Трансформации в трудаДата28.10.2018
Размер66 Kb.
#102794
Тематична област: Трансформации в труда

Тематичната област може да обхваща най-различни проблеми, насочени към анализ на съвременните трансформации в труда. Например1:  • Трансформации, свързани с появата на „нови“ професии, занятия и длъжности и въвеждане на технологична промяна в различни сектори на икономиката. Експанзията на ИКТ и на други технологии води след себе си заличаване на традиционни за фордистката епоха професии и свързаните с тях работни места, но и до появата на нови. Как се появяват и утвърждават новите професии? Кои са те? Как се конституират като колективни форми и индивидуални практики, преживяване, призвание, признание и идентичност? Как идентифицираме една професия като „нова“? Каква е връзката й с традиционните професии за изследвания сектор, които не изчезват, но също преживяват значими трансформации? Как се променят и оцеляват в условията на различни вълни на технологична и политическа промяна класически професии, имащи многовековна история като тези на архитекти и адвокати например (но не само)? Насърчава се разработването на докторантски проекти и дисертации, посветени на проблема за „новите професии“ или за „трансформациите на класически професии“. Насърчават се както сравнителни, така и моно-професионални изследвания, които да адресират проблеми, свързани с трансформации в самите професии, но и в отношенията им с клиенти/ потребители, с държавата/ политиката и с обществото като цяло.  • Труд и заетост в селските райони и „зелени“ работни места. Предизвикателства, свързани с глобални заплахи (климатични промени, нарастваща необходимост от храни, екологични катастрофи и др.) и с локални особености (деколективизация и пре-оземляване, обезлюдяване на селските райони, застаряване на населението, свръх-окрупняване и концентрация на земеделска земя в ръцете на един собственик и др.) придават нова динамика на селските райони от гледна точка на труда, заетостта и икономическото им развитие. В допълнение, общата селскостопанска политика на ЕС стимулира освен връщането към и развитието на традиционни земеделски дейности и създаването на иновации и „зелени работни места“ в селските райони. Селските райони вече не са зони само на традиционни практики, а и област, в която все повече се развива мултифункционално земеделие (multifunctional agriculture) (образователни, здравни, социални и туристически услуги, предоставяни ведно със селскостопанска дейност) Кои и какви са хората които се ангажират с различни икономически дейности в селските райони? Как интерпретират труда си, как го организират, и как чрез него осигуряват стабилност на дейността си? До каква степен политическите (policy) стимули влияят върху решението за полагане на труд в селските райони? Насърчава се разработването на докторантски проекти и дисертации, които проблематизират трансформациите в труда, забелязващи се в селските райони и връзката им с локални, европейски и глобални предизвикателства. Що се отнася до „зелените работни места“, целта е да бъдат идентифицирани и анализирани типове „зелени“ работни места в различни сектори на икономиката (от традиционни практики в селско стопанство (био и био динамично земеделие, пчеларство и др.) до сектори, изискващи приложение на върхови технологии като енергетика (включително биоенергетика), автомобилостроене и роботика) и да се изследва труда на заетите в тях „green workers” от различни гледни точки, но проблематизирайки връзката между труд и „зелена идея“, между труд, земя, природа и климат.

Специфично за кандидат-докторантските проекти, попадаща в тематичната област „Трансформации в труда“ е, че те трябва да попада в предметната област на социология на труда и на професиите, и/ или на rural & agricultural studies, но не е задължително да се ограничава само до тях. Насърчава се търсене на връзки между различни социологически полета, но и между сродни и недотам научни области (интердисциплинарност). Насърчава се и развитието на собствено методологически въпроси, свързани с въвеждането на нови изследователски методи и практики (action research, participatory research) и комбинирането им с традиционни за социалните науки методи (качествени и количествени методи и комбинации между тях). Задължително е планирането и провеждането на емпирично изследване с първични и/ или вторични данни, извлечени от различни източници. Не се насърчават чисто теоретични проекти, базирани само на анализ на литературни източници (научни и не-научни).

Примерна/ насочваща литература (свързана с посочените по-нагоре две проблемни полета, попадащи в тематична област “Трансформации в труда“2):

Възникване на нови и трансформации на класически професии, занятия и длъжности:

Abbott A (1988) The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor. Chicago: University of Chicago Press.

Abel RL (1988) The Legal Profession in England and Wales. New York: Blackwell.

Abel RL (2003) The Politics of Professionalism, Lawyers between Markets and State, from the Green Papers to the Access of Justice Act. Oxford: Oxford University Press.

Ackroyd S and Muzio D (2007) The reconstructed professional firm explaining change in English legal practices. Organization Studies 48(5): 1–19.

Alvesson M (2004) Knowledge Work and Knowledge Intensive Firms. Oxford: Oxford University Press.

Aronowitz S and Di Fazio W (1994) The Jobless Future: Sci-Tech and the Dogma of Work. Minneapolis, MN: University of Minnesota

Boltanski L and Chiapello E (2005) The New Spirit of Capitalism. New York: Verso.

Brint SG (1994) In an Age of Experts: The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life. Princeton, NJ: Princeton University Press.Press.

Brock DM, Powell MJ and Hinings CR (eds) Restructuring the Professional Organization: Accounting, Health Care and Law. Routledge: London, 215–229.

Chriss JJ (1995) Habermas, Goffman, and communicative action: Implications for professional practice. American Sociological Review 60(4): 545–565.

Dent M and Whitehead S (eds) (2002) Managing Professional Identities: Knowledge, Performativity and the ‘New’ Professional. London: Routledge.

Evetts J (1995) International professional associations: The new context for professional projects. Work, Employment and Society 9(4): 763–772.

Evetts J (2003) The sociological analysis of professionalism: Occupational change in the modern world. International Sociology 18(2): 395–415.

Freidson, E.(1994) Professionalisme Reborn: Theory, Prophecy, and Policy, Chicago: Chicago University Press.

Friedman A (2006) Strengthening professionalism: Ethical competence as a path towards the public good. In: Craig J (ed.) Production Values: Futures for Professionalism. London: Demos.

Greenwood R, Suddaby R and Hinings CR (2002) Theorizing change: The role of professional associations in the transformation of institutionalized fields. Academy of Management Journal 45(1): 58–80.

Greenwood R and Suddaby R (eds) Professional Service Firms. Oxford: JAI Press.

Hanlon G (1999) Lawyers, the State and the Market: Professionalism Revisited. Basingstoke: Macmillan.

Kärreman D and Alvesson M (2004) Cages in tandem: Management control, social identity, and identification in a knowledge-intensive firm. Organization 11(1): 149–175.

Kipping M (1997) Consultancies, institutions and the diffusion of Taylorism in Britain, Germany and France, 1920s to 1950s. Business History 39(4): 67–83.

Kipping M and Kirkpatrick I (2007) Professionalism without professions: The case of manage­ment consultants. In: Muzio D, Ackroyd S and Chanlat F (eds) Redirections in the Study of Expert Labour: Law, Medicine and Management Consultancy. London: Palgrave.

Kipping M and Kirkpatrick I (2008) From Taylorism as product to Taylorism as process: Knowledge intensive firms in a historical perspective. In: Muzio D, Ackroyd S and Chanlat J-F (eds) Redirections in the Study of Expert Labour: Established Professions and New Expert Occupations. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kipping M, Kirkpatrick I and Muzio D (2006) Overly controlled or out of control? Management consultants and the new corporate professionalism. In: Craig J (ed.) Production Values: Futures for Professionalism. London: Demos.

Kirkpatrick I, Muzio D and Ackroyd S (forthcoming) Professions and professionalism in manage­ment consulting. In: Kipping M and Clark T (eds) The Oxford Handbook of Management Consulting. Oxford: Oxford University Press.

Larson MS (1977) The Rise of Professionalism: A Sociological Analysis. Berkeley, CA: University of California Press.

McKenna CD (2006) The World’s Newest Profession: Management Consultancy in the Twentieth Century. New York: Cambridge University Press.

Muzio D and Ackroyd S (2005) On the consequences of defensive professionalism: The transfor­mation of the legal labour process. Journal of Law and Society 32(4): 615–642.

Muzio D, Kirkpatrick I and Kipping M (forthcoming) Professions, organizations and the state: Applying the sociology of the professions to the case of management consultancy. Current Sociology 59(6).

Muzio, D. (2007) Redirections in the Study of Expert Labour: Established Professions and New Expert Occupations, London: Palgrave

Muzio, D., Hodgson, D., Faulconbridge, J., Beaverstock, J. and Hall, S. (2011) Towards corporate professionalization: The case of project management, management consultancy and executive search, Current Sociology 59(4), pp.443-464

Powell MJ, Brock D and Hinings CR (1999) The changing professional organization. In: Brock DM, Powell MJ and Hinings CR (eds) Restructuring the Professional Organization: Accounting, Health Care and Law. London: Routledge.

Заетост в селските райони и „зелени“ работни места

Ball R M (1987) Intermittent labour forms in UK agriculture: Some implications for rural areas, Journal of Rural Studies Vol 3 No 2 p133-150

Benjamin C (1994) The growing importance of diversification activities for French farm households, Journal of Rural Studies, Volume 10, Issue 4, Pages 331-342

Copus A K (2001) From Core-Periphery to Polycentric Development; Concepts of Spatial and Aspatial Peripherality, European Planning Studies, vol 9 No 4 pp539-552

Errington A (1988) Disguised unemployment in British agriculture Journal of Rural Studies, Volume 4, Issue 1, Pages 1-7

Errington A and Gasson R (1996) The increasing flexibility of the farm and horticultural workforce in England and Wales, Journal of Rural Studies Vol 12 No 2 p127-141

Kinsella J, Wilson S, de Jong F, and Renting H (2000) Pluriactivity as a Livelihood Strategy in Irish Farm Households and its role in rural development, Sociologia Ruralis vol 40 p481-496

Kontulay, T. (1998) “Contrasting the counterurbanisation experience in European nations”. In Boyle, P. & Halfacree, K. “Migration into rural areas. Theories and issues”. John Wiley & Sons, Chichester.

Westlund, H (2002), “An Unplanned green Wave: Settlement patterns in Sweden during the 1990s”. Environment and Planning A, Vol.34, 2002.

Macours, K. and Swinnen, F.M. (1998), ”Agricultural labour adjustments during transition in Central and Eastern Europe”, Policy Research Group Working Paper 16, Leuven.

Macours, K. and Swinnen, F.M. (2005), ”Agricultural Labor Adjustments in Transition

Countries: The Role of Migration and Impact on Poverty”, Review of Agricultural Economics 27, pp. 405-411.

Patier, E.D. (2000), ”Experience of EU accession for the agricultural sector: Spain and Portugal”, in Burrell, A. and Oskam, A. (eds.) : Agricultural Policy and Enlargement of the European Union, Wageningen.

Pouliquen, A. (2001), ”Competitiveness and Farm Incomes in the CEEC Agri-Food Sectors. Implications before and after Access ion for EU Markets and Policies”,

http://europa.eu.int/comm/agriculture/publi/reports/ceeccomp/fullrep_en.pdf.

Rizov, M. and Swinnen, J.F.M. (2004), ”Hum an capital, market imperfections, and labor reallocation in transition”, Journal of Comparative Economics 32, pp. 745-774.

Swinnen, F.M. and Dries, L. (2003), ”A framework for analysing labour mobility in agriculture and rural areas of transition countries”, in OECD (ed.): Agricultural and Rural Development Policies in the Baltic Countries, Paris, pp. 115-133.

Swinnen, J.F.M., Dries, L. and Macours, K. (2005), ”Transition and agricultural labor”, Agricultural Economics 32, pp. 15-34.

Singlemann, J. (1978) From Agriculture to Services: The Transformation of Industrial

Employment. Beverly Hills, CA: Sage Publications

Barry, R, Jenkins, T, Jones, E, King, C and Wiltshire, V (1998) Green Job Creation in the UK. National report submitted as part of the 'Awareness Campaign for Green Job Creation in the European Union. Association for Energy Conservation, Friends of the Earth, GMB, UNISON.

Berry, S., 2004. Rural Jobs, Sustainability and Telematics. National Rural Enterprise Centre, University of Essex

Bock, B., 2004. Fitting in and Multi-tasking: Dutch Farm Women's Strategies in Rural

Entrepreneurship. Sociologia Ruralis 44:3, 245-260

Busby, G. & Rendle, S., 2000. The transition from tourism on farms to farm tourism. Tourism Management, 21, 635-642

Secrett, C (1999) Making the environment work. Economic Report, Volume 14, No 4. September

Sharpley, R., 2002. Rural tourism and the challenge of tourism diversification: the case of Cyprus. Tourism Management, 23, 233-244

Bianco, A. (2016) Green jobs and policy measures for a Sustainable Agriculture, Agriculture and Agricultural Science Procedia, vol.8, pp.346-352

Chan C K C, Lam M C. The reality and challenges of green jobs in China: An exploration

International Journal of Labour Research, 2012

Fankhauser, S, Sehlleier, F, and N Stern (2008): Climate change, innovation and jobs, Climate Policy, Vol. 8, pages 421-429.

Moreno B, López A J. The effect of renewable energy on employment. The case of Asturias (Spain). Renewable &Sustainable Energy Reviews, 2008, 12(3):732-751.

Morriss A P, Bogart W T, Dorchak A, et al. Green Jobs Myths. Social Science Electronic Publishing, 2009.

Morriss, Andrew P., et al. "7 Myths about Green Jobs." UIllinois Law & Economics Research Paper (2009): 09-14.

Pearce, David William, Anil Markandya, and Edward Barbier, eds. Blueprint for a green economy. Vol.1. Earthscan, 1989.

Fields, GS (1975): Rural-urban migration, urban unemployment and underemployment, and job search activity in LACS, Journal of Development Economics, Vol. 2, pages 165-187

1 Посочените примери не са изчерпателни, нито задължаващи.

2 Литературата не е задължителна, а насочваща.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница