У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение Възложител: Община Несебърстраница1/2
Дата23.02.2017
Размер450.82 Kb.
#15564
  1   2
У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение
Възложител: Община Несебър

Адрес за контакти: гр. Несебър, ул.”Еделвайс” №10

Лице за контакти: Мария Белински – Зам.Кмет

Телефон: 0554 42532

Уважаеми г-н Министър,

Уведомяваме Ви, че имамe следното инвестиционно предложение: “Изграждане на ПСОВ-Слънчев бряг в поземлен имот №020019, местност “Чешме тарла”, землище с.Равда, Община Несебър” с капацитет за 220 000 е.ж.

Настоящото уведомление е в резултат на внесено искане за становище за инвестиционното предложение в РИОСВ – Бургас, в резултат на което с Изх.№6619/12.11.2008г. РИОСВ-Бургас, ни уведомява, че инвестиционното предложение попада в обхвата на т.30 от Приложение 1 към чл.92, т.1 от ЗООС и компетентен орган е Министър на околната среда и водите, който следва да информираме писмено.
І. Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е за изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води. Проекта за ПСОВ обхваща отпадъчните води на КК “Слънчев бряг”, гр.Несебър, с.Свети Влас, с.Кошарица, КК “Елените” и водите от новоизграждащите се урбанизирани територии около горепосочените населени места и курортни зони и е разработен в два варианта.

Целта на проекта за ПСОВ е изграждане на модерни съоръжения за пречистване на водите от бурно разрастващият се курортен комплекс до изискванията на водоприемника - Черно море (дълбоководно заустване на една морска миля), чрез което да се елиминира неблагоприятното въздействие върху околната среда на крайбрежната ивица.

През последните години района е от най-атрактивните за летен отдих. Строителството на нови хотели продължава и прогнозата е в близко бъдеще капацитета му да достигне до 200 000 легла.

По данни на общинските администрации за целевата 2030 година с постоянно живущите и приходящия обслужващ персонал се очаква еквивалентите жители да достигнат 220 000 за сезон и 50 000 извън сезон.

Площадката на пречиствателната станция се намира в Промишлено-складова зона на гр.Несебър. Терена е с площ 50000 м2 и заема част от имот №020019 с обща площ 181 735 м2.II. Резюме на предложението:

Предложението е свързано с изграждане на ПСОВ КК “Слънчев бряг” в част от поземлен имот №020019, местност “Чешме тарла”, в землището на с.Равда, Община Несебър с капацитет до 220 000 еквивалентни жители.

Главният архитект на Община Несебър издава Становище, с което удостоверява, че след разглеждане фактическото състояние на поземлен имот с пл.№0290019 в местността “Чешме тарла”, землището на с.Равда и приложените към молбата обстоятелства по собствеността на подателя на същата, счита за законосъобразно допускане изработване и процедиране на ПУП-план за застрояване за посочения поземлен имот.

С Решение №547 и Протокол №18/31.01.2006г. Общински съвет-гр.Несебър на основание чл.22 от ЗМСМА във връзка с чл.18 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи дава съгласие да се започне процедура по промяна предназначението и отреждането на площадка от 50 дка, разположена в северозападния край на общински имот №020019 в землището на с.Равда, местност “Чешме тарла”, с цел изграждане на ПСОВ “Слънчев бряг”. Съгласно Скица №К00944/16.01.2007г. (Приложение) имот №020019, с площ 181.535дка, е с начин на трайно ползване Производствен терен.


III. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; ново инвестиционно предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност:

1. Цялостно инвестиционното намерение в поземления имот:

С плана за застрояване са предвидени градоустройствени показатели за част от ПИ №020019, отговарящи на нормативните изисквания на Наредба №7 на МРРБ за застрояване в предимно производствени зони-Пп: • начин на застрояване свободно е

 • етажност 3 етажа

 • К инт. 0.75

 • мах височина 10.00 м.

 • П озеленяване мин. 20%

 • Плътност на застрояване 70%


Изходни оразмерителни параметри-2030г.:

Проектен капацитет
В сезонЕквивалентни жители

Е.Ж.

220 000


Водни количества

Q средно денонощно

m3/d

51 700


m3/h

2 154

л/с

598

Q макс. часово

m3/h

3 490

л/с

969

Q дъжд

м3/

5 235

л/с

1 454
Замърсителни товари

БПК5

kg/d

13 200

mg/l

255.32

ХПК

kg/d

26 400

mg/l

510.64

НВ

kg/d

14 300

mg/l

276.60

N-Азот общ

kg/d

2 420

mg/l

46.81

N- NН4-Азот амониев

kg/d

1 936

mg/l

37.45

P-Фосфор общ

kg/d

396

mg/l

7.66
Проектен капацитет
Извън сезонЕквивалентни жители

Е.Ж.

50 000


Водни количества

Q средно денонощно

m3/d

10 575


m3/h

441

л/с

122

Q макс. часово

m3/h

837

л/с

233

Q дъжд

м3/

1 674

л/с

465
Замърсителни товари

БПК5

kg/d

3 000

mg/l

255.32

ХПК

kg/d

6 000

mg/l

510.64

НВ

kg/d

3 250

mg/l

276.60

N-Азот общ

kg/d

550

mg/l

46.81

N- NН4-Азот амониев

kg/d

413

mg/l

37.45

P-Фосфор общ

kg/d

90

mg/l

7.66


Изисквания към качествата на пречистената вода:

Приемника на пречистената вода е Черно море - дълбоководно заустване, което отговаря на чувствителна зона. Минималните стандарти за заустване на отпадъчната вода са в съответствие с Нередба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти-Приложение №3-Изисквания към отпадъчните води след селищни пречиствателни станции:Показатели
Наредба №6/200г.

Степен на пречистване

БПК5

mg/l

25

90.2 %

ХПК

mg/l

125

75.5 %

НВ

mg/l

35

87.3%

N-Азот общ

mg/l

10

78.6%

P-Фосфор общ

mg/l

1

86.9%

Изискванията към качествата на пречистените отпадъчни води за заустване в приемник-чувствителна зона, налагат суровата вода да премине през механично, пълно биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване. При избора на технология са приложени средните съвременни технологични решения: • прецеждане на суровата вода през фини механизирани решетки;

 • комбиниране на пясъкозадържателя с ефективен маслозадържател за улавяне на масла и плуващи материи;

 • механично класифициране (обезводняване) на пясъка от пясъкозадържателя;

 • пневматична аерация с подаване на въздух в биоректорите във вид на фини мехурчета;

 • предварително биологично отстраняване на азотните съединения-денитрификация;

 • биологична и химическа дефосфатизация;

 • механично сгъстяване и обезводняване на утайките;

 • стабилизиране на утайките чрез кондициониране с реагенти;

 • оборудване на лаборатория с Битово-лабораторната сграда;

 • повишаване на екологичната чистота на обекта чрез разполагане на технологично оборудване на механичното стъпало и обработка на утайката в сгради;

 • пълна диспечеризация и оптимална автоматизация на процесите.

Разгледани са два варианта за пречистване на отпадъчните води:

  • Първи вариант:

Схема за пречистване на водата включва механично стъпало, биологично стъпало с отстраняване на биогенните елементи, дезинфекция и утайково стопанство.

Механично стъпало • Фина решетка-стъпково

 • Пясъко-мазнинозадържател

 • Първичен утаител

Биологично стъпало

 • Биобасейн с денитрификация и биодефосфатизация

 • Вторични утаители

Дезинфекция

 • Обеззаразяване с течен хлор

 • Помпена станция за пречистени води

Утайково стопанство

 • Утайкоуплътнители

 • Обезводняване на утайката-центрофуга

 • Постваруване

Технологична схема за пречистване и оразмеряване - схемата за пречистване на водата включва съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи и обеззаразяване с течен хлор.

Третирането на утайките включва гравитачно уплътняване, механично сгъстяване, кондициониране с реагенти и механично обезводняване. Този вариант е разработен с “класически” съоръжения: биобасейн с пневматична аерация и вторични радиални утаители:

1. Входна камера.

2. Сграда с фини решетки

3. Аеруем пясъко-мазнинозадържател

4. Измервателно устройство на вход

5. Първични радиален утаители-краен етап при необходимост

6. Биобасейн с денитрификация и биодефосфатизация

7. Въздуходувна сграда

8. РУ при ВРУ

9. Вторични радиални утаители

10. Измервателно устройство-изход

11. Реагентна сграда

12 ПС за пречистване с трафостанция

13. Утайкоуплътнители

14 Сграда с обезводнителна инсталация

15. ПС за битови води и филтрат

16 Трансформаторна подстанция

17. Дизелагрегат

18. Битово-лабораторна сграда

19. Стопанска сграда  • Втори вариант:

При този вариант за биологичното пречистване са използвани еднобасейнови реактори с цикличен режим на работа тип SBR с пневмомеханична аерация.

Механично стъпало • Фина решетка-стъпково

 • Пясъко-мазнинозадържател

 • Първичен утаител

Биологично стъпало

 • Усреднител

 • Еднобасейнов реактор SBR

Дезинфекция

 • Обеззаразяване с течен хлор

 • Помпена станция за пречистени води

Утайково стопанство

 • Утайкоуплътнители

 • Обезводняване на утайката-центрофуга

 • Постваруване

Технологична схема за пречистване и оразмеряване-схемата за пречистване на водата включва съоръжения за механична обработка, биологично пречистване с отстраняване на биогенните елементи и обеззаразяване с течен хлор.

Третирането на утайките включва гравитачно уплътняване, механично сгъстяване, кондициониране с реагенти и механично обезводняване.

Този вариант за биологично пречистване са използвани еднобасейнови реактори с цикличен режим на работа тип SBR с пневмомеханична аерация:

1. Входна камера.

2. Сграда с фини решетки

3. Аеруем пясъко-мазнинозадържател

4. Измервателно устройство на вход

5. Разпределителна камера към ПРУ

6. Първичен радиален утаител

7. Усреднител

8. SBR с денитрификация и био-дефосфатизация

9. Въздуходувна сграда

10. Измервателно устройство-изход

11. Реагентна сграда

12 ПС за пречистване с трафостанция

13. Утайкоуплътнители

14 Сграда с обезводнителна инсталация

15. ПС за битови води и филтрат

16 Трансформаторна подстанция

17. Дизелагрегат

18. Битово-лабораторна сграда

19. Стопанска сграда


IV. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Предложението има връзка с реализираното строителство в района на КК “Слънчев бряг” и ще осигури условия за приемане и пречистване на отпадъчните води в района. Предложението е във връзка и с проект за канализационен колектор, отвеждащ пречистените води от ПСОВ за дълбоководно заустване в Ч.море в района на съществуващата ПСОВ „Несебър – Слънчев бряг – Равда”.

Реализираните в района обекти са:

В поземлен имот №020013, предоставен на фирма “ХИТ” - бетонов възел и арматурен двор,

В ПИ №020014, предоставен на “Кольо Фичето” ООД за производствено-складова база.

За двата имота е проведена процедура за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски дейности.


V. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, близост или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

  1. Населено място – землището на с.Равда;

  2. Община – Община Несебър;

  3. Поземлен имот – №020019;

  4. Собственост – общинска;

  5. Близост или засягане на защитени територии

Инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Емине”, с код BG 0002043, кореспондираща с Директива 79/409 на ЕЕС на съвета на ЕИО за съхранението на дивите птици, съгласно Решение на МС №122 (ДВ, бр.21/2007г.).

6. Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано на един етап. Срока за реализация е няколко месеца.


7. Въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа

  1. Разширена информация, на основание параграф 72, ал.1 от ЗБР, относно наличието на видовете предмет на опазване в ЗЗ “Емине”, обитаващи съответния хабитат, в който попада инвестиционното предложение, както и тези които са в съседство;

Инвестиционното предложение попада в защитена зона ЗЗ “Емине”, с код BG 0002043, кореспондираща с Директива 79/409 на ЕЕС на съвета на ЕИО за съхранението на дивите птици, съгласно Решение на МС №122 (ДВ, бр.21/2007г.).

Цели на опазване на ЗЗ “Емине”:

 • Запазване на площа на природните местообитания на видове и техните популации предмет на опазване в рамките на защитената зона;

 • Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;

 • Възстановяване при необходимост на площта и истественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на опазване:

Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3, определени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие:черногуш гмуркач (Gavia arctica), розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), среден корморан (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), малък воден бик (Ixobrychus minutus), бял щъркел (Ciconia ciconia), осояд (Pernis apivorus), черна каня (Milvus migrans), червена каня (Milvus milvus), ръждив ангъч (Tadorna ferruginea), бяла лопатарка (Platelea leucorodia), блестящ ибис (Plegadis falcinellus), ръждива чапла (Ardea purpurea), белоглав лешояд (Gyps fulvus), орел змияр (Circaetus gallicus), тръстиков блатар (Circus aeruginosus), полски блатар (Circus cyaneus), Степен блатар (Circus macrourus), ливаден блатар (Circus pygargus), късопръст ястреб (Accipiter brevipes), малък горски водобегач (Tringa glareola), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), голям креслив орел (Aquila clanga), царски орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaetos), малък орел (Hieraaetus pennatus), орел рибар (Pandion haliaetus), белошипа ветрушка (Falco naumanni), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), ливаден дърдавец (Crex crex), сив жерав (Grus grus), кокилобегач (Himantopus himantopus), турилик (Burhinus oedicnemus), кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), каспийска рибарка (Sterna caspia), гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), речна рибарка (Sterna hirundo), дебелоклюна рибарка (Melanocorypha calandra), черна рибарка (Chlidonias niger), белочела рибарка (Sterna albifrons), бухал (Bubo bubo), козодой (Caprimulgus europaeus), земеродно рибарче (Alcedo atthis, синявица (Coracias garrulus), сив кълвач (Picus canus), черен кълвач (Dryocopus martius), сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), обикновен буревестник (Puffinus yelkouan), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), късопръста чучулига (Calandrella brachydactyla), горска чучулига (Lullula arborea), полска бъбрица (Anthus campestris), белобуза рибарка (nias hybridus), черногърбо каменарче (Oenanthe pleschanka), голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), червеногърба сврачка (Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor), белочела сврачка (Lanius nubicus), малка бяла чапла (Egretta garzetta), малка чайка (Larus minutus), малка черноглава чайка (Larus melanocephalus), градинска овесарка (Emberiza hortulana).

Видове по чл.6, ал. 1, т. 4: голям гмурец (Podiceps cristatus), малък гмурец (Phalacrocorax carbo), червеногуш гмурец (Podiceps grisedena), зимно бърне (Anas crecca), звънарка (Bucephala clangula), черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), сива чапла (Ardea cinerea), обикновена гага (Somateria mollissima), голяма белочела гъска (Anser albifrons), бял ангъч (Tadorna tadorna), голям корморан (Phalacrocorax carbo), зеленоножка (Gallinula chloropus), фиш (Anas Penelope), малка черногърба чайка (Larus fuscus), брегова лястовица (Riparia riparia), ням лебед (Cygnus olor), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), червеноклюна потапница (Netta rufina), кафявоглава потапница (Aythya ferina), качулата потапница (Aythya fuligula), планинска потапница (Aythya marila), среден нирец (Mergus serrator), малък ястреб (Accipiter nisus), обикновен мишелов (Buteo buteo), северен мишелов (Buteo lagopus), черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), обикновен пчелояд (Merops apiaster), лятно бърне (Anas querquedula), орко (Falco subbuteo), лиска (Fulica atra), стридояд (Haematopus ostralegus), речен дъждосвирец (Charadrius dubius), обикновена калугерица (Vanellus vanellus), голям горски водобегач (Tringa ochropus), среден морелитник (Stercorarius parasiticus), крещалец (Rallus aquaticus), чайка буревестница (Larus canus), жълтокрака чайка (Larus cachinnans), голям нирец (Mergus merganser), речна чайка (Larus ridibundus), шилоопашата патица (Anas acuta).


 • Местоположение на предвижданото/ите ИП спрямо защитената зона или нейни ключовите местообитания в ЗЗ.- местоположение на разглежданата територия

Фиг.1. Защитена зона “Емине” с код BG0002043


 • Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху целостта на потенциално защитената зона с оглед нейната структура, функции и природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки, геоложки промени и т. н.), както по време на реализацията, така и при експлоатацията;

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница