Учебна документация Филологически факултетДата20.07.2017
Размер75.38 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 27/3/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Методика на обучението по турски език и литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Трета година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Шести семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. Танкова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите курса на обучение по Методика на обучението по турски език и литература студенти ще знаят значението на предмета за цялостното общообразователно и личностно развитие на ученика; мястото на предмета като парадигма на езиковото и литературно образование, така и в глобалния социокултурен контекст на останалите културно-образователни области; приносът на предмета за цялостното развитие на децата билингви, като отчита, че придобитите комуникативни умения и стратегии:

- ще подпомага ученика в учебния процес

- ще съдейства за разширяване както на езиковата, така и на общата култура на ученика чрез интегрирането на придобитите знания, умения и отношения (ценностни ориентации и нагласи);

необходимостта:

- от разбиране на взаимодействието между различните култури, условието, без което не може изграждането на хармонична интеркултурна среда в училище и възпитаването в толерантно отношение към другия

- от формиране на етнокултурната, гражданската и националната идентичност и децата както в процеса на обучение, така и в по-нататъшното им развитие и оформяне като личности.


ще могат ...


... да формират у учениците умения за общуване в условията на глобализационните процеси – социални и културни, осъществяващи се в национален, европейски и световен мащаб, което от своя страна е условие, без което не може бъдещата успешна реализация на младата личност – цел на всяко образование.

Ще могат да преподават турски език чрез усвояване на:

- основните комуникативни умения: слушане, говорете, четене и писане и успешното им прилагане в различни комуникативни ситуации;

- трите функционални типа реч: описание, повествование и разсъждение.

Ще могат да обогатяват речниковия запас на учениците чрез запознаване с лексикалното богатства на езика и формиране на умения за употребата му при общуването съобразно комуникативно-речевата ситуация.

Ще могат да обясняват на учениците някои прилики и разлики между турския, българския и изучавания чужд език с цел осмисляне на езиковите явления в тези езици, което да способства за усвояването на турския език паралелно с българския и чуждия език.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


В семинарни зали

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Трябва да са усвоили граматиката на турския език и да познават турската литература.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Популярни граматики на турския език; учебници по турски език за общообразователните училища; учебни програми по турски език за общообразователните училища; речник на литературните термини.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курса предвижда запознаване с целите и задачите на учебно-възпитателния процес при изучаването на турски език в училище; общата характеристика на съдържанието на учебно-възпитателния процес, връзки и взаимодействия; планиране на учебно-възпитателния процес; методически насоки за работа в часовете по граматика и работа върху литературен текст.

<списък библиографски източници>


Genel Öğretim Metotları, S. Büyükkaragöz.

Türk Dili Öğretimbilgisi, Hüseyin Mahmudov.

Türkçe Öğretmen Kılavuzu, Fikriye Mehmet, S. Çakır.

Edebi Okuma Metodikası, B. Şişmanoğlu

Türkçe Öğretimi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Учебните дейности са теоретични под формата на лекции по конкретните теми.

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Учебната дисциплина завършва с изпит.

14.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език и турски език.

15.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително16.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


ас. Харун Бекир

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Цели и задачи на учебно-възпитателния процес при изучавано на турски език в училище.
2. Обща характеристика на съдържането на учебно-възпитателния процес по турски език. Връзки и взаимодействия.

3. Основни принципи при обучението по турски език.

4. Педагогически методи използвани при обучението по турски език.

5. Плануване на обучението по турски език в училище. Място на часовете


по турски език в учебния план. Тематичен план /годишно планиране/.
Рамкови изисквания за разработването на учебни програми по СИП турски
език.

6. Начално ограмотяване по турски език /ориентиране в езиковите


възможности на учениците; предбуквен период; буквен период; следбуквен
период/.

7. Видове уроци при преподаването на турски език в училище.

8. Урок за нови знания. План на урок.

9. Учебните занятия по граматика. Дейности свързани с граматиката.

10. Развиване на устната и писмената реч.

11. Работа върху литературен текст.

12. Някои типове ученически съчинения в обучението по турски език /
сбит преразказ; преразказ с елементи на разсъждение; отговор на
литературен въпрос; публицистично съчинение/.

13. Общи и специфични методи и форми за оценяване постиженята на


ученика в обучението по турски език.

14. Методически указания за прилагане на учебните програми.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Учебници и допълнителни материали от различни източници.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 20 юли 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница