Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012Дата06.08.2017
Размер98.02 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет

ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/1/2012

ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТНе се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>

Катедра по български език

Професионално направление (на курса)<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако курсът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.

2.1. Филология

Специалност(и)<наименование>1

Лингвистика (Английски и чужд с информационни технологии)ОПИСАНИЕ

  1. Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>

Увод в компютърната лингвистика

  1. Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>

Не се попълва от преподавателя

  1. Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>

задължителен

  1. Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>

бакалавър

  1. Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>

1

  1. Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>

1

  1. Брой ECTS кредити

<естествено число>

3

  1. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>

проф. д-р Светла Коева

  1. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...

Завършилите курса ще имат знания за основни положения в компютърната лингвистика, които ще им позволят успешно да надграждат знания и умения за обработка на електронни текстове, както и за работа с различен тип компютърни приложения.

ще могат ...

Завършилите курса ще могат самостоятелно да решават проблеми, свързани с компютърна обработка на ниско ниво, както и да се усъвършенстват за работа по по-сериозни задачи.

  1. Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно

аудиторно

  1. Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновременни курсове)

не

  1. Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)

не

  1. Съдържание на курса

текст (общо описание)

Курсът е уводен в курс в компютърната лингвистика, за студенти, за които не се изисква предварителна специализирана лингвистична подготовка и умения за програмиране. Покрива традиционните основи на компютърната лингвистика и включва основни положения за регулярни изрази и крайни автомати, контекстно-свободни граматики, методи за предварителна обработка на текста; както и запознаване със сферите на приложение, например извличане на информация, автоматичен превод, компютърна лексикография.

  1. Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>

http://www.cs.colorado.edu/%7Emartin/SLP/Updates/1.pdf

http://www.linguistik.uni-erlangen.de/tree/pdf/slides/FoCL.pdf

http://freee-booksdownload.blogspot.com/2008/02/free-computational-linguisticsebooks.html

http://www.linguistics.ucla.edu/people/Kracht/courses/compling1/compling-intro.pdf

http://www.cs.colorado.edu/%7Emartin/SLP/Updates/1.pdf


http://nlp.stanford.edu/IR-book/html/htmledition/contents-1.html

  1. Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)

<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>

<списък от други учебни дейности ...>

текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците

лекции

  1. Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)

изпит

  1. Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>

български

  1. Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително

не

  1. Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>

проф. д-р Светла Коева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

Предмет на компютърната лингвистика и нейното приложение.

Езикова многозначност.

Фразово-структурни граматики.

Контекстно-свободни и контекстно-зависими граматики. Формални граматики - йерархия на Чомски.

Регулярни езици и регулярни граматики. Приложение на регулярните изрази.

Предварителна обработка на текста – токънизация.

Основни модели за представяне на информацията във флективни речници. Приложение на крайните автомати.

Лексикални класове. Отстраняване на граматична многозначност. Видове тагери - базирани на статистически модели и лингвистични правила.

Други нива на предварителна обработка на текста - лематизация, парсиране, автоматично отстраняване на семантична многозначност..

Лексикално-семантични мрежи. WordNet.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)

проектор

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: August 6, y :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница