Трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, с еик на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписваниятаДата28.10.2018
Размер27.19 Kb.
Образец на Пълномощно за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите, съгласно чл.116 ал.3 от ЗППЦК
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
Подписаният (те)...................................................................................................................................................,

(трите имена и единен граждански номер, съответно фирмата, с ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията ( или фирменото дело, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ), в качеството си на акционер, притежаващ ……………………………… броя поименни безналични акции с право на глас от капитала на “Дупница-Табак” АД, депозитарна/и разписка/ с № ............... от ...............г., на основание чл. 226 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. 116, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценните книжа (ЗППЦК)
УПЪЛНОМОЩАВАМ(Е)
…………………………………………………………………………………………………………

(трите имена, единен граждански номер, местожителство и адрес, съответно - фирмата, с ЕИК на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, (или съответно фирменото дело, номера, партидата, тома и страницата на вписване в търговския регистър и в регистър БУЛСТАТ), да ме(ни) представлява(т) заедно и/или поотделно на редовното общо събрание на акционерите на “Дупница -Табак”АД, което ще се проведе на 30.06.2010 г. от 13.00 часа в зала на административната сграда на дружеството, гр. Дупница, ул.”Яхинско шосе” № 1, а при липса на кворум на 14.07.2010 г. от 13.00 ч. на същото място,

при същия дневен ред и да гласува(т) с всички притежавани от мен(нас) акции по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. ……………………………………………..

Начин на гласуване:

По т.1. от дневния ред - да гласува ...........
2.

Начин на гласуване:По т.2. от дневния ред - да гласува ...........
3……………………………………………..

Начин на гласуване:По т.3. от дневния ред - да гласува ...........
4…………………………………………….

Начин на гласуване:По т.4. от дневния ред - да гласува ...........
5…………………………………………………

Начин на гласуване:По т.5. от дневния ред - да гласува ...........
6…………………………………………………………

Начин на гласуване:По т.6. от дневния ред - да гласува ...........
7. ……………………………………………………….

Начин на гласуване:По т.7. от дневния ред - да гласува ...........
8. ………………………………………………….

По т.8. от дневния ред - да гласува ...........

Волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване: “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА”, “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има/няма право на преценка, дали да гласува и по какъв начин. При гласуване “против”, “по своя преценка” и “въздържал се” пълномощникът има/няма право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка.

Упълномощаването обхваща/не обхваща/ въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са били оповестени съобразно чл. 223 и чл 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва изрично).

Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.


Дата: Упълномощител (и):

……………………………г. (………………………..)

гр. ………………………..

/Пълномощното следва да бъде нотариално заверено//Упълномощаването може да се извърши и по електронен път на следната електронна поща dupnica_tabak_ad@abv.bg, като в този случай електронните съобщения трябва да бъдат подписани с универсален електронен подпис (по смисъла на закона за електронния документ и електронния подпис) от упълномощителя и към тях да бъде приложено нотариално завереното изрично пълномощно/

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница