Турин Имоти" адсиц „ Turin Properties"страница1/23
Дата10.04.2018
Размер2.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23Турин Имоти” АДСИЦ
Turin Properties” REITДОКУМЕНТ за регистрация

Част І от Проспекта за ПЪРВОНАчАЛНО УВЕЛИчЕНИЕ НА КАПИТАЛАДокументът за регистрация съдържа цялата информация за “Турин Имоти” АДСИЦ, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството акции, включително основните рискове, свързани с “Турин Имоти” АДСИЦ и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Документа за регистрация и с документа за предлаганите ценни книжа на “Турин Имоти” АДСИЦ, преди да вземат инвестиционно решение.

Инвестирането в ценни книжа е свързано с определени рискове Вж. “Рискови фактори” на т.4 от Документа за регистрация, съдържащи основните специфични за дейността на дружесвото рискове.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Документа за регистрация с Решение № 17 - ДСИЦ от 04.01.2008 г., което не е препоръка за инвестиране в предлаганите акции. Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа за регистрация данни.

Членовете на Съвета на директорите на “Турин Имоти” AДСИЦ отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за регистрация. ИП ”Елана Трейдинг” АД в качеството си на упълномощен за изготвянето на проспекта инвестиционен посредник отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа за реигстрация. Лицата по чл. 34, ал. 2 от Закона за счетоводство отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на емитента, а регистрираният одитор – за вредите, причинени одитираните от него финансови отчети.
Дата: 26.10.2007 г.

съдържание

1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и консултантите на емитента. Отговорност за изготвяне на документа за регистрация 6

1.1. Име и функции на членовете на управителния орган и прокуристите, ако има такива 6

1.2. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия 7

1.3. Имената на лицата, отговорни за изготвянето на документа за регистрация или на отделни части от него, както и декларация от същите, че при изготвянето му са положили необходимата грижа, и информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна. 72. Данни за одитора на емитента 8

2.1. Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните 3 години. 8

2.2. Няма напуснали, отстранени или одитори, които не са били преизбрани. 8

3. Систематизирана финансова информация 8

4. Рискови фактори 8

4.1 Рискове при инвестирането в недвижими имоти (секторни рискове) 10

4.2 Рискове, специфични за дружеството 13

4.3 Общи (системни) рискове 145. Информация за емитента 16

5.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие 16

5.2. Преглед на инвестициите на емитента 17

6. Преглед на стопанската дейност 37

6.1. Основни дейности 37

6.2. Oсновни пазари на емитента, включително посочване на всички приходи по категории дейности и регионални пазари за всяка от последните 3 финансови години 37

6.3. Информация относно необичайни събития и фактори, които съществено се отразяват върху приходите от основна дейност на емитента, като се посочва степента на отражение върху приходите 39

6.4 Данни за степента на зависимост на емитента от патенти, лицензи, договори (включително с доставчици и потребители) или нов производствен процес. 40

6.5. Данни за конкурентоспособността на емитента и основания за приетите твърдения. 407. Организационна структура 41

7.1. Описание на икономическата група и на позицията на емитента в нея: 41

7.2. „Турин Имоти” АДСИЦ не притежава участия в дъщерни дружества. 44

8. Имущество, производствени единици и оборудване 44

8.1. Обем, структура и динамика на дълготрайните материални активи на емитента за последните 3 финансови години, както и инфорация за заплануваните бъдещи дълготрайните материални активи, включително вписани тежести по тях. 44

8.2. Екологични въпроси, които биха могли да окажат влияние върху използването на дълготрайните материални активи от емитента. 45

9. Операционен и финансов преглед 45

9.1. Финансово състояние 45

9.2. Резултати от дейността 45

10. Ликвидност и капиталови ресурси 46

10.1. описание на вътрешните/външните и краткосрочните/дългосрочните източници на ликвидност за последните 3 финансови години и кратко разяснение относно значителните неизползвани източници на ликвидност 46

10.2.оценка на източниците и количествата парични потоци 47

До датата на настоящия документ основните парични потоци на „Турин Имоти’ АДСИЦ са по повод неговата инвестиционна дейност и извършените от него действия по реализиране на намеренията му във връзка с предварително сключените от емитента договори за придобиване на недвижими имоти, описани в т. 5.2.3. от Документа за регистрация. Представените по-долу в отчета за паричните потoци отрицатели потоци са свързани с придобиването на земеделска земя по цитираните договори и предоставени в тази връзка от дружеството аванси на свързани предприятия. 47

10.3. Капиталова структура на емитента, в т.ч. размер и падеж на заемите към края на разглеждания период, информация за използваните финансови инструменти, падеж на всяко от вземанията, структура на наличностите във валута и на лихвените проценти, както и информация за нуждата от евентуални бъдещи заеми 47

10.4. Информация относно всякакви ограничения върху използването на капиталови ресурси, които значително са засегнали или биха могли значително да засегнат пряко или косвено дейността на емитента. 48

10.5. Oчаквани източници на средства, необходими за изпълнение на ангажиментите, посочени в точки 5.2.3. и 8.1. 48

11. Научно изследователска и развойна дейност, патенти и лицензии 48

12. Информация за основни тенденции 48

12.1. Значителните тенденции в производството, продажбите и материалните запаси и разходи и продажни цени от края на последната финансова година до датата на документа за регистрация 49

12.2. Ангажименти, събития и планове, които е вероятно да имат значителен ефект върху дейността на емитента за текущата финансова година. 62

13. Информация относно прогнозите на емитента най-малко за текущата финансова година, включително 62

14. Административни, управителни и контролни органи. Висше ръководство. Служители. 62

14.1. Имена, адрес и функции на членовете на управителния орган, индикация за основните дейности, извършвани от тях извън емитента, когато същите са значителни по отношение на този емитент: 62

д. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по съребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество. 67

14.2. Данни за акционерите – учредители 67

14.3. Висше ръководство. Служители. 68

14.4. Конфликт на интереси 6815. Възнаграждения и компенсации 68

15.1. размер на изплатеното възнаграждение (включително всякаква непредвидена или отсрочена компенсация) и обезщетения от емитента на членовете на съвета на директорите във връзка с изпълняваните от тях функции 69

15.2. Дружеството не дължи суми за изплащане на пенсии, компенсации при пенсиониране или други подобни обезщетения. 69

15.3. Правила за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите 69

15.4. Суми и методи за определяне на възнагражденията на обслужващото дружество 70

16. Практики на ръководните органи 70

16.1. датата на изтичане на срока на текущите договори с членовете на съвета на директорите, както и периода, през който те са заемали длъжността 70

16.2. данни от договорите за управление с емитента относно компенсациите, които членовете на управителните и на контролните органи биха получили при прекратяване на договорите им с емитента 70

16.3. Информация за одитния комитет на емитента или комитет за възнагражденията, включително имената на членовете на комисията и резюме за мандата, по който функционира комисията. 70

16.4. Изявление за това, дали емитентът спазва или не режима/режимите за корпоративно управление в своята страна 70

17. Информация за служителите/заетите лица 71

17.1. брой на заетите лица 71

17.2. Притежавани от членовете на съвета на директорите акции в капитала на емитента и всякакви опции за подобни акции 71

17.3. Oписание на постигнатите договорености за участие на служителите в капитала на емитента, включително чрез издаване на акции, опции или други ценни книжа на емитента 7118. Функциониране на „Турин Имоти” АДСИЦ и основни партньори 71

18.1. Банка депозитар 72

18.2. Обслужващ0 дружество 74

18.3. Инвестиционен посредник 83

18.4. Оценители на недвижимите имоти на „Турин Имоти” АДСИЦ 84

18.5. Директор за връзки с инвеститорите 8419. Акционери със значително участие 84

19.1. Данни за акционерите, притежаващи над 5 на сто от акциите с право на глас: 84

19.2. Данни за лицето/лицата, които упражняват контрол върху емитента пряко или непряко 85

19.3. Описание на всякакви договорености, известни на емитента, действието на които може на някоя следваща дата да доведе до промяна в контрола на емитента. 86

На „Турин Имоти” АДСИЦ не му е известно наличието на договорености относно последваща промяна в контрола на Дружеството. 86

20. Сделки със свързани (заинтересувани) лица 86

20.1. Сделки със свързани лица 86

20.2. Информация за потенциални сделки със заинтересовани лица 87

21. Финансова информация, отнасяща се до активите и задълженията на емитента, финансовото му състоянив, печалби и загуби 87

21.1. Годишните финансови отчети за последните 3 години, включително консолидираните финансови отчети, одитирани от регистриран одитор 87

21.2. Проформа финансова информация 87

21.3. Финансови отчети 87

21.4. Одитирана историческа годишна финансова информация 87

21.5. Дата, към която е взета последната финансова информация 88

21.6. Междинна и друга финансова информация 88

21.7. Дружествената политика по отношение разпределянето на дивиденти и информация относно дивидента на акция за последните 3 финансови години 88

21.8. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искане за прекратяване и обявяване в ликвидация на емитента, ако такива са имали или могат да имат съществено влияние върху финансовото състояние на емитента или неговата рентабилност 89

21.9. Описание на съществените промени във финансовото и търговското състояние на емитента, настъпили след датата на публикуване на годишния или на последния междинен финансов отчет. 8922. Допълнителна информация 89

22.1. Информация за акционерния капитал: 89

22.2. Устав на емитента: 90

23. Кратко описание на всеки съществен договор, различен от договорите, сключени по повод неговата обичайна дейност, по който емитентът или член на групата е страна 98

24. Конфликт на интереси 98

25. Приложения към Документа за регистрация 98

26. Информация относно всяко дружество, в което емитентът има (пряко или непряко) дългосрочно участие, балансовата стойност на което възлиза на над 10 на сто от капитала му, както и всяко друго участие, което може да се отрази значително на оценката на активите и пасивите на емитента, на неговото финансово състояние или печалбата и загубата 98

27. Посочване на централния ежедневник, който емитентът използва за публикуване на поканата за свикване на общо събрание на акционерите 98

28. Информация за мястото, времето и начина, по който може да бъде получена допълнителна информация, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти 99


Проспектът за публично предлагане на ценни книжа на „Турин Имоти” АДСИЦ се състои от 3 документа: (1) Документ за регистрация, (2) Обява за предлаганите ценни книжа; и (3) Резюме на проспекта;.

Документът за регистрация съдържа съществената за вземането на инвестиционно решение информация за „Турин Имоти” АДСИЦ, а Обявата за предлаганите ценни книжа – информация за публично предлаганите ценни книжа (акции).

Инвеститорите могат да получат Документ за регистрация, както и Обява за предлаганите ценни книжа и Резюмето на проспекта от:  • Турин Имоти” АДСИЦ, гр. София, район „Надежда”, кв. „Илиянци”, ул. „Кирил Благоев” № 12, тел: +359 (2) 93 50 230, лице за контакти: Йордан Николов, от 9:00 до 17:00ч.

  • „Елана Трейдинг” AД, гр. София, бул. „България” 49, тел: +359 (2) 81 000 56; лице за контакти: Мирослав Стоянов, от 9:00 до 17:00 ч.

В периода на първичното публично предлагане на ценните книжа, горепосочените документи могат да бъдат получени от инвестиционния посредник, участващ в първичното публично предлагане, посочен по-горе.

Горепосочените документи могат да бъдат получени и от “Българска фондова борса – София” АД, след приемането на ценните книжа на “Турин Имоти” АДСИЦ за борсова търговия.


1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и консултантите на емитента. Отговорност за изготвяне на документа за регистрацияКаталог: assets -> files
files -> Списък на училищата-гнезда в софия-град, за кандидати след завършен VII клас
files -> Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
files -> Декларация за съответствие
files -> На избрани нерецензирани научни трудове
files -> Списък публикации


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница