У в е д о м л е н и е за инвестиционно намерение Възложител: Община Несебърстраница2/2
Дата23.02.2017
Размер450.82 Kb.
#15564
1   2

Инвестиционното предложение е свързано с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на площ от 50.000 дка, част от имот №020019 с начин на трайно ползване – Произв. терен.

От предоставената документация за класовете хабитати и процентното им покритие става ясно, че разглеждания имот попада в клас хабитати “Други земи (вкл.градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)” с покритие 5%. В документацията е посочено, че в района се срещат ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма (Dichantium ischaemum), луковична ливадина (Poa bulbosa) и др. Тези местообитания не са включени в Приложение №1 на ЗБР, а видовете не са сред приоритетните по Приложение №2, към чл.6, ал.1.т.2 на ЗБР. Общата площ на хабитат “Други земи (вкл.градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)” е около 33301.51 ха, а на разглеждания имот 50.000 дка, което представлява около 0.015% от защитената зона.

Съгласно Скица №К00564/25.01.2006г. ПИ №020019 е с начин на трайно ползване производствен терен. В момента както конкретния имот, така и околните са засипани със строителни отпадъци и земни маси. В съседните терени са изградени: в ПИ №020013 - бетонов възел и арматурен двор и в ПИ №020014 - производствено-складова база. Южно от предлаганата територия на около 200м е разположено сметището на гр.Несебър.

На терена и в непосредствено прилежащите територии няма растителни видове със специален природозащитен статус, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Терена е насипан със строителни отпадъци и земни маси и не е затревен. При реализиране на обекта няма да бъде засегната растителност. С проекта за ПСОВ се предвижда ново озеленяване. Предвижда се зелените площи да бъдат затревени с видове от Сем. Житни (пирей (Elymum repens), овсига (Bromus arvensis), див овес (Avena sativa), ежова главица (Dactylus glomerata), троскот (Ginodon dactilon), райграс (Arrenatherum rumelicum)) и залесени с видове като благун (Querqus frainetto), цер (Q. cerris), келяв габър (C. Duinensis) и др. Не се предвижда внасянето на специални растителни видове и използване на изкуствени препарати за растителна защита и почвени обогатители.

Земноводни и влечуги: Според Михов (2002) районът на инвестиционното предложение попада в ареала на кафявата крастава жаба (Bufo bufo) и горската дългокрака жаба (Rana dalmatina). Влечугите вероятно са представени от двата вида сухоземни костенурки (Testudo graeca и Testudo hermanni) - Попгеоргиев, Плачийски (2006); кримския и зелен гущер (Lacerta taurica и Lacerta viridis), пепелянката (Vupera ammodytes), големия стрелец (Coluber jugularis) и др. (Бешков, Нанев, 2002).

Терена на инвестиционното предложение не е влажна зона и не е местообитание на земноводни.

Бозайници: Отделни сведения за разпространението на бозайниците в Източна Стара планина може да бъдат намерени в публикациите на Пешев, Пешев, Попов (2004), Попов, Седефчов (2003) и Михайлов, Стоянов (2001). Според посочените източници районът на инвестиционното намерение попада в ареала на най-обикновените и многобройни бозайници като таралежът (Erinaceus concolor), обикновената горска мишка (Sylvaemus sylvaticus), дивият заек (Lepus europaeus) и др.

Района е промишлен и не е подходящ за обитаване от редки и защитени животински видове. Срещат се предимно представители на градската среда: скитащи кучета, котки и мишки. Няма данни в района на инвестиционното намерение да се срещат редки и застрашени от изчезване бозайници.Птици: Няма цялостно проучване на птиците в Айтоската планина. Отделни сведения за орнитофауната на Източна Стара планина и Черноморското крайбрежие се съдържат в публикациите на Дончев (1974, 1980, 1984, 1992), Симеонов, Мичев (1985, 1991), Симеонов и др. (1990), Нанкинов и др. (1997), Профиров, Янков (1997), Michev, Profirov (1985, 2003)

Конкретно в района на имота се срещат следните видове птици: качулата чучулига (Galerida cristata), дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), полска чучулига (Alauda arvensis), сиво каменарче (Oenanthe oenanthe), домашно врабче (Passer domesticus), полско врабче (Passer montanus), обикновено конопарче (Carduelis cannabina), щиглец (Carduelis carduelis), елшова скатия (Carduelis spinus), зеленика (Carduelis chloris), обикновен скорец (Sturnus vulgaris), посевна врана (Corvus frugilegus), жълта овесарка (Emberiza citronella), сива овесарка (Emberiza calandra), градинска овесарка (Emberiza hortulana), обикновена чинка (Fringilla coelebs), планинска чинка (Fringilla montifringilla), керкенез (Falco tinnunculus), обикновен мишелов (Buteo buteo), северен мишелов (Buteo lagopus), одомашнен гълъб (Columba livia var. domestica), хвойнов дрозд (Turdus pilaris), черноглаво ливадарче (Saxicola torquata), бяла стърчиопашка (Motacilla alba), жълта стърчиопашка (Motacilla flava), горска бъбрица (Anthus trivialis) и ливадна бъбрица (Anthus pratensis). На терена на инвестиционното предложение няма установени гнезда на птици.

По протежение на Черноморското крайбрежие преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа – Via Pontica. Маршрутите на част от миграционните потоци пресичат въздушното пространство над района на инвестиционното предложение. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския залив. Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици за хранене и нощуване. Правените наблюдения близо 15 години в района на Бургаския залив сочат, че реещите се птици летят с планиращ полет предимно между 200 и 500 m. По време на миграцията ятата рядко слизат до 100-150 m.

По време на есенна и пролетна миграция, над района на имота, се наблюдава прелет на птици, включени в Приложение 1 на Директива 79/409: розов пеликан, черен щъркел, бял щъркел, осояд, белоопашат мишелов (Milvus migrans), орел змияр (Circaetus gallicus), малък креслив орел, белоопашат мишелов (Buteo rufinus). Тези птици преминават транзитно, на голяма височина над района и осъществяването на инвестиционното предложение в имота, както в етап строителство така и при експлоатация, няма да попречи на ритъма на тяхната миграционна активност. Тези птици също не гнездят в района.

През зимата Черноморското крайбрежие се обитава от редица водолюбиви птици. Тяхната среднозимна численост е проучена в продължение на 20 години, като резултатите са публикувани от Michev, Profirov (2003). В отсечката Таляна - Св. Влас с дължина 5 km са установени средно 8 вида (мах. 16 през 1993 г.) с обща численост около 1400 птици (мах. 6000 екз. през 1996 г). Най-многобройните видове са лиската (Fulica atra), кафявоглавата потапница (Aythya ferina) и зеленоглавката (Anas platyrhynchos). Обикновено тези видове се наблюдават в морската акватория и до 100 m навътре в сушата. Инвестиционното предложение отстои на повече от 2000 м от морския бряг.

В разглеждания имот и в съседните му, няма никакви гнезда на птици, характерни за ЗЗ «Емине». Широкият район е възможен биотоп за гнездене на следните видове, описани във формуляра от документацията за защитената зона:


Вид

Природозащитен статус


Брой гнездещи двойки в защитената зона

Възможен брой гн. двойки в района на инвестиционното намерение

Motacilla flava feldeg

Прил. 3 на ЗБР
2-3

Galerida cristata

Прил. 3 на ЗБР

23-155 p

2

Alauda arvensis

Прил. 3 на ЗБР

170-640 p

2

Miliaria calandra

Прил. 3 на ЗБР

180-1770 p

2

Видно е, че броят на възможно гнездещите двойки в широкия район е пренебрежимо малък в сравнение с общата гнездова численост на птиците в цялата защитена зона.

Планираната територия е с площ 50.000 дка, а ЗЗ “Емине” с код BG 0002043 е с площ 66603.016 ха и заема 0.008% от нея.

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква загуба на местообитания. Не се очаква фрагментация на местообитанията. Територията не е местообитание на видове, предмет на опазване в защитената зона. При реализиране на ИП няма да има нарушени въздушни коридори за мигриращите реещи се птици. Не съществува вероятност някой от видовете, предмет на опазване в защитената зона да престане да я обитава в резултат от реализиране на ИП. Няма да има нарушаване на видовия състав и биологично разнообразие в защитената зона ще бъде запазено. Целостта на защитената зона, нейната структура, функции и природозащитни цели няма да бъдат засегнати. Няма да бъдат засегнати ценни местообитания, обект на специална защита от Директива 94/43 на Съвета на Европейската икономическа общност. Няма да бъдат обезпокоявани и видовете птици, включени в Приложение 1 на Директивата за птиците 79/409 на Съвета на Европейската икономическа общност. Няма да настъпи безпокойство от строителните дейности. С реализирането на проекта няма да настъпи нарушаване на целостта, намаляване на разнообразието и стесняване на териториите на естествените местообитания. Със строителството няма да се окаже негативно въздействие върху видове, включени в Приложение №2 на ЗБР. Оценката за степента на въздействие върху типове природни местообитания и популации на видове е обобщена в следващата матрица:


Вид и степен на въздействие на ИП върху предмета и целите на ЗЗ:

Вид на въздействието

Описание на въздействието

Степен на въздействие

малка

<0.5%

средна

0.5-1%


голяма

>1%


Степен на засегнатост на ЗЗ от ИП

Планираната територия е с площ 50.000 дка, а ЗЗ “Емине” с код BG 0002043 е с площ 66603.016 ха и представлява 0.008% от тази защитена зона.

Степен на засегнатост на ЗЗ от съседни ИП

Общата площ на местността “Чешме тарла”, в която се предлага реализирането на инвестиционното предложение е около 600 дка и представлява 0.07% от територията на ЗЗ “Емине».

% загубена площ от местообитания

Общата площ на хабитат “Други земи (вкл.градове, села, пътища, сметища, мини, индустриални обекти)” е около 33301.51 ха, а на разглеждания имот 50.000 дка, което представлява около 0.02%

Засегнати видове предмет на опазване от всички такива в ЗЗ

Не се очаква засягане на видове предмет на опазване.


Оценката за степента на въздействие върху типове природни местообитания и популации на видове е обобщена в следващата матрица:

Степен на въздействия върху типове природни местообитания

Степен на въздействия върху место-обитания и популации на видовете - предмет на опазване

Степен на въздействия върху природозащитните цели и целостта на защитените зони

Възможни смекчаващи и/или възстановителни мерки

ДА/НЕ


Наличие на алтернативни решения и възможности за промени на ППП/ИП
ДА/НЕ

Наличие на причини от първостепенен обще-ствен инте-рес за реали-зирането на ППП/ИП

Да/Не


Предложени компенсиращи мерки

ДА/НЕ


ниска

ниска

ниска

да

не

не

да

Със строителството и експлоатацията на обекта няма да се променят условията на средата. Обекта не съдържа дейности, които биха могли да окажат неблагоприятно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитена зона. Третирането на отпадъците и отпадъчните води ще става в съответствие със ЗУО и ЗВ и не съдържа потенциал за негативно въздействие върху характерните за защитената зона видове.


Изводи от оценката:

 • С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква загуба на местообитания. Ще бъдат частично засегнати местообитания без висока консервационна стойност.

 • Не се очаква фрагментация на местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

 • Броят на възможно гнездещите двойки в района на инвестиционното предложение е пренебрежимо малък в сравнение с общата гнездова численост на птиците в цялата потенциално защитена зона, поради което не се очаква съществено негативно въздействие от строителството и обитаването на обекта върху птиците и техните местообитания, предмет на опазване на защитената зона.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да наруши нормалния ход на миграцията на реещите се птици.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе и върху зимуването на водолюбивите птици в тази част от Черноморското крайбрежие.

 • Реализирането на инвестиционното предложение няма да повлияе върху останалите групи гръбначни животни – бозайници, земноводни и влечуги.

 • Инвестиционното предложение не е в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона за запазване на площа на природните местообитания на видове и техните популации, запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата и възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетните природни местообитания и местообитанията на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

 • Реализирането на инвестиционното намерение е допустимо при прилагане на мерки за предотвратяване и минимизиране на негативни въздействия върху видовете, обитаващи потенциално защитената зона.
 • Мерки и условия, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху потенциално защитената зона

 • Организирано третиране на отпадъците от ПСОВ по реда на ЗУО.

 • Запознаване на работещите и обитателите на обекта, че района е защитена зона и могат да се срещнат животински видове с природозащитен статус, както и с необходимостта от тяхното опазване.

 • Растителна защита без използване на пестициди и според принципите на биологичното производство.

 • Поставяне на обозначителни табели с информация за целите на опазване на ЗЗ.

 • Ще бъдат изградени буферни резервоари за приемане на непречистените води при аварийни ситуации;

 • Спазване на правилата за противопожарна безопасност;

 • Изготвяне на проект за рекултивиране на нарушените терени;

 • При намиране преди започване и по време на строителството на сухоземни костенурки, таралежи, змии и други животински видове, те да бъдат пренесени и освободени на безопасно разстояние от обекта.

 • Да се направи точно маркиране на маршрутите за подходите към строителните петна на терена, за да се предотврати засягане на съседни терени.

 • Предпазване на терените от рудерална и синантропна инвазия, чрез периодично почистване от постепенното проникване на рудерални видове в района.


8. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Транспортният и пешеходен подход до площадката се осъществява от първокласния път І-9 /Бургас-Варна/ при кръстовището за гр.Несебър по изградения временен път за площадките на фирми “ХИТ и “Кольо Фичето” ООД. Площадката на ПСОВ КК “Слънчев бряг” е отдръпната на 6.5 м, северно от пътното трасе с оглед бъдещето му разширяване и превръщането му в основен транспортен носител на промишлено-складовата зона – гр.Несебър.


VI. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

Площадката за изграждаен на ПСОВ – 50000 м2 и предвидената максимална плътност на застрояване – 70%, гарантират свободна площ от 150000 м2. Тази площ е напълно достатъчна за осъществяване на спомагателните дейности по време на строителството – депо за отделения хумус и площадка за строителни материали, което изключва възможност за засягане на територии извън площта на имота. Използваните природни ресурси ще са строителни и инертни материали. При експлоатация на обекта ще се използват - питейна вода и електроенергия. Питейната вода и електроенергията ще се ползват след сключване на договор с експлоатационните дружества, а именно – “ВиК”-ЕАД и Енергоразпределение. По време на строителството няма да се унищожава трайна дървесна растителност и се предвижда озеленяване в размер на минимум 20% от площта на парцела.


VІI. Отпадъци, които се очаква да се генерират:

Отпадъците, които се очаква да се генерират са строителни – от строителството, битови – от персонала, производствени и опасни от дейността на обекта.

При осъществяването на изкопни и строителни дейности за обособяването на територията се очаква отделяне на смесени строителни отпадъци от използваните строителни материали: 17 01 01 - бетон; 17 01 02 - тухли; 17 01 03 - керемиди, плочки фаянсови и керамични изделия; 17 01 07 – смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 00 06; 17 02 01 - дървесен материал; 17 02 02 - стъкло; 17 02 03 - пластмаса. При изкопните работи и строителни дейности ще се отделят земни маси, почви, камъни и други – 17 05 04, 17 05 06. Генерираното количество строителни отпадъци ще се депонира по направление на Община Несебър.

При новото строителство, отделеният хумусен пласт, ще се складира на депо в обособена част и ще се използва за оформяне на зелените площи в съответствие с изискванията на Раздел III от ЗООС. При наличие на излишък от земни маси извозването им ще става след съгласуване и по направление на Община Несебър.Производствени отпадъци:При експлоатацията на ПСОВ ще се генерират отпадъци от решетки и сита – 19.08.01. Те ще се събират в метални контейнери с капак, тип ”Бобър” с обем 1,1 м3. Тези отпадъци са неопасни и ще се депонират съвместно с битовите. От пясъкоуловителтие се отделя пясък и други минерални примеси – 19.08.02. Обезводнения пясък се събира в метални контейнери и се депонира съвместно с битовите отпадъци. В процеса на биологично пречистване се отделят утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места -19.08.05. Предвижда се генерираните утайки от ПСОВ да се обезводняват, стабилизират и съхраняват на обособено място в ПСОВ. Стабилизираните утайки ще се изпитат в акредитирана лаборатория и след доказване на неопасния им характер ще се предават за производство на компост или за депониране в бъдещо регионално депо.

Опасни отпадъци: 20 01 21* - луминесцентни лампи. Изгорелите луминесцентни и живачни лампи ще се събират в картонени опаковки, които ги предпазват от удар и счупване и складират в закрито помещение. Тези отпадъци ще бъдат предавани на лизензирани фирми съгласно Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване, и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ДВ, бр. 36/2006г.).

От дизеловия агрегат се очаква да се генерират следните отпадъци: Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки с код 13 02 08* и маслени филтри - 16 01 07*. Дизеловия агрегат ще се обслужва от поддържаща фирма, с която ще се сключи договор.


VІІІ. Орган, отговорен за одобряване на инвестиционното предложение

Одобряването на инвестиционното предложение ще се осъществява съгласно ЗУТ и ще се съблюдава от органите, имащи правомощия по този закон.


9. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянна и временно, положително и отрицателно). Обхват на въздействието (географски район, брой на засегнатото население/местообитания /видове). Вероятност на поява на въздействието. Продължителност, честота и обратимост на въздействието. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия:

МАТРИЦА 1. Обобщена оценка на въздействията от инвестиционното предложение

Въздействие


Вероятност на поява на въздействието1

Териториален обхват на въздействието2

Вид на въздействието

Степен на въздействието3


Характеристика на въздействието

Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие

Честота4


Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/ отрицателно

Пряко/ непряко

По време на строителството

1.1. Върху въздуха

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

Съгласно Наредба №1/2005г.

1.2.Върху водите


не се очаква

не

-

-

-

-

-

не

Екотоалетна

1.3. Върху земните недра

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Инженерно-геоложко проучване

1.4. Върху почвата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Изземване и оползотворяване на хумуса

1.5. Върху флората фауната и ЗПТ

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Селекционна оценка на съществуващата растителност

1.6.Върху ландшафта


очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

дълготрайно

не

-

1.7. Върху паметници на културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От генериране на отпадъци

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

Площадки за временно депониране на стр.отпадъци и земни маси

1.9. От вредни физични фактори

очаква се

на площадка

отрицателно

пряко

ниска

временно

краткотрайно

не

-

1.10. Върху населението

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-Въздействие


Вероятност на поява на въздействието1

Териториален обхват на въздействието2

Вид на въздействието

Степен на въздействието3


Характеристика на въздействието

Мерки за предотвратяване, намаляване или компенсиране на отрицателно въздействие

Честота4


Продължи-

телност5

Кумулатив-

ност

Положително/ отрицателно

Пряко/ непряко

По време на експлоатация

1.1. Върху въздуха

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Върху водите


не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-


1.3. Върху земните недра

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.4. Върху почвата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.5. Върху флората фауната и ЗПТ

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.6. Върху ландшафта


не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.7. Върху паметници на културата

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.8. От генериране на отпадъци

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

БО ще се третират по реда на ЗУО

1.9. От вредни физични фактори

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1.10. Върху населението

не се очаква

не

-

-

-

-

-

-

-

1 Очаква се, не се очаква

2 В рамките на площадка, извън рамките на площадката

3 Ниска, средна, висока

4 Постоянно, временно

5 Краткотрайно, средно или дълготрайно

Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия; Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие; Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие

10.Трансграничен характер на въздействията – НЕ
11. Приложения:

 • Писмо Изх.№6619/12.11.2008г. от РИОСВ-Бургас;

 • Скица №К00944/16.01.2007г. с виза за проектиране на поземлен имот с номер 020019;

 • Становище от Гл. Архитект на Община Несебър;

 • Решение №547 и Протокол №18/31.01.2006г. на Общински съвет-гр.Несебър;

 • Извадка от КВС, землище с.Равда, М 1:2000;

 • Акт за частна общинска собственост №2346/09.02.2006г.;

 • ПСОВ КК “Слънчев бряг”-220 000 ЕЖ-Технологична схема І вариант;

 • ПСОВ КК “Слънчев бряг”-220 000 ЕЖ-Технологична схема ІІ вариант;

 • Обява във вестник “Бургас Днес и Утре” бр.3939/27.02.2008г.;

 • Картен материал с означено местоположението на територията.Възложител:...............................

Кмет Община Несебър

/Николай Димитров/
Каталог: ovos


Сподели с приятели:
1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница