Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата23.02.2017
Размер83.93 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 13/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1. 3 Педагогика на обучението по немски език

Специалност(и)

<наименование>1


БЕНЕ, РЕНЕ, АЕНЕ IV курс

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


История на немската литература – III част

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС 'бакалавър'

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4 година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


7 и 8 семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3+3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Илиева Минкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще имат познания по история на литературата на Германия, Австрия и Швейцария след Втората световна война през 1945 г. до наши дни.

ще могат ...


ще могат да анализират литературни произвидиния на представители на немскоезичната литература след 1945 до наши дни.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Познания по немски език на ниво С 1, познания по история на немската литература от барок до 1945 г. и по странознание на немскоговорящите страни.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Избираеми: история и цивилизация

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Анотация

Проследява се литературата на Германия, Австрия и Швейцария на фона на политическото и духовно развитие след капитулацията на Германия във Втората световна война през 1945 г. до наши дни. Акцентира се на следвоенната литература на Германия с представители Хайнрех Бьол и Волфганг Борхерд и на техните къси разкази. Литературата на Швейцария се разглежда въз основа на драмите на Макс Фриш и Фридрих Дюренмат като се изтъква силното влияние на Бертолт Брехт върху тези автори. Литературата на Австрия се представя главно с лириката на Ингеборг Бахман, конкретната поезия на Ернст Яндл и драмите и романите на Томас Бернхард. Изучават се романи на Криста Волф и Кристоф Хайн като представители на литературата на ГДР и на литературата след поврата в политическата система и обединението на Германия. Подчертава се приемствеността в литературните традиции на Германия, Австрия и Швейцария и същевременно се обръща внимание на различия в начина, по който те се интерпретират. В семинарните упражнения се анализират текстове на типични представители на литературата след 1945 г. и се четат реферати за живота и творчеството им, които се преработват и разширяват и така се изготвя курсова работа.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Pflichtliteratur:

 1. Wolfgang Borchert: Draußen vor der Tür

 2. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach Spa...

 3. Max Frisch: Homo Faber, Andorra

 4. Günter Grass: Die Blechtrommel

 5. Ingeborg Bachmann: Lyrik (Auswahl), Undine geht

 6. Thomas Bernhard: Ein Kind

 7. Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W.

 8. Christoph Hein: Der fremde Freund

 9. Christa Wolf: Die Stadt der Engel

 10. Ilija Trojanov: Die Welt ist groß und Rettung lauert überall

 11. Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt

 12. Thomas Brussig: Am kürzeren Ende der Sonnenallee

Sekundärliteratur:

 1. Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler: Stuttgart, Weimar 2008

 2. Pfersdorf, Heike: Harenberg Kulturführer. Roman und Novelle. Meyers Lexikonverlag, Mannheim 2007

 3. Rothmann, Kurt: Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Reclam: Stuttgart 2009

 4. Ruckaberle, Axel (Hrsg.): Metzler Lexikon. Weltliteratur. 1000 Autoren von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-3, Metzler: Stuttgart, weimar 2006

 5. Thiele, Johannes: Die großen deutsche Dichter und Schriftsteller. Marixverlag, Wiesbaden 2006

 6. Metzler Chronik Literatur . Werke deutschsprachiger Autoren. Metzler: Stuttgart , Weimar 2006


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, упражнения, реферати, курсова работа, структура на курсовата работа: 1. Въведение: информация за автора и литературното течение, чийто представител е избрания автор, формулиране на теза

2. Основна част: анализ на разказ , роман или драма от съответния автор под определен аспект 3. Заключение 4. Библиография


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с писмен изпит

Изисквания за явяване на изпита: реферат, курсова работа, писмен тест в края на зимния и на летния семестър

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


немски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Радослава Минкова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

1. Situation der ersten Nachkriegsjahre. Kahlschlagliteratur.

2. Die Kurzgeschichte bei Wolfgang Borchert und Heinrich Böll

3. Zeitstück: Max Frisch, Friedrich Dürrenmatt

4. Zeitroman: Heinrich Böll, Günter Grass, Martin Walser, Uwe Johnson, Alfred Andersch

5. Zeitlyrik: Hans Magnus Enzensberger, Peter Rühmkorf

6. Vertiefte Sachlichkeit: Paul Celan, Ingeborg Bachmann

7. Konkrete Poesie. Ernst Jandl

8. Dramen der 70-er Jahre: Thomas Bernhard

10. Elias Canetti

11. Neue Subjektivität. Frauenliteratur. Ingeborg Bachmann, Elfriede Jelinek, Ilse Aichinger

12. Die Literatur der DDR: Kunsttheorien der SED. Ausbürgerungen der Ruhestörer. Christa Wolf

13. Christoph Hein

14. Literatur nach der Wende. Tendenzen. Vertreter


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Wie verfasse ich eine schriftliche Hausarbeit?

2. Günther Eichs Gedichte Inventur und Häherfeder im Lichte der Kahlschlagpoetik

3. Interpretation des Dramas Draußen vor der Tür von Wolfgang Borchert

4. Interpretation der Kurzgeschichte Wanderer, kommst du nach Spa... von Heinrich Böll

5. Interpretation der Tagebuchnotizen (Auszüge aus dem Tagebuch 1946-1949 ) und des Dramas Andorra von Max Frisch

6. Interpretation der Gedichte Ausfahrt, Die gestundete Zeit, Das Spiel ist aus u.a. von Ingeborg Bachmann

7. Konkrete Poesie. Ernst Jandl

8. Interpretation der Erzählung Ein Kind von Thomas Bernhard9. Interpretation des Romans Der fremde Freund von Christoph Hein

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


добра материална и техническа база, чуждоезикова библиотека в Нова сграда, Немска читалня на Гьоте-институт, дидактизирани видеофилми за отделните литературни течения и филми по литературни произведения, записи на касети и CD от литературни четения , на които авторите четат откъси от свои творби. Компютри и интернет.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 23 февруари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница