Учебна документация Филологически факултетДата08.08.2017
Размер115.93 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


История на литературата и сравнително литературознание

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология 2.1

Специалност(и)

<наименование>1


Българска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Западноевропейска литература

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3 - 4

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


11

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще познават художествените произведения от ЗЕЛ, които са залегнали в задължителния учебен план за средно образование, основните тенденции в развитието на литературата в страните от Западна Европа; най-важните литературно- естетически направления, художествени стилове, жанрове и творби. Ще се ориентират в литературноисторическия контекст на Западна Европа от края на 13 век до началото на 20 век. Тези базисни знания ще им послужат и при изучаването на сродни литературни явления в българската, руската и славянските литератури.

ще могат ...


Ще могат да обяснят основните характеристики на различин литературни направления и методи в ЗЕЛ от края на 13 век до началото на 20 век. Ще могат да анализират художествени текстове съобразно тези специфики и адекватно да предават на неспециализирана аудитория своите наблюдения.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Дисциплината се опира на теоретичните и терминологичните познания по ЛТЗ, на текстологичните и литературноисторическите знания по Антична литература (Античност и Средновековие), на отделни моменти от обучението по Фолклор, на владеене на руски и/или западен език с цел ползване на по-широк спектър от библиография.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Като допълващи знанията дисциплини и естествено продължение на курса са препоръчителни:

 1. Алхимия и литература – факултатив за немски романтизъм

 2. Литературните години на 20 век – факултатив за западноевропейска литература на 20 век.


13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Лекционният курс по западноевропейска литература, предвиден в учебния план на бакалавърската специалност Българска филология (ЗО), има за цел да изгради у студентите представа за културата на Западна Европа от XIII век насетне; за основните етапи в литературноисторическия процес от епохата на Предренесанса до началото на XX в. Като спазва традиционните схеми на литературноисторическата периодизация (Ренесанс, класицизъм и барок, Просвещение, романтизъм, реализъм, натурализъм, символизъм...) курсът в същото време ги проблематизира, представяйки ги през оптиката на доминантни парадигматични измествания в културната система. Проследяват се в типологично-съпоставителен план основните естетически направления от Средновековието до съвременността в отделните западноевропейски литератури (периоди, школи, автори и произведения - в сравнителноисторически план). Изучаваните явления са канонични образци на съответните национални литератури. Основна цел на курса е да проследи развоя на литературните процеси в западноевропейската литература от XIII до края на XIX век – в широката културологична рамка, необходима за изясняването на спецификата на различни културноисторически епохи. За тази цел курсът предлага (редом с основните литературни явления в културата на Западна Европа) и наблюдения върху развитието на останалите изкуства във всеки период – музика, изобразително изкуство, опера, балет.

Лекционният курс предлага само основни автори и творби от западноевропейския литературен канон, цели да заподнае студентите със спецификата на европейския културен процес въз основа на емблематични автори и творби от западноевропейската литература.


14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


 1. Хаджикосев, С. Западноевропейска литература, т. 1 - С., 2000; т. 2 - С., 2003; т. 3 - С., 2005; т. 4 - С., 2008; т. 5 - С., 2009; т. 6 - С., 2010; т. 7 - С., 2011.

 2. Хаджикосев, С. Светът на трубадурите, С., 2007.

 3. Хаджикосев, С. Романът – що е то?, С., 2011.

 4. Богданов, Б. Четенето и неговата работа. От античната гръцка литература до всеки един свят, С., 2010.

 5. Богданов, Б. Романът античен и съвременен, С., 1986.

 6. Протохристова, П. Западноевропейска литература, П., 2003.

 7. Протохристова, П. Огледалото – литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории, П., 2004.

 8. Бьов, С.. Портрети, С., 1978.

 9. Шурбанов, А. Поетика на английския ренесанс, С., 2002.

 10. Бахтин, М. Въпроси на литературата и естетиката, С., 1992.

 11. Бахтин, М. Тварчеството на Франсоа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса, С., 1978.

 12. Тодоров, Цв. Поетика на прозата, С., 1985.

 13. Дидро, Д. Естетика и теория на изкуството, С., 1981.

 14. Шкловски, В. Художествена проза, С., 1988.

 15. Chevrel, Yves. La littérature comparée, Paris, 2009.

 16. Mitterrand, Henri. Le regard et le signe. Poétique du roman réaliste et naturaliste, Paris, 1987.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, семинари, самоподготовка, индивидуална работа със студентите.

Понеже дисциплината се преподава на студенти в задочна форма на обучение е предвиден основен лекционен курс (70 часа) и 5 семинарни занятия през 4 семестър. Като самоподготовка се очаква запознаване със задължителен списък от художествена литература и по желание направа на съпоставителен курсов проект, който включва поне едно от задължителните заглавия (най-добрите от тях имат възможност да се представят като доклади на ежегодните национални научни конференции за докторанти, студенти и средношколци, провеждани в ПУ „П. Хилендарски”) .


16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит, който се провежда писмено. Изпитът е под формата на тест, целящ да провери литературноисторическите знания на студентите по ЗЕЛ и познанията им по задължителната за подготовка художествена литература.

Критерии на оценяване:

- да познават добре основните изучавани в лекционния курс текстове от западноевропейската литература;

- да познават основните периоди в развитието на западноевропейската литература спецификата на европейските културни процеси (въз основа на емблематични автори и творби от западноевропейската литература);

- да боравят с основни литературни понятия;

- да са усвоили умения за наблюдение, анализ и интерпретация на художествен текст.


17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


български език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


не

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


гл. ас. д-р Соня Александрова-Колева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Предренесанс – обща характеристика на епохата, особености на предренесансовата култура. Представители (Данте, Чосър,Вийон) съответно в Италия, Англия, Франция. Анализ на „Божествена комедия”.

2. Ренесанс – обществено-политическа, историческа и културна ситуация в Европа. Периодизация, хронологически граници и естетика на Ренесанса. Специфика на понятието „Ренесанс”, черти на хуманистичния светоглед.

3. Ренесанс в Италия – обща характеристика на епохата, периодизация (Треченто, Куатроченто, Чинкуеченто), жанрова специфика на литеартурата от периода. Литературата на Треченто – основни представители: Петрарка „Песенник” и Бокачо „Декамерон”

4.Ренесанс във Франция - обща характеристика на епохата, периодизация, жанрова специфика на литеартурата от периода. Поезията на „Плеядата” (с акцент върху творчеството на Ронсар), романът на Рабле „Гаргантюа и Пантагрюел” и връзката му с народната смехова култура, философията на Монтен.

5.Ренесанс в Англия - обща характеристика на епохата, жанрова специфика на литеартурата от периода. Особености на Елизабетинския театър. Шекспир – периоди на творчество, сонети, трагедии, комедии.

6. Ренесанс в Испания - обща характеристика на епохата, жанрова специфика на литеартурата от периода, основни представители на ренесансовия театър – Лопе де Вега, Тирсо де Молина. Сервантес и „Дон Кихот”структурно-композиционни особености на романа; образите на Дон Кихот и Санчо Панса; пародийното, комичното и трагичното в произведението.

7.Френският 17 век - обща характеристика на епохата, класицизъм и барок. Естетика на класицизма – Боало. Принципи на изграждане на класицистичната трагедия – Корней и Расин. Характер на комичното – Молиер „Тартюф”.

8.Просвещение – обща характеристика на 18 век, основни идеи на Просвещението, философски основи на епохата. Специфика на понятието „Просвещение”. Рационалистично и сантиментално направление в литературата на европейското Просвещение.

9. Просвещение в Англия – обща характеристика и своеобразие на литературата от 18 век. Представители: Дефо, Суифт, Ричардсън. Романът „Робинзон Крузо” - апотеоз на европейския цивилизационен модел. Пародията „Пътешествията на Гъливер” и мотивът за пътуването. Английският сантиментализъм.

10.Просвещение във Франция – особености на френското просветителство и етапи на периода. Епистоларният роман и Монтескьо, философската новела на Волтер, френският сантиментализъм и Русо. „Енциклопедията” и творчеството на Дидро.

11.Просвещение в Германия – своеобразие на немското Просвещение и периодизация на литературата от 18 век. Специфика на движението „Буря и устрем” през „Разбойници” на Шилер. Ваймарският класицизъм и творчеството на Гьоте.

12.Романтизъм – особености на романтическата естетика, характеристика на епохата, специфики на романтическата литература. Жанрови тенденции в литературата на романтизма.

13. Романтизъм в Германия – философски основи, периоди и школи. Специфика на немския романтизъм – основни представители: Новалис, Шамисо, Хайне, Хофман. Анализ на „Пясъчния човек”.

14.Романтизъм в Англия – периодизация, основни понятия, поколения, манифести. Лейкистите и лириката на английския романтизъм – Уърдсуърт, Сауди, Колридж. Младото поколение – Байрон, Шели, Кийтс. Историческият роман на романтизма и Скот.

15. Романтизъм във Франция – специфика на културата и общественото развитие на 19 век във Франция. Драмата и поезията във френската романтическа литература; романтически манифест. Историческият, социалният, приключенският роман – Юго, Дюма, дьо Мюсе.

16. Социалният реализъм – особености на художествения метод, съдържание на понятието „реализъм”. Стендал, Балзак, Флобер – съпоставителна характеристика на трите писателски почерка.

17. Викториански роман – специфики на английската литература от втората половина на 19 век. Типове реализъм – романите на Дикенс и Текери. Сестрите Бронте – между романтизма и реализма.

18.Натурализъм – идейно-естетическа система на натурализма, особености на поетиката. Подготвителен етап – братя Гонкур; манифести и теоретични текстове. Творчеството на Зола. Мопасан – специфики на късите прозаически жанрове в края на 19 век във Франция.

19. Френска литературата от „края на века” – „Парнаска школа”, теория „изкуство за изкуството”. Декадентска поезия - Бодлер. Символизъм – манифести, представители (Верлен, Рембо и Маларме), поетика на направлението.

20. Литературата на краевековието в другите европейски държави – театър на символизма, творчеството на Ибсен, анализ на „Куклен дом”. Естетизмът и Уайлд.б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Новелата през епохата на Ренесанса. Анализ на „Декамерон” – Бокачо.

2. Сонетът през епохата на Ренесанса. Анализ на „Сонети”- Шекспир.

3. Театърът на класицизма. Анализ на „Тартюф” – Молиер.

4. „Фауст” на Гьоте – структурно-композиционни особености и просветителски мотиви и идеи.5. Романът на реализма. Анализ на „Дядо Горио” – Балзак.

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


На студентите са осигурени следните помагала, които могат да ползват по време на семинарите и лекциите, както и за самоподготовка: албуми с репродукции (изкуството и материалната култура на Западна Европа), илюстрирани истории на изкуството, енциклопедични издания, речници и справочници, книги (основни автори и произведения, включени в задължителната литература) – по 1 екз. (от учебната библиотеката, създадена от преподавателския екип по антична и западноевропейска литература в ПУ, катедра ИЛСЛ)

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 08 август 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница