Трябва да включваДата14.06.2017
Размер17.53 Kb.
#23565
Здравейте,
Темата за изпита по дисциплината Психология на управлението по една избрана тема трябва да включва:
Струстура 2/3 теоритичен анализ и 1/3 лична позиция на студента (мнение, предишен опит, казус и т.н).

Обемът на работата е минимум 2000 думи (4 стандартни страници) и максимум 3000 думи (6 стандартни страници).

Задължителна е библиографията.
Теми за избор:
1. Психологията на управлението в системата на психологическите знания - обект и предмет.

2. Социална организация - основни изходни понятия в теорията на Макс Вебер.

3. Предназначение и основни признаци на бюрократичната организация според Макс Вебер.

4. Съвременни идеи за структурата на социалната организация.

5. Социалните групи в организацията - видове.

6. Социалните групи в организацията - групова динамика (етапи на

7. развитие).

8. Основни характеристики на неформалните групи и закономерности на социалните взаимодействия в тях. Потребности, определящи междуличностните отношения в групите (У. Шутц).

9. Мотивацията в управлението - теории.

10. Самооценка и Аз-образа на мениджъра.

11. Проблемът за поведенческата типология и управление.

12. Стилове на управление на конфликтните взаимодействия.

13. Z - моделът за решаване на проблеми.

14. Вземане на решения – стратегии.

15. Управление и власт - социално-психологически измерения.
Библиография:
1. Арънсън, Е. Човекът - "социално животно" С., Дамян Яков, 2009

2. Герчева-Несторова, Г. Личност и общуване. С., Изд. „ Албатрос”, 2010.

3. Герчева-Несторова, Г. Психология в управлението. Комуникативен разрез. Варна, УИ ВСУ „ Черноризец Храбър”, 2004.

4. Герчева-Несторова, Г. Психология на управлението. Комуникативен практикум”, Варна, УИ ВСУ „ Черноризец Храбър”, 2005.

5. Маслоу, Е. Мотивация и личност, С. Изд. „Кибеа”, 2010

6. Социална психология. Под. ред. на Серж Московичи. С., Изд. „Дамян Янков”, 2006

7. Тофлър, А. Трусовете във властта. Народна култура, 1996

8. Розанова, В.А. Психология управления, М. Альфа-Пресс, 2008

9. Урбанович, А.А. Психология управления, Минск, „Харвест”, 2007

10. Harris, Th. E., Nelson, M.D. Applied Organizational Communication. New York – London, Taylor & Francis Group, LLC, 200811. Work Motivation : Past, Present, and Future / Ed. by Ruth Kanfer, Gilad Chen, Robert D. Pritchard . - New York : Routledge, 2008


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница