Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата09.03.2017
Размер66.24 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 30/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1. 3 Педагогика на обучението по немски език

Специалност(и)

<наименование>1


БЕНЕ, РЕНЕ, АЕНЕ

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на немската литература – I част

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3, 4

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3+3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите тази учебна дисциплина ще имат познания по история на литературата на Германия от барок до романтизъм с типични представители на литературата до 1830 г.

ще могат ...


Ще могат да анализират литературни творби на немски автори, представители на немската литература от барок до 1830 г.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


знания и умения по немски език на ниво В 2

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


история и цивилизация

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Проследяват се литературните течения в Германия на фона на политическото и духовно развитие от барок през просвещение, Бурни устреми, класика и романтизъм с типични представители на литературата до 1830 г. Акцентира се на лириката на барока, драматургията на просвещението, както и на литературните жанрове на Бурни устреми с представители Гьоте и Шилер и влиянието на Гьоте върху българската литература, за да се стигне до приказките на братя Грим и Е. Т. А. Хофман. Набляга се на приемствеността в литературните традиции и едновременно с това се разглеждат новите тенденции. Разглежда се и взаимното проникване и влияние между живопис, музика и театър.

В семинарните упражнения се интерпретират текстове на важни представители на различните литературни направления, четат се реферати за живота и творчеството на авторите, гледат се филми или откъси от филми за литературните направления, за авторите, както и филми по техни произведения и се обсъждат в часовете.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Pflichtliteratur:

 1. Lessing: Nathan der Weise, Emilia Galotti

 2. Goethe: Sesenheimer und Frankfurter Lyrik (Auswahl), Die Leiden des jungen Werthers, Faust I und II

 3. Schiller: Die Räuber, Wilhelm Tell

 4. Hölderlin: Hyperion

 5. Der zerbrochene Krug, Novellen (Auswahl)

 6. Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts

Sekundärliteratur:

 1. Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler: Stuttgart, Weimar 2008

 2. Pfersdorf, Heike: Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle. Meyers Lexikonverlag: Mannheim 2007

 3. Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Reclam: Stuttgart 2009

 4. Ruckaberle, Axel ( Hrsg.): Metzler Lexikon. Weltliteratur. 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-3. Metzler: Stuttgart, Weimar 2006

 5. Thiele, Johannes: Die großen deutschen Dichter und Schriftsteller. Marix Verlag: Wiesbaden 2006

 6. Metzler Chronik Literatur. Werke deutschsprachiger Autoren. Metzler: Stuttgart, Weimar 2006


15.. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, упражнения, тестове, реферат, курсови работи, структура на курсовата работа за зимния семестър: 1. Въведение: Барокът на фона на 30 годишната война и биографични данни за Андреас Грюфиус, формулиране на теза 2. Интерпретация на стихотворение на Андреас Грюфиус: „Копие на нашия живот” или „Сълзите на отечеството” 3. Заключение

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Писмен изпит: тест с отворени въпроси

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Von den Anfängen bis zum Barock – Übersichtsvorlesung

2. Barock. Geschichtliche und kulturelle Voraussetzungen. Weltanschauliche Positionsbestimmungen und ästhetische Besonderheiten in Lyrik, Drama und Roman. Martin Opitz und die „Fruchtbringende Gesellschaft“ (auch „Palmenorden“ genannt) – Sprachgesellschaften

3. Aufklärung. Politische und geistige Grundlagen. Etappen und Hauptvertreter. Internationale Bezüge

4. Lessings Schaffen als Höhepunkt der Aufklärung. Grundzüge seiner Dramentheorie, herausbildung des „bürgerlichen Trauerspiels“. Humanismuskonzeption und Geschichtsauffassungen

5. Die Bewegung des Sturm und Drang. Historische Situation. Grundcharakter des Sturm und Drang. Vorläufer der Bewegung: Jean Jacques Rousseau. Geistige Begründer des Sturm und Drang in Deutschland: Hamann und Herder. Herders theoretische Leistung: Verhältnis zur Volkspoesie, Sprache und Literatur; Shakespeares-Rezeption. Vertreter des Sturm und Drang: J. M. R. Lenz: Anmerkungen übers Theater – Kritik an der französischen Rezeption des Aristoteles

6. Der junge Goethe. Sesenheimer Lyrik

7. Dramatik des jungen Schiller. Das Drama „Die Räuber“

8. Was ist Klassik? Die Literatur der Klassik. Politische, sozialgeschichtliche und philosophische Grundlagen. Klassische Vorbilder. Leitideen der Klassik. Goethes klassisches Drama: „Torquato Tasso“. Schillers Drama „Wilhelm Tell“

9. Goethes Spätwerk: „Wilhelm Meister“ und „Faust“ als Höhepunkte klassischer Dichtung

10. Goethes und Schillers Lyrik

11. Literatur zwischen Klassik und Romantik. Friedrich Hölderlin: „Hyperion“ und Heinrich von Kleist: „Der zerbrochene Krug“

12. Romantik: geschichtliche und geistige Grundlagen. Grundzüge romantischer Dichtung

a) Ältere Romantik – Novalis: „Heinrich von Ofterdingen“

b) Hochromantik – Brentano, Arnim

c) Jüngere Romantik – E. T. A. Hoffmann: Märchen, Joseph von Eichendorf: Aus dem Leben eines Taugenichts“

Heirich Heine – der letzte Romantiker, Bruch mit der Romantik


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Arbeitstechniken und Grundbegriffe der Gedichtinterpretation

2. Von den Anfängen bis zum Barock – Übersichtsseminar. Martin Luther und die Reformation

3. Barock. Lyrik des Barock. Die Gedichte „Tränen des Vaterlandes“ und „Ebenbild unseres Lebens“ von Andreas Gryphius (1616-1646) unter besonderer Berücksichtigung des barocken Weltverständnisses – Rad der Fortuna. Analyse des poetischen Trichters von Georg Philipp Harsdörfer (1607-1658)

4. Aufklärung. Immauel Kant: „Was ist Aufklärung?“ (1784) – das neue Menschenbild. Analyse des Dramas „Nathan der Weise“ , bes. der Ringparabel von Lessing

5. Analyse der Gedichte „An den Mond“, „Gedichte sind gemalte Fensterscheiben“, „Willkommen und Abschied“ und der Hymne „Prometheus“ von Goethe

6. Analyse des Briefromans „Die Leiden des jungen Werthers“ von Goethe

7. Analyse des Dramas „Die Räuber“ von Schiller

8. Analyse des Dramas „Faust“ von Goethe

9. Analyse des Dramas „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist

10. Joseph Freiherr von Eichendorfs Gedichte „Abschied“, „Das kranke Kind“, „Der Blick“, „Der Gärtner“ und „Hymnen an die Nacht“ (bes. 4. Hymne) von Novalis

11. E. T. A. Hoffmann: „Der Sandmann“ und andere Märchen

12. Heinrich Heine: Die Schlesischen Weber (1844)und andere Gedichte aus dem „Buch der Lieder“


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


добра материална и техническа база, чуждоезикова библиотека в Нова сграда, Немска читалня на Гьоте-институт, дидактизирани видеофилми за отделните литературни течения и филми по литературни произведения, записи на касети и CD от литературни четения , на които авторите четат откъси от свои творби. Компютри и интернет.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 март 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница