Творческа автобиография на доц д-р Дафинка Цокова АнгеловаДата17.01.2017
Размер62.91 Kb.
ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ
на доц. д-р Дафинка Цокова АнгеловаЛични данни
Дата на раждане

Семейно положение

E-mail

08 ноември 1950 г.

Омъжена


аngelova@vsu.bg

Образование
1965 ÷ 1968 г.

1968 ÷ 1973 г.
1982 ÷ 1986 г.

СПУ “Хр. Ботев” – с. Телиш, обл. Плевенска

СУ„Кл. Охридски” МФ специалност „Математика”, специализация „Алгебра” степен “магистър”

ТУ – ЦПМ степен “доктор”


Професионална реализация
1971 ÷ 1973 г.

1973 ÷ 1975 г.

1975 ÷ 1979 г.

1979 ÷ 1986 г.

1986 ÷ 1990 г.

1990 ÷ 1992 г.

1992 ÷ 1994 г.

1994 ÷ 1999 г.

1999 ÷ 2000 г.

2000 г. до момента

2001÷ 2005 г.

2005÷ 2007 г.

2007 г. до момента

Асистент демонстратор в СУ, ФФ

Стажант асистент в ИСУ

Асистент по Математика в ИСУ

Старши асистент в ИСУ

Главен асистент в ИСУ

Главен асистент в ИДСУ

Учител в ТОХ

Главен асистент във ВВИСУ “Л. Каравелов”

Доцент по научна специалност 01.01.01

“Математика, Математически анализ”, ВВИСУ “Л. Каравелов”

Доцент във ВСУ “Л. Каравелов”

Ръководител катедра „Висша математика”

Ръководител катедра „Математика и информатика”

Ръководител катедра „Математика и физика”Области на професионален интерес

Качествена теория на решенията на функционално-диференциални и интегрални уравнения

Проблеми и развитие на образованието по математикаУчебна и учебно-помощна литература 1. И. Иванов, Ю. Върбинска, Н.Йончев, Д. Ангелова. Въведение в елементарната математика, С., 1975.

 2. И. Иванов, Ю. Върбинска, Н. Йончев, Д. Ангелова Сборник задачи по елементарната математика, С., 1976. .

 3. Н. Йончев, Ю. Върбинска, Д. Ангелова. Сборник задачи по висша математика, С., 1976.

 4. И. Иванов, Ю. Върбинска, Н.Йончев, Д. Ангелова. Учебник по елементарна математика, С., 1978.

 5. И. Иванов, Ю. Върбинска, Н.Йончев, Д. Ангелова. Учебник по висша математика, С., 1978.

 6. Д. .Ангелова. Оптимизация на нулевите превози чрез линейно оптимиране (транспортна задача), С., 1985.

 7. Д. .Ангелова. Оптимизация на нулевите и празните превози чрез линейно оптимиране (транспортна задача), С., 1985

 8. С. Велев, Д. .Ангелова. Учебник по dBase 3, С., 1988.

 9. Д. .Ангелова. Учебник по Micro Plan 16, С., 1990.

 10. Д. .Ангелова. Учебник по Micro Text 16, С., 1990.

 11. В. Ангелов, Д. Ангелова. Ръководство по линейна алгебра с приложения, С., 1998, 2000.

 12. Д. Диков, Г. Ангелов, Д. Ангелова, В. Ангелов. Наръчник по комуникационно-информационни системи, т.2, „Основни сведения от фундаменталните науки”, С., 2005.

 13. Е. Гаврилова, Л. Георгиев, Т. Василева, Д. Ангелова Сборник задачи по аналитична геометрия, С., 2005.

 14. Д. Ангелова, Ч. Докев, В. Кънчев, К. Димитрова, В. Милушева, А. Авджиева „Конкурсни задачи по математика 2000-2004, 2005, 2006, 2007 г.” С., 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.

 15. Д. Ангелова, Ч. Докев, В. Кънчев, К. Димитрова, А. Авджиева Сборник по висша математика /тестове и задачи/ С., 2006.

 16. В. Ангелов, Д. Ангелова. Задачи по линейна алгебра” С., 2007.

 17. Д. Ангелова, Ч. Докев, В. Кънчев, К. Димитрова, В. Милушева, А. Авджиева, Справочник по Висша математика” С., 2008.

Научни публикации

Автор на 44 броя научни статии и доклади

Участие в международни научни форуми

 1. International Conference of Nonlinear Oscillations, Prague’78, Czechoslovakia

 2. Summer School on Applications of Mathematics in Techniques, Varna’78, Bulgaria

 3. International Colloquia on Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged’79, Hungary

 4. Second Conference of Differential Equations and their Applications, Rousse’81, Bulgaria

 5. International Conference of Nonlinear Oscillations, Varna’84, Bulgaria

 6. EQUADIFF 6, Brno’85, Czechoslovakia

 7. Third Conference of Differential Equations and their Applications, Rousse’85, Bulgaria

 8. International Colloquia on Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged’88, Hungary

 9. Fourth Conference of Differential Equations and their Applications, Rousse’89, Bulgaria

 10. Nonlinear Analysis and Boundary Value Problems for Ordinary Differential Equations. CISM, Udine, Italy, October, 1995.

 11. International Colloquia on Qualitative Theory of Differential Equations, Szeged’96, Hungary

 12. Seminar on Fixed Point Theory and Applications, University of Cluj - Napoca, Rumania, 1999.

 13. International Conference on Nonlinear Operators Differential Equations and Applications, Cluj-Napoca, Romania, 2001.

Участие в научно-изследователски проекти

14 научноизследователски и консултантски проекти в областта на приложния системен анализ

Водени лекционни курсове

Линейна алгебра – ФФ на СУ (упр.)

ЛААГ и МА, ТВ и ЕМ – ИСУ (упр.)

Количествени методи в управлението – ИСУ (лекции и упр.)

Математика и информатика, Маркетинг– ИДСУ (лекции и упр.)

Висша математика III и IV част – ВВИСУ (лекции и упр.)

Висша математика I и II част – ВВИСУ (лекции)

ЛААГ, МА 1 и МА 2 – ВВИСУ (лекции)

МА 1 и МА 2 – СФ на ВСУ (лекции)

Математика – АФ на ВСУ (лекции)

Математика – Колеж по строителство (лекции)

Приложна математика – Колеж по библиотечно дело (лекции и упр.)

Математически анализ – МГУ (лекции и упр.)Ползване на чужди езици

Английски, руски

Академична ангажираност
1999 ÷ 2000 г.
от 2000 г. до момента

от 2000 г. до момента
от 2000 г. до момента

от 2002 г. до момента
от 2000 г. до момента

от 2003 г. до момента

от 2005 г. ÷ 2008 г
2005 г.

април 2006 г.


м. ноември 2006 - февруари 2007 г.

юни 2008 г.

Член на Академичния съвет на ВВИСУ “Л. Каравелов”

Член на Академичния съвет на ВСУ “Л. Каравелов”

Член на Факултетния съвет на Строителния факултет

Член на Общото събрание на ВСУ “Л. Каравелов”

Член на Общото събрание на Колежа по строителство

Председател на Комисия по разработване и актуализиране на Правилник за дейността на ВСУ“Л. Каравелов”

Участие в работна комисия за разработване на документи за институционална акредитация на ВСУ

Председател на Организационния комитет на научните конференции на ВСУ“Л. Каравелов”

Участие в работна комисия за разработване на Правила за организиране на студентска и преподавателска мобилност и за признаване на периоди на обучение и на образователни кредити, придобити в други висши училища

Председател на Комисия по проверката на издадените дипломи и дубликати във ВСУ „Л. Каравелов” за периода от 27.07. 2000 г. до 27.03.2006 г.

Участие в работна комисия за разработване на документи за програмна акредитация за обучение по специалности от всички степени в направление „Архитектура, строителство, геодезия”

Член на Комисия по проверката на организацията на дейността и документацията за преместване на студенти от други висши училища във ВСУ „Л. Каравелов”Обществена ангажираностот 1994 г до момента.

Член на Съюза на математиците в България

12.03.2009 г. Подпис:

гр. София /доц. д-р Д. Ангелова/П Р О Г Р А М А

ЗА РАЗВИТИЕ НА КАТЕДРА

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА

(предложена от доц. д-р Дафинка Ангелова)


Основна цел: осигуряване на обучение по математика и физика във ВСУ на ниво, съответстващо на европейските и световни образователни стандарти, от квалифициран академичен състав.
Основни направления:

1. Организиране учебната дейност на катедрата в съответствие с европейските и световни образователни стандарти.

2. Засилване ролята на самостоятелните научни изследвания в учебния процес.

3. Разширяване участието на членовете на катедрения съвет във вътрешно училищни, национални и особено в международни научно-изследователски теми и проекти.


Основни задачи:

1. Разработване на учебни програми по дисциплините, преподавани в катедрата, съответстващи на изискванията на образователно-квалификационните характеристики при обучението на студенти за придобиване на висше образование и на специалисти за повишаване на квалификацията им, в т.ч..обучение на чуждестранни студенти.

2. Написване учебни пособия, съответстващи на утвърдените учебни програми, в т.ч. на английски език.

3. Осигуряване обучение с високо качество, адекватно на учебните програми и ориентирано към прилагане на придобиваните знания в другите фундаментални, общо инженерни и строително инженерни дисциплини, в частност, обвързване на обучението по математика, физика и информатика.

4. Стимулиране научното израстване и развитие на всички членове на катедрения колектив и попълване на академичния състав на катедрата с нови кадри.

5. Разширяване сътрудничеството на катедрата с математическата колегия в страната и чужбина в областите на специализация на членовете на катедрения колектив.

6. Участие на академичния състав на катедрата в научни форуми, научноизследователски задачи и проекти.

7. Участие на членове от академичния състав на катедрата в ръководството на дипломанти и докторанти.8. Подобряване материалната база в катедрата, в т.ч. учебните зали по математика, лабораториите по физика и кабинетите на преподавателите.
12.03.2009 г., гр. София
Каталог: upload -> File
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Мотиви към законопроекта
File -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
File -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
File -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
File -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
File -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
File -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница