Учебна документация Филологически факултет ects формат на учебен курс; файлът е създаден наДата10.01.2017
Размер64.79 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 12/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: ZNedeltchevaromantisam.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Френска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Френска литература - Романтизъм

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „Бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


3

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


6

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Златороса Неделчева - Белафанте

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще познават най-важните направления и автори, както и еволюцията на основните жанрове и форми във френския романтизъм през първата половина на 19в. Ще обогатят общата си култура с четене на разнообразни оригинални текстове от посочения период, като особено внимание се отделя на социо-културния контекст.

ще могат ...


Ще могат да четат, разбират и анализират структурата и основните компоненти на литературен текст на френски език. Курсът ще им помогне да подобрят комуникативните си умения за устно изразяване на френски език, както и да обогатят лескикалния запас от думи и специализирани термини чрез четене на оригинални текстове. Ще развиват умението си за критично мислене и изразяване на собствено мнение.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


познания по предходните периоди от френската литература – класицизъм, просвещение, теория на литературата

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


История на Франция 19в.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Дисциплината проследява периодизацията и основните жанрове и форми във френския романтизъм и представя творчеството на най-значимите френски автори през този период. Лекциите по френска литература въвеждат и в социо-културната атмосфера във Франция през първата половина на ХІХв. – важна предпоставка, за да се разбере развитието на литературния процес, връзката на френската литература с европейската и световна култура.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Berthier, Patrick, Jarrety Michel, éd. Histoire de la France littéraire. Modernités XIX-XXe s., Paris, PUF, 2006

Bertrand, J.-P., Ph. Régnier, A. Vaillant (dir.) Histoire de la littérature française du XIXe s., Rennes, PUR, 2007

Michel, Arlette (dir.) Littérature française du 19es., Paris, PUF, 1993

Naugrette, F., Le théâtre romantique : histoire, écriture, mise en scène, Paris, Seuil, 2001

Todorov, Christo Histoire de la littérature française 18-20e s., Sofia, Nauka i izkustvo, 1982

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинари, самоподготовка. По време на семинарите се предвижда коментар на текстове от най-значимите автори за посочения период (Мадам дьо Стал, Шатобриан, Б. Констан, Юго, Мюсе, Нервал, Вини, Нодие и т.н.). Анализът има за цел да предизвика дискусия върху социо-културния контекст на съответната творба.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


75% от оценката е от устен изпит в края на семестъра

25% от текущ контрол през семестъра – представяне на самостоятелна работа по определена тема

По време на изпита от студентите се очаква добро познаване на основните направления и автори, включени в програмата, както и конструктивен и естествен диалог с екзаминатора. Оценява се и практическата им способност за стегнатост и логика в изложението и добър френски език. Дълбочина на мисълта и лична позиция при анализа на произведение от списъка за задължителен прочит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Френски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Златороса Неделчева - Белафанте

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Aperçu général du 19e s. Repères historiques et littéraires.

2. Le Romantisme. Histoire et conceptions esthétiques. Première génération.

3. Senancour et Mme de Staël. Le groupe de Coppet et B. Constant.

4. Chateaubriand – écrivain et homme politique.

5. Le Romantisme – deuxième génération. Caractéristiques.

6. La poésie romantique, particularités. Les innovations dans la versification.

7. La typologie de la poésie romantique – lyrique, philosophique, politique. Lamartine, Hugo, Musset, Vigny – poètes.

8. L’œuvre de Gérard de Nerval.

9. Le roman au 19es. La naissance de la science historique et son influence sur le roman.

10. Typologie du roman romantique – psychologique, fantastique, historique, social. La conception de l’individu et de la société. Hugo, G. Sand, Musset, Vigny, Nodier.

11. Le drame romantique – esthétique, particularités. V. Hugo et sa théorie du drame romantique.

12. Hugo, Vigny – dramaturges.

13. Les drames de Musset.

14. Les écritures de soi et la confession pendant la première moitié du 19es.

15. Arts et littérature. La peinture romantique.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. L’approche des textes narratifs. Notions théoriques de base concernant l’analyse de textes littéraires.

2. Romantisme – première génération, caractéristiques. Senancour Oberman et B. Constant Adolphe

3. Chateaubriand René, commentaire de texte.

4. L’approche des textes poétiques. La poésie romantique, caractéristiques et particularités formelles.

5. La poésie de Lamartine, Hugo et Nerval.

6. A. de Vigny et A. de Musset – poètes. Commentaire de textes.

7. Le roman romantique. V. Hugo Notre-Dame de Paris, analyse de texte.

8. Le roman historique du romantisme. Vigny Cinq-Mars.

9. L’approche des textes de théâtre. Particularités.

10. Le drame romantique – esthétique et caractéristiques. V. Hugo La préface de Cromwell, Hernani.

11. A. de Musset On ne badine pas avec l’amour, Lorenzaccio. Commentaires de textes.

12. A. de Vigny Chatterton13. Le conte fantastique. Ch. Nodier

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница