Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата26.01.2017
Размер87.61 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 9/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на литературата (Общ курс)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


5

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще имат познания по история на литературата на Германия, Австрия и Швейцария от просвещението до наши дни.

ще могат ...


ще могат да интерпретират творби на типични представители на литературата на Германия, Австрия и Швейцария от просвещението до наши дни

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


знания и умения по немски език на ниво В2

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


история и цивилизация

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Проследяват се литературните течения в Германия на фона на политическото и духовно развитие от просвещение през Бурни устреми, класика и романтизъм. Акцентира се на драматургията на просвещението, както и на литературните жанрове на бурни устреми с представители Гьоте и Шилер и влиянието на Гьоте върху българската литература, за да се стигне до приказките на братя Грим и Е. Т. А. Хофман. Представя се и немскоезичната литературата на реализма, натурализма както и литературата на модернизма с типични представители на литературата до наши дни. Акцентира се на Виенския модернизъм и влиянието му върху българската литература, както и на литературните жанрове на експресионизма, за да се стигне до романа – експеримент на Франц Кафка и Алфред Дьоблин и литературата на Ваймарската република с представители Томас Ман, Бертолт Брехт и Херман Хесе. Проследява се също и литературата на Германия, Австрия и Швейцария на фона на политическото и духовно развитие след капитулацията на Германия във Втората световна война през 1945 г. до наши дни. Акцентира се на следвоенната литература на Германия с представители Хайнрих Бьол и Волфганг Борхерд и на техните къси разкази. Литературата на Швейцария се разглежда въз основа на драмите на Макс Фриш и Фридрих Дюренмат като се изтъква силното влияние на Бертолт Брехт върху тези автори. Литературата на Австрия се представя главно с драмите и романите на Томас Бернхард и Петер Хандке. Изучават се романи на Криста Волф и Кристоф Хайн като представители на литературата на ГДР и на литературата след поврата в политическата система и обединението на Германия. Подчертава се приемствеността в литературните традиции и същевременно се обръща внимание на новия начин на интерпретирането им. Разглежда се и взаимното проникване и влияние между живопис, музика, театър и филм. В семинарните упражнения се анализират текстове на типични представители на немскоезичната литература от просвещението до наши дни и се четат реферати за живота и творчеството им.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Pflichtliteratur:

Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise

Johann Wolfgang von Goethe: Sesenheimer und Frankfurter Lyrik (Auswahl), Die Leiden des jungen Werthers, Faust I und II

Joseph von Eichendorff: Aus dem Leben eines Taugenichts, Lyrik (Auswahl)

Heinrich Heine: Buch der Lieder

Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

Franz Kafka: Erzählungen (Das Urteil oder Brief an den Vater)

Thomas Mann: Tonio Kröger

Bertolt Brecht: Der gute Mensch von Sezuan oder Der kaukasische Kreidekreis

Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür

Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa...

Max Frisch: Andorra

Günter Grass: Die Blechtrommel

Ingeborg Bachmann: Lyrik (Auswahl), Undine geht

Thomas Bernhard: Ein Kind

Christa Wolf: Die Stadt der Engel

Ilija Trojanov: Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt

Sekundärliteratur:

Beutin, Wolfgang; Ehlert, Klaus: Deutsche Literaturgeschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler Verlag, Stuttgart, Weimar 2008

Pfersdorf, Heike: Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle. Meyers Lexikonverlag. Mannheim 2007

Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Reclam: Stuttgart 2009

Ruckaberle, Axel (Hrsg.): Metzler Lexikon. Weltliteratur. 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-3, Metzler: Stuttgart, Weimar 2006

Thiele, Johannes: Die großen deutschen Dichter und Schriftsteller. Marixverlag: Wiesbaden 2006

Metzler Chronik Literatur. Werke deutschsprachiger Autoren. Metzler: Stuttgart, Weimar 2006


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, упражнения, реферати, тестове

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


писмен изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

1. Aufklärung. Politische und geistige Grundlagen. Etappen und Hauptvertreter. Internationale Bezüge

Lessings Schaffen als Höhepunkt der deutschen Aufklärung: Grundzüge seiner Dramentheorie, Herausbildung des „bürgerlichen Trauerspiels“. Humanismuskonzeption und Geschichtsauffassungen

2. Die Bewegung des Sturm und Drang. Historische Situation. Grundcharakter des Sturm und Drang. Vorläufer der Bewegung: Jean Jacques Rousseau. Herders theoretische Leistung: Verhältnis zur Volkspoesie, Sprache und Literatur; Shakespeares-Rezeption. Vertreter des Sturm und Drang: J. M. R. Lenz: „Anmerkungen übers Theater“ – Kritik an der französischen Rezeption des Aristoteles. Dramen.

3. Die Lieratur der Klassik. Politische, sozialgeschichtliche und philosophische Grundlagen. Klassische Vorbilder. Leitideen der Klassik. Goethes klassisches Drama: „Torquatto Tasso“. Schillers Drama: „Wilhelm Tell“

Goethes Spätwerk: „Faust“.

4. Romantik: geschichtliche und geistige Grundlagen. Grundzüge romantischer Dichtung.

A) Ältere Romantik – Novalis: „Heinrich von Ofterdingen“

B) Hochromantik – Brentano, Arnim

C) Jüngere Romantik – E. T. A. Hoffmann: Märchen, Joseph von Eichendorf: „Aus dem Leben eines Taugenichts“

Heinrich Heine – der letzte Romantiker. Bruch mit der Romantik

5. Die Dichtung des Realismus. Allgemeine Charakteristik. Das Drama des Realismus. Vertreter. Die großen Erzähler des Realismus: Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Theodor Storm, Theodor Fontane

6. Der Naturalismus. (Gerhard Hauptmann, Arno Holz, Johannes Schlaf) und Gegenströmungen zum Naturalismus: Impressionismus – Vertreter. Symbolismus: Stefan George; Jugendstil: Ricarda Huch. Geschichtliche und geistige Grundlagen

7. Die Wiener Moderne: Österreichische Literatur aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Hugo von Hoffmannsthal, Arthur Schnitzler.

Sigmund Freud und die Entdeckung des Unbewussten

Rainer Maria Rilke, Robert Musil, Karl Kraus

8. Der Expressionismus. Allgemeine Charakteristik. Die Lyrik (G. Benn, G. Trakl), das Drama (Georg Kaiser) unddie Erzählprosa (Alfred Döblin und sein Roman „Berlin Alexanderplatz“). Allgemeines. Vertreter

9. Literatur der Weimarer Republik (1919-1932): Th. Mann, B. Brecht, Hermann Hesse, Franz Kafka

10. Exilliteratur: B. Brecht, Th. Mann, Heinrich Mann

11. Situation der ersten Nachkriegsjahre. Kahlschlag- und Trümmerliteratur. Die Kurzgeschichte bei Wolfgang Borchert und Heinrich Böll

12. Zeitstück (Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt) und Zeitroman (Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser, Uwe Johnson, Alfred Andersch)

13. Dramen (Th. Bernhard, T. Dorst, P. Handke) und Romane der 70-er Jahre (Th. Bernhard)

14. Die Literatur der DDR: Kunsttheorien der SED. Ausbürgerungen der Ruhestörer. Christa Wolf. Christoph Hein

15. Literatur nach der Wende. Tendenzen. Vertreter


б) семинари (списък от теми или текстов файл)

1. Lessing: Nathan der Weise

2. Goethe: Die Leiden des jugen Werthers

3. Goethe: Faust I und II

4. Eichendorf: Lyrik; Aus dem Leben eines Taugenichts

5. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

6. Rainer Maria Rilke: Der Panther, Das Karussel

7. Franz Kafka: Das Urteil

8. Bertolt Brecht: Lyrik (Auswahl) und Der gute Mensch von Sezuan

9. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa...

10. Max Frisch: Andorra

11. Günter Grass: Die Blechtrommel

12. Ingeborg Bachmann: Lyrik (Auswahl), Undine geht

13. Thomas Bernhard: Ein Kind14. Ilija Trojanov: Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


добра материална и техническа база, чуждоезикова библиотека в Нова сграда, Немска читалня на Гьоте-институт, дидактизирани видеофилми за отделните литературни течения и филми по литературни произведения, записи на касети и CD от литературни четения , на които авторите четат откъси от свои творби. Компютри и интернет.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 26 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница