Търговска дейност на дребно. Стокооборот на дребностраница1/5
Дата01.10.2017
Размер0.74 Mb.
#31415
  1   2   3   4   5

Д О К Л А Д

На тема: Търговска дейност на дребно.Стокооборот на дребно

I. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО


1.СЪЩНОСТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРЕБНО
Търговията на дребно се явява като заключителен етап при движението на стоките от сферата на производството съм сферата на потреблението. В звената на търговията на дребно се извършва реализацията на стоките, т.е. те напускат сферата на обръщението. Специфичните функции, които изпълнява търговията на дребно , дават отражение и върху насоките за развитие на техническия прогрес.
2.УСТРОЙСТВО НА МРЕЖАТА НА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
2.1 Магазинът като основно звено в системата

Основно звено в системата на търговията е магазинът.В магазина се извършва непосредствената реализация на стоките на населението.Под магазин в техническия смисъл на думата се разбира помещение в което се извършва реализацията (продажбата) на стоките и свързаните с нея операции по тяхното приемане,обработване и подготвяне за продажба и съхраняване,запознаване на продаваните стоки,извършване на плащанията и предаване на стоките на копувачите.

В магазините се извършват две основни функции:

а)основни функции,свързани с покупко-продажбата на стоките

б)допълнителни функции ,свързани с продължение на процеса на производството в сферата на обръщението - дообработване,съхраняване,опаковане и други.

Различните видове операции,които се извършват в магазина,до голяма степен определят особенностите и устройството на магазина,неговото обзавеждане и организация на труда.

Допълните функции в магазина изискват допълнителни помещения и съоражения и затрудняват организацията на труда на търговските работници.Изпълнението на тези функции до голяма степен отклоняват вниманието на търговските работници от основните функции,свързани с покупко-продажбата на стоки тоест с обслужването на купувачите.

По-нататъшното развитие на търговията изискват стоките да постъпват в магазините за търговия на дребно напълно готови за реализация.Това означава че всички допълнителни производствени операции,които сега се извършват в магазина,ще се извършват в съответните производствени предприятия.Това има изванредно голямо значение,защото тези операции ще могат да се мехнизират и автоматизират,в резултат на което ще се увеличи производителността на труда.Търговските работници в магазина ще съсредоточат своето внимание изключително за по-ефективно реализиране на стоките.Устройството на магазините ще се пригоди изключително за по-културно обслужване на купувачите, като съответно се измени и подобри търговската зала и обзавеждането.Ще се създадат много по-добри условия за въвеждане на нови,прогресивни форми на търгуване, на излагане на стоките и т.н.Продажбата на пакетирани стоки ще стане основно правило при търговията с хранителни стоки, с което ще се увеличи пропускателната способност на търговската мрежа, ще се увеличи оборотът на единица търговска площ и ще се създадат възможности с една и съща търговска мрежа да се обслужват повече купувачи и да се извършва по-голям оборот.

В резултат от продажбата на предварително пакетирани стоки ще се измени не само устройството, но и организацията на труда в магазина - ще се облекчи трудовото напрежение у продавачите, те ще имат възможност да усъвършенствуват всички операции, свързани преди всичко с културата на обслужването на купувачите.

Съхраняването на стоковите запаси също дава отражение върху устройството на магазините и изисква създаване на специални помещения - складове, хладилници. В магазините обаче не бива да се съхраняват големи количества стоки. По - целесъобразно е те да се съхраняват централизирано - в складовете на предприятията за търговия на едро.В магазините не могат да се създават достатъчно добри условия за съхраняване на стоките, като последица от което се влушава тяхното качество и се реализират значителни загуби. Помещенията за съхраняване на стоките заемат 40 - 50 и повече процента от общата площ на магазина.

Успешното съхраняване на стоките изисква правилна организация на труда в магазина и съответно устройство на магазина и неговите помещения и складове - специално обзавеждане, камери за охлаждане , контролни прибори и др.Устройството и обзавеждането на магазина в голяма степен определят и от характера на стоките, с които той ще търгува , и от формите на обслужването.

Особено различни са устройството , организацията и техниката на работа в магазините, търгуващи с хранителни и нехранителни стоки.Това се обуславя от специфичния характер на покупко - продажбите на стоките, от техните химико - технически свойтства и пр.Например съвсем различно е устройството на магазините за търговия с обувки, от друга страна.В магазина за търговия с бакалски стоки се извършват много подготвителни операции, операции, свързани със самата продажба на стоките - нарязване, претегляне, опаковане и пр.Това естествено налага своя отпечатък върху устройството на магазина; магазинът изисква съответно обзавеждане - прибори, съоражения, инструменти и др.Например в магазина за търговия с обувки гореизброените операции отпадат - обувките постърват почти готови за реализация.

В устройството на магазините, търгуващи с различни хранителни стоки, и тези, търгуващи с различни промишлени стоки, също така имат особености.Тези особености трябва много добре да се изучават и да се вмемат под внимание при решаване на въпросите за устройство на магазините.

Голямо значение за устройството на магазина имат формите на обслужване, които се прилагат в магазина.Засега се използват последните форми на обслужване на купувачите: с продавач, открито излагане на стоките, самообслужване, продажба на стоки по образци, продажба на стоки в салони продажба на стоки с автомати.Всички тези форми изискват специфично устройство на магазина и оказват влияние върху цялата организация техника на работа с него.Продажбата на стоки например с продавач изисква работно място на продавача да се обзаведе с тезгяхи и шкафове , които да се определят от купувача и да се създават същото времеудобство за работа и удобство за избор на стоките.По друг начин се устройва магазинът без купувач,в който трябва да се създаде непосредствен достъп на купувача до продаваните стоки,за да може той самостоятелно да избира необходимата му стока.

Съществено се различават по своето устройство магазините с открито излагане на стоките,магазините за продажба на образци,продажба на стоки в салони и други.

По-нататъшното развитие на търговията изисква още по-добро разширяване,устройване и обзавеждане на мрежата от магазини,за да може чрез тях да се задоволят постоянното растящо и постоянното разнообразяващите се потребности на обществото.

2.2.Същност и видове търговски помещения

Помещения на магазина.В зависимост от оперативните процеси,които се извършват в магазините,помещенията им се разделят на следните основни части:  • .Търговска зала.Тя е основното оперативно помещение на магазина в което се продават стоките.В търговската зала купувачите имат възможност да се запознаят със стоките с които търгува магазинът,и да направят покупките си.Тя се състои от две части: площта на купувачите и площта на работните места.Формата на търговската зала има голямо значениеза организиране на работата на търговските работници.Нейните форми биват: линейна( еднолинейна, двулинейна, трилинейна, четирилинейна), островна, изложбена и комбинирана.

  • .Спомагателно-оперативни помещения.Те са помещения в които се приемат,съхраняват и дообработват и подготвят стоките за продажба.Това са складовите помещения на магазина.В по-малките магазини всички операции по приемането,разопаковането,съхраняването и подготвянето на стоките за продажба се извършват в едно помещение.В по-големите помещения обаче тези операции могат да се извършват в отделни помещения - в едно помещение да се приемат и разопаковат стоките,а в други помещения те да се съхраняват и подготвят за продажба.Помещенията са съхраняване на стоките трябва да отговарят на изискванията за съхраниение на отделните видове стоки - да имат определена температура, влажност и пр.

  • Административно - стопански помещения.Те са помещения, в които се извършва административно - канцеларски работи за ръководство, планиране и отчитане на стоките.Тези помещения включват кабинета на управителя, канцелариите за другия административен персонал и др.Като правило те трябва да имат самостоятелен вход, за да могат да се използват и в извънработното време на магазина.

  • .Културно - битови помещения.Тези помещения служат за почивка и битово обслужване на търговските работници, за културно - просветна дейност и пр. - стаите за почивка, стаите които се използват за културен клуб,гардеробна, стол, душове и пр.Те също трябва да имат самостоятелен вход.

  • .Помощно-технически помещения.В тях са монтирани отоплителната и осветителната инсталация, техническите съоражения за вентилация, машините за хладилните инсталации и др.

В малките магазини тоест в магазините с малък стокооборот и с малък брой търговски работници не е необходимо да има всички гореизброени помещения.Необходимоста от едни или други се обуславя както от обема на работа така и от характера на стоковите групи,с които търгува магазинът.

Например в магазина за търговия с хранителни стоки трябва да има хладилни камери за съхраняване на стоки,докато това не е необходимо в магазина за търговия с промишлени стоки и др.В магзините които търгуват с повече и по-разнообразни стоки,са необходими повече помещения за съхраняване на стоките и поддържане на различен температурен режим и влажност на въздуха и други.

Голямо значение за организацията на работата в магазините имат устройството,разполагането и взаимното обвързване на магазинните помещения.При разполагане на помещенията трябва да се вземат под внимание:


  • Притокът на купувачите, които влизат в магазина и се отправят към работните места и към касовите кабини, не трябва да се пресича с потока на купувачите, които са направили покупките си и са се отправили към изхода.За тази цел работните места трябва да се разполагат в дъното и встрани на търговската зала.
  • Движението на стоките от мястото на приемането до помещенията за съхраняване и до работните места в търговската зала, трябва да става по най-късия път.За тази цел складовите помещения трябва да бъдат свързани непосредствено с работните места.Снабдяването на стоките да става от склада, без те да преминават през търговската зала или през спомагателни помещения и коридори.В по-големите магазини всеки стоков отдел(щанд) трябва да има в непосредствено съседство специализирано помещения за съхраняване на съответните стоки, с които той търгува.  • Складовите и другите спомагателни помещения трябва да имат и отледни самостоятелни входове.Доставката на стоките в складовете в никакъв случай не трябва да става през търговската зала.Пренасянето на стоките в складовете през търговската зала затруднява движението на купувачите,спъва работата на продавачите и не осигурява добри условия за тяхното обслужване.
  • .При разполагането на работните места трябва да се вземат под внимание физико-химическите свойства и особености на стоките, с които се търгува в работните места.Не бива да се допускат в съседство, стоки които биха се оказали вредно влияние една на друга.Освен това стоките,които са обект на постоянно и масово търсене от населението,трябва да се продават в работни места,намиращи се по-далеко от входа на търговската зала.По този начин няма да се затруднява движението на купувачите вътре в търговската зала и ще се избегне натрупването им в близост до входа.

3.ОРГАНИЗАЦИЯ НА СНАБДЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИТЕ МРЕЖИ СЪС СТОКИ И ПРОДАЖБИ НА СТОКИ


3.1. Основни изисквания към снабдяването на търговската мрежа със стоки

Снабдяването на търговската мрежа на дребно със стоки е една от най-важните функции за предприятията за търговия на едро и дребно.Правилната организация на снабдяването създава необходимите условия за задоволяване потребностите на населението от стоки за потреблението, за изпълнение на плана за стокооборота, за непрекъсната продажба на всички стоки, обект на търговията от съответно търговско предпиятие.Снабдяването на търговската мрежа със стоки оказва влияние и върху другите показатели на търговско - стопанската дейност на предприятието:Скороста на стоковото обръщение,размера на стоковите запаси,разходите на обръщението,степен на използване капацитета на търговската мрежа и други.

За осигуряване правилна организация на снабдяването на търговската мрежа е необходимо да се спазват следните принципи:

3.1.1 Стоките да се доставят в количество и асортимент в съответствие с потребителското търсене на населението.Доставката на нетърсени стоки не създава условие за изпълнение на основната функция на търговската мрежа - да се задоволяват нуждите на населението от стоки,увеличава размера на стоковите запаси,задържа процеса на реализация,забавя целия възпроизводствен процес.Всичко това изисква търговските работници много добре да познават потребностите от стоки,внимателно да се следят измененията ,който нарастват на пазара,движението на стоковите запаси,възможностите на потребителите,появата на нови производства и бързо да реагират на тези изменения.Доставката на стоките в търговската мрежа следователно не е само техническо - организационен въпрос,свързан с предвижването на стоки,а е част от най-важната функция на търговията - предоставяне на населението необходимите му предмети за потребление,изучаване на пазарните явления и на всички изменения в търсенето на населението.

3.1.2. Стоките да се доставят планомерно и ритмично.Планомерното доставяне на стоки в търговската мрежа преди всичко означава доставките да се извършват по точно определен график.Графикът се съставя в зависимост от обема и структурата на продажбите и размера на необходимите стокови запаси.В него се предвиждат честотата,тоест интервалът от време за доставката,количеството на доставените партиди от стоки и други.Планомерното доставяне на стоки в търговската мрежа осигурява условия за непрекъснатост в продажбите,пълно задоволяване потребностите на населениетo,спазването на нормативите на стоковите запаси,условията за планомерното доставяне на стоките, ритмичното снабдяване на търговската мрежа със стоки.Това означава, че доставката на стоките трябва да става равномерно в еднакви периоди от време съобразно с обема и структурата на продажбите.Ритмичността оказва благоприятно влияние върху цялостната дейност на търговската мрежа, на предприятието, складовите и снабдителните бази и на транспорта.

Създават се условия за рационална организация на труда на лицата, заети с доставката на стоките, транспортирането им, обработката и подготовката за продажба и пр., както и за най-ефективното използване на материално-техническата база.Ритмичността в снабдяването на търговската мрежа дава възможност на установяване на по-малки размери на стоковите запаси, ускоряване на стоковото движение, намаляване необходимостта от складова площ и други.Неритмичното, неравномерното доставяне на стоките води до прекъсване на продажбите и незадоволяване потребностите на населението, до увеличаване на стоковите запаси до непълно използуване на материалните и трудовите ресурси на предприятието.

3.1.3.Организацията на доставката да осигурява максимална степен използуването на транспортните средства.Това означава, че съобразно характера на стоките и месторазположението на стоковите източници трябва да се използват и най-подходящият транспорт -жп., воден, автомобилен, коларски, и пр., да се прилага механизация на товаро-разтоварните операции, пълно използване на капацитета на транспортните средства, намаляване на предстоите, бързо оформяване на документите и пр.Рационалното използуване на транспортните средства изисква да не се допускат удължени и кръстосани превози.

3.1.4.Доставката да се извършва с минимални разходи, което изисква строг режим на икономии при извършване на отделните операции по доставката, като натоварване, разтоварване, превозване, съхраняване и пр.

3.1.5.Оргазинацията на доставките трябва да осигурява оптимален размер на стоковите запаси и търговската и складовата мрежа.В търговската мрежа се определят нормативи за стоковите запаси, които трябва да се спазват.Обикновено се определят нормативи за максимални и оптимални запаси за отделните стокови групи.При ежедневната реализация стоковите запаси се намаляват и достигат до определения им минимален размер.Минималните запаси отразяват най-малкия обем, до който могат да достигнат запасите.Намаляването на запасите под минималния размер може да създаде трудности по продажбата и да се прекъсне снабдяването на населението.Ето защо трябва да се извърши поредната доставка на стоките.Размерът на доставката трябва да достигне максималния запас,определен за съответната стокова група в търговската мрежа.Всяко превишаване над максималния размер създава свръхнормативни натрупвания, които увеличават разходите, ангажират големи средства,намаляват скоростта на стоковото движение и създават финансови трудности на предприятието.Всичко това означава, че доставката на стоките трябва да се съобразява с движението на стоковите запаси, като не се допуска нито увеличаването, нито намаляването на определените нормативи за минимални, максимални и средни стокови запаси.

3.2. Източници за доставка на стоки и форми и системи на снабдяването

Източници за доставка на стоки.

Главен източник за доставка на стоки за народно потребление са националната и местната промишленост, селското стопанство и вносът на някои стоки.Главни доставчици на стоки в търговската мрежа са предприятията(промишлени предприятия, трудово-производителните кооперации, изкупвателните предприятия, външнотърговските предприятия, ТКЗС и други) и базите на Държавното търговско обединение.

Основни доставчици на стоките са търговските предприятия за търговия на едро и дребно и търговските бази.Те доставят най-голямото количество хранителни и нехранителни стоки в търговската мрежа.

Доставката на стоки в търговската мрежа се организира от търговските отдели на съответните търговски предприятия.Търговските отдели изучават потребителското търсене на населението, приемат заявките на управителите на магазините, правят обобщени заявки пред доставчиците, организират изкупуването и доставката на стоките.Стоките могат да се доставят в складовете на търговското предприятие и тук да се съхраняват, сортират, дообработват, след което в зависимост от нуждите да се доставят в търговската мрежа.Стоките обаче могат да се доставят от доставчика непосредствено в търговската мрежа, без да минават през складовете на търговското предприятие.Това е най-добрата организация на доставката на стоките.При тези случаи предприятията контролират изпълнението на плана за доставките и се грижат за своевременното и ритмично доставяне на необходимите стоки.Те съсредоточават вниманието си главно върху организацията на търговската мрежа, изучаването на потребителското търсене, обслужването на купувачите.Снабдяването на търговската мрежа непосредствено от търговските предприятия на едно и търговските бази дава много добри икономически и търговски резултати.

3.3.Форми и системи на снабдяването

Различаваме две основни форми за доставка на стоките в търговската мрежа: а)складова форма на доставка, когато стоките постъпват в търговската прежа чрез склада на търговските предприятия на едро или дребно, и б)транзитна форма на доставка, когато стоките постъпват в търговската мрежа непосредствено от доставчика, без да минават през складовете на търговските предприятия.

Икономически най-целесъобразна е транзитната форма на доставката на стоките.Положетелните икономически резултати на транзитната форма се заключават в следното: бързо движение на стоките от производството до търговската мрежа т.е. до мястото на стоковото обръщение, намаляване размера на стоковите запаси, използванете на по-малък брой търговски складове и другата материално-техническа база, намаляване естествените загуби,разходите по товарене, разтоварване, съхраняване, превозване на стоките и други.Следователно транзитната доставка на стоките осирурява най-бързо и евтино доставяне на стоките.Освен това транзитната форма на доставка създава благоприятни условия за тясна и непосредствена връзка между търговската мрежа и производствените предприятия за въздействие на търговската мрежа върху производството.

Транзитната форма на доставка на стоките обаче не може да бъде универсална.Тя може да се използува само при определени условия: за доставка предимно на стоки с обикновен, несложен асортимент; за стоки, които подлежат на бърза развала; в случаите, когато търговската мрежа в териториално отношение е близко до производственото предприятие , и пр.Стоките със сложен асортимент поради това че, изискват продварителна сотировка, комплектуване на асортимента и пр., не могат винаги да се доставят транзитно в търговската мрежа.При такива случаи доставката ще се затрудни, значително ще се увеличат разходите.

Ето защо необходимо е да се прилага сладовата форма.Последната е преобладаваща за една част от стоките и има голямо значение за организиране правилното снабдяване на търговската мрежа със стоки.Една от важните и трудни задачи при използване на складовата форма на доставка е правилното решение на въпроса за броя на звената, т. е. броя на сладовете през които стоките преминаватот производственото предприятие до търговската мрежа.Задачата е да се използва минимален брой звена, т.е. стоките да преминават по възможност през най-малкия брой складове.Големия брой на звената забавя скоростта на движението на стоките, увеличава стоковите запаси, повишава разходите на обръщението, вследствие на които се забавя целият процес на възпроизводството.

У нас съществуват добри условия за увеличаването на транзитните доставки на стоките.Има редица обстоятелства, които благоприятствуват за увеличаване относителния дял на транзита в общия обем на стоковите доставки в търговската мрежа на дребно.Първо, бързото развитие на правилното, равномерно разпределение на производителните сили на територията на страната.Построиха се и се строят стотици нови производствени предприятия за производството на стоки за лично потребление какво в районните, богати със суровини , така и в потребителните районни.Създадоха се и нови производствени райони.Всичко това създава условия за подобряване организацията на движението на стоките, за развитие на транзитното доставяне на стоките, за намаляване броя на склаводите звена, през които преминават стоките от производството до търговската мрежа.Наред с леката и хранителната промишленост равномерно развитие в отделните райони на страната получи и производството на селскостопанската продукция.Производството на редица селскостопански произведения и животновъдството се приближи към местата на потреблението.Съкращаването на разтоянието между производствените пунктове и районите на потреблението създава обективни предпоставки за използването и транзитните доставки на стоките,за премахването на излишните складови звена при движението на стоките от производствените предприятия до търговската мрежа.Правилното разпределение на производителните сили,приближаването на производството към районите на потреблението ускоряват процеса на стокопридвижването,повишават производителноста на обществения труд,създават условия за поевтиняване на търговиято и по-специално за намаляване разходите за предвижване на стоките.Търговските предприятия сега имат възможност да организират транзитно снабдяване на търговската мрежа със значителен брой стокови групи,и да увеличат относителния дял на транзита в общия обем на доставяните стоки.

Системи на снабдяване:

Складовата и транзитната форма на доставяне на стоките в търговската мрежа могат да се осъществят централно и децентрализирано.При децентрализираната система на снабдяване всяко търговско предприятие организира непосредствено снабдяването на своята търговска мрежа сас стоки.Тази система създава редица трудности и оказва отрицателно влияние върху дейноста на търговските предприятия,защото търговците от търговската мрежа се занимават с въпросите на доставката на стоки,вместо да се занимават със своята основна работа - организиране на културно обслужване на купувачите.Ръководствата на предприятията доставчици не се чувстват отговорни за своевременната доставка на стоките. Особенно нерационално използват транспортните средства - престоите са големи,не напълно се използва капацитетът им,разходите на обръщението и по-специално разходите за транспортиране и съхранение на стоките са неоправдано високи.При централизираната система отговорността и организаторската работа във връзка с доставката на стоките в търговската мрежа се извършва от доставчика - производственото предприятие или предприятието за търговия на едро.Това е по ефективна система за доставка на стоките,която създава условия за рационализация на цялата система на стокопридвижването.По-конкретно преимущвествата на централизираната система на доставка се състоят в следното:


Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница