Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата09.02.2017
Размер61.55 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 14/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1 Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Приложна лингвистика (втори чужд език - испански)

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със названието на дисциплината по учебния план>


Практически испански език

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


7 и 8

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


14

8. Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


ас. д-р Веселка Ненкова, гл. ас. Райна Петрова

9. Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите практическия курс по испански език разширяват, задълбочават, детайлизират и усъвършенстват познанията си по испански език. Обръща се специално внимание на фразеологията и на специализирана лексика от различни области на човешкото познание. Затвърдяват се практическите умения за превод, като се акцентира върху умението за запазване на стилистичната принадлежност на лексикалните и синтагматични единици, на фразеологизмите и идиомите. Стремежът е да се автоматизират навици за избор на подходяща дума при превод и трениране на паметта. Цели се доразвиване и усъвършенстване на системен подход към писане на различни по организация, структура и вид текстове.

ще могат ...


След завършване на курса студентите повишават нивото на владеене на езика, като усвояват обществено-политическа, икономическа, юридическа, историческа и друга лексика. Усвоената специализирана терминология им позволява да прилагат на практика наученото чрез превод на материали от периодичния печат и чрез дискусии по икономически, политически и други теми; както и да водят административна и търговска кореспонденция.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Предходните три курса по практически испански език, Странознание на Испания, Лексикология, Фонетика и фонология, Морфология, Синтаксис, Теория на превода

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът усъвършенства говорните и писмените умения у студентите и надгражда придобитите познания по испански език в предходните курсове по всички езикови равнища.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Fernández, J., R. Fente y J. Siles. Curso intensivo de español. Nivel medio y superior. Madrid, SGEL, 1990.

García Santos, J. F. Español. Curso de perfeccionamiento. Salamanca. 1990.

Kitova, M. Colección de textos para traducción, análisis y estudio (Español práctico III curso). Sofía, Universidad de Sofía, 1988.

Marchevska, R. Español adentro. Sofía, Hazel, 2000.

Martínez Menéndez, P. Ejercicios de léxico. Nivel avanzado. Madrid, Anaya, 2001.

Миткова, А., Б. Кючукова-Петринска, Л. Табакова. Dale más vueltas al español. София, Колибри, 1999.

Моллов, П. Помагало по лексика и превод от български на испански език. София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2007.

Moreno García, Concha y Martina Tuts. Curso de perfeccionamiento, Hablar, escribir y pensar en español. Madrid, SGEL, 1991.

Moreno García, C. Curso superior de español. Madrid, SGEL, 1991.

Del Río, Ana, M. Rone. A la hora de hablar. Sofía, Hazel, 2000.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Текущ контрол – 50 % (домашни работи, контролни, колоквиум, участие по време на занятия), завършва с комплексен писмен и устен изпит – 50 %.

Държавен изпит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Испански

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. Райна Петрова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Предвидени са специализирани тематични текстове, с които се цели усвояването на: политическа и правна лексика, икономическа лексика, протоколен език.

Разговор: политически партии, международни политически организации, алтернативни социални движения; законодателство, държавно устройство; капитализмът и пазарната икономика, пазарът на труда, техника и промишлено развитие, околна среда, прогрес, проблеми на съвременното общество и др.Писмени упражнения: резюмиране на публицистичен и научнопопулярен текст, писане на административна и търговска кореспонденция и др.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 09 февруари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница