Учебна документация Филологически факултетДата20.04.2017
Размер54.71 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012
ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3

Специалност(и)

<наименование>1


Английски език и физика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Корективна фонетика

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1 курс

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Ассистент БИСТРА ДИМИТРОВА ПОПОВСКА

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Дисциплината Корективна фонетика изучава основните аспекти в практиката на фонетика на съвременния английски език. Тя позволява на студентите да изградят практически познания в областта на артикулационните, акустични и фонологични аспекти на звуковете, системата на гласните , съгласните и дифтонгите в английския език.

ще могат ...


Студентите ще могат да се запознаят с ударението, интонацията и аспектите на свързаната реч.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1. English for Academic Study: Pronunciation, Jonathan Smith and Annette Margolis,2007

2. Test Your Pronunciation, Michael Vaughan – Rees, 2002

3. Practical Phonetics and Phonology, Beverly Collins and Inger M. Mees, 2003

4. Improving Your English Pronunciation, Longman group Uk, 1993

5. An Introduction to English Phonetics, Marco Mincoff, 2000

6. English Pronunciation for Bulgarians, Snejina Dimitrova, 2009


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Асистент Бистра Димитрова Поповска

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


няма

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Упражняване произношението на английските съгласни, гласни и двугласни, ударение и интонация

КОРЕКТИВНА ФОНЕТИКА

1. Introductory Unit /i/ if and /e/ egg

Consonants

/s/ so /S/ shop

2. /S/ shop /tS/ chin

/tS/ chin /dZ/ judge /Z/ pleasure

3. /j/ yes /dZ/ judge

/s/ so /z/ zoo

4. /h/ hand

/p/ pen /b/ bad

5. /t/ tea /d/ did

/k/ cat /g/ get

6. /l/ leg /r/ ring

/l/ leg /n/ no /r/ ring

7. /v/ voice /f/ five /p/ pen

/b/ bad /v/ voice /w/ wet

8. /n/ no, pin /N/ thing /m/ me, thumb

/T/ thin /s/ so /D/ this /z/ zoo

9. /T/ thin /t/ tea /D/ this /d/ did

/T/ thin /f/ fine /D/ this /v/ voice

10. Consonant clusters 1- beginning of words; consonant clusters 2- end and middle of words.

Linking words

Vowels


11. /@/ a(gain) /i:/ see /i/ if

/&/ hand /e/ egg

12. /V/ up /&/ hand

/o/ hot /o:/ saw

13. /ou/ home /o:/ saw

/u:/ food /u/ put

14. /@:/ bird /a:/ car

/ei/ page /e/ egg

15. /e@/ there /i@/ near

/ai/ five / oi/ boy /au/ nowв) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 20 април 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница