У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложениеДата30.07.2018
Размер72.5 Kb.
#77596

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ
У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение


от „Дестан” ЕООД гр.София, ж.к.”Връбница” 2, бл.604, вх.А, ап.34, Бустат BG 118521428, предсатвлявано от Илхан Абтула Шахин

(име, адрес и телефон за контакт,

гражданство на възложителя – физическо лице)


Пълен пощенски адрес: гр.София, ж.к.”Връбница” 2, бл.604, вх.А, ап.34,


Телефон, факс и ел. поща (е-mail): 0888343773


Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител : „Дестан” ЕООД гр.София,представлявано от Илхан Абтула ШахинЛице за контакти: „Дестан” ЕООД гр.София,представлявано от Илхан Абтула Шахин


УВАЖАЕМИ/А Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,


Уведомяваме Ви, че „Дестан” ЕООД гр.София,представлявано от Илхан Абтула Шахин има следното инвестиционно предложение:

Предвижда се да се изработи инвестиционен проект за обект: Газова инсталация към Млекопреработващо предприятие и хлебопекарна”, находяща се в УПИ ХV-583,185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв.28, по регулационния план на с.Искра Община Ситово.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението „Газова инсталация към Млекопреработващо предприятие и хлебопекарна”, находяща се в УПИ ХV-583,185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв.28, по регулационния план на с.Искра Община Ситово.Природния газ ще се доставя на обекта от платфорим с бутилкови батерии за компресиран газ. В границите на обекта е предвидена площадка с размери за платформи с бутилкови батерии. Обемът на бутилките е до 10 000L. Природния газ от бутилковите батерии на платформите ще се отвежда до газорегулаторен и замервателен пункт. Газорегулиращ пункт е разположен в УПИ ХV-583,185 , кв.28 по плана на с.Искра. Той служи за редуциране и поддържане налягането на природния газ от 200bar на 200 mbar. Съоръжението се монтира в метален шкаф с технологични отвори за вентилация и заключващи се врати. От този пункт по тръбопроводи природния газ достига за захранване на хлебопекарната, разположена в УПИ ХV-583,185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв.28, с.Искра и до млекопреработващото предприятие, разположено в ПИ № 051942 в землището на с.Искра, Община Ситово. Газопровода представлява тръбна разводка-полиетиленов газопровод DN 50, стоманен газопровод DN 25, DN 32, DN 40 и DN 50, спирателна арматура монтирана преди и след тръбната разводка, газови консуматори и регулираща арматура.

Приблизителна дължина на газопровода е около 60м. Той започва от УПИ ХV-583,185 , кв.28, преминава през УПИ ХVІ-584 и достига до ПИ № 051942 по плана на с.Искра, имоти собственост на „Дестан”ЕООД гр.София.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

В парцела има съществуваща сграда, която ще се надстроява, и е с изградени ВиК и ЕЛ инсталации. Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други дейности, планове, програми.


4. Местоположение: Обектът се намира в УПИ ХV-583,185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв.28, по регулационния план на с.Искра Община Ситово.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: За изграждането на обекта няма да се използват природни рисурси. Няма да се ползва собствен водоизточник. Парцелът е захранен с ВиК и Ел.инсталации. Необходимите строителни материали за строежа ще бъдат закупени от съответните строителни борси.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)
6. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се отделят емисии и други вредни вещества в атмосферата.


7. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:От реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да се отделят емисии и други вредни вещества в атмосферата. Битови отпадни води – няма.

По време на строителството ще се отделят в малко количество строителни отпадъци, които ще бъдат депонирани на регламентиранато от Общината място.8. Отпадъчни води: няма(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)
9. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)
І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)


Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):…………………………………………………………………………………………………….

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.

- обява до кмет на община х - обява до кмет на кметство х - обява до засегнатото население  .2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение
3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб х

4. Електронен носител – 1 бр. х

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. 

6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. 

Дата: 30.08.2016г.Уведомител: …………………………………(подпис)

Каталог: ovos


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница