Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата02.03.2017
Размер83.18 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Лингвистика (Англ. и втори чужд език с информационни технологии)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Машинен превод

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


2

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


доц. д-р Руси Николов

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Курсът по Машинен превод дава знания и умения на студентите с оглед на две основни цели: 1. Компетентност и творчески подход при решаване на практически задачи в практиката на преводача при работа със съществуващи електронни езикови ресурси или при създаване на такива и със съответните информационни системи за тяхното управление. 2. Принос за формиране у студентите на строго научен и творчески начин на мислене с помощта на специфичните за информатиката и програмирането методи.

Знания по избрани въпроси както от областта на информационните технологии (методи и средства за автоматична обработка на естествените езици, приложение на конкретни софтуерни продукти), така и от областта на теорията на превода и на лингвистиката (интерпретативна теория на превода; преводът от гледна точка на кибернетиката).


ще могат ...


Умения да ползват съвременни софтуерни инструменти за превод, по-специално WordFast и Google Translator Toolkit.

Начални умения, които могат да се развият самостоятелно при необходимост, по програмиране с помощта на скриптови езици, за решаване на специфични задачи, свързани с дейността на преводача.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Лекционни часове, семинарни занятия и часове за самоподготовка

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Не се изисква студентите да имат по-високо ниво на знания по общо езикознание и по информационни технологии от това, което е предвидено в средното училище.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Trados – функционално описание и потребителски интерфейс на актуалната версия на тази система за преводна памет.

Google Translator – експериментална оценка, езиков анализ и интерпретация на резултатите. Състояние и перспективи на статистическия метод за машинен превод.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът включва 15 часа лекции и 15 часа семинарни упражнения, както и 45 часа за самоподготовка и е предназначен за студентите от специалността Лингвистика (Англ. и втори чужд език с информационни технологии). Включени са избрани въпроси както от областта на информационните технологии (методи и средства за автоматична обработка на естествените езици, приложение на конкретни софтуерни продукти), така и от областта на теорията на превода и на лингвистиката (интерпретативна теория на превода; преводът от гледна точка на кибернетиката). В курса се дават необходимите общи сведения за подходите, алгоритмите и инструментите за автоматизиране на рутинните задачи в преводаческата дейност . Целите на този кратък курс са едновременно амбициозни и реалистични, защото те са подчинени на идеята да се установи траен интерес на студентите към бързо развиващите се информационните технологии, като им се даде ключ към познанието в тази обширна област. За да се създаде такъв интерес, теоретичните знания са подчинени на решаването на интересни практически цели, което студентите осъществяват под формата на курсова задача.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Руси Николов Жан-Ив Домерг Малина Дичева, Машинен превод Подходи и системи, Пловдив, 2005

Adam Lopez, 2011, Statistical Machine Translation, ACM Computing Surveys

Ling Liu, M. Tamer O¨ zsu, 2009, Encyclopedia of Database Systems,, Springer Science+Business Media, LLC

Marianne Lederer, 1994 : La traduction aujourd’hui. Hachette F.L.E., Paris

Ming-Yang Kao, 2008, Encyclopedia of Algorithms, SpringerScience+Buisiness Media, LLC.

Quillet, 1973, Encyclopédie des sciences industrielles, Électricité – Électronique. Applications.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции.

Семинари.

Самоподготовка.

Изработване на курсов проект в рамките на часове за семинарни занятия и за самоподготовка: Превод на текст с помощта на WordFast (или друга система за преводна памет), създаване на база от данни и експортиране във формат TMX.


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текуща оценка – въз основа на представения и защитен курсов проект.

Писмен изпит.

Крайната оценка се изчислява като средноаритметичната стойност от изпита и текущата оценка

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български

френски

английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


-

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


доц. д-р Руси Николов

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


ТЕОРЕТИЧНИ АСПЕКТИ НА ПРЕВОДА

1. Определение за преводен процес; трите равнища при превод: лексикално, речево и когнитивно; интерпретативна теория на превода; устен и писмен превод.

2. Превод и лингвистика: структурализъм и трансформационно-генеративна граматика.

3. Преводът в чуждоезиковото обучение.

4. Основни проблеми в преводаческата дейност: (липса на) девербализация, преводни единици, прецизност (по отношение на оригиналния текст и по отношение на смисъла), предаване на цивилизационните компоненти, приемливост на превода.

МАШИНЕН ПРЕВОД

5. Основни направления в машинния превод: същински машинен превод и преводаческа памет. Приложение.

6. Системи за машинен превод с лингвистична база от данни.

7. Системи за машинен превод чрез управление на преводаческа база от данни.

8. Общо описание на алгоритми за машинен превод.

9. Приложение на регулярните изрази за формализиране на речеви модели и на правила при превод – фонологични, морфологични, синтактични, стилистични и семантични. Примери.

10. Преводни единици, преводни еквиваленти, преводни дефиниции и речници при технологията за възпроизвеждане на превод.

11. Оценяване на системите за машинен превод. Значение на фактора качество / цена при инженерните проекти. Приемливост на превода, интерактивност и примери за разумни компромиси при машинния превод.

12. WordFast - функционално описание и потребителски интерфейс на актуалната версия на тази система за преводна памет.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Инсталиране на WordFast. - Графичен потребителски интерфейс. - Основни функции. - Създаване, персонализиране, поддържани формати, конвертиране на бази от данни (преводни памети). - Разширени функции на WordFast. - Интегриране на машинния превод към системата за преводна памет. - Оценка на приноса на машинния превод при превод на различните видове текстове - Управление на терминологични бази от данни. – Други системи за машинен превод и за преводна памен. – Електронни речници, форуми за преводачи, терминологични интернет портали (MS Language Portal), портали за терминологични и преводни памети (Linguee Dictionary and Translation Search Engine), приложение на разширените функции на глобалните интернет търсачки в дейността на преводача. – Особености на интернет базираната версия на WordFast. - Сравнение между WordFast и TREFL от гледна точка на техните предназначение, фунцкционалност и ергономичност.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


-

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


-

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


-

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Техническото осигуряване на обучението включва персонални компютри, както и свободно достъпни, безплатни (или демонстрационни) приложения за превод на текст в писмена форма. Допълнително за лекционния курс се ползват видеопрожектор и високоговорител.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 02 март 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница