У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложениестраница1/9
Дата09.04.2018
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДО


ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ - гр. Русе


У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От Дирекция на Природен парк „Русенски Лом“

/име, адрес, гражданство на възложителя – физическо лице/

Русе, бул. Скобелев № 7, БУЛСТАТ 117085508/ седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице/
Пълен пощенски адрес за кореспонденция:

Русе 7000, бул. Скобелев № 7,

Директор - възложител: инж. Цонка Христова

Лице за контакти: Емилия Петкова

Телефон за контакт, факс, е-mail: тел. 082872397, факс 082828730; e-mail: info@lomea.org


Уважаема г-жо Директор,

Уведомявам Ви, че юридическо лице Дирекция на Природен парк „Русенки Лом“

има следното инвестиционно предложение:

Изготвяне на проект „Подобряване на вътрешната пъна мрежа за свързване с транспортната мрежа ТЕН- Т в трансграничния регион Русе Гюргево“ за кандидатстване пред Програма „Interreg V-A Румъния-България“, с който да се финансира на изграждане на пътна мрежа между гр. Русе и с. Пепелина, общ. Две Могили, с фокус върху създаване условия за велосипеден транспорт.Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др.:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на пътни връзки за велосипеден транспорт между населените места от гр. Русе до с. Пепелина по съществуващите общински черни пътища.

Очакваният ефект от експлоатацията на трасето е, както подобряване възможностите за жителите и гостите на гр. Русе и региона за активен отдих и придвижване между населените места, така и социализация – транспортна свързаност на прилежащи обекти на културното наследство като Ивановските скални църкви, вписани в световната листа на ЮНЕСКО, Средновековен град Червен, скален манастир „Св. Димитър Басарбовски” и много други, които се съчетават по един чудесен начин с естествените природни забележителности на Природен парк „Русенски Лом”.

2. Резюме на предложението:

/описание на основните процеси; капацитет, производителност (т/год., л/год.), обща използвана площ; застроена площ; посочва се дали е за ново инвестиционното предложение и/или за разширение, и/или за промяна на производствената дейност; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи и предполагаема дълбочина на изкопите; ползване на взрив/

Проектът „Подобряване на вътрешната пъна мрежа за свързване с транспортната мрежа ТЕН- Т в трансграничния регион Русе Гюргево“ се стреми да подобри трансграничното сътрудничество за разширяване на пътната мрежа в регион Русе -Гюргево с фокус върху велосипедната пътна инфраструктура . Инициатива черпи енергия от съвременни европейски политики за насърчаване на велосипедния транспорт.

Изграждането на нови транспортни политики, които да включват велосипедите като равностоен участник са много важни през новият програмен период за България и Румъния.

Изборът на маршрут за пътна мрежа за велосипеден транспорт „Поломието”, гр. Русе – с. Басарбово – с. Красен – с. Божичен - с. Иваново – с. Кошов- с. Червен – с. Табачка - с. Пепелина, област Русе, е обусловен от три основни изисквания:  • Първото и основно е преминаването и свързването на възможно най-много населени места. Определящо е трасето да дава на ползвателите възможност за избор според интересите им. В бъдеще, при успешното изпълнение на това условие, ще се наложат изграждане на разклонения на трасето към съседни населени места.

  • Второто изискване е за сложност на маршрута. Желателно е маршрутът да се преодолява с лекота и да бъде достатъчно бърз за велосипедистите, независимо от възрастта им. Предложеният маршрут е приблизително равнинен, защото е разположен покрай реката, характеризира се с много малък наклон, с изключение на три участъка – изкачване между с. Красен и с. Божичен, към с. Табачка и към хижа/пещера „Орлова Чука”, които могат да се определят като средно сложни.

  • Третото изискване е свързано с възможността на хора за достъп. Проектът дава възможност за избор на отсечка от целия маршрут, която да се посети. От голяма важност е мултимодалността на трасето и създаване на възможност за смяна на видовете транспорт- железопътен, автобусен и автомобилен с велосипеден. Предвидено е при всяко характерно място, било то населено или информационен център, да се подсигури паркинг за автомобилите и смяната им с велосипед.

Тези три условия са съществени и спазването им ще доведе след себе си развитие на вторични дейности, необходими за устойчивото развитие на проекта.

Началото на маршрута е предвидено да започва до Сарайския мост в град Русе. На това стартово място, се предвижда изграждане на паркинг за смяна на транспортните средства за пристигащи с автомобил от други населени места.

Маршрутът продължава по ул.”Адмирал Рождественски” до под Дъговия мост на бул.”България” в град Русе.

След преминаване на Дъговия мост, трасето се качва на лявата защитна дига на река Русенски Лом до достигането си до квартал Средна Кула. Там преминава по съществуващите асфалтови улици и навлиза в кв. Долапите. Отново, трасето преминава по съществуващите асфалтови пътища до излизането си от квартала. След Долапите, трасето е предвидено да се качи отново по защитната дига на левия бряг на реката. В края на дигата се предвижда изграждане на нов метален мост, който да прехвърли движението през реката до началото на дясната дига до достигане до с. Басарбово.

Преминавайки през село Басарбово, маршрутът достига до единствения действащ скален манастир в България – „Скален манастир „Св. Димитрий Басарбовски”. В непосредствена близост, в пещера, е изграден Информационен център с експозиция на културните и природните забележителности в района.

Съществуващият паркинг с беседка ще се ползва от велосипедистите за отмора и временна стоянка, където да се паркират велосипедите. Паркингът е в отлично състояние, като единствено е необходимо да се монтират стойки за велосипеди.

Дължина на маршрута Русе-Басарбово – 11 851 м.

От паркинга на Скалния манастир „Св. Димитрий Басарбовски” маршрутът продължава по десния бряг на река Русенски Лом до хижа „Алпинист”. До там е предвидено разклонение на трасето.

Маршрутът продължава покрай десния бряг на реката в посока село Красен.

В село Красен е предвидено да се изгради паркинг за автомобили, където туристите пристигащи с автомобил от други населени места да могат да паркират и да поемат в желаната посока.

След село Красен, маршрутът до село Божичен продължава между рибарниците на селото по десния бряг на река Русенски Лом. Преминава по монолитен мост и продължава по земеделски път водещ, пресичащ напряко меандрите на реката, до село Божичен. При достигане на най-високата точка, се предвижда място за почивка на велосипедистите.

В селото е предвидено да се изгради паркинг за автомобили, където туристите пристигащи с автомобил от други населени места да могат да паркират и да поемат в желаната посока.Дължина на маршрута Красен - Божичен – 4 240 м.

Дължина на маршрута Божичен – Ивановски скални църкви – 6 544 м. като той ще преминава по съществуващите черни общински пътища.

От паркинга на Информационния център на АР Ивановски скални църкви по десния бряг на реката по посока с. Кошов се преминава по асфалтов път и след излизане от Археологическият парк се предвижда изграждане на нов мост, по който да преминават туристи и велосипедисти. След моста маршрутът продължава по левия бряг на река Русенски Лом.

В близост до село Кошов маршрутът продължава по асфалтов път, водещ до предвидения нов паркинг за автомобили, където туристите пристигащи с автомобил от други населени места да могат да паркират и да поемат в желаната посока.

Дължина на маршрута Ивановски скални църкви - Кошов – 11 500 м.

След село Кошов трасето продължава по левия бряг на река Черни Лом, като преминава покрай известните скални манастири Голям и Малък Рай.

Маршрутът преминава покрай добре запазена каменна воденица и покрай Археологическия резерват „Средновековен град Червен”. В подножието на резервата непосредствено до селото е изграден Информационен център с паркинг.

Дължина на маршрута Кошов - Черен – 9 626 м.

От село Червен по десния бряг на река Черни Лом алеята преминава покрай реката и достига място където е съществувал мост. Предвижда се изграждане на нов туристически мост, който да премости реката да даде възможност за преминаване към Водната пещера.

На подхода за пещерата се предвижда поставяне на беседка за почивка, на място което има хубав изглед към каньона и село Червен.

Трасето продължава до село Табачка където се преминава по асфалтов път водещ до предвидения нов паркинг за автомобили, където туристите пристигащи с автомобил от други населени места да могат да паркират и да поемат в желаната посока.Дължина на маршрута Черен – Табачка – 8 102 м.

От село Табачка трасето преминава през центъра на селото и се отклонява по стар коларски път, минаващ напряко покрай меандрите на реката.

Маршрутът продължава по десният бряг на реката, в близост до нея, обхожда северно село Табачка и достига до съществуващ заслон пригоден за почивка. Преминава през реката по съществуващ мост и продължава по левия бряг през гориста местност като се изкачва към платото, водещо до „Орлова чука”.

Дължина на маршрута Табачка – „Орлова чука” – 5 502 м.

Дължина на маршрута „Орлова чука” - Пепелина– 2 690 м.

Трасето на маршрута основно следва река Русенски Лом и Черни Лом, минава изцяло през имоти държавна и общинска собственост, като следва основно съществуващи и проектни селскостопански пътища.

Настилката на вело и пешеходния маршрут се предвижда да бъде:

- асфалтова- 30 см. трошенокаменна настилка и 5см. плътен асфалтобетон. Този тип настилка се предвижда предимно по съществуващи земеделски пътища и 5 см. плътен асфалтобетон за

изкърпване на улици в населените места;

- бетонова- 15 см. пясъчна основа върху която се изпълнява 12 см бетонова настилка с фибри. Този вид настилка се предвижда да се приложи в короната на някой от защитните диги между град Русе и село Басарбово. Това ще подобри състоянието на дигите, ще ги стабилизира и ще намали възможността за израстване на нежелана растителност, а преминаването по дигата ще подобри превантивният контрол чрез постоянно наблюдение.

- настилка в защитени територии- заскаляване или циментова стабилизация на основата и 30 см. трошенокаменна настилка 0-65 мм. и 3 см. дребнозърнест трошен камък.

На определени места, извън защитените територии по трасето ще бъдат изградени паркинги до 10 бр. леки коли. Настилката на паркингите ще бъде на тревна фуга. Към тях се предвижда и соларно осветление, кошчета за боклук и информационни табели.

Съгласно „Норми за проектиране на пътища”- пешеходни и велосипедни пътеки се предвиждат, когато върховата часова интензивност на велосипедно движение надминават границите на:

- Велосипедна пътека=90 в/в.час

Съгласно „Наредба 2 за проектиране в урбанизирани територии

- за двупосочна велосипедна алея =2.5м. при М10= 50 в.+10 п. или 5в.+100 п.

Където М10+1.25Мч/6

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

През 1984 г. е изготвена териториалната Програма “Иваново-Червен” (арх. Г. Пировска, арх. В. Попов). Анализирайки състоянието и потенциала на множество паметници и на тяхната среда, тя предлага механизъм за управление на опазването и социализирането на културно-историческото наследство в зоната, включваща двата археологически резервата Иваново и Червен и свързващата ги територия по течението на Черни и Русенски Лом.

Един от резултатите на програмата е изготвянето на работен проект за “Туристическо транспортно трасе”, свързващо двата резервата и развито по протежение на реката (ИПП “ПЪТПРОЕКТ” 1985г.) Настоящото предложение за пътна мрежа за велосипеден транспорт би следвало да се разглежда като негова актуализация и доразвитие, което произтича от настъпилите през последните 30 години сериозни промени в нормативната база, в имотния статус на територията през която преминава и мотивацията за увеличение на обхвата му.

Въпреки че една от целите на Програма “Иваново-Червен” – формирането и обявяването на “Културно-историческа зона” не е изпълнена, по-късно в рамките Плана за управление на Природен парк „Русенски Лом” е формирана „Зона за опазване на обекти на Културно-историческото наследство и местообитания на видове с висок природозащитен статус”. Тя е с териториален обхват близък до този на културно-историческата, в резултат на което обектите на недвижимото културно наследство получават двоен защитен режим – по условията на Закона за културното наследство и като макросреда – съгласно регламента на Природния парк.

Националните историко-археологически резервати “Скални църкви край с. Иваново” и “Средновековен град Червен”, съгласно Конституцията на Р. България, са изключителна държавна собственост и се стопанисват от Регионалния исторически музей Русе. Обектите на недвижимото културно наследство се стопанисват и управляват от съответната община, със съдействието на Регионалния исторически музей Русе, под методическото ръководство и контрол на Министерството на културата, респективно - на Националния институт за недвижимо културно наследство.

Планът за управление на ПП Русенски Лом регламентира развитието на защитената територия от 2005 г. Предлаганата тук пътна мрежа за велосипеден транспорт е съобразена с неговите изисквания, като може да се счита за един от специализираните маршрути, регламентирани от Плана.

4. Местоположение на площадката:/населено място, община, квартал, поземлен имот, собственост, географски координати (по възможност във WGS 1984), близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура/

Населеми места: Русе, Басарбово, Красен, Божичен, Иваново, Кошов, Червен, Табачка, Пепелина. Общини: Русе, Иваново и Две могили; Област Русе.Координати на трасето:

N

X

Y

1

43° 50' 06.254"

25° 56' 34.540"

2

43° 50' 06.526"

25° 56' 34.213"

3

43° 50' 07.083"

25° 56' 33.692"

4

43° 50' 07.561"

25° 56' 33.908"

5

43° 50' 07.984"

25° 56' 34.669"

6

43° 50' 08.245"

25° 56' 35.764"

7

43° 50' 08.520"

25° 56' 37.303"

8

43° 50' 08.461"

25° 56' 38.222"

9

43° 50' 08.064"

25° 56' 38.619"

10

43° 50' 06.086"

25° 56' 40.129"

11

43° 50' 04.449"

25° 56' 40.758"

12

43° 50' 02.016"

25° 56' 41.202"

13

43° 50' 00.554"

25° 56' 41.298"

14

43° 49' 58.916"

25° 56' 41.306"

15

43° 49' 57.477"

25° 56' 40.936"

16

43° 49' 55.539"

25° 56' 39.946"

17

43° 49' 52.891"

25° 56' 38.216"

18

43° 49' 51.514"

25° 56' 36.858"

19

43° 49' 49.742"

25° 56' 34.836"

20

43° 49' 46.210"

25° 56' 30.728"

21

43° 49' 42.535"

25° 56' 26.852"

22

43° 49' 40.173"

25° 56' 24.188"

23

43° 49' 38.103"

25° 56' 22.143"

24

43° 49' 33.479"

25° 56' 17.216"

25

43° 49' 31.015"

25° 56' 14.843"

26

43° 49' 26.416"

25° 56' 10.139"

27

43° 49' 23.276"

25° 56' 07.047"

28

43° 49' 22.479"

25° 56' 06.508"

29

43° 49' 20.654"

25° 56' 05.751"

30

43° 49' 19.375"

25° 56' 05.391"

31

43° 49' 18.414"

25° 56' 05.454"

32

43° 49' 16.828"

25° 56' 05.501"

33

43° 49' 16.383"

25° 56' 05.530"

34

43° 49' 14.605"

25° 56' 06.003"

35

43° 49' 14.108"

25° 56' 06.201"

36

43° 49' 13.297"

25° 56' 06.408"

37

43° 49' 12.189"

25° 56' 07.148"

38

43° 49' 10.783"

25° 56' 08.232"

39

43° 49' 10.420"

25° 56' 08.755"

40

43° 49' 08.880"

25° 56' 11.326"

41

43° 49' 08.369"

25° 56' 11.890"

42

43° 49' 07.281"

25° 56' 13.123"

43

43° 49' 06.221"

25° 56' 14.907"

44

43° 49' 05.103"

25° 56' 16.503"

45

43° 49' 04.516"

25° 56' 17.232"

46

43° 49' 03.768"

25° 56' 18.304"

47

43° 49' 03.328"

25° 56' 18.705"

48

43° 49' 02.550"

25° 56' 19.142"

49

43° 49' 01.996"

25° 56' 19.466"

50

43° 48' 58.934"

25° 56' 20.994"

51

43° 48' 56.343"

25° 56' 22.309"

52

43° 48' 55.467"

25° 56' 22.721"

53

43° 48' 54.230"

25° 56' 23.414"

54

43° 48' 53.245"

25° 56' 23.983"

55

43° 48' 51.139"

25° 56' 25.020"

56

43° 48' 47.789"

25° 56' 27.200"

57

43° 48' 44.781"

25° 56' 30.371"

58

43° 48' 43.915"

25° 56' 30.687"

59

43° 48' 42.689"

25° 56' 27.291"

60

43° 48' 42.211"

25° 56' 25.974"

61

43° 48' 40.852"

25° 56' 23.641"

62

43° 48' 40.816"

25° 56' 23.574"

63

43° 48' 40.610"

25° 56' 23.817"

64

43° 48' 40.006"

25° 56' 24.148"

65

43° 48' 39.296"

25° 56' 24.429"

66

43° 48' 38.567"

25° 56' 23.872"

67

43° 48' 36.949"

25° 56' 22.261"

68

43° 48' 36.585"

25° 56' 21.331"

69

43° 48' 36.277"

25° 56' 20.489"

70

43° 48' 36.272"

25° 56' 17.979"

71

43° 48' 36.261"

25° 56' 17.361"

72

43° 48' 35.980"

25° 56' 16.242"

73

43° 48' 35.626"

25° 56' 14.131"

74

43° 48' 35.448"

25° 56' 13.460"

75

43° 48' 35.143"

25° 56' 13.395"

76

43° 48' 33.611"

25° 56' 13.659"

77

43° 48' 32.199"

25° 56' 13.964"

78

43° 48' 30.693"

25° 56' 12.592"

79

43° 48' 28.551"

25° 56' 11.464"

80

43° 48' 27.031"

25° 56' 11.050"

81

43° 48' 26.485"

25° 56' 10.776"

82

43° 48' 26.525"

25° 56' 08.389"

83

43° 48' 24.062"

25° 55' 58.967"

84

43° 48' 23.411"

25° 55' 54.611"

85

43° 48' 22.942"

25° 55' 53.142"

86

43° 48' 21.637"

25° 55' 50.420"

87

43° 48' 20.682"

25° 55' 48.044"

88

43° 48' 18.791"

25° 55' 43.373"

89

43° 48' 18.298"

25° 55' 42.365"

90

43° 48' 17.409"

25° 55' 41.080"

91

43° 48' 15.759"

25° 55' 39.858"

92

43° 48' 13.025"

25° 55' 38.614"

93

43° 48' 10.465"

25° 55' 37.530"

94

43° 48' 09.480"

25° 55' 37.305"

95

43° 48' 08.044"

25° 55' 37.543"

96

43° 48' 01.301"

25° 55' 42.051"

97

43° 47' 58.300"

25° 55' 44.947"

98

43° 47' 57.113"

25° 55' 46.597"

99

43° 47' 55.521"

25° 55' 48.945"

100

43° 47' 54.138"

25° 55' 51.296"

101

43° 47' 52.607"

25° 55' 53.079"

102

43° 47' 51.931"

25° 55' 54.018"

103

43° 47' 51.850"

25° 55' 54.888"

104

43° 47' 51.597"

25° 55' 55.441"

105

43° 47' 51.174"

25° 55' 56.242"

106

43° 47' 50.469"

25° 55' 57.716"

107

43° 47' 49.215"

25° 55' 59.835"

108

43° 47' 48.779"

25° 56' 00.628"

109

43° 47' 48.471"

25° 56' 00.090"

110

43° 47' 48.129"

25° 55' 59.656"

111

43° 47' 47.742"

25° 55' 59.387"

112

43° 47' 46.210"

25° 55' 58.780"

113

43° 47' 44.830"

25° 55' 57.182"

114

43° 47' 41.832"

25° 55' 52.678"

115

43° 47' 40.538"

25° 55' 50.625"

116

43° 47' 38.537"

25° 55' 47.747"

117

43° 47' 37.912"

25° 55' 46.749"

118

43° 47' 37.251"

25° 55' 45.403"

119

43° 47' 36.042"

25° 55' 42.869"

120

43° 47' 34.866"

25° 55' 42.032"

121

43° 47' 33.418"

25° 55' 39.926"

122

43° 47' 31.942"

25° 55' 38.688"

123

43° 47' 29.954"

25° 55' 36.719"

124

43° 47' 29.133"

25° 55' 35.681"

125

43° 47' 27.143"

25° 55' 34.674"

126

43° 47' 24.242"

25° 55' 33.560"

127

43° 47' 21.414"

25° 55' 32.725"

128

43° 47' 19.235"

25° 55' 32.453"

129

43° 47' 17.954"

25° 55' 32.487"

130

43° 47' 16.255"

25° 55' 32.313"

131

43° 47' 15.031"

25° 55' 32.053"

132

43° 47' 14.390"

25° 55' 31.984"

133

43° 47' 12.114"

25° 55' 31.924"

134

43° 47' 10.340"

25° 55' 32.384"

135

43° 47' 09.693"

25° 55' 32.601"

136

43° 47' 07.680"

25° 55' 33.975"

137

43° 47' 05.515"

25° 55' 35.472"

138

43° 47' 05.598"

25° 55' 36.569"

139

43° 47' 05.573"

25° 55' 37.496"

140

43° 47' 04.718"

25° 55' 39.821"

141

43° 47' 02.888"

25° 55' 44.844"

142

43° 47' 01.472"

25° 55' 48.453"

143

43° 47' 00.243"

25° 55' 51.857"

144

43° 46' 58.840"

25° 55' 55.540"

145

43° 46' 57.202"

25° 56' 00.239"

146

43° 46' 55.301"

25° 56' 05.343"

147

43° 46' 54.258"

25° 56' 07.929"

148

43° 46' 52.707"

25° 56' 11.446"

149

43° 46' 51.702"

25° 56' 13.251"

150

43° 46' 50.267"

25° 56' 14.929"

151

43° 46' 48.844"

25° 56' 16.125"

152

43° 46' 47.474"

25° 56' 16.967"

153

43° 46' 45.848"

25° 56' 17.476"

154

43° 46' 43.992"

25° 56' 17.634"

Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница