя винаги има определен срок. Трябва да проверят този срок и да знаят, че ако той изтече, докато все още са в чужбина, може да имат неприятности.

 8. Полезно е да знаят основни фрази на езика на страната, в която отиват.

 9. В никакъв случай не трябва да дават на никого документите си!

 10. Ако се почувстват по някакъв начин застрашен/а в страната, в която се намират в момента, непременно трябва да се свържат с:

  • българското посолство/консулство;

  • местната полиция;

  • местни, български или международни неправителствени организации;

  • роднини, приятели и познати.

 11. Ако нямат достъп до телефон трябва да помолят непознати хора да ми окажат съдействие/да се обадят по телефона или да оставят съобщение в най-близкото полицейско управление.

 12. Търговията с хора е престъпление. Това е съвременното робство на 21 век и една от най-потресаващите форми на потъпкване на човешките права.


Урок „Трафик на хора“ – МКБТХ, гр. Пловдив Страница


Каталог: childrenconsult -> files -> resurs
resurs -> Оценка на риска какво е риск?
resurs -> Методически особености в превантивната и корекционно-възпитателната дейност на мкбппмн при работата им с малолетни и непълнолетни от етнически обособени квартали в град Пловдив
resurs -> Общи сведения за етнически обособените квартали в град Пловдив
resurs -> 2015 година център по превенция и социална адаптация пловдив
resurs -> Урок на тема : „Вандализъм" Цели на урока: Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм"
resurs -> Решение на комисията въз основа на чл. 41 от збппмн, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена проява
resurs -> Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – пловдив
resurs -> „Кражба и грабеж


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница