Трудови злополуки и професионални заболявания трудови злополукиДата17.10.2018
Размер118.92 Kb.
#90145
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

1.ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ

1.1.Определение. Трудова злополука е всяка внезапно увреждане на здравето, станало по време и във вързка или по повод на извършваната работа,както и при всяка работа,извършвана в интерес на предприятието,когато това увреждане е причинило неработоспособност или смърт . Следователно ТЗ се характиризира с:

а/ причинна връзка между внезепността на увреждането на здравето и изпълнението на дадена работа, възложена от предприятието, в негов интерес;

б/ неработоспособност,която може да бъде временна или трайна.

1.2.Класификация на трудовите злополуки.

1.2.1. По фактор „работно място”.Трудовите злополуки биват:

а/ свързани с производствената дейност;

б/ приравнени към трудовите злополуки

1.2.2.По критерий „изход от злополуката”,трудовите злополуки биват:

а/ смъртни;

б/ със загуба на трудоспособност:


 • леки – до 3 дни;

 • средно тежки – от 4 до 17 дни;

 • тежки – над 17 дни

 • инвалидни- с трайна загуба на работоспособност.

1.3.Разследване и регистриране на трудовите злополуки

1.3.1.Нормативна база:

а/Наредба за устанвяване,разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки – ДВ, бр.6 от 1999 г.;

б/Декларация за трудова злополука – ДВ,бр.8 от 1999 г.

1.3.2.Деклариране на трудова злополука. Включва:

а/ Незабавно уведомяване, на ръководителя на фирмата, или упълномощено- то от него лице,за станалата злополука, от страна пострадалия или непосредствения му ръководител;

б/Ръководителят е длъжен да проведе разследване на обстоятелствата на злополуката.Съставя се протокол с приложени към него писмени показания на свидетелите на злополуката;

в/Когато има основание да се счита, че злополуката е трудова, ръководителят на фирмата/осигурителя/ подава в 3 дневен срок,след узнаване за настъпването й декларация за трудова злополука” по уставен образец, в поделението на НОИ, в 4

екземпляра;

г/Издава се болничен лист в 2 екземпляра-за постадалия и за НОИ;

д/Независимо от подаването на декларация за ТЗ, осигурителят уведомява незабавно териториалното поделение на НОИ,териториалната администрация на Инспекцията по труда и други компетентни органи за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи,както и за всяка злоролука довела до инвалидност или смърт,или има основание да се предполага,че ще доводе до такива усложнания.При злополука довела до инвалидност или смърт задължително се уведомява прокуратурата

1.3.3.Разследване и установяване на трудовата злополука,включващо:

а/Откриване на досие за ТЗ от страна на НОИ по подадена декларация;

б/Откриване на производство за разследване на ТЗ,със заповед на ръководи теля на териториалното поделение на НОИ,при повече от 3 увредени лица или по негова преценка;

в/Разследване на злополуката-задължително при повече от 3 пострадали лица при инвалидност или смърт,или когато се предполага,че злополуката ще доведе до това. В този случай разследването на злополуката се прави • независимо от подаването на декларация;

 • по инициатива на териториалния орган на НОИ;

 • независимо от разследването на прокуратурата или други компетентни

органи;

г/Формиране на комисия,която да проведе разследването/от НОИ, ИТ, представител на работодателя, от КУТ и др/;Право да присъства при разследването има пострадалият или упълномощени от него лица;

д/Оформяне на резултатите за конкретните обстоятелства и причини за възникване на злополуката,вида на увреждането и др.данни в протокол, съгласно чл.10 от

Наредбата;

е/Издаване на разпореждане в 7 дневен срок от декларирането, за приемане или не приемане на злополуката за трудова,от длъжностно лице по чл.60 от Кодекса за задължителното обществено осигуряване;

ж/Изпращане на разпореждането от осигуряващия НОИ в 7 дневен срок на осигурения и осигурителя му. Когато злополуката е приета за трудова,в 7 дневен срок осигурителят изпраща в териториалната Инспекция по труда един екземпляр от декларацията и съпроводително писмо с номера на разполеждането на НОИ.1.3.4.Регистриране и отчитане на трудовите злополуки.Включва:

- подържане на регистър от осигурителя за трудовите злополуки;

- подържане на информационна база от НОИ;

- изпращана от осигурителя до териториалното поделение на НОИ и ИТ до 31януари на следващата година, на информация за средносписъчния състав на работещите през отчетния период,броя и разпределението на ТЗ за изминалата календарна година и сумите изплатени за трудови злополуки,по утвърден формуляр.1.4. Показатели за отчитане на трудовите злополуки.Това са :

а/Коефициент на честота

= х 1000

б/Индекс на честота

= х 1000 000

в/Коефициент на тежест

=

г/ Индекс на тежест

= х 1000 000

1.5.Задължително застраховане за риска „трудова злополука”

1.5.1.Нормативен документ-Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”,ДВ, бр.15 от 2006 г. и Заповед №151 на министъра на труда и социалната политика, ДВ,бр.24 от 2006 г.

1.5.2.Основни положения.

а/ На задълително застраховане подлежат работниците и служителите,които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия,принадлежа-

щи към икономическа дейност с трудов травматизъм,равен или по-висок от средния за

страната ;

б/Не подлежат на задължително застраховане работниците и служителите, застраховани на друго основание за риска „трудова злополука”,както и работещите в МО,МВР,Държавната агенция „Гражданска защита”;

в/Разходите по застраховката са за сметка на работодателя.

г/Работещите,които ще бъдат застраховани се определят с писмена заповед от работодателя,след консултации със СТМ и КУТ.1.5.3.Коефициент на трудов травматизъм - .Определя се като средно аритметично от коефициентите за честота и тежест за три годишен период. Средният коефициент на трудов травматизм за страната определен от МТСП е 1,51.
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности
Икономическа дейност Коефициент на трудов

травматизъм


Добив на метални руди 17,85

Добив на въглища и торф 8,99

Производство и леене на метали 7,17

........Производство на превозни средства,без автомобили 5,93

Воден транспорт 4,76

Рециклиране на отпадъци....................................................................4,54

Производство на дървен материал и изделия от него.......................4,48

........Добив на неметални матириали и суровини 3,96

Горско стопанство,дърводобив и свързани с тях услуги 3,11

Производство на продукти от други неметални суровини 3,08

Производство на метални изделия,безмашини и оборудване. 2,88

Производство на автомобили,ремаркета и полуремаркета................2,88

Производство на мебели;производство некласифицирано другаде 2,88

Производство и разпределение на електрическа енергия,газооб-

разни горива и топлинна енергия.. 2,83

Строителство 2,73

Производство на дървесна маса,хартия,картон и изделия от

картон 2,64

Производство на машини,оборудване и домакински уреди 2,62

Производство на изделия от каучук и пластмаси 2,42

Производство на кокс,рафинирани нефтопродукти и ядрено

гориво 2,17

Сухопътен транспорт,вкл тръбопроводен 2,15

Добив на уранови и ториеви руди и техните концентрати 2,14

Въздушен транспорт 2,09

Добив на суров нефт и природен газ;услуги свързани с добива

на нефт и газ,без проучвателни работи 2,02

Производство на ел.машини и апарати,некласифицирани

другаде 1,84

Събиране,пречистване и разпределение на вода 1,79

Производство на текстил и изделия от текстил,без облекло 1,69

Събиране и третиране на отпадъци,почистване и възстановяване 1,60

Производство на химични продукти 1,59

Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги 1,59

Спомагателни дейности в транспорта;дейности на туристически

агенции 1,55
1.5.4.Рискове покривани от задължителната застраховка „трудова злополука”

/1/Покривани рискове:

-смърт на застрахованото лице,

- трайно намалена трудостоспособност на лицето, вследствие на ТЗ;

- временна неработоспособност,вследствие на ТЗ.

/2/ Удостоверяването на неработоспособността става:

-за временна неработоспособност – с болничен лист

-за трайно намалена неработоспособност- с експертно заключение на съответния компетентен орган за медицинска експертиза на неработоспособността.1.5.5.Определяне на застрахователната сума и обезщетение.

/1/Застрахователната сума се определя на базата на ммесечната брутна работна заплата на застрахования към момента на сключване на застраховката.Тя не може да да бъде по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съот-ветния работещ за 12-те месеца,предхождащи момента на сключване на застраховката.
/2/Застрахователни обещетения:

при смърт -7 годишната брутна работна заплата,определена, както показано по-горе; - при трайно намалена трудоспособност- процент от застрахователната сума,равен на процента на трайно намалената работоспособност, уснановен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността, съгласно „Наредба за медицинската експертиза на работоспособността”-ДВ,бр.47/2005, изм. ДВ, бр.96/2005 г.; в 3-месечен срок от постъпване на необходимите документи;

- при временна неработоспособност-в процент от месечната брутна работна заплата на застрахования,при която е сключена застраховката,за всеки започнат месец временна нераотоспособност.В зависимост от продължителността на загубената работоспособност от ТЗ,застрахователното обещетение е: • над 10 до 30 календарни дни включително – 3 %;

 • над 30 до 60 календарни дни включително - 5 %;

 • над 60 до 120 календарни дни включително- 7 %;

 • над 120 календарни дни - 10 %

- когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена трудоспособност преди настъпване на ТЗ, този процент не се отчита при определяне на

процента на трайно намалената трудоспособност вследствие на злополуката.

- при изплатено общетение за временна неработоспособност за ТЗ и последваща трайно намалена трудоспособност за застрахованото лице до 1 година от датата на злополуката,дължимото застрахователно обещетение или сума за трайно намалена трудоспособност, се намалява с размера на изплатеното обещетение за временно намалена трудоспособност.Същото се отнася и за изплатено обещетение за временна или трайно намалена трудоспособност и настъпила смърт до 1` година от датата на ТЗ.

2.ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

2.1.Определение –Съгласно чл.56 от Кодекса з задължителното обществено осигуряване /КЗОО/ професионална болест е заболяване,което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда и трудовия процес върху организама и е включено в Списъка на професионалните болести,издаден от МС,по предложение на Министъра на здравеопазването/ДВ,бр.33 от 2001 г./За проф. заболяване може да се признае и заболяване,което не е включено в списъка, когато се установи,че то е причинено основно и пряко от обичайната трудова дейност и е довело до трайна неработоспособност или смърт на осигурения. Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение,и късните последици .Следователно професионална болест се характеризира със задължителните условия:


 • увреждане от неблагоприятните фактори на работната среда или от обичайната трудова дейност;

 • да е включено в списъка на проф.болести;

 • да е причинило трайна неработоспособност или смърт.

2.2.Основни критерии при диагностиката на професионалните заболявания.

Те са


а/ Хигиенна характеристика на работната среда с детайлно описание на предполагаемия причиняващ фактор и уточняване на съпътстващите производствени фактори

б/ стаж в дадената професия;

в/ обща анамнеза;

г/ подробна анамнеза на настоящото заболяване;

д/ наличие на подобни оплаквания,респ.заболявания в еднородна професионална група/цех,производство/;

е/ проява на характерни и/или специфични признаци в клиничната картина на за

боляването.

2.3.Групи професионални заболявания.Съгласно Списъка на професионалните

болести/ДВ,бр.33/2001 г./, те се класифицират в следните групи:

/1/ заболявания,предизвикани от химически фактори/интоксикации,токсични от-

равяния/;

/2/ заболявания от физически фактори и пренапрежение/невропатия на слухови-

те нерви,вибрационна болест,кесонна и височинна болест, електрична офталмия, увре-

ждания на опорно двигателния апарат и на периферната нервна система/;

/3/ Прахови и алергични заболявания / пневмокониози, прахови заболявания на

горните и долните дихателни пътища,алергични заболявания/;

/4/ Инфекциозни и паразитни заболявания /заболявания, възникнали при работа,

със заразно болни или инфектиран или инвазионен материал,при контакт с болни жи-

вотни или заразени продукти от животински или растителен произход, контакт със за-

разен почва,дейности по отстраняване обезвреждане на твърди,течни отпадъци и др./

/5/ Професионални злокачествени заболявания/неоплазми/;

/6/ Кожни заболявания,причинени от физични,химични или биологични агенти,

невключени в други класове .

Според причинната връзка професионалните заболявания биват:

/1/ Специфични –при тях причинната връзка с вредния фактор на работната сре-

да е очевидна,специфична и категорична./2/ Неспецифични/условно професионални болести/,при които професионал.

характер се приема при определени условия и изисквания,тъй като болестни единици

се срещат и при лица без професионален контакт с вредностите,т.е.причинната връзка

се доказва.Такива са напр.проф.инфекциозни и паразитни заболявания, професионал-

ни бронхити и астми,заболяванията на опорно-двигателния апарат от неправилна орга-

низация на труда и др.;/3/ Парапрафесионални/свързани с професията/, при които професионалните

вредности са само отключващ или допълнителен момент,а не основна причина за изя-

вата.Зависят и от други причини извън производствените вредности. Такива могат да бъдат напр.язвената болест,хипертонията, неврозата, ревматични заболявания и др Не

се обявяват с бързо известие,но се отчитат и лицата с тези заболявания подлежат на

диспансеризация.Провеждат се лелебно-профилактични мероприятия и санация на ра-

ботната среда..2.4.Правна уредба.Съгласно Наредбата за съобщаване, регистриране, потвържда-

ване,обжалване и отчитане на професионалните болести /ДВ,бр.33/2001 г., основните

етапи при установяване на професионалните болести са :

а/ съобщаване и проучване на професионалните болести/ПБ/;

б/ потвърждаване и регистриране на ПБ;

в/ регистрация и отчитане на ПБ;

г/обжалване на ПБ.

2.5.Съобщаване на ПБ. Съгласно чл.61 отКЗООи чл.5 на горната наредба,задъл-

жение на лекарите и стоматолозите епри всички случаи на съмнение за професиона-

лна болест да изпращат в срок от 24 часа бързо известие по образец до:

а/ териториалното поделение на НОИ;

б/осигурителя.

Получените бързи известия в ТП на НОИ по постоянен адрес на заболялото лице

се завеждат във входящ дневник и в срос от 3 дни се открива досие по чл.59,ал.1 от

КЗОО.

2.6.Проучване на професионалното заболяване.

а/Когато предприятието е на територията на ТП на НОИ по постоянния адрес на

лицето,ръководителят на ТП издава заповед за извършване на проучването на профе-

сионалното заболяване,от специално назначена от него комисия в състав:председател-

представител на ТП на НОИ и членове:лекар със специалност”трудова медицина” или

„хигиена на труда”,представител на осигурителя/длъжностното лице по БЗР или длъж-

ностно лице от СТМ,обслужваща предприятието или друго длъжностно лице/,предста-

вител на работещите или от КУТ.

б/ Когато предприятието е на територята на друго ТП на НОИ, тогаваТП на НОИ

по постоянен адрес на лицето изпраща незабавно копие от бързото известие до това

поделение на НОИ с молба за организиране на проучването.

В хода на проучването осигурителят/работодателят/ е задължен:

/1/ Да осигури:

а/лекар по трудова медицина/хигиена на труда/ от СТМ, обслужващ предприя-

тието или длъжностно лице по БЗР;

б/представител от КУТ/ГУТ/;

/2/ Да предостави в 30-дневен срок:

а/производствена характеристика по образец;

б/ здравното досие на заболелия от СТМ;

в/ лабораторни изследвания или друга информация, отнасяща се до вредните

фактори на работната среда или трудовия процес,имащи отношение към заболяване-

то.

/3/ Да уведоми за предстоящото проучване и за правото им да участват в него:а/ заинтересованото лице или в случай на смърт или тежко заболяване негови

представители;

б/ представител на синдиката, в който членува заболелия.

В 10-дневен срок комисията изготвя протокол за извършеното проучване на ПБ,

в 4 екземпляра за: ТП на НОИ,картотеката на експертните медицински досиета,рабо-

тодателя,осигуреното лице.

ТП на НОИ по протокола за извършеното проучване и документите на осигури-

теля образува медицинско досие и в 3-дневен срок го изпраща на ТЕЛК.2.7.Потвърждаване и регистриране на ПБ.

/1/ В срок от 40 дни от получаване на медицинското досие ,ТЕЛК взема решение за потвърждаване на ПБ въз основа на клиничен преглед на лицето, данните от медицинското досие и допълнително събраните доказателства,протокола за проучване и приложените документи,предоставени от осигурителя.

/2/ ТЕЛК издава експертно решение за професионална болест /с годност до 3 години,след което лицето се преусвидетелства/ в 6 екземпляра и попълва регистрационна карта за признатата професионална болест ,в 4 екземпляра,която се изпраща на : НОИ,съответната ХЕИ, НЦХМЕХ,съответната ДИТ.

/3/Експертните решения на ТЕЛК могат да се обжалват пред съда по реда наЗакона за административното производство.
Трудови злополуки и професионални заболявания

Каталог: 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Тест за проверка на математическите знания и умения на учениците в началото на четвърти клас
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Отчет за научноизследователската, учебната и финансовата дейност на националния природонаучен музей при бан през 2013 г
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница