Transnational initiative for guidance of graduated and entrepreneurshipстраница1/7
Дата09.09.2016
Размер0.92 Mb.
#8464
  1   2   3   4   5   6   7P R O J E C T “TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP” TRIGGER – B3.32.01

ПРОЕКТ „ТРАНСНАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ TRIGGER – B3.32.01ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Номер 05 / дата 02.12.2014 г.
Наименование: „Доставка и монтаж на оборудване за опериране на централна и регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали” по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество”, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на участващите страни.
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт


Официално наименование: Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Адрес: ул. Алабин 16-20


Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

България

За контакти:

Лице за контакт: Кирил Желязков

Телефон:

02 93 209 78; 02 93 209 77

Електронна поща:

branch@bia-bg.com

branch2@bia-bg.com

Факс:

02 987 26 04Интернет адрес (когато е приложимо) http://www.bia-bg.comI.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и


 търговско дружество

 юридическо лице с нестопанска цел

 друго (моля, уточнете):


 обществени услуги

 околна среда

 икономическа и финансова дейност

 здравеопазване

 настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура

 социална закрила

 отдих, култура и религия

 образование

 търговска дейност

 друго (моля, уточнете): Представителна организация на работодатели на национално равнищеРАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ІІ.1) Описание


ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата


(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на конкретния предмет на вашата процедура)


(а) Строителство

(б) Доставки


(в) Услуги

 Изграждане

Проектиране и изпълнение


 Рехабилитация, реконструкция
 Строително-монтажни работи


 Покупка
 Лизинг
 Покупка на изплащане
 Наем за машини и оборудване
 Комбинация от изброените
 Други (моля, пояснете)

……………....................................................................Категория услуга:

(вж. приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки)Място на изпълнение на строителството:

________________________

________________________
код NUTS:     


Място на изпълнение на доставка:
код NUTS: 0; BG 424; BG 425

Място на изпълнение на услугата:
код NUTS:

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата:

Доставка и монтаж на оборудване за опериране на централна и регионални структури в подкрепа на заетостта и предприемачеството в Смолян и Кърджали” по проект “Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество” (TRIGGER), изпълняван по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г..
ІІ.1.3) Обособени позиции: да  не 

Ако да, офертите трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):


само за една обособена позиция
за една или повече обособени позицииза всички обособени позицииІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата


Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е

приложимо)
1. Преносим компютър с лицензи – 2 броя, единична цена: до 814, 91 лв., без ДДС

2. Сървър – 2 броя, единична цена: до 4074,58 лв., без ДДС

3. Бекъп устройство – 2 броя, единична цена: до 570,44 лв., без ДДС

4. Непрекъсваем токозахранващ източник – 2 броя, единична цена: до 488,50 лв., без ДДС

5. Мултимедиен проектор и екран - 2броя, единична цена: до 2118,78 лв., без ДДС

6. Преносим компютър с лизенз за операционна система и офис пакет – 4 броя, единична цена: до 1303,87 лв.

7. Лазерен цветен принтер - 2броя, единична цена: до 651,94 лв., без ДДС

8. Цветно лазерно многофункционално устройство - 2бр., единична цена: до 1303,86 лв., без ДДС.
Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС огато е приложимо)

(в цифри) : 25261.50 лв., без ДДСІІ.3) Срок на договора


Срок за изпълнение (доставка): до 31.01.2015 година
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия свързани с изпълнението на обекта на процедурата


ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)
1.1.а Гаранция за участие (не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на договора): НЕПРИЛОЖИМО

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Бенефициента;

б) банкова гаранция в полза на Бенефициента.

Когато гаранцията за участие е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Бенефициента:
Банка: ………….

BIC КОД: ………..

IBAN: ……………
Бенефициентът има право да задържи гаранцията за участие, когато Кандидатът в процедурата:


 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;

 2. е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.

В случаите по предходните т.т. 1 и 2 Бенефициентът има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.


1.1.б Гаранция за добро изпълнение (не повече от 3 на сто от стойността на договора за изпълнение):

Гаранция за добро изпълнение в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора за изпълнение.

Гаранцията за добро изпълнение се представя в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Бенефициента;

б) банкова гаранция в полза на Бенефициента (Приложение № 13).
Когато гаранцията за добро изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Бенефициента:
Банка: ДСК ЕАД, клон Калоян

BIC КОД: STSABGSF

IBAN: BG61STSA93000021609234
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за изпълнение.

Срокът за гаранцията за добро изпълнение, следва да е не по-кратък от срока за изпълнение на целия договор.


ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Възложителят не предвижда авансови плащания. Плащанията по договора се извършват в съответствие с условията на договора. Плащанията се извършват в срок до 5 (пет) работни дни след подписване от Бенефициента на приемно-предавателен протокол, придружен с оригинална фактура. Във фактурата задължително се посочват дейностите, за които се отнася плащането и номера на договора с Изпълнителя, както и текстът „В изпълнение на Проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество“, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2007-2013 г., по договор № B3.32.01 от 14.10.2013 г.
ІІІ.1.3) Други особени условия (когато е приложимо) да не 

Ако да, опишете ги:

 1. Доставените софтуерни продукти трябва да бъдат лицензирани на името на БСК.

 2. Кандидатите трябва да са упълномощени от съответните производители да извършват продажба и техническа поддръжка на оборудването и продуктите, предмет на процедурата. Кандидатите прилагат заверено от тях копие на документ (договори, сертификати, оторизационни писма или други по преценка на кандидата) от фирмите производители, потвърждаващ правата за продажба и поддръжка на предлаганите продукти в Република България.

 3. Предлаганото оборудване трябва да е ново и неупотребявано, с посочени продуктови номера на компонентите, които са в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. Кандидатите прилагат Декларация, че предлаганите продукти са нови и с гарантиран произход и са в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението. При сключване на договор се представят и сертификати за произход.

 4. Кандидатите осигуряват гаранционна поддръжка на доставеното оборудване за срок не по-малък от заложения в Техническата спецификация и предложения в техническата оферта от Кандидатите.

 5. Кандидатите осигуряват техническа поддръжка, с работно време от 24 часа, 7 дни в седмицата, на място, в мястото на инсталация.

 6. Всички компоненти трябва да отговарят на общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в директивите за СЕ маркировката. Кандидатите прилагат Декларации, че предлаганите продукти са в съответствие с общите предписания за здравето, безопасност и защита на околната среда, посочени в директивите за СЕ маркировката.

 7. Предлаганото оборудване трябва да бъде произведено съгласно прилагането на стандарта за качество ISO 9001:200х или еквивалентен. Кандидатите прилагат заверено от тях копие на сертификат ISO 9001:200х или еквивалентен за съответния производител.

 8. Кандидатите представят Списък с профилактичните дейности, необходими за поддръжката на продуктите в изправност.

 9. Предлаганото оборудване трябва да е пригодно за работа с електрическото захранване в Република България – 220 V / 50 Hz. Кандидатите представят Декларация, че предлаганото оборудване е пригодно за работа с електрическото захранване в Република България – 220 V / 50 Hz.

 10. Кандидатите представят към техническата оферта техническата документация, съпътстваща отделните компоненти на оборудването, предмет на процедурата – в т.ч. каталози, брошури, диплянки. Техническата документация следва да бъде относима към конкретния продукт, офериран от кандидата и да съдържа достатъчно информация, от която да е видно, че същият покрива техническите изисквания на Възложителя.

 11. Доставеното оборудване по позиция 2 (сървъри), следва да са от един и същ производител.

 12. Всички параметри, детайли и свойства, специфицирани за отделните компоненти в настоящата процедура, трябва да се разглеждат като минимални изисквания, ако не е упоменато друго в Техническата спецификация.

 13. Кандидатите трябва да посочат в офертата датата, от която оборудването е в производствена листа на производителя.

 14. Когато достатъчно прецизното и напълно разбираемо описание е невъзможно без упоменаването на конкретен продукт или производител и по-специално, когато конкретен тип, модел или марка е упомената в Техническата спецификация, това следва да се разбира като този продукт "или еквивалент". Там, където еквивалентността трябва да бъде предмет на техническа преценка, с офертата трябва да бъде представена съответната документация за еквивалентност и оценка от независим орган, ако това е възможно.

 15. Изпълнителят следва да съблюдава изискванията за информация и публичност, приложими за проекти съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и в частност за проекти, финансирани от Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България“ 2007-2013 г.

 16. Изпълнителят се задължава да извърши безплатно за възложителя обучение на персонала за работа с доставеното оборудване и инсталирания системен софтуер.

 17. Изпълнителят се задължава да извърши за своя сметка всички допълнителни дейности, свързани с транспорта, монтажа и въвеждането в експлоатация на доставеното оборудване, където е приложимо съобразно техничекото задание. Всички разходи, свързани с изпълнението на доставката, следва да са включени в крайната цена на офертата.

 18. Като част от дейностите по доставката изпълнителят следва да инсталира, свърже и настрои оборудването на определените от възложителя места (София, Смолян, Кърджали). Тези дейности трябва да са безплатни за възложителя и не следва да се отразяват в ценовата оферта.

 19. Окомплектовката на оборудването трябва да включва всички технически аксесоари, необходими за правилната му работа, в т.ч. захранващи кабели, кабели за връзка, захранващи адаптери, закрепващи елементи и др.

 20. В комплекта трябва да се включват и лицензи за всички необходими софтуерни продукти. Лицензите трябва да бъдат със срок на валидност и официална поддръжка от производителя си за минимум 3 /три/ години след датата на пускането им в експлоатация, да бъдат безплатни за възложителя и да не се отразяват в ценовата оферта.

 21. Доставката на оборудването се извършва в административната сграда на Възложителя, находяща се в гр. София, ул. Алабин 16-20. След подписване на приемо-предавателен протокол, с който се констатира съответствие на доставеното оборудване по обособена позиция 1, с изискванията на възложителя и офертата на изпълнителя, изпълнителят извършва инсталация и монтаж на оборудването, предназначено за двата регионални центъра в гр. Кърджали и Смолян.

ІІІ.2) Условия за участие

IІІ.2.1) Правен статус

Кандидат в настоящата процедура, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Кандидатите в процедурата се представляват от законните си представители или от упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. В процедурата за избор на Изпълнител може да участва всеки Кандидат, който отговаря на предварително обявените условия.Изискуеми документи:

 1. Декларация с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

 2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 и ал. 6 от Постановление №118 на Министерския съвет от 20.05.2014 г.;

 3. Копие от документа за регистрация по ДДС (ако е приложимо);

 4. Декларация, че Кандидатът не предоставя невярна/непълна информация (по образеца на Приложение № 10, оригинал);

 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал, с нотариална заверка на подписа) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от законния представител на Кандидата, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Когато Кандидат в процедурата е обединение, което не е самостоятелно юридическо лице, и в акта за учредяване на обединението не е изрично посочено лицето, упълномощено да го представлява, законните представители на съдружниците в обединението представят пълномощни с нотариална заверка на подписа (в оригинал) за лицето, което е подписало офертата, или друг документ от нея. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата, или друг документ от нея и да представлява Кандидата в процедурата.

В случай, че Кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице към датата на подаване на офертата, съдружниците в обединението, освен предходно посочените документи, представят и акт за учредяване на обединението.

Актът за учредяване на обединението се представя в оригинал или нотариално заверено копие.

Ако за изпълнението на доставката се предвижда използване на подизпълнители, посочените документи се представят от всеки от подизпълнителите.

В хода на процедурата документите по т. 1 (освен когато се подава декларация, с посочването на ЕИК) и т. 3 се представят в заверено от кандидата копие;

При сключване на договор, обстоятелствата по т.2 (относно чл. 22, ал. 1) се удостоверяват с:

а) оригинални документи/нотариално заверени копия, издадени от съответните компетентни органи преди сключването на договора, и/или

б) извлечение от електронен регистър, заверено от кандидата, и/или

в) декларация съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 14, ал. 2)

Изискуеми документи и информация


 1. Копие на Отчет за приходите и разходите за последните 3 финансови години - 2011, 2012 и 2013 година. Кандидати, които са учредени през или след 2011 г. представят годишни финансови отчети за всички години, считано от учредяването им. (Документите се представят в заверени от кандидата копия) – ако е приложимо.

 2. Справка-декларация за нетните продажби на стоки и услуги (оборот), сходни с предмета на настоящата процедура, реализирани през последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013 г.) или за всички години, считано от учредяването – за кандидати, които са учредени през или след 2011 г. (по образеца на Приложение № 5, оригинал). Представя се от Кандидата и от всяко лице, включено в обединението (в случай, че кандидатът е обединение, което не е юридическо лице).

Минимални изисквания (когато е приложимо):
1. Нетни приходи от продажби на стоки и услуги (оборот), сходни с предмета на настоящата процедура общо за последните три финансови години (2011, 2012 г. и 2013 г.) или общо за всички години, считано от учредяването – за кандидати, които са учредени през или след 2011 г., не по-малко от 75000,00 (седемдесет и пет хиляди.) лева

Когато Кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване се отнася към обединението като цяло (сумарно реализирания оборот на всички членове на обединението).Заб.* Под стоки и услуги, сходни с предмета на настоящата процедурс следва да се разбира „Доставка и монтаж на хардуер и софтуер“.ІІІ.2.3) Технически възможности и квалификация (по чл. 14, ал. 4)


Изискуеми документи и информация


 1. Кратка анотация за досегашната дейност на Кандидата, свързана с предмета на процедурата (свободен текст, оригинал). Документът се представя от Кандидата, от всяко лице, включено в обединението (в случай, че Кандидатът е обединение, което не е юридическо лице), както и от подизпълнителя/ите на Кандидата, ако има такива.

 2. Справка-декларация на основните договори за доставки на стоки и услуги, сходни с предмета на настоящата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години (2011, 2012, 2013 г.) и текущата година или за всички години, считано от учредяването – за кандидати, които са учредени през или след 2011 г. (по образеца на Приложение № 6, оригинал). Справката-декларация следва да включва данни за датите на подписване на договорите, страните, стойност и предмет на договора.

 3. Заверени от Кандидата копия на поне 3 /три/ договора, посочени в справката – декларация то т. 2, придружени с референции за добро изпълнение и/или приемо-предавателни протоколи. От документите по т. 3 следва да са видни датата на сключване, предмет и срок на договора /период на изпълнение/.

Минимални изисквания (когато е приложимо):

1. През последните 3 (три) години (считано от крайния срок за представяне на оферти), в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си, в това число и текущата календарна година, участникът следва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора, които включват като предмет едно или повече от следните: „Доставка и монтаж на хардуер и софтуер“
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница