Творческа автобиография доц д-р Иванка Минчева Георгиева Лични данниДата13.01.2018
Размер193.07 Kb.
#45227
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

доц. д-р Иванка Минчева Георгиева


Лични данни

 • Дата на раждане: 04.12.1961 г.

 • Място на раждане: гр. Горна Оряховица

 • Националност: българска

 • Служебен адрес: катедра Алгебра и геометрия

факултет Математика и информатика

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

ул. „Арх. Г. Козарев” 3

гр. Велико Търново • email: i.mincheva@uni-vt.bg v.mincheva@yahoo.com


Образование

 • 1983 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, специалност Математика, магистърска степен.

 • 2001 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Доктор по Mетодика на обучението по математика, тема на дисертацията: „Пропедевтика на понятието уравнение и възможности за използване метода на уравненията в обучението по математика в началните класове”.

 • 2003 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност Английска филология – бакалавърска степен.

 • 2004 г. – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, специалност Английска филология – Лингвистика и превод, магистърска степен, дипломна работа на тема: Currently Used Anglicisms in the Bulgarian Press (2003 – 2004)”.


Професионална реализация

 • 1983 – 1988 г. – учител по математика и информатика в Средно сержантско военно училище „Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица.

 • 1988 – 1991 г. – асистент по Методика на обучението по математика, катедра Математика и информатика, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 • 1991 – 1995 г. – старши асистент по Методика на обучението по математика, катедра Алгебра и геометрия, ФМИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 • от 1995 г. – главен асистент по Методика на обучението по математика, катедра Алгебра и геометрия, ФМИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

 • от 2013 г. – доцент по Методика на обучението по математика, катедра Алгебра и геометрия, ФМИ, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Области на професионален интерес

 • Методика на обучението по математика.

 • Училищен курс по геометрия.

 • Специализиран английски език с математическа и компютърна насоченост.


Преподавателска дейност

(1) Аудиторна заетост

1. Преподавани дисциплини в ОКС Бакалавър

 • Методика на обучението по математика в началното училище (лекции, упражнения, хоспитиране, текуща практика и преддипломна практика), специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.

 • Методика на обучението по математика в началното училище (лекции, упражнения, хоспитиране, текуща практика и преддипломна практика), специалност Начална училищна педагогика и чужд език.

 • Педагогика на математическата култура в детската градина (лекции, упражнения, хоспитиране, текуща практика и преддипломна практика), специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.

 • Педагогика на математическата култура в детската градина (лекции, упражнения, хоспитиране, текуща практика и преддипломна практика), специалност Предучилищна педагогика и чужд език.

 • Математика (упражнения), специалност Начална училищна педагогика.

 • Училищен курс по алгебра (лекции и упражнения), специалност Математика и информатика.

 • Училищен курс по геометрия (лекции и упражнения), специалност Математика и информатика.

 • Избрани глави от методика на обучението по математика (лекции и упражнения), специалност Математика и информатика.

 • Методика на обучението по математика (хоспитиране, текуща практика и преддипломна практика), специалност Математика и информатика.

 • Увод във висшата математика (упражнения), специалност Математика и информатика.

 • Английски език (упражнения), специалности Математика и информатика, Информатика и Компютърни науки.

 • Практически английски език (упражнения), специалности Приложна лингвистика и Български и английски език.

 • Aнглийски език и Специализиран английски език (упражнения), специалности Компютърни науки и Информатика.


2. Разпределение на аудиторната заетост по учебни години

вид занятие

дисциплина

специалност, курс

учебен период

лекции

ИГМОМ

МИ, 4

2003 – 2012

лекции

УКГ

МИ, 3

2009 – 2017

лекции

МОМ в началното училище

НУП+, 2. р.о.

2003 – 2017

лекции

МОМ в началното училище

ПНУП, 3, з.о.

2003 – 2005

лекции

ПМК в ДГ

ПНУП, 2

2008 – 2009

лекции

ПМК в ДГ

ПУПЧЕ, 2

2008 – 2015

лекции

УКАА

МИ, 2, з.о.

1994

лекции

Английски език с математическа и компютърна насоченост

ТОМ, магистърска прпграма

2008 – 2017

упражнения

ИГМОМ

МИ, 4

2003 – 2008

упражнения

УКГ

МИ, 3

1996 – 2017

упражнения

УВМ

МИ, 1

2007 – 2017

упражнения

УКАА

МИ, 2

1992

упражнения

МОМ в началното училище

НУП+, 2. р.о.

1988 – 2017

упражнения

МОМ в началното училище

ПНУП, 3. р.о.

1995 – 2012

упражнения

ПМК в ДГ

ПНУП, 2

2008 – 2009

упражнения

ПМК в ДГ

ПУПЧЕ, 2

2008 – 2009

упражнения

Математика

НУП, 1

1990 – 1991

текуща практика

МОМ в началното училище

НУП+, 4

2000 – 2017

текуща практика

МОМ в началното училище

ПНУП, 4

2000 – 2017

хоспитиране

МОМ в началното училище

ПНУП, 3

1998 – 2017

хоспитиране

МОМ в началното училище

НУП+, 2

2001 – 2017

оценка на преддипломна практика

МОМ в началното училище

НУП+, 4

2000 – 2017

оценка на преддипломна практика

МОМ в началното училище

ПНУП, 4, р.о.

2000 – 2017

оценка на преддипломна практика

МОМ в началното училище

ПНУП, 4, з.о.

1998 – 2017

оценка на преддипломна практика

ПМК в ДГ

ПНУП, 4

2008 – 2009

оценка на преддипломна практика

ПМК в ДГ

ПУПЧЕ, 4

2008 – 2009

оценка на преддипломна практика

ПМК в ДГ

ПНУП, 4, з.о.

2008 – 2009

упражнения

Английски език

МИ, 1

2010 – 2017

упражнения

Английски език

И, 1

2005, 2015, 2016, 2017

упражнения

Английски език

КН, 1

2005 – 2017

упражнения

Практически английски език

ПЛ, 2

2004 – 2005

упражнения

Практически английски език

БА, 2

2004 – 2005


(2) Извънаудиторна заетостразпределение на извънаудиторната заетост по учебни години

вид заетост

дисциплина

специалност, курс

учебен период

ръководство и оценка на курсови работи

ИГМОМ

МИ, 4

2007 – 2017

ръководство и оценка на курсови работи

МОМ в началното училище

НУП+, 2, р.о.

1990 – 2017

ръководство и оценка на курсови работи

МОМ в началното училище

ПНУП, 3, р.о.

1990 – 2017

ръководство и оценка на курсови работи

ПМК в ДГ

ПНУП, 2

2009 – 2011

ръководство на дипломанти

МОМ

МИ, 4

1995 – 2017

рецензии на дипломни работи

МОМ

МИ, 4

1992 – 2017

ръководство на дипломанти

МОМ в началното училище

ПНУП, 4, р.о. и з.о.

1993 – 2017

ръководство на дипломанти

МОМ в началното училище

НУПЧЕ, 4, р.о.

1993 – 2017

рецензии на дипломни работи

МОМ в началното училище

ПНУП, 4, р.о. и з.о.

2007 – 2017

рецензии на дипломни работи

МОМ в началното училище

НУПЧЕ, 4, р.о.

2005 – 2017

рецензии на дипломни работи

ПМК в ДГ

ПНУП, 4

2002 – 2017

рецензии на дипломни работи

МОМ

ТОМ, магистърска програма

2009 – 2017

участие в комисии за държавни изпити и защити на дипломни работиМИ, 4

ПНУП, 4, р.о. и з.о.

НУПЧЕ, 4, р.о.

ТОМ


2007 – 2017

консултации

всички горепосочени дисциплини

всички горепосочени специалности

1988 – 2017

участие в комисия по съставяне на теми за конкурсен изпит за КСК

математика2008, 2009, 2015, 2016

член на жури на математически турнир на ВТУ, първо равнище

математика2007 – 2017

участие в подготовка на документи по акредитацияМИ, И, КН

2010, 2017

участие в подготовка на документи по акредитация

квалификационна характеристика на ОНС „Доктор” по научна специалност с шифър 05.07.03. Методика на обучението по математика2009 – 2017

участие в подготовка на документи по акредитация

учебен план на ОНС „Доктор” по научна специалност с шифър 05.07.03. Методика на обучението по математика2009 – 2017


Забележка: Абревиатурите, използвани в таблиците по-горе означават, както следва:

 • МИ – Математика и информатика.

 • И – Информатика.

 • КН – Компютърни науки.

 • ПНУП – Предучилищна и начална училищна педагогика.

 • НУП+ – обединява наименованията на специалностите Начална училищна педагогика и чужд език и Начална училищна педагогика и ромски език.

 • ПУПЧЕ – Предучилищна педагогика и чужд език.

 • ТОМ – Технологии за обучение по математика.

 • ИГМОМ – Избрани глави от методика на обучението по математика.

 • УКГ – Училищен курс по геометрия.

 • УКАА – Училищен курс по алгебра и анализ.

 • УВМ – Увод във висшата математика.

 • МОМ – Методика на обучението по математика.

 • ПМК в ДГ – Педагогика на математическата култура в детската градина.

 • КСК – Kандидатстудентска кампания.

 • ПЛ – Приложна лингвистика.

 • БА – Български език и английски език.

 • р. о. – редовно обучение.

 • з. о. – задочно обучение.


(3) Преподавани дисциплини в ОКС Магистър

 • Методика на обучението по математика в детската градина и началното училище (лекции и упражнения), специалност Предучилищна и начална училищна педагогика.

 • Английски език с математическа и компютърна насоченост (лекции), специалност Технологии за обучение по математика.


(4) Разработени учебни програми по дисциплините:

 • Училищен курс по геометрия.

 • Избрани глави от методика на обучението по математика.

 • Увод във висшата математика.

 • Методика на обучението по математика в началното училище


(5) Учебници и учебни пособия

 • Ръководство за решаване на задачи по увод във висшата математика (2011). Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”.

 • Ръководство за решаване на задачи по училищен курс по геометрия (2003, ISBN 954-8324-12-1, преиздадено, преработено и допълнено издание, 2010, ISBN 978-954-350-109-0). Пловдив: Астарта.

 • Методика на обучението по математика в началното училище – специална част, избрани глави от общата част (2002, ISBN 954-91193-5-1, преиздадено, преработено и допълнено издание, 2010, ISBN 978-954-350-110-6). Пловдив: Астарта.


(6) Ръководство на дипломанти и рецензии на дипломни работи

 • Ръководство на дипломанти (бакалавърска степен) – 10, специалност Математика и информатика, успешно защитили.

 • Ръководство на дипломанти (бакалавърска степен) – 7, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, успешно защитили.

 • Ръководство на дипломанти (бакалавърска степен) – 11, специалност Начална училищна педагогика и чужд език, успешно защитили.

 • Рецензии на дипломни работи на дипломанти от специалности Математика и информатика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език – над 20.


Забележка: Данните за преподавателската дейност дотук (точки от (1) до (6)) се отнасят за ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, включително Педагогически колеж Плевен и филиал Враца.
(7) Председател на организационния комитет на кръгла маса на тема „Академизмът и науката във факултет „Математика и информатика – предизвикателства и перспективи”
(8) Член на организационния комитет на научна конференция на младите изследователи на факултет Математика и информатика
(9) Ръководство на докторанти в професионално направление Педагогика на обучението по..., научна специалност Методика на обучението по математика

 1. Димитър Георгиев Димитров

 • Област на висше образование: 1. Педагогически науки

 • Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика

 • Докторантска програма: Методика на обучението по математика

 • Форма на обучение: РЕДОВНА

 • Заповед на Ректора за записване в докторантура: Заповед № РД – 07 – 2040/от 26.11.2014 г.

 • Срок на обучение: от 01.12.2014г. до 30.11.2017г. (3 години).

 • Тема на дисертацията: „Методът интелектуални карти за активно обучение по математика в 5. – 8. клас”

 • Състояние на процедурата на обучение в докторантура: в процес на обучение – трета година
 1. Жоржета Йорданова Ангелова

 • Област на висше образование: 1. Педагогически науки

 • Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика

 • Докторантска програма: Методика на обучението по математика

 • Форма на обучение: РЕДОВНА

 • Заповед на Ректора за записване в докторантура: №РД-10-1795/26.11.2015 г.

 • Срок на обучение: от 01.12.2015 г. до 30.11.2018 г. (3 години).

 • Тема на дисертацията: „Използването на образователен софтуер за усъвършенстването на обучението по математика в 7. – 12. клас”

 • Състояние на процедурата на обучение в докторантура: в процес на обучение – втора година
 1. Иво Валериев Андреев

 • Област на висше образование: 1. Педагогически науки

 • Професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика

 • Докторантска програма: Методика на обучението по математика

 • Форма на обучение: РЕДОВНА

 • Заповед на Ректора за записване в докторантура: №РД-10-1618/26.10.2016 г.

 • Срок на обучение: от 01.12.2016 г. до 30.11.2019 г. (3 години).

 • Тема на дисертацията: „Дидактически модел за изучаване на понятието уравнение в обучението по математика 7. – 12. клас”

 • Състояние на процедурата на обучение в докторантура: в процес на обучение – първа година


(10) Преподавателска дейност в чужбина

 • Pädagogische Hochschule Kärnten, Klagenfurt, Austria (2008, 2009, 2010, 2012 – 2016) – лекции по програма Еразъм и участие в международни срещи и семинари с преподаватели от университети в Европа – Англия, Ирландия, Австрия, Германия, Холандия, Белгия, Дания, Норвегия, Финландия, Полша, Латвия и др.

 • University in Kielce, Poland (2015, 2016) – лекции по програма Еразъм.

 • University College London, England (1997, 1998), гост – лектор, участие в програмата за обмен на преподаватели на международен проект Tempus „Модулно обучение по математика и информатика”.


(11) Специализации в чужбина

 • Университет „Фридрих Шилер”, Йена, Германия (2004), специализация в рамките на двустранен договор между Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, България и Университет „Фридрих Шилер”, Йена, Германия, теми на изследване: Математическо образование и Лингвистика и превод – английски език.

 • Университет на Янина, Янина, Гърция (2012), специализация в рамките на двустранен договор между Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, България и Университет на Янина, Янина, Гърция, тема на изследване: Математическо образование.


Академични визити

 1. Мобилности по програма Еразъм

 • Pädagogische Hochschule Kärnten, Klagenfurt, Austria (2008, 2009, 2010, 2012 – 2016).

 • University in Kielce, Poland (2015, 2016)
 1. Мобилности по програма Темпус

 • University College London, England (1997, 1998), Участие в международен проект Tempus „Модулно обучение по математика и информатика”.


Членство в научни организации

 • Съюз на математиците в България.

 • Съюз на учените в България.


Ниво на владеене на чужди езици

 • Английски език – отлично.

 • Руски език – много добро.

 • Немски език – добро.

 • Полски език – добро.


Други дейности и компетенции

(1) Дейности

 • Обучение на студенти от Испания, Франция и Холандия по програма Еразъм в периода 2007 – 2016 година.

 • Проверка на писмени работи от Държавен зрелостен изпит по математика – 2008 година.

(2) Компетенции

 • Умения за работа с Windows 7, MS Office.


Научно-изследователска дейност

 1. Публикации – общ брой 11.
 1. Участие в конференции и семинари

 1. Научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 2013, 2014, 2015, 2016.
 1. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България”. Велико Търново, 2012.
 1. Научна конференция с международно участие – 25 години Педагогически факултет. Велико Търново. 2009.
 1. MASSEE International Congress on Mathematics MICOM 2009. Ohrid, 2009.
 1. Fourth congress of the mathematicians of republic of Macedonia. Struga, 2008.
 1. 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука. София, 2008.
 1. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България. Китен, 2007.
 1. Майски четения, 2007 към Съюза на учените в България, секция Велико Търново. Велико Търново, 2007.

 2. Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства. Юбилейна научна конференция с международно участие. Национален военен университет „Васил Левски”, Съюз на учените в България – клон Велико Търново, 2003.
 1. Юбилейна научна конференция „120 години предучилищно възпитание”. Велико Търново, 2002.
 1. Юбилейна научна конференция на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”. Шумен, 2002.
 1. Тридесетата пролетна конференция на Съюза на математиците в България. Боровец, 2001.
 1. II Congress of mathematicians and informaticians of Macedonia. Ohrid, 2000.
 1. Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика. Трета конференция на Висш финансово-стопански институт „Д. А. Ценов”и Съюза на математиците в България – секция Свищов, 1993.
 1. Детето и математиката. Втора национална научно-практическа конференция. Стара Загора, 1992.
 1. Състояние, цели и перспективи на обучението по математика в IIII и IV клас. Научно-практическа конференция. ИПКУ „Анастасия Тошева”. Стара Загора, 1990.
 1. Участие в научни проекти

  • Междупредметни връзки в обучението по математика и информатика – дидактически модели и технологии, № РД – 491 – 0.

  • Университетска лаборатория за изследване на съвременни технологии в обучението по математика, № РД – 642 – 18.

  • Ръководител на научен проект „Приложение на математически софтуер в обучението по математика и в научните изследвания”, № ФСД-31-653-08/19.06.2017 г.


Сертификати

 • Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT): Развитие на критическото мислене чрез четене и писане – квалификационна програма за университетски преподаватели, Българска асоциация по четене.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница