Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата19.01.2017
Размер114.62 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 22/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Английска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Английски език – практически курс

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1ва

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1ви и 2ри

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


11+10 =21

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Екип, през текущата година -

гл. ас. Сашко Павлов гл.ас Румяна Пенева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


След успешно положен изпит студентите ще владеят сложни граматически структури и значителен обем от лексика на ниво напреднали; ще знаят особеностите на различните регистри; ще са запознати с основните писмени формати и принципи на превода

ще могат ...


ще могат да четат с разбиране художествени и специализирани текстове; да провеждат насочени разтовори и управлявани дискусии по зададени теми; да произвеждат насочено писмен текст в основните формати – параграфи и съчинения; лични и формални писма; паметни бележки и съобщения; доклади и рецензии

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторна и извънаудиторна заетост, като аудиторната е под формата на семинари, а извънаудиторната включва работа в библиотеката и американския център, работа със специализирани речници, конкретни практически и изследователски задачи

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


знания и умения на ниво напреднали

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


избираеми курсове, свързани с теорията и практиката на превода; с развитието на писмените умения в различините жанрове и стилове

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Практическият курс по английски език включва модулни семинари по практическа граматика, лексика, писмени упражнения, превод и самостоятелна работа върху свободно избран художествен текст.

Целите на курса са систематизиране и доразвиване на практическите езикови умения на студентите придобити в средното училище, с подчертана комуникативна насоченост. Обучението по практическа граматика се провежда само в първи курс като студентите затвърждават типични и нетипични граматични структури в комуникативна ситуация. Поставя се ударение предимно върху лексиката от научно-популярна литература, като за целта се използват съвременни учебни помагала. Писмените упражнения са естествено продължение на форматите от средния курс: писмо, параграф, доклад, меморандум. Те включват също и диктовка за усъвършенстване на правописните умения. Упражненията по превод задават основополагащи принципи в превода. Използва се автентичен материал от съвременна българска и английска художествена проза.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Michael Grancharov, “Write and Translate”, Plovdiv University Press

Proficiency Masterclass, Oxford University Press

Koinakova et al, “Translation Practicum”, Plovdiv University Press

Katsarska et al, “Translation XL”, Nancy Publishers

Kathy Gude and Michael Duckworth, Proficiency Masterclass, Oxford University Press, 2003.

Thomson, A. J., Martinet, A. V. - A Practical English Grammar, Exercises, Oxford University Press


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, работа в самостоятелни екипи, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


текущи оценки и изпит – писмен и устен

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски и български

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


N/A

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. Славка Грънчарова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


N/A

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


WRITING CLASSES SYLLABUS

TOPIC 1: In Sickness and in Health

Writing a proposal:

• Writing paragraphs

• Paragraph organization

• Presenting ideas

Summary writing: eliciting major points

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 2: Written in the Stars

Writing narrative texts:

• Telling a story

• Presenting habitual past activities

• Set book composition and book reviews

Summary Writing: grouping major points

Spelling rules: Dictations

TOPIC 3: Safety and Danger

Letter Writing:

• Formal and Informal register

• Types of formal letters: letter of application; cover letter, letter of request, letter of complaint

• Letter editing

Summary Writing: connecting major points

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 4: Small World

Writing an article:

• The journalistic style and register

• Stories in articles

• Rhetorical means

• Grammar issues in journalism

• Descriptive language

Summary Writing: connecting major points

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 5: Back to Nature

Essay writing:

• The argumentative essay structure

• Writing thesis sentences and conclusions

• Organization of the argumentation

• Style and register of the argumentative essay

Summary Writing: editing major points

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 6: Culture Vultures

Writing a report:

• Presenting facts and figures

• Presenting tendencies

• Organizing factual paragraphs

• Presenting conclusions based on facts

Summary Writing: expressing connotation

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 7: Only Flesh and Blood

Writing an article:

• The journalistic style and register

• Illustrating with examples

• Rhetorical means of presenting opinion

• Grammar issues in journalism

• Persuasive language

Summary Writing: paraphrasing

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 8: The Ties That Bind

Letter Writing:

• Responding

• Letter editing

Summary Writing: proof-reading a summary

Spelling Rules: Dictations

Bibliography:

Course Books:

Kathy Gude and Michael Duckworth, Proficiency Masterclass, Oxford University Press, 2003.

Grancharov, Michael, Write and Translate

ГРАМАТИКА

1. Defining and non-defining relative clauses.

2. Stative verbs, Continuous Aspect.

3. Modal verbs.

4. Wishes and regrets, Conditionals.

5. Future time.

6. Emphasis, Cleft sentences with It and What.

7. Passive verb forms.

8. Perfect Aspect.

9. Reported Speech.

10. Gerunds and Infinitives.

11. Uses of Have and Get, Inversions.

12. Structure review.

ЛЕКСИКА


1. In Sickness And In Health – idioms about personality, expressions with come.

2. Written in the Stars – expressions with time.

3. Safety and Danger – expressions with do.

4. Small World – expressions with run, look, and catch.

5. Back to Nature- expressions with light and dark.

6. Culture Vultures- expressions connected with reading and speaking.

7. Only Flesh and Blood –expressions with gold and silver.

8. The Ties That Bind – British and American spelling-expressions with fall.

9. Money makes the World Go Round-Expressions connected with trade and money.

10. Talking Liberties-expressions with fee.

11. That’s Entertainment –expressions with colours.

12. All the Mind-expressions with head and heart.

Библиография:

1. Proficiency Master Class – Oxford University Press, 2005

БЪЛГАРО-АНГЛИЙСКИ ПРЕВОД

I - ви курс

Тема № Автор Произведение

1. Светослав Минков Къщата при последния фенер

2. Светослав Минков Лунатин!…Лунатин!…Лунатин!…

3. Светослав Минков Дамата с рентгеновите очи

4. Стефан Гечев Завръщане

5. Чудомир Три века преди Христа

6. Чудомир Постоянен делегат

7. Чудомир Вечеринка

8. Чудомир Американска леща

9. Весела Люцканова Другото лице на луната

10. Емилиян Станев Когато скрежът се топи

11. Емилиян Станев Крадецът на праскови

12. Ивайло Петров Преди да се родя и след това

13. Антон Дончев Време разделно

14. Гео Милев Родно изкуство

15. Алеко Константинов До Чикаго и назад

16. Георги Данаилов До Чикаго и назад-сто години по-късно

17. Димитър Димов Тютюн

18. Димитър Димов Осъдени души

19. Павел Вежинов Испанска холера

20. Павел Вежинов Баща ми

21. Павел Вежинов Нощем с белите коне

22. Павел Вежинов Белият гущер

23. Павел Вежинов В един есенен ден по шосето

24. Атанас Далчев Език и превод

25. Атанас Далчев За честността

26. Атанас Далчев Изказване на Конференция на Съюза на преводачите в България

27. Атанас Далчев Личността на преводача

28. Атанас Далчев За прилагателното

29. Виктор Пасков Балада за Георг Хених

30. Христо Бързицов София разказва

АНГЛИЙСКO-БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД

ТЕМА № АВТОР ПРОИЗВЕДЕНИЕ

1. C.P. SNOW THE NEW MEN

2. J. WAIN THE LIFE GUARD

3. J. COLLIER BACK FOR CHRISTMAS

4. L. P. HARTLEY W.S.

5. S. BARSTOW THE SEARCH FOR TOMMY FLYNN

6. W. S. MAUGHAM THE FORCE OF CIRCUMSTANCE

7. V. S. PRITCHET THE SAILOR

8. J. GALSWORTHY THE MAN OF PROPERTY (THE FORSYTE SAGA)

9. S. HILL A BIT OF SINGING AND DANCING

10. G. R. SIMS THE MAN WITHOUT A MORROW

11. J. UPDIKE THE DOCTOR’S WIFE

12. J. HELLER CATCH 22

13. R. SUCKOW A START IN LIFE

14. J. THURBER DOC MARLOWE

15. H. HUDSON THE TENANT

16. K. AMIS LUCKY JIM

17. W. S. MAUCHAM CAKES AND ALE

18. W. J. COUGHLIN HER HONOUR

19. OSCAR WILDE THE PICTURE OF DORIAN GRAY

20. OSCAR WILDE THE PICTURE OF DORIAN GRAY

21. CH. DICKENS GREAT EXPECTATIONS

22. SIR A. C. DOYLE THE LOST WORLD

23. L.M. MONTGOMERY ANNE OF GREEN GABLES

24. L.M. MONTGOMERY ANNE OF AVONLEA

25. FORD M. FORD THE CRITICAL ATTITUDE

26. MARK TWAIN EVE’S DIARY

27. R. WRIGHT THE MAN WHO LIVED UNDERGROUND

28. JOHN CHEEVER MENE, MWNW TEKEL UPHARISIN

29. TH. WILDER SOME THOUGHTS ON PLAYWRITING30. THOMAS HARDY THE MAYOR OF CASTERBRIDGE

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


N/A

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)


N/A

13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


интернет достъп, библиотека западни филологии, американски център, мултимедийни прожектори

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 19 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница