Транскутанни шевове без белези проф. Д-р Николай П. Сердев, д мДата30.05.2017
Размер89.35 Kb.
КОРЕКЦИЯ НА ЩРЪКНАЛИ УШИ ПО МЕТОДА НА Д-Р СЕРДЕВ –
ТРАНСКУТАННИ ШЕВОВЕ БЕЗ БЕЛЕЗИ


Проф. Д-р Николай П. Сердев, д.м.

Директор и ръководител на Медицински център „Естетична хирургия, Естетична медицина” – София 1606, ул. „20-ти април” № 11

Президент на Българското дружество за естетична хирургия и естетична медицина

РЕЗЮМЕ

Има няколко техники за корекция на щръкнали уши. Авторът представя опростен метод на аурикулопластика чрез транскутанни, потъващи под кожата шевове на хрущяла, направени само чрез пробождане с иглови инструменти, без срезове. Ключов момент на операцията е линията от шевове по протежение на планираната антихеликсна гънка, сгъваща хрущяла на ушната мида, за да легне в правилните позиция и ъгъл. Резултатите са задоволителни, като антихеликсната гънка изглежда съвсем естествена.
ВЪВЕДЕНИЕ

Тази хирургична намеса обикновено се прави за прибиране на щръкналите уши по близо до задната част на главата или за намаляване на видимо големи уши. Обикновено щръкналите уши са проблем при деца от 4 до 14 години, но също и при възрастни. Класическите операции продължават два до три часа, въпреки че при по-сложни процедури тя може да продължи и повече1, 2, 3. Повечето от методите използват срезове в задната част на ухото. При тях хрущялът се скулптурира1, 2, 3, 4. Понякога може да се изрежи и част от хрущяла, за да се придаде по-естествена форма на гънката1, 3, 5. За поддържане на желаната форма и положение на ухото се използват предимно постоянни шевове. Други техники предвиждат подобни срезове в задната част на ухото. Кожата се отделя и се използват шевове за прегъване на хрущяла, за да се моделира ухото без да се отнема хрущялна тъкан.


Транскутанните потъващи под кожата шевове без срезове на автора предлагат опростен метод за зашиване на хрущяла от двете страни на желаната гънка без разрязване или отрязване на кожа или хрущял.

АНАТОМИЯ

Най-често срещаната деформация на ухото е едностранното или двустранно клепване на ухото. Тази деформация е предизвикана от липсата на естествено образувана гънка по протежение на antihelix, от хипертрофия на ушната мида или комбинация от двете. Ушната мида е разположена под обичаен, приет за естетичен ъгъл от 20-300 от черепа. Хеликсният ръб е на отстояние от около 17–20 mm от черепа. Ъгълът скафа-конха е 90° и при увеличаване на този ъгъл ухото щръква. Размерът, ъглите и позицията на ушната мида се отразяват на деформацията и планирането на хирургическата техника за корекция1, 2, 5.
ЦЕЛ

Да се възстановят приетите за норма гънки и ъгли на ушната мида и да се приближат ушите до главата, елементите на ухото да бъдат хармонично разположени, да се подобри формата на ухото и да се намалят прекомерно големите части.ПОКАЗАНИЯ

Комплекс за малоценност, собствени естетични изисквания и лични нужди.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА И ОЦЕНКА

Хирургът и родителите не бива да настояват за хирургична операция, докато детето само не поиска промяната. Предоперативната оценка включва клиничен преглед и фотодокументация. Предоперативните снимки спомагат за изучаването и оценяването на деформациите и за взимане на решения. Снимките показват проблема от много ъгли. Макар и само едното ухо да изглежда щръкнало, за баланс може да се препоръча хирургия и на двете уши.
АНЕСТЕЗИЯ

При всички случаи препоръчителна е местна анестезия в комбинация с интравенозна упойка.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

Настоящото изследване обхваща двадесет и пет пациента с щръкнали уши (без да се налага необходимостта изрязване на лента или само срязване на мидата по хода на бъдещата антихеликсна гънка: 7 пациента с едностранно и 18 случая с двустранно клепнали уши. Възрастовата структура на пациентите е между 5 и 35 години (15 от женски пол и 10 от мъжки).

Хирургичната намеса бе извършена като амбулаторна процедура. Всички случаи бяха оперирани с местна упойка с адреналин 1/1 000 000, инжектирана по задната повърхност на външното ухо.


ХИРУРГИЧНА ТЕХНИКА

Методът на транскутанните шевове без белези е насочен към зашиване на хрущяла от двете страни на желаната антихеликсна гънка само чрез иглови перфорации на кожата.


Шевовеше се правят започвайки от холиксния ръб към долния край близо до antitragus, за да се разруши най-здравата точка на свързване на helix, antihelix and antitragus.


Фиг.1. A.Преди, B. Шевът е направен, C. Възелът се прави с еластично затягане при което хеликса се завърта и се създава антихеликсната гънка. Ушната мида се приближава към черепа, спазвайки ъгъл от 20-300.


МЕТОД

Маркираме две успоредни линии от двете страни на планираната антихеликсна гънка на отстояние 0,7-0,8 cm - например: AB и A1B1. Предвижда се редица от шевове, като BC и B1C1, CD и C1D1 и пр. При повечето азиатци, негри или деца от бялата раса е достатъчни 2 до 3 шева в определени позиции, но при по-твърди хрущяли са необходими повече по цялата планирана гънка. Линиите AB и A1B1, BC и B1C1, CD и C1D1 и пр. маркират успоредното прошиване на перихондриума, а свързващите линии като: AA1, BB1, CC1 и DD1 са само подкожни и свързват и събират перихондриум кум перихондриум за правилно зарастване. Тези свързващи прошивания при завързване изместват кожата , така, че да не се интерпонира и да се осъществи само прилепване на перихондриум. Дължината на успоредните шевове се планира предварително предвид големината на ухото и желания резултат. Подкожна дисекция в зоната на шевовете е важно условие. За извършване на шева използваме игловия инструмент “Serdev mini-mini” с дебелина 1mm, конец 3/0 и за всеки шев се използват 4 перфорации на кожата. Редът на пробождане зависи от хирурга (дясна или лява ръка), от коя страна се намира ухото и от уменията на хирурга. Започваме с транскарталагенозно пробождане - например AB, вдява се края на конеца и го прокарваме през направения ход от иглата. Следва свързващ подкожен ход. Правим другият паралелен транскартилагенозен ход A1B1 и накрая завършваме шева с втори субдермален свързващ ход, завършващ шева. Стягането на възела трябва да се направи среден опън за адаптиране под еластично налягане, а не за срязване или нанасяне на травма на хрущялите.
Фиг. 2. A. Шев AA1(субдермален) -A1B1(транскартилагенозен) -B1B(субдермален)) -BA(транскартилагенозен) е готов и краищата на конеца се намират в точка A, възелът все още не е направен. За следващия втори шев, иглата е в транскартилагенозна позиция B1C1 успоредно на бъдещата антихеликсна гънка, а края на конеца е вдянат в ухото на иглата, за да бъде прокаран под перихондриума по линията B1C1; B. Иглата е подкожно в свързваща линия CC1. Конецът се вдява, за да се прокара подкожно до C.

C, D, E, F. Линията BC е под перихондриума

G. Подкожно прокарване на конеца по свързваща линия BB1; H. Шевът е завършен по схемата: BB1(подкожно) – B1C1(транскартилагенозно) – C1C(подкожно) - CB(транскартилагенозно). Двата края на конеца се намират в точка B, но не се завързват преди завършването на всички шевове.I, J, K, L, M, N. Трети шев CC1(подкожно) – C1D1(транскартилагенозно) – D1D(подкожно) -DC(транскартилагенозно)


O, P, R. Всичките шевове се затягат под еластичен опън, при което се създава антихеликсната гунка и ухото се прибира към гллавата.

След като бъдат направени всички необходими шевове и на двете уши, се проверява за симетрия. Обикновено симетрията се получава в резултат на самия метод, при правилно планиране и извършване.

В 3 от случаите симетрията беше допълнена с допълнителен шев от едната страна, а в 2 от случаите – допълнителни шевове и от двете страни. Корекцията на щръкналите уши беше осъществена без срязване на хрущяла.Фиг. 3. A. Преди, B. Резултат веднага след процедурата, C. Резултат след 12 месеца


Фиг. 4. A. Преди, B. Резултат след 30 месеца

Подборът бе извършен при условие, че нито един от пациентите не се нуждаеше и всички (и родителите) отказаха разрез на кожата и на ушната раковина. В случаите, когато се налагаше снижаване на ушната раковина и при мек хрущял, извършвахме зашиване на хрущяла на скафата по същия транскутанен шевен метод към мастоидния периост – 5 случая.

Подобни шевове на предната повърхност бяха използвани в 6 от случаите, когато пациентите искаха минимални корекции, в 2 от случаите, при които имаше проблем с равняването и в два от случаите с вторични корекции (Фиг.5)


Фиг. 5.А., С. Преди; B. Направен е шев на предната повърхност на дясното ухо. D. Резултат след 3 години.


РЕЗУЛТАТИ

Възрастните и децата обикновено се прибират у дома до часове след процедурата. В разстояние на около месец трябва да се избягва дейност, при която ухото може да е подложено на травма и натиск. Повечето възрастни могат да се върнат на работа на следващия ден след хирургичната процедура. Децата могат да се върнат към училищни занятия когато са мотивирани да се пазят от закачки и да внимават по време на заниманията по физкултура – обикновено след 2-3 дни.


Операцията се приема много добре и от децата и от възрастните, а резултатите се описват от пациентите като много задоволителни.

Фиг. 7.


Фиг 8.

Фиг. 7. и 8. Резултат веднага след шевовете. Не личат рани.

УСЛОЖНЕНИЯ
Както при всяка операция, има хирургични рискове и такива, свързани с процедурата. Непълната корекция на щръкналите уши е може би най-честия нежелан изход от корекцията на външното ухо при всички методи, поради което ние провеждаме сравняване на симетрията и допитване до пациента, а при деца и до родителите и не завършваме операцията преди изразяване на пълно задоволство. Хематоми и сероми не сме наблюдавали в ранния следоперативен период, когато проследяването на пациентите при нас е задължително. Ако такива се появят, трябва да се лекуват възможно най-скоро. По протежението на линията на среза могат да се образуват хипертрофични белези или келоиди, но при описаната методика, кожата не се реже, белези не се оставят и не сме имали хипертрофична реакция на местата на прободните точки. Не сме наблюдавали хипертрофични белези или келоиди.
На трима пациента в първите 3-6 месеца след първата хирургична процедура направихме допълнителен едностранен шев, за да отговорим на желанието им за естетика. Не сме имали други случаи на рецидиви или на хондрит.


ДИСКУСИЯ

Целта на техниката на транскутанните шевове е подобряване и разкрасяване на външния вид. Съвършената симетрия е малко вероятна и неестествена за човешкото тяло и за ушите, още повече, че липсва тотална симетрия (ляво-дясно) на черепа и лицето. Двете уши никога на са съвършено еднакви (фиг. 9, 10). Преди операцията трябва да се проведе дискусия относно очакванията на пациентите и на родителите.Фиг. 9.
Фиг.10.

Фиг. 9 и 10. Резултати след 3 и 4 години.

Ако детето е малко, някои хирурзи могат за препоръчат обща упойка1-5. При по-големи деца над 5 години с налична мотивация или при възрастни хирургът може да предпочете да използва местна упойка. Децата, които желаят да се подложат на тази операция и са мотивирани, сътрудничат повече по време на операцията и изявяват волята си з крайния резултат. Във всички случаи ние използвахме местна анестезия, комбинирана с интравенозна упойка.


В повечето случаи операцията се прави на деца във възрастта от 5-6 до четиринадесет години. На четири годишна възраст ушите са вече напълно оформени. Операцията на уши при възрастни обикновено няма допълнителни рискове, освен такива, свързани с хирургия по възраст и индивидуални проблеми на пациентите.
Дискусията по съществуващите в момента техники е винаги необходима, както и описанието на техниките. В случаите на ниско разположена ушна раковина се препоръчва Z-shaped операция за коригиране на лобула така, че да остане в задно положение5. Stenstrom9 препоръчва предно остъргване на ушния хрущял и superior cruz или отслабване на хрущяла чрез diamond burs под водна иригация за предотвратяване на прегряване3. Според някои автори изтъняване на хрущяла предотвратява грозните остри краища на коригирания антихеликс5. При други техники, външното ухо може да бъде захванато за черепа около външния канал. Някои втори използват отстраняване на хрущял там, където е захванат за мастоида с цел да се предотврати пружинирането на ушната мида върху черепната кост. При корекция взимат под внимание размерът на ушната раковина и обемът на изрязване на хрущял6-14.
Правилната предоперативна оценка и избор на метод е от съществено значение за постигане на удовлетворителни резултати. Придържането към предварително взетите решения ще предотвратят ненужното изрязване, което според някои автори трудно се коригира на по-късен етап5.


ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Добрата корекция на външното ухо прави ушите по пропорционални по отношение на размера и формата на главата и лицето.


Основната функция на ухото е слухова. Хирургията се цени от хората, които обръщат внимание на естетиката и формата на ушите. Описаните транскутанни методи наравно с други методи успешно могат да променят формата на деформираните и щръкнали уши и да възстановят правилните пропорции, симетрия и ъгли. При това са по-малко травматични, възстановяването е веднага и една от мотивациите на пациентите е липсата на белези.


ЛИТЕРАТУРА

1. A.J. McDowell, Goals in otoplasty for protruding ears, Plast. Reconstr. Surg. 41 (1968) 17.


2. M.M. Madzharov, A new method auriculoplasty for protruding ears, Br. J. Plast. Surg. 42(285) (1989) 290.
3. Davis, J, Otoplasty: Aesthetic and Reconstructive Techniques, Springer-Verlag New York, Incorporated,1997/05
4. J. Sainz Arregui1, R. Gaviria1, R. San Sebastian1, F. Ezquerra1 and M. Berrazueta1. Aesthetic otoplasty: the key point
5. Hoda Saleh, Hassan Mostafa. Otoplasty for the prominent ear. Plastic and reconstructive surgery International Congress Series 1240 (2003) 603–605
6. Ely ET: An operation for prominence of the auricles. Arch Otol 1881;10:97-99.
7. Luckett WH: A new operation for prominent ears based on the anatomy of the deformity. Surg Gynecol Obst 1910;10:635-637.
8. Mustarde JC: The correction of prominent ears using simple mattress sutures. Br J Plast Surg 1963 Apr; 16: 170-8[Medline].
9. Sternstroem SJ: A "natural" technique for correction of congenitally prominent ears. Plast Reconstr Surg 1963 Nov; 32: 509-18[Medline].
10. Wright WK: Otoplasty goals and principles. Arch Otolaryngol 1970 Dec; 92(6): 568-72[Medline].
11. Furnas DW: Correction of prominent ears with multiple sutures. Clin Plast Surg 1978 Jul; 5(3): 491-5[Medline].
12. Romo T 3rd, Sclafani AP, Shapiro AL: Otoplasty using the postauricular skin flap technique. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1994 Oct; 120(10): 1146-50[Medline]. 13. Adamson PA, Strecker HD: Otoplasty techniques. Facial Plastic Surgery 1995; 11: 284- 300.
14. Janis JE, Rohrich RJ, Gutowski KA: Otoplasty. Plastic and Reconstructive Surgery 2005; 115: 60e-72e[Medline].
15. Serdev N. Auriculoplasty Serdev Suture, Int J Cosm Surg 2000, Video time: 24:30 min. | Screen Size: 320 x 240 | File size: 36.2 | File Name: auriculoplasty_serdev_suture.wmv
16. SERDEV N., Auriculoplasty for beautification – a post-congress workshop, Asia Pacific Craniofacial Association. Third Conference, Shanghai, P.R. China, Oct. 30th – Nov. 1st, 2000
17. SERDEV N. Principles of Face Beautification, XIas Jornadas Mediterraneas De Confrontaciones Terapeuticas En Medicina y Cirugia Cosmetica, 21-25. 03. 2001, Barcelona

Адрес за кореспонденция:

Проф. Д-р Николай Сердев,

Медицински Център "Естетична хирургия, естетична медицина"

1606 София, ул. „20 април” 11Тел: +359 888 802004, Факс: +359 2 9515668
E-mail: serdev@gmail.com
http://www.drserdev.com, http://www.cosmeticsurgery.bg/


Address for correspondence:
Prof. Nikolay P. Serdev, MD, PhD
Medical Center "Aesthetic Surgery and Aesthetic Medicine"
11, "20th April" St., 1606 Sofia, BULGARIA
Phone (mobile) +359 888 802004
Fax +359 2 9515668
E-mail serdev@gmail.com
http://www.drserdev.com, http://www.cosmeticsurgery.bg/
President
The Bulgarian Society of Aesthetic Surgery and Aesthetic MedicineПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница