Учебна документация Филологически факултетДата11.04.2017
Размер94.04 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 22/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


ФИЛОЛОГИИ

Специалност(и)

<наименование>1


ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС ‘бакалавър’

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1, 2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


15

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Хон. преп. В. Банев, Хон. преп. Е. Ханджийска, Хон. преп. Р. Кунчева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще са повишили езиковата си компетенция по различните аспекти на практически английски като естествен етап към по-нататъшното им обучение.

ще могат ...


С придобитите им езикови умения студентите ще могат уверено да посрещнат предизвикателствата на следващите етапи в обучението им.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


семинари

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Езикови знания на ниво Upper Intermediate/Advanced, което улеснява усвояването на учебното съдържание и на учебните дисциплини, преподавани на английски език

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Интерактивния подход в обучението по английски език повишава езиковата компетенция на студентите и ги улеснява в по-нататъшното им обучение.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът по практически английски за специалността и годината на обучение включва 180 часа аудиторна и 270 часа извънаудиторна заетост. Състои се от следните компоненти: Лексика и граматика, Превод (англо-български и българо-английски) и Писмени упражнения. Развиват се и се усъвършенстват практическите езикови умения на студентите с подчертана комуникативна насоченост. В курсът по лексика и граматика се обогатява активния и пасивния речников запас на студентите, усъвършенстват се граматическите познания, развиват се умения за лексикален анализ на текст.

Курсът се изгражда върху съвременен, автентичен езиков материал от научно-популярна и художествена литература , което води до повишаване на езиковата компетентност на студентите и улеснява усвояването на учебното съдържание по теоретичните дисциплини, преподавани на английски език..

В курсът по писмени упражнения студентите формират умения за писане и се запознават със структурата на жанровете писмо, препоръка, есе. Разглеждат се дескриптивно и аргументативно изложение.

Задачите на курса по превод включват творческо прилагане на усвоени лексикални и граматически структури и дискусия върху най-често срещаните трудности и начини за тяхното преодоляване. Използва се автентичен материал от съвременна българска и английска художествена проза.

Курсът завършва с комлексен изпит - писмен и устен. Писмента част включва диктовка, писмено задание по изучаваните формати, превод от български и от английски език. Устната част е върху откъс от 150 страници подготвен превод на свременна художествена литература от английски език (извадени думи, фрази, изготвен речник) . Крайната оценка се формира като средно аритметично от двата компонента на изпита.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Course Book: Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Translation Practicum English and Bulgarian – авторски колектив, 2008

Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Grancharov, Michael, Write and Translate

Supplementary Books:

1. Michael Vince and Paul Emmerson, CAE Language Practice: English Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2003.

2. Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles, Destination C1 and C2-Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2008.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


семинари, самоподготовка, превод на 150 страници художествена проза от англоезичен автор

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит – писмен и устен

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Главен асистент Сашко Павлов

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)б) семинари (списък от теми или текстов файл)


VOCABULARY AND GRAMMAR SYLLABUS

/ based on New English File - Advanced/

TOPIC 1: What motivates you? Who am I? Whose language is it?

Grammar: discourse markers; the use of the auxiliary verb have; pronouns.

Vocabulary: work; personality and family; language terminology.

TOPIC 2: OnceUpon a Time. Are there really 31 hours in a day? 50 ways to leave your lover.

Grammar: the past: narrative tenses, used to and would ; the use of get; distancing.

Vocabulary: word building: abstract nouns; phrases with get; time.

TOPIC 3: Breaking the Silence.Lost in Translation.Are You Suffering From Affluenza?

Grammar: speculation and deduction; adding emphasis (1) inversion; unreal uses of past tenses.

Vocabulary: sounds and the human voice; describing books; money.

TOPIC 4: History Goes To The Movies? Help yourself? Can’t Live Without It?

Grammar: discourse markers (2) adverbs and adverbial expressions ; verb + object + infinitive or gerund; conditional sentences.

Vocabulary: history and warfare; compound adjectives; phone language; adjectives + prepositions

Bibliography:

Course Book: Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.

Supplementary Books:

1. Michael Vince and Paul Emmerson, CAE Language Practice: English Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2003.2. Malcolm Mann and Steve Taylore-Knowles, Destination C1 and C2-Grammar and Vocabulary, Macmillan Publishers Limited, 2008.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

БЪЛГАРО-АНГЛИЙСКИ ПРЕВОД

Тема No Aвтор Произведение

1. Димитър Кирков Любов в ада

2. Димитър Кирков Любов в ада

3. Павел Вежинов Нощем с белите коне

4. Павел Вежинов Нощем с белите коне

5. Павел Вежинов Нощем с белите коне

6. Павел Вежинов Нощем с белите коне

7. Светослав Минков Маймунска младост

8. Светослав Минков Маймунска младост

9. Елин Пелин Под манастирската лоза

10.Елин Пелин Отец Сисой ( Под манастирската лоза )

11. Елин Пелин Отец Сисой ( Под манастирската лоза )

12. Йордан Йовков Серафим

13. Йордан Йордан Серафим

14. Владимир Голев Историята на едно черно дърво

15. Владимир Голев Историята на едно черно дърво

16. Владимир Голев Историята на едно черно дърво

17.Роман Кисьов За поезията или тайната йерархия на думите

18.Из учебната система Български език за чужденци

20. Из учебната система Български език за чужденци

21.Откъс от литературното изследване Пътуващият човек и странстващите сюжети на 18 век

22. Откъс от статията Българската кралица

22. Откъс от статията Българската кралица

23. Откъс от статията Минерални води

24. Откъс от статията Минерални води

25. Откъс от статия, посветена

на видовете от род Агарикус

26. Откъс от исторически

текст за град Русе

27. Откъс от исторически

текст за град Русе

28. Откъс от статията Дихателна система

29. Откъс от статията Дихателна система

30. Откъс от статията Дихателна система

Библиография:

1.Translation Practicum English авторски колектив, 2008and Bulgarian –

Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

АНГЛО-БЪЛГАРСКИ ПРЕВОД

Тема No Автор Произведение

1. William Golding Lord of the Flies

2. William Golding Lord of the Flies

3. Margaret Drabble The Garrick Year

4. Douglas Adams The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy

5. Douglas Adams The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy

6 .Douglas Adams The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy

7 .Douglas Adams The Hitch Hiker’ s Guide to the Galaxy

8. Charles Dickens A Tale of Two Cities

9. Graham Swift Out of this World

10 .Ernest Hemingway The Short Happy Life of Francis Macober

11 .Ernest Hemingway The Short happy Life of Francis Macober

12 .Ernest Hemingway The Short Happy Life of Francis Macober

13 .Ernest Hemingway The Short Happy Life of Francis Macober

14. Vladimir Nabokov Invitation to a Beheading

15. Willa Cather Paul’s Case: A Study in Temperament

16. Willa Cather Paul’s Case.

17 .Lisa Jewell Thirty Nothing

18 Lisa Jewell Thirty nothing

19 .William J. Coughlin Her Honour

20. William J. Coughlin Her Honour

21. A. A. Milne Winnie -The - Pooh

22. A. A. Milne Winnie-The- Pooh

23 .Andrew Marr Galileo, Copernicus – and now Dolly

24 .Andrew Marr Galileo , Copernicus – and now Dolly

25. From The Economist Metaphors

26. From The Economist Pie in The Sky

27 .Lisa Jardine and Annie Watkins The Books That Move Men

28 .Lisa Jardine and Annie Watkins The Books That Move Men

29. A sample of Business English Product Marketing

30 A Sample of Business English Product Marketing vs. Product Management

Библиография:

1.Translation Practicum English авторски колектив, 2008and Bulgarian –

Университетско издателство „Паисий Хилендарски”

WRITING CLASSES SYLLABUS

TOPIC 1: What motivates you? Who am I? Whose language is it?

Letter Writing:

• Formal and Informal register

• Types of informal letters: letter to a friend, postcard, e-mal

• Types of formal letters: letter of application; cover letter, letter of request, letter of complaint

• Letter editing

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 2: Once Upon a Time. Are there really 31 hours in a day? 50 ways to leave your lover.

Writing narrative texts:

• Telling a story

• Presenting habitual past activities

Writing an article:

• The journalistic style and register

• Stories in articles

Spelling rules: Dictations

TOPIC 3: Breaking the Silence .Lost in Translation. Are You Suffering From Affluenza?

Writing a review:

• Book review

• Film review

• Character reference

• Letter of reference

Spelling Rules: Dictations

TOPIC 4: History Goes To The Movies? Help yourself? Can’t Live Without It?

Essay writing:

• The argumentative essay structure

• Writing thesis sentences and conclusions

• Organization of the argumentation

• Style and register of the argumentative essay

Spelling rules: Dictations

Bibliography:

Course Books:

Clive Oxenden and Christina Latham-Koening, New English File-Advanced, Oxford University Press, 2010.Grancharov, Michael, Write and Translate

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Институционален договор за закупуване с отстъпка на учебник лексика и граматика от ОУП, касетофон с диск за упражненията слушане с разбиране, наличие на литература в специализираната библиотека.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 11 април 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница