Тристранна конвенция относно трансбалканската петролопроводна системаДата13.10.2018
Размер118 Kb.
#86533


ТРИСТРАННА КОНВЕНЦИЯ

-относно-

ТРАНСБАЛКАНСКАТА ПЕТРОЛОПРОВОДНА СИСТЕМА

-между-

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

-и-

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

31 януари 2007 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Страница1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 1

2. ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И АНГАЖИМЕНТИ 5

3. ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС 5

4. ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ПЕТРОЛА 6

5. НЕВЪЗПРЕПЯТСТВАН ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС НА ПЕТРОЛА 6

6. СТАНДАРТИ 6

7. ДАНЪЧНИ ТАКСИ 7

8. МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 8

9. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА 8

10. СЪТРУДНИЧЕСТВО 8

11. ПРАВА НАД ЗЕМЯТА И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ 9

12. СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ 9

13. ГРАНИЦИ ИЛИ ТЕРИТОРИАЛНИ СПОРОВЕ 10

14. ЕКСПРОПРИАЦИЯ 10

15. ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ 10

16. ПРАВНА УСТОЙЧИВОСТ 12

17. ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА 13

18. ЦЕЛ 13

19. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 13

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ 13

21. ТРИСТРАНЕН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО 14

22. ИЗПЪЛНЕНИЕ 14

23. ДЕПОЗИТАР, РАТИФИКАЦИЯ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА 14

24. ИЗМЕНЕНИЯ 15НАСТОЯЩАТА ТРИСТРАННА КОНВЕНЦИЯ се подписа на 31 януари 2007 г. между:

(1) РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ,

(2) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, и

(3) РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯКАТО ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ

(А) Република България, Република Македония и Република Албания са страни, присъединили се към Договора за енергийната харта;

(Б) Държавите изразяват желанието си за по-лесно развитие, изграждане и функциониране на Трансбалканския петролопровод за пренос на петрол на и през техните Територии в съответствие с принципите на Тристранния меморандум за разбирателство относно Проекта, който беше подписан от Държавите на 28 декември 2004 година.
(В) В настоящия момент Държавите изразяват желанието си да се присъединят към настоящата Конвенция, за да задълбочат още повече разбирателството, постигнато между Държавите, подписали Тристранния меморандум за разбирателство; за да гарантират сигурността и защитата на инвестициите в Трансбалканския петролопровод и за да осигурят ефективното и устойчиво развитие, собственост и функциониране на Трансбалканския петролопровод на техните Tеритории, в съответствие с настоящата Конвенция, Двустранните споразумения, Договора за енергийната харта и съответните Споразумения по Проекта.

ИЗРАЗЯВАТ СЪГЛАСИЕТО СИ ЗА СЛЕДНОТО:


1.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1Определения


Понятията с главни букви, използвани в настоящата Конвенция (включително и Преамбюла), независимо от начина им на изписване, имат следните значения:

“Двустранно споразумение”

Означава всяко споразумение, влязло в сила между коя да е Държава, от една страна, и една или повече Компании по Проекта, от друга страна, с което се определят правата и задълженията на тези страни по отношение на Трансбалканския петролопровод;

“Изпълнител”

Означава всяко Лице осигуряващо, пряко или непряко, стоки, труд или услуги на Компания по Проекта или на Инвеститор по Проекта за Трансбалкански петролопровод;

“Дата на влизане в сила”

Понятието има смисъла по Член 24 от настоящата Конвенция;

“Договор за енергийна харта”

Означава Договора за енергийна харта, открит за подписване в Лисабон на 17 декември 1994 година и влязъл в сила на 16 април 1998 година;

“Чуждестранна валута”

Означава всяка свободно конвертируема валута, която се търгува свободно на международните валутни пазари и се използва широко при международни транзакции;

“Съвместна комисия”

Понятието има смисъла по Член 12 от настоящата Конвенция;

“Поземлени права”

Означава всички тези права на изследване, проверка, оценяване, анализ, инспектиране, строителство, използване, собственост, владение, контрол, експлоатация и притежание относно земята на Територията на всяка Държава, както може да бъде изискано, за да се извършат Дейностите по Проекта”, като се включва не само коридорът в рамките на, над или под който ще бъде разположен Трансбалканския петролопровод при завършването му, а също и други подобни, и допълнителна земя и права в рамките на такава Територия, както може да изискат Инвеститорите по Проекта с цел оценяване, избор на трасето и местоположението на Трансбалканския петролопровод, и изграждането и експлоатацията на същия съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответната Държава;


“Загуба”

Означава всяка загуба, задължение, щета, глоба, санкция, приемливи адвокатски или консултантски хонорари и разходи, такси, разходи или разноски, понесени или направени от всяко Лице;


“Лице”


Означава всяка компания, корпорация, дружество с ограничена отговорност, съдружие, ограничено партньорство, предприятие, съвместно предприятие, асоциация, тръст или друго юридическо лице или организация, частно или публично по своя характер;

“Петрол”


Означава всякакви течни въглеводороди, включително и без ограничения, суров петрол, кондензат, тежък петрол, рафинирани продукти, получени от обработката на суров петрол и природен газ;


“Проект”

Означава в различно време оценката, разработването, дизайна, придобиването, построяването, инсталирането, финансирането, застраховането, собствеността, функционирането (в това число и транспорта на коя да е или на всички Компании по Проекта, както и транзитния пренос на петрола по море през Трансбалканския петролопровод), поправянето, подмяната, подновяването, поддържането, разширяването и защитата на Трансбалканския петролопровод;

“Дейности по Проекта”

Означава дейностите, свързани с Проекта, които се извършват в различно време от Компании по Проекта, Инвеститори по Проекта, Изпълнители, Доставчици и съответните им клонове и филиални структури, както и от служители, консултанти, агенти и упълномощени представители на такива;

“Споразумение по Проекта”

Означава всяко споразумение, договор или друг вид документ, по който става страна Компетентният орган, от една страна и от друга страна, Компания (Компании) по Проекта или Инвеститор (Инвеститори) по Проекта, във връзка с Проекта, като такова споразумение, договор или друг вид документ може да бъдат удължени, подновени, заменени, изменени или променени по друг начин от време на време в съответствие с неговите условия;

“Компания по Проекта”

Означава всяко Лице, надлежно упълномощено съгласно националното законодателство на страната, чийто гражданин е, който представлява страна по Двустранно споразумение различно от държавен субект, който е страна по такова Двустранно споразумение, както и наследник или пълномощник на такива Лице, по отношение на Трансбалканския петролопровод;

“Инвеститор по Проекта”

Означава всяко Лице, включително и без ограничения, и Държава, притежаващи пряко, непряко или като дялово участие дял в Компанията по Проекта;

“Участник в Проекта”

Означава всяка Компания по Проекта, Инвеститор по Проекта, Изпълнител, Превозвач или друго лице, което доставя стоки, труд или услуги (включително и без ограничения кредити, финансиране, застраховане или други финансови услуги) за Проекта или по отношение на Дейност по Проекта;

“Компетентни власти”

Означава всяка централна, федерална, регионална, местна или общинска власт на Държава и всичките й конституционни елементи, независимо от промените от време на време по отношение на структурата, формата или нещо друго, включително и апарата, административните органи и всички изпълнителни, регулаторни, общински и местни органи, агенции, департаменти или министерства, власти или официални представители на такива или в такива, които имат властта да управляват, отсъждат, регулират, налагат или събират данъци, такси или друг вид задължения, да издават лицензи или разрешения, да одобряват или по друг начин да оказват (пряко или непряко) влияние (финансово или друго) върху Проекта или Дейности по Проекта, или спрямо права и задължения на всеки Участник по проекта;

“Доставчик”

Означава всяко лице, уговорено или наето за транспортирането на петрол по цялото протежение на Трансбалканския петролопровод;

“Държава”

Означава суверенна държава – страна по настоящата Конвенция;

“Данъци”

Означава всички бъдещи и съществуващи данъци, такси, налози, плащания и вноски, платими на или наложени от Държава, подразделение на такава Държава, централно или местно, или друго такова, което има законовото право да налага такива данъци, такси, налози, плащания или вноски на Територията на такава Държава, като “Данък” ще означава всяко едно от тях;


“Територия”

Означава, по отношение на Държава, земната й територия, континенталният й шелф и изключителната икономическа зона, над които такава Държава има юрисдикция и упражнява суверенни права в съответствие с международното право;


“Трансбалкански петролопровод”

Означава тръбопроводът, който започва от Бургас, България, и достига до Вльора, Албания, и който пренася петрол, главно суров петрол – заедно с прилежащите терминали, помпени станции и други съоръжения, необходими за нормалното функциониране и работа на такъв тръбопровод; като се подразбира, че в случая на България терминалът в Бургас може да бъде универсален терминал, който също така ще обслужва други тръбопроводи за суров петрол, като в този случай достъпът до него ще бъде даден на съответната Компания по проекта в подходящо Споразумение по Проекта между собственика на терминала и Компанията по проекта; и

“Транзитен пренос”

Понятието има смисъла по Член 7(10)(a) от Договора за енергийна харта.

1.2Заглавия


Заглавията в настоящата Конвенция не представляват част от нея и няма да бъдат вземани предвид при тълкуването или изработването на настоящата Конвенция.

1.3Единствено и множествено число


Думи, които имат и единствено число, ще бъде променяни в множествено число и обратното само ако контекстът налага това.

2.ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ И АНГАЖИМЕНТИ

2.1Навременно изпълнение


От момента на и за целия период след Датата на влизането в сила всяка Държава се задължава да спазва и изпълнява по всяко време и навременно всяко от своите задължения и ангажименти, произтичащи от настоящата Конвенция, както и от всяко Двустранно споразумение, по което Държавата е страна.

2.2Отговорност


Всяка държава ще спазва всички разпоредби на настоящата Конвенция и всяко Двустранно споразумение, по което е страна, и ще предприеме всички възможни законови мерки, за да гарантира пълно съответствие с разпоредбите на настоящата Конвенция и на всяко Двустранно споразумение, по което Държавата е страна, както и относно всяко Споразумение по Проекта, което е сключила, като същото се отнася и до Компетентните власти на нейна Територия.

3.ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС


Когато възникне ситуация на транзитен пренос, всяка Държава трябва да осигури Транзитен пренос на петрол през, на, по и от своя Територия по Трансбалканския петролопровод, като предприема всички необходими мерки и действия, включително и тези, предвидени съгласно Договора за енергийна харта, настоящата Конвенция или Двустранно споразумение, по което Държавата е страна, за да изпълни това свое задължение.

4.ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ СОБСТВЕНОСТ НА ПЕТРОЛА


Правото на собственост или собствеността върху петрола, пренасян по Трансбалканския петролопровод ще останат непроменени по отношение на Компанията (Компаниите) по Проекта, Инвеститора (инвеститорите) по Проекта и / или Превозвач(и) в съответствие с поетите от тяхна страна търговски ангажименти.

5.НЕВЪЗПРЕПЯТСТВАН ТРАНЗИТЕН ПРЕНОС НА ПЕТРОЛА

5.1Невъзпрепятстване


Никоя Държава, освен ако не е изрично предвидено по силата на Двустранно споразумение, по което е страна, не може да нарушава, престъпва условията или по друг начин да възпрепятства потока на петрола по Трансбалканския петролопровод към, през и/или при напускане на нейната Територия, и ще предприеме всички необходими действия, за да предотврати такова прекъсване, нарушаване или друг вид възпрепятстване.

5.2Уведомление


Ако Държава извърши, не извърши или пострада от извършването на какво да е действие, което прекъсва, нарушава условията или по друг начин възпрепятства потока на петрола по Трансбалканския петролопровод на нейна Територия, тази Държава трябва незабавно да уведоми останалите Държави и съответните Компании по Проекта за такова прекъсване, нарушаване или друг вид препятстване, причините за това, както и примерен график за облекчаване на възникналата ситуация, и в случай на всякакво подобно събитие, тази Държава ще отстрани причините за това прекъсване, нарушаване или друг вид препятстване и ще възстанови прекъснатия, нарушен, необезопасен или възпрепятстван поток на петрола по Трансбалканския петролопровод през нейна територия по най-бързия възможен начин.

6.СТАНДАРТИ

6.1Сътрудничество


Всяка държава ще си сътрудничи с другите Държави и Компаниите по Проекта чрез включване на разпоредбите на Двустранните споразумение, по които е страна, към ангажиментите по отношение на определянето, формулирането и създаването на приемлива среда, отговаряща на международните технически, здравословни, качествени, екологични и безопасни стандарти, които ще бъдат спазвани по време на изпълнение на Дейностите по Проекта, свързани с Трансбалканския петролопровод, в това число енергийните потоци и тяхното съхраняване, които да са в съответствие с общоприетите международни стандарти и бизнес практики, установени в петролната индустрия, и с европейското законодателство. Тези стандарти съгласно Двустранното споразумение, по което дадена Държава е страна, трябва да бъдат подходящи за условията и екологичната среда, характерни за всяко конкретна географска област, през която минава Трансбалканския петролопровод, и във възможно най-голяма степен ще благоприятства, като има предвид съответните разпоредби на националното законодателство, правилници разпоредби и решения на всяка Държава, хармонизирането със съответните стандарти, договорени в Двустранните споразумения, по които страни са другите Държави.

6.2Консултации


Всяка страна ще осъществява консултации с другите Държави и ще предприема всички необходими стъпки за гарантиране на спазването на такива условия, които са приемливи и отговарящи на международните технически, здравословни, качествени, екологични и безопасни стандарти, в съответствие с настоящия Член и договореностите по Двустранното споразумение, по която страна е всяка такава Държава.

6.3Разлив


Без ущърб на задълженията на всяка Компания по Проекта съгласно всяко Двустранно споразумение, по което е страна такава Държава, в случай на разлив на петрол от която и да е част на Трансбалканския петролопровод или при възникването на друга такава ситуация, която причинява или е вероятно да причини материални екологични вреди или да застраши здравето и безопасността на хората, тогава по искане на пострадалата Държава останалите Държави незабавно и във възможно най-голяма степен ще подпомогнат пострадалата Държава в отговор на нейната молба за помощ. Съвместната комисия ще определи дали пострадалата Държава ще бъде задължена да възстанови на останалите Държави всяка Загуба, нанесена при предоставянето на такава помощ след като се вземат предвид задълженията на всяка Компания по Проекта съгласно всяко Двустранно споразумение, по което е страна такава Държава.

7.ДАНЪЧНИ ТАКСИ

7.1Данъчно третиране


Всяка Държава ще гарантира прилагане на данъчно третиране за всеки Участник по Проекта, така че да е третиран с не по-малко благоприятен режим от този, приложим за предприемачите в съответната страна в съответствие с общото данъчно законодателство, приложимо при подобни условия.

7.2Сътрудничество


По отношение на мерките в сферата на данъчното облагане. Всяка Държава ще си сътрудничи с другите Държави за осигуряване на честно и прозрачно прилагане на Данъците по отношение на всеки Участник в Проекта, както и за избягване на двойното данъчно облагане.

7.3Трансферно ценообразуване


“По отношение на изчисляването на Данъци, ще се прилагат принципите на трансферното ценообразуване, които се съдържат в Ръководството на ОИСР по трансферно ценообразуване за мултинационални предприятия и данъчни администрации.


7.4Петрол


Държавата няма да налага Данъци върху стойността на петрола, пренасян по протежението на Трансбалканския петролопровод.

8.МИТНИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Всяка държава ще предостави на внесените стоки и услуги, свързани пряко или непряко с Дейностите по Проекта, режим не по-малко благоприятен от този, предоставен на стоките и услугите от национален или чуждестранен произход, и от друга страна, като член на Световната търговска организация (СТО) ще прилага правилата на СТО при вноса на материали и продукти, свързани с енергийния сектор, които са необходими за изграждането, действието и поддържането на Трансбалканския петролопровод, включително и без ограничения, оборудване за тръбопровода.

9.ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА


Всяка държава ще гарантира пълната си подкрепа за изпълнението и управлението на Проекта, като всички Дейности по Проекта, предвидени съгласно настоящата Конвенция и Двустранните споразумения, по които дадена Държава е страна, и в изпълнение на тези ще предприеме всички необходими стъпки, за да осигури пред Компетентните власти съответствие с всички задължения, определени от съответните Компетентни власти по силата на настоящата Конвенция и на Двустранните споразумения, по които Държавата е страна, или по силата на Споразумение по Проекта, по което страна са съответните Компетентни власти.

10.СЪТРУДНИЧЕСТВО

10.1Благоприятни условия


Държавите ще си сътрудничат за установяването и поддържането на необходимите и благоприятни условия за изграждането, собствеността и действието на Компаниите по Проекта за Трансбалкански петролопровод, както и за Транзитния пренос на петрол на и/или през техните Територии.

10.2Други Конвенции или Споразумения


Всяка държава ще осигури пълната си подкрепа и сътрудничество при провеждане на преговорите или сключване на други такива многостранни или двустранни конвенции или споразумения, както е прието да се сключват между Държави, международни институции и организации, в това число и пълни консултации с Компаниите по Проекта с цел да се направи възможно и да се подкрепи изпълнението на Проекта, и да се подкрепят всички Дейности по Проекта.

11.ПРАВА НАД ЗЕМЯТА И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ВОДИ

11.1Земя


Всяка Държава ще гарантира предоставянето на изключителни Поземлени права на своя Територия и на постоянен достъп до нея относно всички Дейности по Проекта в съответствие с честни, прозрачни и ясни търговски правила и условия, съгласно Двустранното споразумение, по което тази Държава е страна, и след като вземе предвид съответните действащи разпоредби на националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответната Държава.

11.2Териториални води


Всяка Държава ще гарантира предоставянето на постоянен достъп до нейните морски пристанища и териториалните си води за изпълнението на всички Дейности по Проекта в съответствие с честни, прозрачни и ясни търговски правила и условия, съгласно Двустранното споразумение, по което тази Държава е страна

12.СЪВМЕСТНА КОМИСИЯ

12.1Учредяване


Ще бъде създадена комисия, включваща по двама представители на всяка Държава с цел да (а) наблюдава спазването и улесняване на приложението, осъществяването и тълкуването на настоящата Конвенция и на Проекта, (б) да улеснява и да позволява единното и ефективно управление на Трансбалканския петролопровод и (в) да разрешава с добра воля случаи на по-сложни ситуации, въпроси, проблеми или спорове, които може да произтекат във връзка с изпълнението на настоящата Конвенция или Проекта (наричана “Съвместна комисия”). Всяка Компания по Проекта трябва също да определи двама наблюдатели, които да подпомагат Съвместната комисия в нейната работа.

12.2Представители на държавите членки


В рамките на 60 (шейсет) дни след Влизането в сила на Конвенцията, всяка Държава ще определи писмено пред другите Държави първите си представители в Съвместната комисия. Представителите на Държавата ще получат от своята Държава пълни правомощия по отношение на всякакви въпроси, отнесени за разглеждане от Съвместната комисия във връзка с Проекта. Всяка държава ще уведоми писмено Компаниите по Проекта за лицата, които я представляват в Съвместната комисия към момента. Всяка Държава има право да сменя представителите си в Съвместната комисия чрез изпращане на писмено известие за това до другите Държави.

12.3Представители на Компаниите по Проекта


Двустранното споразумение, по което е страна всяка Държава, гарантира на всяка Компания (Компании) по Проекта, която е страна по такова Двустранно споразумение, че тази Държава ще бъде уведомявана писмено за първите двама определени наблюдатели към Съвместната комисия. Наблюдателите ще имат всички права и пълномощия от съответната Компания (Компании) по проекта да действат от нейно име по отношение на всеки въпрос, представен по съответния ред за разглеждане от Съвместната комисия, във връзка с Проекта. Тази Компания (Компании) по Проекта може да сменя наблюдателите си чрез изпращане на писмено известие за това до Държавите и другите Компании по Проекта.

12.4Процедурни правила


Съвместната комисия ще приеме процедурни правила за провеждане на срещите, и осъществяване на дейностите и работата на Съвместната комисия.

13.ГРАНИЦИ ИЛИ ТЕРИТОРИАЛНИ СПОРОВЕ


Всяка Държава изразява съгласието си, че (а) ангажиментът й към Проекта съществува независимо от всеки спор, различия, претенции, демаркации, определяне, промени, изменения или друг вид промени по отношение на разположението на нейните граници, структурата или площта на нейната Територия към момента или в бъдещ момент, или които може да възникнат между тази Държава и други Държави (за целите на настоящия член се обозначава като “Граница или териториален спор”), (б) никаква граница или териториален спор между кои да е от Държавите няма да попречи по никакъв начин на Дейностите по Проекта и (в) особено задълженията, описани в настоящата Конвенция няма да бъдат променяни или изменяни поради евентуално възникване на “Граница или териториален спор” след влизането в сила на Конвенцията.

14.ЕКСПРОПРИАЦИЯ


Разпоредбите на Член 13 от Договора за енергийна харта ще се прилагат след извършване на необходимите изменения (mutatis mutandis) към настоящата Конвенция и спрямо всички аспекти на Проекта.

15.ДВУСТРАННИ СПОРАЗУМЕНИЯ

15.1Условия


По силата на настоящата Конвенция всяка Държава се задължава да сключи Двустранно споразумение със съответната (съответните) компания (компании). Всяко Двустранно споразумение ще се основава на международните стандарти и практики, ще се придържа във възможно най-голяма степен към разпоредбите на Договора за енергийна харта и освен всичко друго ще:

(а) Предостави на такава (такива) Компания (Компании) по Проекта, като вземе предвид разпоредбите на националното законодателство, разпоредби, наредби и решения на съответната Държава, изключителното право (чрез концесия, франчайз или други подходящи начини) да проектира, конструира, построи, управлява и поддържа Петролопровода на територията на съответната Държава за определен срок от време, с договорени права на удължаване;

(б) Определи параметрите за проектиране, конструиране, построяване, управляване и поддържане на Петролопровода на територията на дадена Държава, като се подразбира, че Компанията (Компаниите) по Проекта, които са страни по Двустранно споразумение, ще изберат Изпълнителите и Доставчиците, с които да сключи подробни споразумения за проектиране, конструиране, построяване, управляване и поддържане на Петролопровода на територията на тази Държава;

(в) Определи правата и задълженията на Компанията (Компаниите) по Проекта, които са страни по Двустранно споразумение, по отношение на земята и правата за преминаване на Трансбалканския петролопровод от страна на тази Държава;

(г) Определи форсмажорните обстоятелства и да посочи правата и задълженията на тази Държава и на Компанията (Компаниите) по Проекта при възникването на такова форсмажорно обстоятелство;

(д) Определи условията за прекратяване на Двустранното споразумение и да посочи правата и задълженията на съответната Държава и на Компанията (Компаниите) по Проекта при прекратяване на такова Двустранно споразумение;

(е) Осигури уреждане на споровете съгласно такова Двустранно споразумение чрез международен арбитраж;

(ж) Определи правила на собствеността и регулирането относно свързването на Трансбалканския петролопровод по границите на Държавите, както и относно отвеждането на петрол от съответните Държави за национално потребление;

(з) определи (i) тарифите за Транзитен пренос на петрол през съответната Територия, които тарифи да са различни в зависимост от обстоятелствата, при които са наложени (например различни тарифи може да бъдат въведени по силата на договори за дългосрочни доставки за транзакции при доставка), (ii) таксите, свързани с използването на морските пристанища, (iii) правилата и процедурите за изменение на тези тарифи и такси и (iv) процедурите за разрешаване на спорове във връзка с тях;

(и) разреши на Компанията (Компаниите) по Проекта, които са страна по Двустранно споразумение, да финансират Проекта посредством взаимно заемни и кредитни средства и взаимни допълнителни гаранции за активите по Проекта, които да гарантират тези средства, при всеки случай съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответната Държава;

(й) разреши ипотекирането, залагането и/или прехвърлянето на активи и права на Компаниите по Проекта и Инвеститорите по Проекта, включително и без ограничения и дяловите участия на Компаниите по Проекта и Инвеститорите по Проекта, в полза на заемодателите като допълнителна гаранция за покриването на заемите и кредитите, предоставени от такива заемодатели за финансиране на Проекта, и да разреши на Компаниите по Проекта да заделят средства и приходи по Проекта в банкови сметки извън Територията на съответната Държава като част от гаранционните действия в полза на такива заемодатели, при всеки случай съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответната Държава;

(к) да изиска от Компанията (Компаниите) по Проекта да изградят и експлоатират Трансбалканския петролопровод в съответствие с всички приложими екологични закони, правилници, наредби и решения;

(л) да определи вида на застраховане и покритието на застрахователните полици, които ще бъдат подкрепени от Компанията (Компаниите) по Проекта, която (които) са страни по Двустранно споразумение, и да разрешат на тези Компании по Проекта да получат такава застраховка от уважавана национална или международна застрахователна компания в съответствие с договорените финансови условия;

(м) определи задълженията на всяка Държава по отношение на осигуряването и поддържането на пътищата, съоръженията и другите инфраструктурни обекти, необходими за изграждането, функционирането и поддържането на Трансбалканския петролопровод от съответната Държава; и

(н) определи условията и реда, при който Трансбалканският петролопровод ще бъде прехвърлен към съответната Държава след изтичане на срока на Двустранното споразумение.

15.2Общи разпоредби


Всяка страна се съгласява изпълнението на Двустранното споразумение, като има предвид съответните разпоредби на националното законодателство, правилници и разпоредби, да бъде колкото е възможно по-близо по форма и съдържание до Двустранните споразумения, изпълнявани от всяка една от другите държави, с което Държавите възнамеряват да гарантират в максимална степен, че Проектът ще бъде изпълняван с необходимото внимание, все едно се изпълнява на територията само на една страна и все едно задълженията по него са поети от единна общност, макар че Проектът ще се изпълнява на Територията и на трите Държави и ще се осъществява от повече от една Компании по Проекта.

16.ПРАВНА УСТОЙЧИВОСТ


Всяка Държава се съгласява да не предприема действия относно Проекта или Участник в Проекта (включително и без ограничения, изменението, отменянето или приемането на някакъв закон, разпоредба, правилник или решение, или изменението, отменянето или оттеглянето на някакво действащо разрешително, одобрение или оправомощаване, когато Участник в Проекта започва работа по Проекта), които се прилагат само, пряко и единствено за Проекта или за Участник в Проекта, и обективно може да окажат значителен отрицателен ефект върху развитието, изпълнението или действието на Проекта, или върху правната, икономическата или търговската позиция на Участника в Проекта.

17.ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА


Държавите се съгласяват Компаниите по Проекта да имат правото да оперират с капитала и постъпленията от Проекта в свободно конвертируема валута и да имат правото да изплащат главница, лихви, такси и други видове плащания по отношение на дългове, финансиращи Проекта, в свободно конвертируема валута.

18.ЦЕЛ


Държавите се съгласяват за това, че (а) Проектът не включва като цяло доставянето на стоки и услуги на съответната Територия за каквито и да било обществени цели или задоволяване на общите или битови нужди на населението на коя да е от Държавите, (б) Проектът не предвижда и не изисква действието му да е насочено към обществени цели или интереси на Територията на дадена Държава, (в) транспортът или Транзитният пренос на петрол по Трансбалканския петролопровод ще включва общ носител и (г) според нуждите, нито едно Двустранно споразумение няма да бъде характеризирано или третирано, като цяло и в частност, като договор, предоставящ концесия или франчайз за управление на предприятие за комунални услуги или който при всеки случай изисква провеждането на обществен търг за дейности, стоки или услуги, съставляващи изцяло или част от Проекта.

19.УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ


Държавите декларират, че ще се опитат да уредят евентуални спорове относно приложението или тълкуването на настоящата Конвенция, като отнесат предмета на спора за разглеждане от Съвместната комисия. Ако, по изключителна преценка на Държавата и независимо от състоянието на консултациите, предприети от страна на Съвместната комисия, все пак спорът не бъде решен, съответната Държава може, след изпращане на писмено известие до другата Държава (Държави), да отнесе случая за окончателно разглеждане и обвързващо решение към специално създаден (ad hoc) трибунал. Този временен трибунал ще бъде създаден и ще води процесуалните действия в съответствие с разпоредбите за уреждане на спорове съгласно Член 27(3) от Договора за енергийна харта, като прилага окончателното решение след извършване на необходимите изменения (mutatis mutandis) към настоящата Конвенция.

20.ПРЕКРАТЯВАНЕ


    1. Двустранни споразумения

Действието на настоящата Конвенция ще бъде прекратено при прекратяване или изтичане на всички Двустранни споразумения и всички Споразумения по Проекта, както и след приключването на всички Дейности по Проекта, описани тук или на друго място по съответния начин.    1. Трансбалкански петролопровод

Действието на настоящата Конвенция ще бъде прекратено, ако изграждането на Трансбалканския петролопровод не е започнало в тригодишен срок, считано от датата на която всички Държави са сключили съответните си Двустранни споразумения, като тези Двустранни споразумения ще бъдат сключени съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответните Държави;


Действието на настоящата Конвенция може също да бъде прекратено от Държавите, ако сроковете и условията във връзка с изграждането на Трансбалканския петролопровод, включително графиците за това изграждане, съдържащи се в Двустранните споразумения, не са изпълнени от Проектните компании, които са страни по тези споразумения съгласно условията на Двустранните споразумения.

21.ТРИСТРАНЕН МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО


Държавите – страни по настоящата Конвенция – признават и се съгласяват, че ангажиментите, потвърдени от Раздел 1 до Раздел 4 на Тристранния меморандум за разбирателство, наричани Преамбюл (Б) на настоящата Конвенция, ще останат валидни и в сила.

22.ИЗПЪЛНЕНИЕ


Четири (4) оригинални копия на настоящата Конвенция на английски език ще бъдат предоставени на всяка Държава.

23.ДЕПОЗИТАР, РАТИФИКАЦИЯ И ВЛИЗАНЕ В СИЛА


23.1. Депозитар
Република Македония ще служи като депозитар на копие на тази Конвенция, предоставена от всяка Държава и копие на всички ратификационни документи, приети от всяка Държава.
23.2. Ратификация
Настоящата Конвенция ще бъде ратифицирана от всяка Държава съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения на съответната Държава. Всяка Държава ще уведоми незабавно Република Македония като страна депозитар относно датата, на която Държавата е изпълнила всички изисквания съгласно националното законодателство, правилници, наредби и решения, за да влезе в сила настоящата Конвенция.
23.3. Влизане в сила
Настоящата Конвенция ще влезе в сила на първия ден от втория календарен месец след датата, на която последната Държава е уведомила Република Македония като страна депозитар, че Държавата е ратифицирала Конвенцията в съответствие с националното законодателство, правилници, наредби и решения. (наричано “Дата на влизане в сила”).

24.ИЗМЕНЕНИЯ


Към настоящата Конвенция могат да бъдат правени изменения от Държавите, като всяка от Държавите изпрати писмен документ, в който са залегнали сроковете за такова изменение, като това допълнение ще бъде ратифицирано и ще влезе в сила съгласно процедурите от Член 23 на настоящата Конвенция.

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ
От подпис /не се чете/

Име: Генч Рули

Длъжност: Министър на икономиката, търговията и енергетиката

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
От подпис /не се чете/

Име: Асен Гагаузов

Длъжност: Министър на регионалното развитие и благоустройството

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ
От подпис /не се чете/

Име: Вера РафайловскаДлъжност: Министър на икономиката

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница